Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Процедура по заявка и регистрация

 

Най-бързият и най-лесен начин за подаване на заявка за регистриран дизайн на Общността е онлайн.

Можете да подадете заявка и по факс, по пощата или лично в деловодството на EUIPO в работното време на Службата.
Обърнете внимание, че ако подавате заявката по факс, по всяка вероятност, качеството на изображението на дизайна ще бъде доста лошо (особено ако се използват снимки), тъй като тази технология не е подходяща за предаването на образи.
Поради това подаването по факс следва по принцип да се избягва. Ако все пак желаете да подадете заявка по този начин, непременно изпратете копие на хартиен носител в срок от 1 месец, считано от датата на получаване на факса. Проверителят изчаква потвърждаващо копие в срок до 1 месец, преди да продължи обработката на заявката.
При подаването на заявката за регистрация трябва задължително да се платят дължимите такси.
Трябва да попълните формуляра за заявка (наличен на уебсайта на EUIPO) и да приложите ясно изображение на дизайна. Това изображение може да бъде рисунка или снимка.
Заявката трябва да включва заплащане на дължимите такси. Те варират в зависимост от посоченото в заявката, напр. дали се иска отлагане на публикацията.

За допълнителна информация как да подадете заявка, моля, направете справка в:


Всяко физическо или юридическо лице от всяка държава в света може да подаде заявка.
Допълнителна информация можете да намерите в раздела за собствеността на нашия уебсайт.
Допълнителна информация може да бъде намерена в Насоки, Част B, Разглеждане, Раздел 2, Формалности, параграф 2.


Класификацията от Локарно е международната система за класифициране на промишлени дизайни и се поддържа от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е съставила списък на продукти, наречен Eurolocarno, който се основава на класификацията от Локарно и служи за класифициране на стоки, посочени в регистъра на регистрираните дизайни на Общността и в заявки за РДО.
Силно препоръчваме на заявителите да използват термини от класификацията от Локарно или EuroLocarno, когато посочват стоките в заявката за дизайн, за да се избегне забавяне в процедурата за регистриране поради нуждата от превод на подадените термини.
 
Допълнителна информация за класификацията от Локарно (дизайни).


Когато се подава заявка за конкретен дизайн за първи път, притежателят разполага със срок от 6 месеца, считано от датата на първоначално подаване, в който срок той може да предяви претенция за приоритет в своята заявка за дизайн на Общността, подадена в EUIPO. Ако сте предявили претенция за приоритет и някой друг подаде заявка след това, вашата заявка се ползва с приоритет пред другата.


Да. Всеки, който е подал заявка за регистрация на дизайн в една от държавите, които са страни по Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост или по Споразумението за създаване на Световната търговска организация, може да се позове на право на приоритет. Съответната заявка трябва да се подаде в EUIPO в срок до 6 месеца, считано от датата на подаване на първата заявка. Документацията във връзка с предявеното право на приоритет следва да съдържа изображение на предходния дизайн.
Дори ако регистрацията на РДО бъде отхвърлена, може да се подаде нова заявка в EUIPO с претенция за приоритета на отхвърлената предходна заявка за регистрация на РДО.

Допълнителна информация за съвети и най-добри практики за подаване на заявка за дизайн.

За допълнителна информация относно подаване на заявка вижте Насоки, Разглеждане на заявки за регистрирани дизайни на Общността.


При стандартното подаване на заявка, няма ограничение. Заявителят може да поиска регистрация на толкова дизайни, колкото желае, в множествена заявка; единственото условие е продуктите, за които се отнася дизайнът, да са включени в един и същ клас по Класификацията от Локарно, с други думи да са от един и същ вид стоки. Това условие не е приложимо при заявка за украса.

Моля, направете справка на нашия уебсайт за допълнителна информация за дизайна и неговия продукт(и).

За допълнителна информация относно подаване на заявка вижте Насоки, Разглеждане на заявки за регистрирани дизайни на Общността.


Дизайнът следва да бъде представен най-малко с един изглед, но могат да бъдат подадени до седем изгледа за всеки дизайн и три допълнителни незащитени изгледа. Същото се отнася и до множествените заявки, като са разрешени до седем изгледа за всеки от заявените дизайни. В случаите, в които са представени повече от седем изгледа, EUIPO няма да вземе предвид никой от допълнителните изгледи за целите на регистрация и публикация и ще приеме изгледите в последователен ред на номерата, въведени от заявителя (член 4, параграф 2 от РПДО).

Допълнителна информация за съвети и най-добри практики за подаване на заявка за дизайн.
 
Допълнителна информация може да бъде намерена в Насоки, Разглеждане на заявки за регистрирани дизайни на Общността.

За допълнителна информация разгледайте нашия раздел „Подайте заявка сега“.


Изгледите, които се вземат под внимание при заявка за РДО, подадена в EUIPO, могат да бъдат най-много седем. Ако желаете да използвате заявката за дизайн като основание за претенция за приоритет при подаване на следваща заявка за дизайн в друга система за регистрация, допълнителните изгледи ще бъдат архивирани във файла със заявката за РДО. Ако поискате от EUIPO сертифицирано копие от вашата заявка за регистрация на РДО, което да подадете като основание за претенция за приоритет, то ще съдържа цялата информация относно заявката за РДО, включително допълнителните изгледи.

За допълнителна информация разгледайте нашия раздел „Подайте заявка сега“.


