Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Формуляр в четири стъпки

С нашия формуляр за заявка в четири стъпки можете лесно да подадете заявка за регистриран дизайн на Общността само в четири стъпки на един от 23-те официални езика на ЕС. Формулярът е предназначен за процедурата Fast Track и съдържа указания и опции за автоматично попълване, които ви помагат да регистрирате дизайна за два дни или по-бързо.

За достъп до формуляр за заявка в четири стъпки следвайте една от следните пътеки на уебсайта:

 1. „Дизайни" > „Регистрирайте вашия дизайн — бързо и лесно" > „Подаване на заявка онлайн", след което изберете формуляра за заявка в четири стъпки и кликнете върху синия бутон „Начало на подаването".
 2. „Дизайни" > „Начин за регистриране" > „Подайте заявка сега", след което изберете формуляра за заявка в четири стъпки и кликнете върху синия бутон „Начало на подаването".
 3. „Начало" > „Онлайн услуги" > „Подайте заявка за дизайн — Формуляр за заявка в четири стъпки и кликнете върху синия бутон „Начало на подаването".

За информация как проверяваме заявките за дизайни, можете да прочетете нашите Насоки


Стъпка 1: Данни за дизайна

 • Езици и номер за справка на заявителя

  Първи език
  Изберете първи език на страницата „Подайте заявка сега", който е един от 23-те езика на ЕС.

  Втори език
  Трябва да изберете втори език от един от петте официални езика на Службата (испански, немски, английски, френски и италиански). Вторият език трябва да е различен от първия, който сте избрали. Обърнете внимание, че дизайнът ви може да бъде оспорен на втория език. Ако желаете да получавате служебна кореспонденция на втория език, изберете съответното поле.

  Бележка: Ако първият ви език е един от петте официални езика на Службата, не можете да изберете опцията да получавате официална кореспонденция на втория език. Поради това полето няма да се появи.

  Номер за справка на заявителя
  Номерът следва да съдържа до 30 буквено-цифрови знака, като се използва латиница: a-z, A-Z, 0-9 и символи. Да не се използват интервали.

  Ако в бъдеще имате въпроси за вашия дизайн, използвайте номера на заявката за РДО, издаден от Службата.

 • Информация за дизайн(и)

  Въведете изгледи на дизайна по два начина:

  • изображения (формат JPEG),
  • въведете триизмерен динамичен изглед и статични изгледи, получени от него.

  Изображения
  Използвайте функцията за плъзгане и пускане или потърсете в компютъра си изображения на дизайна, които да прикачите. Можете да въведете до седем защитени изображения и до три незащитени.

  Не можете да въвеждате незащитени изгледи, докато не сте въвели седем защитени изгледа.

  Изисквания за изгледите:

  • 2 MB на изображение;
  • формат JPEG;
  • RGB, CMYK (може да се преобразува в RGB, но има риск от загуба на данни), сива скàла, цветови режим BW или цветови модели. За да се избегне автоматичното конвертиране на цветовете и да се запази вярното им предаване на екрана, се препоръчва използването на режим RGB, а не CMYK. Прилагането на триизмерни динамични изгледи И други статични изгледи е ограничено,
  • разделителна способност на разпечатване: мин. 72, макс. 300 DPI;
  • максимален размер на изображението: 5000 x 5000 пиксела;
  • прогресивните изображения във формат JPEG ще бъдат конвертирани в базови изображения.

  Изисквания за приложенията (за претенции за приоритет, изложбени приоритети, общи пълномощия на представляващ служител):

  • PDF;
  • JPEG.

  Характеристики
  Изгледът трябва да бъде възпроизведен на неутрален фон, да има такова качество, че ясно да се открояват всички подробности на материята, за която се иска закрила, и да е възможно увеличаването или намаляването му с оглед включване в Регистъра на дизайните и директно публикуване в Бюлетина на дизайните на Общността.

  Представянето на дизайна не може да съдържа обяснителен текст, надписи или символи, нито да бъде номерирано.

  Повтарящи се мотиви за повърхности: Когато се заявява регистрирането на дизайн, който се състои от повтарящ се мотив за повърхност, в представянето му трябва да се покаже пълният мотив и достатъчна част от повърхността.

  Шрифтове: Когато се заявява регистрирането на дизайн, който се състои от типографски шрифт, представянето на дизайна трябва да включва поредица от всички използвани малки и големи букви от азбуката, всички арабски цифри, придружени от текст от пет реда и с размер на знака 16.

