Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Какво може да бъде марка на ЕС

Марката на ЕС може да се състои от всякакви знаци, по-специално думи (включително лични имена) или рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката, нейната опаковка или звуци.

На 1 октомври 2017 г., съгласно регламента за изменение Регламент (ЕС) 2015/2424, формулировката „изискване за графично представяне“ беше премахната.

На практика това означава, че при условие че вашата марка попада в една от категориите за марки, одобрени от Службата, и може да бъде представена в одобрен формат, можете да подадете заявка за нея, без да я представяте графично.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Какъв вид марка желаете да защитите?

В зависимост от това какво желаете да защитите (дума, число, цвят и т.н.), имате различни възможности във връзка с тази марка. Вижте възможностите.

Знаците, които съставляват дадена марка, трябва да позволяват отличаване на стоките и услугите на едно предприятие от тези на друго предприятие.

За да изпълнява изискванията за регистрация, вашата марка трябва да е отличителна и да не описва какво продавате.

 
 

Марката трябва да има отличителен характер

Потребителите трябва да могат да разпознаят вашия знак като такъв, напр. като указание за произход. Той трябва да ви отличава от другите фирми на пазара, а чрез него вие следва да можете да защитавате и изграждате идентичността и стойността на вашия бранд.

Марката не трябва да описва какво продавате

Вашата марка не трябва да монополизира знак, който просто описва стоките и/или услугите, които предлагате. Тези знаци трябва да са достъпни за всички: за вас и за конкурентите ви.

 

Все още не ви е ясно? Следният пример би трябвало да разсее всички неясноти

Не е отличителна
Един потребител не би възприел тази бутилка, по начина, по който е представена тук, като знак, годен да отличи

Вино

Tвърде описателна
В този случай потребителите няма да възприемат бутилката като отличителна, а думата „вино“ описва само съдържанието на бутилката. Те ще я възприемат като описание на продукта.

Пример как вашата марка трябва да е с отличителен характер, но да не е твърде описателна

Joe
Bloggs

Марка, която може да бъде регистрирана
В този пример, въпреки че бутилката сама по себе си няма отличителен характер, добавянето на етикет с отличително име ще накара потребителите да я възприемат като марка, обозначаваща конкретен продукт.

 

EUIPO отхвърля заявки за марки, за които смята, че не отговарят на тези и определени други изисквания. Ако желаете, можете да проверите по какви други причини може да ви бъде отказана регистрация на марка (или „абсолютни основания“).

Ако имате някакви съмнения, потърсете консултация от специалист Ние не предоставяме такива консултации.

 

Какви видове марки мога да регистрирам?

Има три вида марки, които можете да регистрирате: индивидуални марки, сертификатни марки и колективни марки.

Индивидуалната марка отличава стоките и услугите на една фирма от стоките и услугите на друга.

Това не означава, че индивидуалната марка може да бъде собственост само на едно лице: индивидуалните марки могат да са притежание на едно или повече юридически или физически лица. Това означава, че има повече от един заявители.

Минималната основна такса за подаване на заявка за индивидуална марка е 850 EUR (по електронен път)

Колективните марки отличават стоките и услугите на група фирми или на членове на сдружение от стоките и услугите на техните конкуренти. Колективните марки могат да се използват за изграждане на доверието на потребителите в продуктите или услугите, предлагани под съответната колективна марка. Много често такива марки се използват за обозначаване на продукти, които имат определена обща характеристика.

Само сдружения на фабриканти, производители, доставчици на услуги или търговци, както и публичноправни юридически лица могат да подават заявки за регистрация на колективни марки.

Таксата за подаване на заявка за регистрация на колективна марка е 1500 EUR (по електронен път).

Сертификатните марки бяха въведени в EUIPO на 1 октомври, 2017 г. Това е нов вид марка на равнище ЕС, въпреки че съществува от много години в националните системи. Сертификатните марки се използват за означаване на това, че стоките или услугите са в съответствие с изискванията за сертифициране на сертифициращата институция или организация. Те са знак за контролирано качество.

Всяко физическо или юридическо лице, включително институции, органи и публичноправни образувания могат да подават заявки за сертификатни марки на ЕС, при условие че не извършват стопанска дейност, включваща доставката на стоки или услуги от сертифицирания вид.

Таксата за подаване на заявка за регистрация на сертификатна марка е 1500 EUR (по електронен път).

Пълен списък на таксите за марки 

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.