Заявките се проверяват главно за формалности. Не се прави задълбочена проверка по същество, освен за да се установи, че заявката е за дизайн и той не противоречи на обществения ред или морала. За разлика от процедурите при марки на ЕС, няма процедура по възражение.
Заявката за дизайн се проверява и ако отговаря на формалните изисквания, дизайнът се регистрира и публикува незабавно или след изтичането на периода на отлагане (по искане на притежателя или на неговия представител), не по-късно от 27 месеца, считано от датата на заявяване или датата на приоритета.
Ако заявката не отговаря на формалните изисквания, се посочват нередностите (обикновено в писмо с искане за допълнителна информация, което съдържа несъответствието, което трябва да бъде отстранено и определен срок за отговор). Това може да доведе до промяна в заявката или до нейното отхвърляне, в случай че отбелязаните нередности не бъдат отстранени по задоволителен начин. При неизпълнение на задължението да се отговори на искането за допълнителна информация в срок до 2 месеца, може да се стигне до отхвърляне на заявката, заличаване на определени изгледи или загуба на претенцията за право на приоритет.

Допълнителна информация относно процеса на регистрация.


След регистрацията заявката или се публикува, или публикуването се отлага — не повече от 30 месеца от датата на заявяване или от датата на най-ранната претенция за приоритет.
Искането за отлагане трябва да бъде отбелязано във формуляра за заявка. По-късно изпратени искания не се приемат.
Този период на поверителност дава възможност на заявителя да доразработи маркетинговата си стратегия или да приключи подготвителните дейности за производство, без конкурентите да са уведомени за въпросния дизайн.
При регистрацията се публикуват само най-основни данни. Съществените данни за дизайна (изгледи, означения на продукта и класификация) остават поверителни. Това може да се окаже от изключително значение в сектори като модната или автомобилната индустрия, където е необходимо дизайните да бъдат защитени от конкурентите, докато дизайнът още не добил вид на окончателен продукт. Ако, в който и да е момент в рамките на периода от 30 месеца, заявителят пожелае да анулира отлагането, той може да го направи, като поиска от EUIPO да публикува дизайна. Това предоставя на дизайнерите и предприятията значителен контрол върху създаденото от тях.
В края на периода на отлагане притежателят или неговият представител следва да поискат пълна публикация, като заплатят таксите за нея. Ако притежателят не изпълни задължението си да направи това в срок (не повече от 27 месеца, считано от датата на заявяване или от датата на приоритета, ако има такъв), правото на регистриран дизайн на Общността няма да бъде публикувано и се изгубва.

Допълнителна информация за искането за отлагане.

За допълнителна информация вижте Насоки, Разглеждане на заявки за регистрирани дизайни на Общността.


Да, трябва да сте започнали сесия в уебсайта, за да можете да използвате формуляра за електронно подаване. Ако нямате потребителско име и парола, можете да се регистрирате.


Да. Формулярът за заявка oнлайн е достъпен на всички езици на ЕС.


Информация относно онлайн заявки ще намерите в раздел „Подайте заявка за дизайн“ на уебсайта.


Заявката нe може да бъде подписана, необходимо е само да посочите името на лицето, упълномощаващо заплащането на таксите за подаване на заявката.
За допълнителна информация относно подаване на заявка вижте Насоки, Разглеждане на заявки за регистрирани дизайни на Общността.


Да. Документите в подкрепа на претенцията за приоритет могат да бъдат прикачени към формуляра за електронно подаване. Те трябва да бъдат във формат PDF. За приложенията в други формати се счита, че не са подадени. Освен изгледи и документи за приоритет, никакви други документи или информация не могат да се изпращат като прикачени файлове.


EUIPO не приема липсващи документи, изпратени по електронна поща.
Ако е необходимо, липсващите документи във връзка със заявката трябва да се изпратят с обикновена поща, като посочите номера за справка и електронния номер, получен чрез системата за подаване онлайн. Ако е възможно обаче, преди да се свържете с EUIPO относно електронното подаване, изчакайте да получите потвърждението за получаване, посочващо номера на заявка за желания дизайн.

За допълнителна информация относно подаване на заявка вижте Насоки, Разглеждане на заявки за регистрирани дизайни на Общността.


Да. Когато EUIPO получи електронната заявка, ще получите потвърждение за получаването. Потвърждението съдържа номер за справка (напр: e 0000000456982). Това не е номерът на заявката за регистриран дизайн на Общността (РДО). Номерът на заявка за РДО ще ви бъде изпратен по-късно заедно с писмо, потвърждаващо получаването на заявката за РДО, изпратено от отдел „Дизайни“. Препоръчваме да разпечатате копие от потвърждението.

Ако не получите електронно потвърждение на получаването, по всяка вероятност заявката не е била изпратена правилно или не е получена от EUIPO. Моля, свържете се с информационния център възможно най-скоро.


Регистрираните дизайни на Общността (РДО) са валидни за период от 5 години, считано от датата на заявяване. Можете да подновите вашите РДО на всеки 5 години за общ срок от 25 години, считано от датата на заявяване.
Таксата за подновяване зависи от периода, за който се подновява РДО.

За допълнителна информация относно таксите за подновяване, моля, направете справка в раздела за такси и плащания.

Искането за подновяване се подава в срок от 6 месеца, който изтича в последния ден на месеца, през който изтича срокът на закрилата. Таксите също трябва да бъдат платени в този срок. Ако не успеете, можете да подадете искането и да заплатите таксите в рамките на удължен шестмесечен срок, считано от последния ден на месеца, през който изтича срокът на закрилата, при условие че платите допълнителна такса в удължения срок.
Ако искането отговаря на всички изисквания, подновяването се регистрира и поражда действие, считано от деня след датата, на която изтича срокът на текущата регистрация.

Допълнителна информация за управление на вашия РДО.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в Становището за защита на данните.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.