  Съветваме ви да обърнете специално внимание на тези характеристики. Практиката показва, че неспазването на изискванията е най-честата причина Службата да изпраща писма за допълнителна информация, които неминуемо водят до допълнителен труд и значителна загуба на време за нашите потребители.

  Използване на други елементи за определяне особеностите на дизайна
  Представянето на дизайна трябва да съдържа само онези особености, за които се иска закрила. В същото време то може да включва други елементи, които допринасят за определяне на особеностите, за които се иска закрила. Отговорност на заявителя е да използва, например, пунктирани линии и контури по такъв начин, че да открои особеностите, за които се иска закрила.

  Ако желаете да откроите някоя част от дизайна — да покажете, че искате закрила само за тази определена част или че изрично не искате закрила, можете да използвате следните средства:

  • прекъснати линии за посочване на елементи, за които не се иска закрила;

  • контури за очертаване на особеностите на дизайна, за които желаете закрила;

  • оцветяване и замъгляване за указване, че даден брой особености се изключват от искането за закрила;

  • разделения за указване, че не се иска защита за точната дължина на дизайна.

  Изгледите на дизайна не трябва да съдържат обяснителен текст, надписи или допълнителни символи.

  Какви са основните предимства на изображенията, които не са защитени?

  • Те се считат за подадени с формуляра за заявка, което значи, че могат да бъдат част от претенция за приоритет в следваща заявка.
  • Могат да се използват за обяснение на дизайна, а това може да помогне на проверителя, когато извършва оценка на защитените изображения.
  • Заявителят може да прегледа изображенията, след като ги въведе, и да промени незащитения изглед в защитен и обратно.

  Бележка: Изгледи, които не са защитени, ще бъдат достъпни в еSearch само за притежатели на дизайни.

  Триизмерни динамични изгледи (3D динамични изгледи
  Електронното подаване (е-filing) на заявка за РДО допуска нов вид представяне като средство за получаване на изгледи в заявката: триизмерни динамични изгледи. Ако въведете триизмерен динамичен изглед от вашия компютър във формат OBJ, STL или X3D, можете да получите статични изгледи на защитени или незащитени изображения на дизайна.

  Триизмерните динамични изгледи симулират 3D перспективи в две измерения (екран), тъй като можете да манипулирате изгледа (като го движите или увеличавате и намалявате), за да го видите в различни перспективи. Изгледът, уловен от триизмерен изглед, не може да бъдат манипулиран (статичен изглед) и ще бъде въведен във формуляра като изглед на съответния дизайн.

  Използвайте функцията за плъзгане и пускане или потърсете в компютъра си триизмерните динамични изгледи на дизайна, които да прикачите.

  Триизмерни динамични изгледи — технически характеристики
  След като сте въвели триизмерен динамичен изглед във формуляра за заявка на РДО, той ще бъде показан със следните технически характеристики:

  • фон в сива скàла;
  • самият триизмерен динамичен изглед се изобразява в бяло;
  • триизмерни динамични изгледи могат да се въведат във всеки един от следните три формàта: OBJ, STL или X3D;
  • максимален размер на приложенията с 3D модели -OBJ, STL, X3D- (за изгледи на дизайни): 20MB;
  • статичните изгледи, получени от триизмерния динамичен изглед, ще бъдат едноцветни (само в черно и бяло);
  • нюансиране: осветяване на триизмерния динамичен изглед със светлинен източник от гледната точка на потребителя;
  • размерът в пиксели е 490 х 315 и остава постоянен. В рамката потребителите могат да видят, че площта, предназначена за триизмерния динамичен изглед, остава постоянна, когато увеличават или намаляват размера на браузъра;
  • когато се използва опцията за триизмерен динамичен изглед, всички статични изображения трябва да се вземат от триизмерния изглед.

  Бележка: Файлове от вида X3D не се поддържат от Internet Explorer 10 или по-ранни версии.

  Бележка: При заявки за дизайни, състоящи се от или съдържащи повърхностни орнаменти, не трябва да се използват триизмерни динамични изгледи.

  Бележка: Сайтът не поддържа бинарна STL. С помощта на инструменти за преобразуване можете да преобразувате бинарната STL в стандартна.

  Какви са основните предимства на триизмерните динамични изгледи?

