Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Възражения

Онлайн услугата за подаване на възражения ви дава възможност да внесете възражение срещу марка на Европейския съюз или международна регистрация, да изпратите съответните прикачени файлове и да извършите необходимото плащане през уебсайта на EUIPO.

След като електронният формуляр е подаден, към вашето искане се завежда номер на възражението.

Системата автоматично извършва предварителна проверка на възражението като част от проверката за допустимост, за да се установят евентуални пропуски в предоставената информация. Пълната проверка за допустимостта на възраженията, която не може да бъде направена автоматично, се извършва от проверителите на EUIPO.

За допълнителна информация относно проверката за допустимост направете справка в нашите Насоки .

 

Стъпки при попълване на формуляра за възражение inter partes:

 • Обща информация

  Онлайн версията на възражението съдържа следните раздели:

  • Референтен номер
  • Вид на действието
  • Възразяващ(и)
  • Представители
  • Обект, срещу който е отправено възражението
  • Основания и предмет на възражението
  • Аргументи и доказателства
  • Заплащане на такси
  • Подпис

  Системата ви позволява да внесете възражение само ако са попълнени задължителните полета. Задължителните полета са отбелязани с червена звездичка *.

  Попълнете референтния си номер

  Разделът е по избор.

  Възразяващият или представителят, действащ от негово име, могат да създадат собствен референтен номер, който трябва да се състои от не повече от 30 знака и може да е комбинация от букви, цифри и/или символи. Номерът не трябва да съдържа интервали.

  Изберете вида на действието

 • Възразяващ

  Този раздел е задължителен. Трябва да посочите данни на поне едно възразяващо лице.

  В случай че възразяващият вече е подал пред EUIPO заявка за марка на Европейския съюз или дизайн на Общността или възражение, той има идентификационен номер на EUIPO. Ако разполагате с този номер, въведете го в текстовото поле, изберете го от списъка за автоматично попълване и кликнете върху „Въвеждане“. Останалите полета се попълват автоматично.

  В случай че възразяващият няма идентификационен номер на EUIPO, трябва да попълните цялата необходима информация за него, като първо изберете вида възразяващ от падащото меню в „Създайте нов възразяващ“. Възразяващият може да е юридическо или физическо лице. Посочените по-долу задължителни полета трябва да бъдат попълнени:

  За физически лица (видът на заявителя е физическо(и) лице(а))

  • собствено име
  • фамилия
  • националност
  • държава
  • адрес
  • град

  За юридически лица (видът на заявителя е предприятие/дружество)

  • юридическо наименование
  • правна форма
  • държава на регистрация
  • държава
  • адрес
  • град

  Юридическо лице
  Ако възразяващият е правен субект, официалното му наименование трябва да се посочи заедно с правната му форма, напр. „Incorporated“, „Sociedad Anónima“, „Aktiengesellschaft“, и пр. Означението за правната форма може да бъде съкратено по обичайния начин, напр. „Inc.“, „S.A.“, „AG“ и пр. Трябва да се посочи също държавата, в която е установено юридическото лице.

  Физическо лице
  Ако възразяващият е физическо лице, трябва да се посочат фамилното име, собственото име и гражданството.

  Съветваме ви да предоставите възможно най-пълна информация за контакт (пощенски код, телефонен номер).

  Ако по възражението има повече от един възразяващ, другите възразяващи могат да бъдат добавени чрез избиране на вида възразяващ от същото падащо меню. След като сте въвели възразяващите, можете да ги преглеждате, редактирате и изтривате, като кликвате върху съответните бутони в таблицата на възразяващите.

  Не забравяйте да кликнете върху бутона „+Добавяне“, за да включите избрания или новия възразяващ във вашия формуляр.

 • Представител

  Ако никой от възразяващите не е с постоянен адрес, основно място на стопанска дейност или действително и сериозно търговско предприятие в Европейското икономическо пространство (ЕИП), те трябва да бъдат представлявани от професионален представител във всички производства пред EUIPO.

  На уебсайта на EUIPO можете да намерите списък на представители.

  Възразяващият може да пожелае да бъде представляван, дори ако има постоянен адрес, основно място на стопанска дейност или действително и сериозно търговско предприятие в Европейското икономическо пространство.

  Ако представителят вече е получил идентификационен номер на EUIPO, въведете го в текстовото поле, избрано от списъка за автоматично попълване, и кликнете върху „Въвеждане“. Останалите полета се попълват автоматично.

  Ако представителят няма идентификационен номер, всички полета трябва да бъдат попълнени ръчно. За да въведете нов представител, трябва да изберете вида представител от падащото меню в „Създайте нов“. Новият представител може да бъде практикуващ юрист или служител.

