Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Възражение

 

An opposition is a procedure that involves two parties:
  • an applicant who filed an EU trade mark application;
  • an opponent who can file a form within 3 months after a trade mark has been published.
This procedure allows the opponent to protect his or her earlier EU trade mark or other rights against a new EU trade mark application.

A notice of opposition may be submitted by the opponent who could be:
  • a proprietor of an earlier trade mark or of other rights;
  • a representative, authorised person entitled to do so.
After examination of the opposition and if it is admissible, the involved parties will be invited to send additional information and evidence to support their positions.

If the opposition is justified, the contested EU trade mark application will not be registered. If the opposition is rejected, the Office will proceed with the registration of the EU trade mark.

Any party adversely affected by the decision may launch an appeal before the Board of Appeal.

All opposition decisions are published online and available in eSearch plus.

The applicant can minimise the risk of opposition by searching for potential conflicts before they apply.

Further information on how to file a notice of opposition against an EU trade mark or international registration and the grounds.

Further information on the registration process.


 


Съществуването на по-ранни права представлява относително основание за отказ на регистрация на марка на Европейския съюз. Службата не разглежда по своя инициатива подобни основания за отказ. Поради това заявката за марка на ЕС се публикува в Бюлетина на марките на ЕС и се дава срок от 3 месеца, през който да се подаде възражение за защита на по-ранни права, които бъдещата марка на Европейския съюз може да засегне.

Следователно Бюлетинът на марките на Европейския съюз представлява средство за информиране, когато бъде подадена заявка за марка на Европейския съюз, като по този начин се дава възможност на притежателите на по-ранни права да ги защитят.

Вие можете също така да си създадете известие в своя профил в User Area, което може да ви уведомява, когато бъдат подадени заявления за марки сходни на вашите.

Допълнителна информация за възможностите за търсене може да се намери в ЧЗВ за проверка за наличие.


Възраженията, подадени в рамките на 3 месеца след публикуване на заявката за марка на Европейския съюз, се разглеждат от отдел „Възражения“. След като провери дали таксата е платена в срок, отдел „Възражения“ проверява дали възражението отговаря на основните изисквания. Ако се установи пропуск, който може да бъде коригиран, подателят на възражението се приканва да го направи.
След приключването на този етап, заявителят на марка на Европейския съюз получава уведомление за възражението. От този момент започва да тече срок от 2 месеца, през който двете страни могат да осъществяват контакт помежду си, за да се опитат да постигнат извънсъдебно споразумение. Този период е известен като помирителен.

За допълнителна информация относно правата си посетете страницата за грижа за правата на ИС в раздела за марките след регистрация на нашия уебсайт.


In order to ensure an efficient protection of your rights, we recommend consulting a legal practitioner specialised in trade mark matters. You can find a list of representatives before the EUIPO in eSearch plus


„Помирителният“ период продължава 2 месеца след подаване на възражението и предхожда началото на етапа на изслушване на страните (в който участват както подалият възражението, така и заявителят). Тъй като етапът на изслушване още не е започнал, ако двете страни постигнат споразумение, което да сложи край на възражението, нито една от страните няма да е длъжна да плаща разноски.
Освен това, ако постигнатото споразумение се основава на ограничаване на списъка със стоки и услуги на марката на ЕС чрез изключване на засегнатите от възражението, или ако се основава на оттегляне на заявката за марка на ЕС, Службата възстановява таксата за възражението на страната, която го е подала.

Допълнителна информация може да бъде намерена в Насоки, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси.


Възражения срещу заявка за марка на ЕС се подават писмено в срок до 3 месеца след публикуването на заявката за марка на ЕС в Бюлетина на марките на ЕС.
За ваше улеснение, възражения могат да се подават и с онлайн формуляра. След като електронният формуляр е подаден, към вашето искане се завежда номер на възражението.
Възражението се счита за подадено по надлежния ред само ако е платена таксата за възражение.

Допълнителна информация относно подаването на възражение срещу марка на ЕС или срещу международна регистрация.


Yes, the EUIPO accepts a notice of opposition against an EU trade mark application before the EU trade mark application has been published in the EU Trade Marks Bulletin, thus before the commencement of the opposition period. The opposition will be kept on hold and be deemed to have been filed on the first day of the opposition period, namely the first day after the publication of the EU trade mark application in Part A1 of the EU Trade Marks Bulletin.

Further details on how to file a notice of opposition can be found in the Guidelines, Part C, Opposition, Section 1, Procedural Matters.


За да бъде подадено възражението, плащането трябва да се получи в Службата в рамките на срока за подаване на възражение.
Допълнителна информация за таксата за възражение.


Заявителите, чийто постоянен адрес, седалище или реално и действащо търговско предприятие не се намират в ЕИП ( Европейското икономическо пространство), трябва да бъдат представлявани пред Службата. За достъп до списъка с представители на Службата направете справка с eSearch plus.
 


Отдел „Възражения“ на EUIPO използва петте езика на Службата (английски, френски, немски, италиански и испански език). Възражението може да бъде подадено само на един от тези езици, като този език трябва да съвпада с един от двата езика, избрани от заявителя за марка на Европейския съюз, както е посочен при публикуване на заявката в Бюлетина за марките на ЕС. След това този език ще се използва при производството по възражението.