  • При публикуване на дизайна той се появява в еSearch и е достъпен не само за проверителите, но и за всички заинтересовани страни, напр. трети страни и съдии.
  • Ясно е, че статичните изображения произхождат от един и същ дизайн.
  • По-лесно се разбира връзката между различните статични изгледи.
  • Има много малка вероятност в представянето на дизайна да има грешки, което е от полза както за заявителя, така и за Службата.

  Как се премества триизмерен динамичен изглед?
  С помощта на триизмерен динамичен изглед можете да представите дизайна от различни точки на наблюдение.

  За да преместите триизмерен динамичен изглед
  Използвайте стрелките (наляво, надясно, нагоре, надолу) на клавиатурата и/или увеличението.

  Клавишни команди

  Или използвайте мишката и кликнете върху самия изглед

  Динамичен изглед на триизмерния модел.

  За по-лесно изменение на точките на наблюдение, използвайте опцията „Основни клавишни команди" и изберете един изглед.

  Основни клавишни команди

  Как да получите желаните изображения на изглед
  Има два начина:

  Създаване на изглед с бутона за определена точка на наблюдение
  Точка на наблюдение Бутон Създаване на предварително определени изгледи
  Предварително определени изгледи
  • След като изберете изгледа от триизмерния динамичен изглед, кликнете върху бутона „Създаване на изглед от тази точка на наблюдение". Изображението се появява, както е показано по-долу.


  • Кликнете върху бутона „Създаване на предварително определени изгледи", което автоматично ще създаде всичките седем изгледа, показани в основните клавишни команди. Появяват се изображенията по-долу.


  Можете да създадете до седем защитени изображения и да използвате функцията, за да създадете още три незащитени изображения.

  Преместване, заличаване и отваряне на изображение"
  Кликнете върху иконата „Преместване" Икона Преместване в изображението, за да промените реда на изгледите и да превърнете незащитените изображения в защитени.

  Кликнете върху иконата „Заличаване" Икона Заличаване в изображението, за да заличите изглед на дизайна.

  Кликнете върху въведеното изображение и го отворете в пълен размер.

 • Означение(я) на продукта / Класификация от Локарно

  Означение на продукта
  Трябва да въведете означение на продукта. Това не променя обхвата на закрила на регистрирания дизайн на Общността, но е наложително да го направите по правни причини. Трябва да изберете означението от списъка с продукти Eurolocarno. Трябва да предоставите означение на продукта за всеки заявен от вас дизайн.

  Класификация
  Ако използвате ЕuroLocarno, автоматично виждате към кой клас от Класификацията от Локарно принадлежи продуктът.

 • Как мога да въведа означение на продукта?

  Преди обясненията как се въвежда означение на продукта, е важно да се знае, че:

  • един дизайн не може да надхвърля пет термина;
  • при множествена заявка всички термини трябва да бъдат от един и същи клас, с изключение на клас 32, който може да бъде въведен допълнително (тъй като украсата се съдържа в клас 32).

  Означението на продукта и Класификацията от Локарно могат да се въведат по два начина, като:

  1. Въведете продукта, представен от вашия дизайн, и кликнете върху бутона „Добавяне": терминът ще бъде автоматично въведен и проверен съгласно списъка с продукти ЕuroLocarno.

   Класификация от Локарно

   Ако означението на продукта се появи в зелено поле, това означава, че термините са правилно валидирани. Номерата на класа и подкласа се показват автоматично в лявата колона „Класификация от Локарно", както се вижда по-долу:

   Термини от Класификацията от Локарно
    
  2. Ако кликнете върху линка „Преглед", целият списък с означения на продукти по ЕuroLocarno се появява в модален прозорец

   Бутон Преглед

   Изберете означението на вашия продукт

   Този инструмент ви помага да изберете правилните означения на продукти, включително класове и подкласове. Трябва да въведете означението на продукта в лентата за търсене и да кликнете върху бутона „Търсене" или да търсите по клас/подклас.

   Търсене на означение на продукта

   Появяват се всички резултати от търсенето със съответния клас и подклас. Отметнете полето в лявата част на списъка с резултатите, за да изберете правилното означение на продукта. След като приключите с избора, можете да прегледате целия списък, като кликнете върху бутона „Преглед на моя избор" или „Следваща стъпка". След това кликнете върху бутона „Продължаване", за да въведете термините във вашата заявка за дизайн.

   Ако терминът е правилно валидиран, правилното означение на продукта се появява в полетата със зелени точки, а номерата на класа и подкласа се показват автоматично в лявата колона „Класификация от Локарно".

