Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Подновяване

Валидността на марка на Европейския съюз (марка на ЕС) е 10 години. Може да бъде подновявана неограничено, всеки път за срок от 10 години. Валидността на регистриран дизайн на Общността (РДО) е 5 години. Може да бъде подновяван за максимум 25 години, всеки път за срок от 5 години. Искането за подновяване може да се подаде с онлайн формуляр за искане.

За повече информация вижте насоките за марки и дизайни.

 
 • Подновяване на марки на Европейския съюз

  Процедура за подновяване

  Кога да подадете искане Шест месеца преди изтичане на регистрацията EUIPO уведомява в писмен вид притежателя, неговия представител или друг(и) регистриран(и) титуляр(и) на права, че регистрацията трябва да бъде подновена.
  Плащане Може да бъде отправено искане за подновяване, а таксата за подновяване — да бъде заплатена в срок от шест месеца преди изтичане на валидността на регистрацията. Най-късната възможна дата за отправяне на искане за подновяване и за заплащане на таксата е датата на изтичане на валидността на марката. От деня след датата на изтичане на валидността започва да тече допълнителен шестмесечен гратисен период за подновяване. През този период се начислява допълнителна такса от 25%.
  Късно подновяване Ако не е подадено искане навреме, все пак е възможно да се направи късно подновяване в допълнителен срок от шест месеца. В рамките на гратисния период, който започва от деня след датата на изтичане на срока, трябва да бъде подадено искането за късно подновяване и да се заплати таксата за подновяване, увеличена с 25%.
  Неподаване на искане за подновяване В случай на неподаване на искане за подновяване или ако то е подадено след изтичане на гратисния период, EUIPO уведомява в писмен вид притежателя на марката на Европейския съюз (марка на ЕС), че марката е заличена и премахната от регистъра, като в Бюлетина за марките на ЕС се публикува известие.
   

  Преобразуване или подновяване?
  Ако решите да не подновявате марката си на ЕС, но желаете да подновите правата си в определени държави членки, можете да подадете заявка за преобразуване. Искането трябва да се подаде в срок от три месеца от изтичането на допълнителния срок за подновяване.

  Начини на подновяване
  Искането за подновяване може да бъде подадено онлайн чрез формуляра за искане за подновяване. Таксите се изчисляват автоматично по време на процедурата.

  EUIPO издава официално потвърждение за подновяване на притежателя на марката на ЕС или на неговия представител няколко дни след фактическото изтичане на закрилата на марката на ЕС. Подновяването влиза в сила на деня след датата, на която изтича съществуващата регистрация. Регистърът на марките на ЕС се актуализира и в Бюлетина за марки на ЕС се публикува известие.

  Частично подновяване на марка на ЕС
  Можете да подновите марката на ЕС изцяло или частично (като премахнете някои класове).

  Разходи
  Таксите се заплащат в евро. Направете справка с таксите за марки и дизайни.

  В случай на неподновяване на марка на ЕС
  Ако дадена марка на ЕС не се поднови, тя се маркира като изтекла около две седмици след края на допълнителния срок. Самото заличаване обаче влиза в сила от деня след този, в който изтича регистрацията на марката на ЕС. EUIPO уведомява притежателя в писмен вид, а марката на ЕС се заличава от регистъра.

 • Подновяване на регистриран дизайн на Общността

  Процедура за подновяване

  Кога да подадете искане Шест месеца преди изтичане на регистрацията EUIPO уведомява в писмен вид притежателя, неговия представител или друг(и) регистриран(и) титуляр(и) на права, че регистрацията трябва да бъде подновена.
  Плащане Искането за подновяване се подава, а таксата за подновяване се заплаща в срок от шест месеца преди изтичане на регистрацията, като е необходимо подаването/плащането да се извърши преди последния ден на месеца, в който изтича закрилата.
  Късно подновяване Ако не е подадено искане в рамките на срока, все пак е възможно да се направи късно подновяване в допълнителен срок от шест месеца. Искането за подновяване трябва да бъде подадено, а таксата да бъде заплатена с допълнителна такса от 25% в рамките на гратисния период, който започва от деня след последния ден на месеца, през който е било необходимо да се поднови регистрацията на регистрирания дизайн на Общността (РДО).
  Неподаване на искане за подновяване В случай на неподаване на искане за подновяване или ако то е подадено след изтичане на гратисния период, EUIPO уведомява в писмен вид притежателя на РДО, че дизайнът е заличен и премахнат от регистъра, като в Бюлетина за РДО се публикува известие.
   

  Начини на подновяване
  Искането за подновяване може да бъде подадено онлайн чрез формуляра за искане за подновяване. Таксите се изчисляват автоматично по време на процедурата.

  EUIPO издава официално потвърждение за подновяване на притежателя на РДО или на неговия представител няколко дни след фактическото изтичане на закрилата на РДО. Подновяването влиза в сила на деня след датата, на която изтича съществуващата регистрация. Регистърът на РДО се актуализира и в Бюлетина за РДО се публикува уведомление.

  Разходи
  Таксите се заплащат в евро. Направете справка с таксите за марки и дизайни.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.