Ако възражението е подадено на един от езиците на Службата (английски, френски, немски, италиански и испански език), който обаче не съвпада с езиците на заявката за марката на ЕС, срещу която е повдигнато възражението, на подалия възражението се дава срок от 1 месец, в който да представи превод на необходимия език.

Допълнителна информация относно езика на производството може да се намери в Насоки, Част A, Общи правила, Раздел 4, Език на производството.


Възражение може да се подаде в срок от 3 месеца след публикуването на заявката за марка на ЕС. Официалната дата на публикуване е датата, на която заявката е публикувана в част A1 на Бюлетина на марките на Европейския съюз. Възражението и плащането на таксата за възражението трябва да бъдат получени в Службата в рамките на този срок.

Допълнителна информация за подаването на възражение може да се намери в Насоки, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси.
Допълнителна информация за таксите за възражение.


Физическите или юридическите лица могат да подават възражения, основани на толкова марки, колкото считат за необходимо, при условие че са притежатели на тези марки.

Допълнителна информация може да се намери в Насоки, Част В, Възражение, Раздел 0, Въведение.


Не. Подалият възражението трябва да бъде отделно физическо или юридическо лице и да обоснове възражението на марки, на които е притежател. Следователно, ако възражението срещу заявка за марка на ЕС се основава на няколко марки, притежавани от различни дружества (различни физически или юридически лица), всяко лице трябва да подаде отделно възражение.
В едно и също известие за възражение може да има повече от едно подало възражение лице, само ако лицата са съпритежатели на марките, срещу които е възражението.

Допълнителна информация по този въпрос може да се намери в Насоки, Част В, Възражение, Раздел 0, Въведение.


Да. Езикът на производството се определя, когато подалият възражението избере един от езиците на Службата, който трябва да съвпада и с един от двата езика, посочени в заявката за марка на ЕС. Цялата кореспонденция със Службата, както и всички документи, които подалите възражението прилагат в защита на правата си, трябва да са изготвени или преведени на езика, на който се води производството.

Допълнителна информация по този въпрос може да се намери в Насоки, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси.


Службата изпраща известие за възражение, след като установи, че то е допустимо съгласно Регламента за марките на ЕС. Това обаче не означава, че то е „пълно“. След изтичане на помирителния период и ако страните не са постигнали извънсъдебно споразумение, подалият възражението разполага с 2 месеца, в които да допълни преписката, като представи доказателствата, на които се основават неговите доводи и права. След това службата изпраща получените документи на заявителя, за да може той да внесе своите коментари в срок до 2 месеца.

Допълнителна информация по този въпрос може да се намери в Насоки, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси.


Марките подлежат на задължението да бъдат реално и действително използвани на пазара в срок от 5 години след регистрацията им във всички държави членки на Европейския съюз. В тази връзка Регламентът за марките на Европейския съюз ( Регламентът за марките на ЕС) предоставя на заявителя възможност да поиска от подалия възражението да представи доказателство за използването на марките, на които се основава възражението, ако тези марки са били регистрирани преди повече от 5 години. Искането за доказателство за използване трябва да бъде „безусловно“ и да бъде подадено под формата на „отделен документ“.
Стоките или услугите, за които не е доказано използване, се изключват от възражението. С други думи, производството по възражение може да продължи само по отношение на марките, стоките и услугите, за които е доказано реално и действително използване. Ако не бъде доказано използването на нито една от стоките и услугите, за които са регистрирани по-ранните марки, възражението се отхвърля.

Допълнителна информация по този въпрос може да се намери в Насоки, Част В, Възражение, Раздел 6, Доказателство за използване.


Представените доказателства трябва да съдържат „данни за мястото, времето, обхвата и естеството на използване на оспорваната марка за стоките и услугите, за които тя е регистрирана и на които се основава възражението“. Доказателствата могат например да включват удостоверителни документи и материали като опаковки, етикети, ценови листи, каталози, фактури, снимки, реклами във вестници и клетвени или потвърдителни декларации.

Допълнителна информация по този въпрос може да се намери в Насоки, Част В, Възражение, Раздел 6, Доказателство за използване.
 


Решението за разпределяне на разноските се посочва в решението по същество. Във всички други случаи, в които отдел „Възражения“ на EUIPO приключва случая, решението за разноските се прилага към нотифицирането. Когато разноските се свеждат до разходи за представителство и такса за подаване на възражение, решението за определяне на размера на разноските се прилага към решението за разпределяне на разходите според праговете, посочени в член 18 на Регламента за прилагане на Регламента за марките на ЕС.

Допълнителна информация по този въпрос може да се намери в Насоки, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси.


Представените доказателства трябва да съдържат „данни за мястото, времето, обхвата и естеството на използване на оспорваната марка за стоките и услугите, за които тя е регистрирана и на които се основава възражението“. Доказателствата могат например да включват удостоверителни документи и материали като опаковки, етикети, ценови листи, каталози, фактури, снимки, реклами във вестници и клетвени или потвърдителни декларации. Доказателствата трябва да бъдат структурирани и да включват индекс.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в Становището за защита на данните.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.