   Списък с валидираните термини
 • Отлагане и описание

  Отлагане
  Когато подавате заявка за дизайн на Общността, можете да поискате публикуването му да бъде отложено за период, не по-дълъг от 30 месеца. В такъв случай поверителността се запазва, докато не решите да оповестите продукта. Ако решите изобщо да не публикувате РДО, регистрацията се прекратява след изтичането на 30-месечния срок на отлагане.

  След изтичане на срока за отлагане на публикуването трябва да заплатите съответните такси за публикуване на дизайна.

  Бележка: Таксата за публикуване може да се заплати заедно с таксата за отлагане при подаване на заявката. Ако обаче решите изобщо да не публикувате, таксата за публикуване не подлежи на възстановяване.

  Описание
  Ако желаете, можете да опишете представянето на дизайна, но това не е задължително.

  В член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2245/2002 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността се определя, че в заявката може да се съдържа по едно описание на промишлен дизайн, което да не превишава 100 думи и в което да e налице излагане на промишления дизайн или модел; обяснението да се отнася само до онези качества, които се проявяват във възпроизвеждането на промишления дизайн или модел; то не бива да съдържа твърдения за предполагаемата новост, нито за индивидуалния характер на дизайна, нито за техническата му стойност.

  Въпреки това, ако описанието не отговаря на изискванията на регламента, не се повдига възражение. Описанието не се проверява, но проверителят може да го използва за изясняване на евентуални съмнения. Например, ако има две изображения, показващи различни карти, проверителят може да представи възражение, но ако в описанието се казва, че показаното представлява две различни страни на една и съща карта, не е необходимо да се представя възражение.

  Бележка: Описания, представени след датата, на която е подадена заявката, не се приемат.

  Отлагане
 • Информация за автора(ите)

  Този раздел е по избор и има за цел да се направи връзка между автора и съответния дизайн. Ако обаче изберете бутона „Добавяне на нов автор", трябва да посочите следната информация за автора(ите):

  • име и фамилия, за самостоятелен дизайнер; или
  • име на екип от дизайнери, ако е уместно.
  Данни за автора

  Добавяне на автор

  Ако Службата е определила идентификационен номер на автора, въведете този номер и данните ще бъдат изтеглени от базата данни.

  Ако авторът се е отказал от правото да бъде упоменат, поставете отметка в съответното поле („Отказ").

  Отказ от право
 • Желая да претендирам за приоритет

  Ако сте подали заявка за същия дизайн през последните шест месеца, можете да претендирате за приоритет, като кликнете върху бутона „Добавяне на приоритет":

  напишете номера на приоритета или идентификационния номер на дизайна Добавяне на претенция за приоритет
  • изберете „Държава на първото подаване" от падащия списък,
  • напишете номера на приоритета или идентификационния номер на дизайна (полето ще се попълни автоматично, ако данните за дизайна са налични в DesignView) и кликнете върху „Импортиране", или
  • въведете данните ръчно, като кликнете върху бутона „Ръчно въвеждане",
  • добавете датата и номера на подаване. Прилагането на изискваните документи в момента на подаване на заявката е задължително, освен в случаите, когато мястото на първото подаване е самата Служба.

  Бележка: Ако първото подаване не е на някой от официалните езици на ЕС, следва да се приложи копие от превода.

 • Запазване и копиране от дизайн

  След като сте въвели цялата необходима информация за дизайна, запазете я. След това можете да видите обобщен преглед на информацията за вашия дизайн и да я редактирате.

  Информация за дизайн(и)

  За да въведете нов дизайн, кликнете върху бутона „Добавяне на нов дизайн" или копирайте информацията от дизайна, която вече сте въвели, като кликнете върху бутона „Копиране от дизайн". Ако сте подали повече от един дизайн, можете да изберете номера на конкретния дизайн, чиято информация желаете да копирате.

  Опция Копиране от дизайн

Стъпка 2: Сходни дизайни

 • Какво представлява DesignView?

  DesignView е удобен за използване, многоезичен онлайн инструмент за справка. С помощта му всеки потребител в интернет може да търси безплатно сред дизайните на всички участващи служби, включително EUIPO и участващите национални служби.

  Инструментът дава достъп до заявки и регистрации на дизайни, представени от участващите служби и ползващи единна и уникална платформа. Всяка служба е притежател на съдържанието, до което предоставя достъп, и отговаря за ежедневното му актуализиране.

