Промени в процедурите

Промени в процедурите

От 1 октомври 2017 г. влизат в сила някои промени в процедурите.

Всички изменения ще бъдат отразени в преразгледаните насоки. На тази страница са обобщени някои от основните промени; напомня се на потребителите, че списъкът не е изчерпателен. Обърнете внимание, че насоките остават основният източник за справка за потребителите на системата на марките на Европейския съюз и за професионалните консултанти, които желаят да разполагат с най-актуалната информация относно практиките на ЕUIPO за извършване на проверка.

Промяна
Приоритет Показване Скриване

Преглед

Претенциите за приоритет трябва да бъдат подадени заедно със заявката за марка на ЕС (преди беше възможно да се предявяват след подаване на заявката). Документацията в подкрепа на претенцията трябва да се подаде в срок от три месеца, считано от датата на заявяване (преди изискването беше в срок от три месеца, считано от датата на получаване на декларацията за приоритет). Ако тази документация не е на един от езиците на Службата, Службата може по избор да поиска превод на документацията.

Друга промяна в практиката на Службата е, че претенцията за приоритет вече не се проверява по същество. Тя остава като претенция „без доказателства“, докато не се извърши позоваване на нея и не се наложи да се валидира в производството.

Придобитият отличителен характер е допълнителна претенция Показване Скриване

Преглед

Заявителите ще имат възможността да се позоват на член 7, параграф 3 като допълнителна или алтернатива претенция в началото на процедурата на заявяване или по-късно. Предимството на допълнителната претенция е, че тя подлежи на разглеждане само ако има отрицателно окончателно решение относно присъщия отличителен характер. Това дава възможност на заявителя да изчерпа правото си на обжалване относно присъщия отличителен характер, преди да се наложи да доказва придобит отличителен характер. С други думи, на потребителите няма да се налага да поемат разходи за събиране и представяне на доказателства за използване, освен ако не е необходимо.

Производство по възражение/анулиране Показване Скриване

Преглед

Изискванията за допустимост и доказване на действия по относителни основания са пренаредени за яснота и за да се вземе под внимание отделното основание за географски указания, въведено от член 8, параграф 6 от РМЕС. Разпоредбите, приложими за производството по анулиране, са съобразени с производството по възражение, освен в случаите, когато разликите са обосновани от различния им характер. Делегираният регламент за марките на ЕС въвежда рамкови правила относно забавени доказателства и кодифицира практиката на Службата за временно спиране на откази и прекратяване/продължаване на висящо производство по отмяна или обявяване на недействителност.

Представяне на онлайн доказателства Показване Скриване

Преглед

Ясен пример за адаптиране към епохата на интернет е следният: ако доказателство, отнасящо се до по-ранни права, които са „регистрирани“ (напр. регистрирани марки, определени знаци, използвани в търговията, или географски указания), или ако съдържанието на съответното национално законодателство са достъпни в онлайн източник, признат от Службата, възразяващият или лицето, заявяващо отмяна, може да представи подобно доказателство, като се позове на такъв източник.

За целта Службата „признава“ всички бази данни на националните и регионалните служби за ИС на ЕС, като TMview е порталът, чрез който може да се получи „достъп“ до националните служби.

Езици и преводи Показване Скриване

Преглед

Считано от 1 октомври 2017 г., повечето видове доказателства могат да се подават и занапред на който и да е от официалните езици на ЕС. Когато езикът, използван за съществени доказателства (с изключение на сертификати за подаване, регистрация или подновяване, или разпоредби на съответното законодателство), не е езикът на производството, превод ще бъде необходим, само когато бъде поискан от Службата (служебно или по обосновано искане на другата страна). Доказателствата за придобит отличителен характер или репутация попадат в тази категория.

Въпреки това съществени доказателства (сертификати за подаване, регистрация или подновяване, или разпоредби на съответното законодателство) трябва все пак да бъдат подадени на езика на производството (или преведени на този език) в срока, определен за представяне на доказателства.

Освен това изискванията на „стандарт на превода“ съгласно член 25 от РИМЕС не са вече толкова високи, както преди. Когато дадена страна е посочила, че само части от документа са относими, преводът може да се ограничи с тези части.

Тези промени водят до реални ползи за потребителите на системата на марки на ЕС. Те водят до икономии, опростяване и понижаване на всички разходи.

Прехвърляне на регистрацията на марка на ЕС като средство за правна защита Показване Скриване

Преглед

Когато агентът или представителят е регистрирал марка на ЕС без разрешението на притежателя, последният вече има право да поиска прехвърляне на регистрацията на марката на ЕС (освен ако въпросният агент или представител не е обосновал действията си). Досега разрешените средства за правна защита на притежателя съгласно РМЕС бяха да поиска недействителност на марката на ЕС.