  Практикуващ юрист
  Ако представителят е практикуващ юрист, трябва да се посочат неговите фамилно и собствено име. Практикуващия юрист може евентуално да е свързан със съществуваща асоциация на представители. Ако вече разполагате с идентификационния номер на асоциацията, въведете го в текстовото поле, избрано от списъка за автоматично попълване, и изберете „+Добавяне“. Името на асоциацията ще бъде качено във формуляра. Или можете да попълните ръчно текстовото поле „Име на асоциация“. Можете да потърсите идентификационен номер на асоциация, като кликнете върху линка „Търсене в eSearch plus“.

  Представляващ служител
  В случай че представителят е пряко нает служител на възразяващия, достатъчно е да попълните неговото име и фамилия. Ако този служител работи за дружество (действително и сериозно предприятие в Европейското икономическо пространство), което има икономически връзки с възразяващия, трябва да се посочат името на дружеството и естеството на икономическите връзки.

  Съветваме ви да предоставите достатъчно информация за контакт, включително име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща.

  Има също възможност да създадете представител на ЕUIPO — в този случай ще бъдете уведомени в съобщение за последващата проверка от страна на ЕUIPO преди добавянето му към списъка на ЕUIPO с професионални представители.

  След като бъде предоставена цялата информация относно представителството, кликнете върху бутона „+Добавяне“, за да я включите във вашата заявка.

 • Обект, срещу който е отправено възражението

  Трябва да уточните дали възражението е срещу заявка за марка на Европейския съюз или срещу международна регистрация.

  Посочете номера на заявката за марка на ЕС или на международната регистрация, срещу която подавате възражение, и кликнете върху бутона „Въвеждане на обект“. Ако заявката за марка на ЕС или международната регистрация „подлежи на възражение“, данните ще се попълнят автоматично. Ако заявката за марка на ЕС или международната регистрация „не подлежи на възражение“, ще се появи съобщение и възражението не може да бъде внесено.

  Езикът на производството по възражение трябва да бъде избран съгласно член 146 от Регламента за марките на Европейския съюз. Той трябва да бъде един от двата езика на заявката, срещу която се подава възражение, при условие че е един от петте официални езика на EUIPO. В случай че е избрана заявка за марка на ЕС, се появяват допустимите езици на възражението (ако първият език не е един от петте официални езика на EUIPO, той няма да се появи като опция).

  Полето „Обхват на възражението“ се отнася до стоките и услугите, срещу които е отправено възражението. Полето „Срещу всички стоки и услуги“ е избрано по подразбиране.

  Ако възражението е само срещу определени стоки и услуги от заявката за марка на ЕС или международната регистрация, изберете втората възможност — „Срещу част от стоките и услугите от заявка, а именно:“ и посочете срещу кои точно подавате възражение. Можете да премахнете цели класове и/или термини от един клас. За да заличите цял клас, кликнете върху кръстчето (Х) в горната лява част на класа. За да заличите част от клас, изберете елементите за заличаване, като кликнете върху тях или използвате функцията на мишката за плъзгане и пускане. Ще се появи нов бутон „Премахване на избраните думи“ — кликнете върху него, за да ги заличите от класа. За да се върнете в първоначалната версия, кликнете върху „Възстановяване“.

 • Основания на възражението

  След като изберете член, по който добавяте основания, се появява опция за добавяне на предмет на възражението.

  Възражението трябва да включва най-малко един „предмет на възражението“.

  В таблицата по-долу е посочено кои основания са приложими за кои обекти на възражение:

  Основание

  Предмет на възражението

  Член 8, параграф 1, буква а)
  член 8, параграф 1, буква б)

  заявка за марка на ЕС, регистрация/заявка за регистрация на национална марка, международна регистрация, общоизвестна марка (по смисъла на член 6а от Парижката конвенция)

  Член 8, параграф 5

  заявка за марка на ЕС, регистрация/заявка за регистрация на национална марка, международна регистрация, заявка за международна регистрация

  Член 8, параграф 3

  заявка за марка на ЕС, регистрация/заявка за регистрация на национална марка, регистрация/заявка за регистрация на национална марка извън ЕС, международна регистрация, заявка за международна регистрация, общоизвестна марка (по смисъла на член 6а от Парижката конвенция), нерегистрирана марка

  Член 8, параграф 4

  Нерегистрирана марка, друг знак, използвани в хода на търговската дейност

  Основание

  Вид представителство

  Член 8, параграф 6

  Словна

  След като изберете предмет на възражението, трябва да попълните всички отбелязани задължителни полета и да изберете „+Запазване“.