 • С какво може да ви е полезен DesignView?
  1. Безплатна проверка сред съществуващите дизайни и пазарни тенденции в Европа
  2. Лесен достъп до услугите след регистрацията
  3. Помощ за проверка на новостта на даден дизайн
  4. В помощ на митниците при техните процедури или на съдиите, напр. в случаи на конфликт между страните при административни и правни процедури.
  5. Съдействие за службите, напр. при извършване на задълбочена проверка, или в помощ на проверителите при проверка на по-ранни права на приоритет.

Стъпка 3: Създаване на потребителски профил/Влизане в системата

 • Създаване на потребителски профил/Влизане в системата

  Имате две възможности:

  • ако нямате профил в Службата, кликнете върху бутона „Създаване на нов потребителски профил";
  • ако имате профил в Службата, въведете данните си и кликнете върху бутона „Влизане в системата".

  По този начин данните ви ще бъдат въведени във формуляра.

  Заявки за РДО за лица/ дружества, които не пребивават/нямат седалище в ЕС
  Ако живеете извън Европейския съюз (ЕС), можете да подадете заявка за РДО, но е необходимо да използвате разширения формуляр и да назначите представител.

 • Заявители и представители

  Можете да въведете заявител и/или представител, като:

  Въведете съществуващ заявител/представител
  Попълнете името на заявителя/представителя — показва се списък на наличните възможности — изберете и кликнете върху бутона „Импортиране". Данните за заявителя/представителя ще бъдат показани; трябва да кликнете върху бутона „Добавяне", за да продължите. Този начин може да се използва, когато данните са въведени при предходен случай.

  Бележка: Можете да добавите съществуващ представител само ако сте влезли в системата като представител.

  Въведете нов заявител

  1. Кликнете върху бутона „Добавяне на нов заявител" и въведете данните.
  2. Изберете вида заявител от падащото меню.
  3. Попълнете останалата част от формуляра (задължителните полета са отбелязани със звездичка*).
  4. Кликнете върху бутона „Добавяне", за да продължите.

  Бележка: Не можете да добавяте нови представители, ако използвате формуляра в четири стъпки по Fast Track.

  Сдружения
  Ако подавате заявка от името на сдружение, въведете само идентификационния номер на сдружението.

 • Проекти (запазване на заявката като проект)
  Когато попълвате формуляра за заявка, можете да запазите извършените дейности, като запазите заявката като проект. Кликнете върху бутона „Запазване на заявката" в дясната колона на заявката, представена от тази икона Икона Запазване Достъп до проекта можете да получите от раздел „Проекти" във вашия профил в User Area
 • Изчистване на формуляра за заявка

  Ако желаете да започнете попълването на заявката отново, кликнете върху бутона „Изчистване на заявката" и всички попълнени преди това полета ще бъдат изчистени, а информацията — заличена.

 • Разпечатване на заявката

  Можете да разпечатате формуляра за заявка във всеки момент, докато трае процесът на изготвяне на заявката.


Стъпка 4: Потвърждаване и плащане

 • Потвърждаване

  Преглед на данните за вас и за дизайна
  На този етап можете да видите данните за заявката, която предстои да подадете; все още можете да ги промените в „Данни за дизайна", преди да подадете заявката.

 • Подпис

  С попълването на полетата „Име и фамилия" и „Длъжност на подписалия" потвърждавате, че сте проверили данните и искате да подадете формуляра за заявката.

  Подпис

  Можете да добавите едно лице като допълнителна подписваща страна.

  Бележка: Имайте предвид, че само на физически лица се разрешава да подписват формуляр за заявка.

  След като проверите заявката, кликнете върху бутона „Потвърждаване и плащане".

  Бутон Потвърждаване и плащане

  В прозореца за плащане трябва да изберете начина на плащане, който желаете да използвате.

  Бележка: Опцията за плащане с банков превод не се предлага за формуляра в четири стъпки по Fast Track.

  След като кликнете върху бутона „Потвърждаване на плащането" и „Продължаване" в следващия прозорец, заявката ви ще бъде подадена.

  Бутон Потвърждаване и плащане Бутон Потвърждаване и плащане
 • Какво става, след като подам формуляра за заявка?

  След приключване на процеса на подаване ще получите потвърждение, че вашата заявка е правилно подадена, както и официален номер на заявката. Необходимо е да изтеглите официалната разписка и потвърждението в един РDF файл. Обърнете внимание, че Службата не издава копия на разписки.

  потвърждение, че заявката ви е подадена правилно
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.