Срокове и условия за използването на електронната операция „Communication back-up“ („Резервна комуникация“)

Съгласно точка 2, буква г) от приложение 1 към Решение № EX-20-9 на изпълнителния директор относно комуникацията по електронен път от 2.7.2021 г.

в) Заявки, съобщения или други документи, изпратени до Службата

User Area дава възможност на потребителя да подава заявки, съобщения или документи по електронен път. Правилото е, че ако заявка, съобщение или друг документ бъдат подадени по електронен път, подадените впоследствие заявки, съобщения или други документи по същото досие трябва да бъдат подадени по същия начин.

В User Area може да се използва бутонът „Communication back-up“ („Резервна комуникация“). Този бутон може да бъде използван само ако е изпълнено едно от следните две условия:

  1. В User Area няма специална електронна операция.
  2. В User Area има специална електронна операция, но тя е временно недостъпна поради техническа неизправност. Когато въпросната специална електронна операция e електронно подаване на заявка за регистрация на марка на ЕС или електронно подновяване на регистрация на марка на ЕС, трябва да бъдат спазени условията, определени в член 4, точка 6 от Решение EX-19-1 на изпълнителния директор, а именно заявителят за регистрация или подновяване трябва отново да подаде същата заявка (със същото съдържание) чрез специалната електронна операция в User Area в срок от три работни дни от първоначалното подаване. За допълнителна информация вж. член 4, точка 6 от Решение EX-19-1 на изпълнителния директор.

Чрез електронната операция „Communication back-up“ („Резервна комуникация“) ще бъде изпратено електронно потвърждение за получаване на заявката, съобщението или документа под формата на „sent confirmation“ („изпратено потвърждение“) „Изпратени“ в User Area.