  Въведената информация ще се появи в таблица, подобна на показаната по-долу. Можете да изтриете предмета на възражението, като кликнете върху функцията „Изтриване“, представена с кръстче (х) в таблицата до елемента, който желаете да премахнете. В едно и също възражение могат да бъдат включени няколко предмета. Това може да стане, като кликнете върху бутона „+“ в таблицата до елемента, към който желаете да включите допълнително.

 • Аргументи и доказателства

  .

 • Подпис

  Разделът е задължителен.

  Трябва да „подпишете“ електронното възражение преди окончателното му подаване, като посочите своето име, фамилия и функция в съответните полета в електронния формуляр.

  Имате възможността да добавите втори подписващ, като изберете „Добавяне на втори подписващ“. Допустими са не повече от два подписа. Чрез предоставяне на информацията в полето за подпис вие потвърждавате, че сте проверили данните и желаете да подпишете и подадете формуляра за заявка.

 • Заплащане на такси

  Разделът е задължителен.

  Таксата за възражение трябва да бъде получена от EUIPO в срока за представяне на възражения.

  Ако таксата за възражение бъде получена след изтичането на този срок, но нареждането за плащане към банката е издадено през последните 10 дни от срока за представяне на възражения, съгласно условията на член 8 от Регламента за таксите, възражението може да бъде запазено, ако:

  • възразяващият внесе доказателства за издадено нареждане за плащане през последните десет дни от срока за представяне на възражения, И
  • възразяващият заплати допълнителна такса от 10 % от таксата за възражение (двойно условие).

  Допълнителната такса не е дължима, ако лицето може да докаже, че нареждането за плащане към банката е издадено повече от 10 дни преди изтичане на срока за плащане. Ако таксата за възражение не е получена в срока за представяне на възражения или ако горепосочената разпоредба не е приложима, възражението се счита за невнесено.

  EUIPO не изпраща искане за плащане.

  Обърнете внимание, че таксите трябва да бъдат заплатени в евро.

  Повече информация за таксите и плащанията за марки, дължими на EUIPO

 • Подаване на формуляра

  Формулярът за възражение се проверява за несъответствия на данни или липсваща информация. Ако има някакви проблеми, се появява съобщение за грешка.

  След като информацията във формуляра бъде валидирана, ще бъдете пренасочени към страницата за потвърждение, съдържаща всички данни от заявката, която се готвите да подадете. Все още е възможно да въведете промени, преди да я подадете.

   

 • Запазване, отпечатване и възстановяване на началното състояние

  Можете да „запазите“ електронния формуляр за възражение във вашата „User Area“. Докато попълвате формуляра за заявка, можете да запазите извършеното по всяко време като проект. Кликнете върху „Запазване на проект“ в дясната колона на формуляра. Достъп до проекта можете да получите от раздел „Проекти“ във вашия профил в User Area.

  „Запазване на данните от формуляра в XML“ ви позволява да експортирате информацията във формат XML и да я използвате по-късно чрез опцията „Въвеждане на данни от XML“.

  Можете да разпечатате формуляра във всеки момент, докато трае процесът на подаване на възражението. Съветваме ви да го прегледате, преди да го подадете. Обърнете внимание, че на този етап все още не сте подали възражението. Разпечатаното копие не се приема за доказателство за подаване.

  „Възстановяване на началното състояние“ — ако желаете да започнете попълването на заявката отново, кликнете върху бутона „Възстановяване на началното състояние на формуляра“ и всички попълнени преди това полета ще бъдат изчистени, а информацията — заличена.

  За да подадете възражението, кликнете върху „Напред“. Ще бъдете насочени към платформата за плащане и след като въведете данните за плащане, ще получите потвърждение, че процесът е приключил успешно. Издава се номер на възражението, който е необходимо да използвате като номер за справка във всяка бъдеща комуникация с EUIPO, и се показват датата и часът (централноевропейско време) на подаване. Показва се и бутон „Изтегляне на разписка“, чрез който се генерира документ във формат РDF, съдържащ разписката за подаване на формуляра, указания за плащане, ако е необходимо, и самото възражение.

  Съветваме ви настоятелно да разпечатате или да запазите разписката, тъй като EUIPO не издава допълнителни копия от нея. Само потребителите на eCommunication получават копие от нея в пощенската си кутия в User Area.

  Също така ви съветваме да се уверите, че броят на прикачените файлове съвпада с броя на файловете, прикачени от вас.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.