Новата процедура за прехвърляне съгласно член 21, параграф 2, буква а) от РМЕС се придържа към същата процедура като при производството за обявяване на недействителност съгласно член 60 от РМЕС. По отношение на искания, подадени на или след 1 октомври 2017 г., прехвърлянето е друг вариант на правна защита за обявяване на действителност. В такива случаи лицето, внасящо искането за обявяване на недействителност, може да се присъедини към искането за прехвърляне с искане за обявяване на недействителност въз основа на други основания в същото искане за обявяване на недействителност. Службата първо ще разгледа искането за прехвърляне (освен ако не е налице валидно абсолютно основание за недействителност съгласно член 59, параграф 1, буква а), като в този случай първо се разглежда абсолютното основание).

Комуникация със Службата Показване Скриване

Преглед

Средствата за комуникация със Службата са променени с оглед на това да се отчете напредъкът в информационните технологии. По-конкретно:

 • Неактуалните форми на комуникация са премахнати, а именно ръчно доставяне и депозиране в пощенска кутия в Службата;
 • „Електронни средства“ е определено в широк смисъл. Решение № EX-17-4 на изпълнителния директор относно комуникацията чрез електронни средства определя в каква степен и при какви технически условия могат да се използват тези медии.
 • Въведени се куриерски услуги специално за целите на комуникацията със Службата, едновременно с пощенските услуги.
 • С влизането в сила на решение № EX-20-9 на изпълнителния директор се въведе и важна промяна в официалните средства за комуникация на службата. От 1 март 2021 г. факсът вече не е средство за комуникация с EUIPO. Решението е продиктувано от факта, че факсът вече не е надежден от техническа гледна точка, и от желанието ни да предоставим на нашите потребители съвременни комуникационни инструменти.
Апелативни състави Показване Скриване

Преглед

Делегираният регламент за марките на ЕС консолидира разпоредбите във връзка с апелативните състави, които преди бяха разпръснати в различни източници, сред които Регламент (ЕО) № 216/96 на Комисията (Процедурен правилник на апелативните състави). Основните пояснения и изменения са свързани със съдържанието на основанията и отговора, „насрещните жалби“, предявените претенции и фактите или доказателствата, подадени за първи път пред апелативните състави, новите абсолютни основания, представени от апелативните състави, ускореното производство и организацията и структурата на апелативните състави.

Преходни разпоредби Показване Скриване

Преглед

Регламентът за изпълнение на Регламента за марката на ЕС (РИРМЕС) и Делегираният регламент за марката на ЕС (ДРМЕС) се прилагат от 1 октомври 2017 г. Същевременно някои разпоредби ще продължат да се прилагат при определени производства, започнати преди тази дата, до приключването им. Двата регламента съдържат подробни преходни разпоредби, в които е определено в какви случаи се прилагат новите процедурни правила. По правило и освен ако не е предвидено друго, регламентите се прилагат за текущи производства от 1 октомври 2017 г. В таблицата ще намерите всички преходни разпоредби.

Следното обобщение може да ви бъде от полза:

Нови правила относно:

Приложимо за

 • Съдържание на заявката за марка на ЕС
 • Представяне на марката на ЕС
 • Видове марки
 • Приоритет

Заявки за марки на ЕС, подадени на или след 1 октомври 2017 г.

РИРМЕС

 • Удостоверение за регистрация

Марки на ЕС, регистрирани на или след 1 октомври 2017 г.

РИРМЕС

 • Езици и превод

Подкрепящи документи или преводи, подадени на или след 1 октомври 2017 г.

РИРМЕС

 • Обосновка и проверка на възражения/недействителност
 • Онлайн обосновка
 • Късно представени доказателства

Производства, по които вече са внесени възражения на или след 1 октомври 2017 г.

ДРМЕС

 • Обжалвания

Жалби, внесени на или след 1 октомври 2017 г.

ДРМЕС

 • Структура и представяне на доказателствата

Когато срокът за представяне на доказателства е започнал на или след 1 октомври 2017 г.

ДРМЕС

 • Нотификации от Службата или кореспонденция със Службата

Нотификации и кореспонденция, изпратени на или след 1 октомври 2017 г.

ДРМЕС

 • Спиране на производството

Спиране, поискано или наложено от Службата на или след 1 октомври 2017 г.

ДРМЕС

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Съдържанието в този раздел е за обща информация и осведоменост относно Регламента за марките на ЕС. То не е правно обвързващо.
Препоръчваме на всички потребители или потенциални потребители да правят справки в текста на Регламент (ЕС) № 2015/2424, който е преведен на всички езици на ЕС.
Обърнете внимание, че насоките на Службата остават основният източник за справка за потребителите на системата на марките на Европейския съюз и за професионалните консултанти, които желаят да разполагат с най-актуална информация относно практиките на EUIPO за извършване на проверка.

Информация за промените, които влязоха в сила на 23 март 2016 г., може да се намери тук.