Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Rozšířená verze formuláře

Rozšířená verze formuláře přihlášky je určena pro složitější přihlášky. Tento formulář je třeba použít tehdy, pokud chcete předložit svůj vlastní seznam výrobků a služeb, podat přihlášku kolektivní ochranné známky, požádat o přeměnu mezinárodní ochranné známky nebo uvést vícejazyčné prvky ochranné známky ve dvou jazycích přihlášky.

Nezapomeňte, že pomocí našeho průvodce sestavením seznamu výrobků a služeb si můžete ověřit, zda klíčová slova použitá ve vašem seznamu výrobků a služeb splňují podmínky režimu Fast Track (přihlášení zrychleným postupem).

Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*).

Chcete-li otevřít rozšířenou verzi formuláře přihlášky, přejděte do oddílu „Ochranné známky > Způsoby zápisu > Podání přihlášky“ a pak klikněte na tlačítko „Spustit přihlášku“.

Spustit přihlášku

Chcete-li přihlásit ochrannou známku pomocí tohoto nástroje, musíte být registrovaným uživatelem. Nejste-li ještě zaregistrováni, budete se muset zaregistrovat.

Přihláška ochranné známky EU nerezidenty EU
Ochrannou známku EU můžete přihlásit i v případě, že žijete mimo Evropskou unii, budete však muset jmenovat svého zástupce.

 
 • Jazyky a značka

  První jazyk
  Z rozbalovacího seznamu zvolte jazyk, který chcete pro přihlášku použít (první jazyk); může to být kterýkoli z 23 úředních jazyků EU.

  Druhý jazyk
  Dále musíte uvést druhý jazyk, kterým je jeden z pěti úředních jazyků úřadu EUIPO (DE, EN, ES, FR, IT). Druhý jazyk se musí lišit od prvního jazyka. Mějte na paměti, že vaše ochranná známka může být v tomto druhém jazyce napadena.

  Značka

  Značky by měly být tvořeny nanejvýš 30 alfanumerickými znaky latinky: a–z, A–Z, 0–9. Nepoužívejte mezery. Budete-li mít v budoucnu jakýkoli dotaz týkající se vaší ochranné známky, uveďte vždy značku přidělenou úřadem EUIPO.

 • Použití údajů o existující ochranné známce EU jako šablony

  Napište název nebo číslo ochranné známky (celé či jeho část). Zobrazí se seznam stávajících ochranných známek. Vyberte příslušnou ochrannou známku a klikněte na tlačítko „Import“. Kliknutím na odkaz „Zobrazit“ ochrannou známku zobrazíte v databázi eSearch plus.

  Zvolíte-li si možnost importovat ochrannou známku jako šablonu, urychlíte proces podávání přihlášky, protože údaje budou předvyplněny. Jednotlivé oddíly můžete podle svých požadavků upravit.

 • Uplatnění práva přednosti

  Přidání práva přednosti
  Chcete-li přidat právo přednosti, klikněte na tlačítko „Přidat právo přednosti“. Otevře se nový oddíl.

  • Z rozbalovacího seznamu „Země prvního podání“ vyberte příslušnou zemi.

  • Napište název ochranné známky (jsou-li údaje o ochranné známce dostupné v nástroji TMview, pole se doplní automaticky), a klikněte na tlačítko „Import“.

  • Údaje můžete zadat také ručně kliknutím na tlačítko „Vytvořit ručně“.

  • Pak zadejte datum a číslo podání. Můžete si zvolit možnost připojit požadované dokumenty v okamžiku podání přihlášky nebo později (tři měsíce od data obdržení uplatnění práva přednosti).

  Poznámka: Pokud první podání nebylo provedeno v některém z úředních jazyků EU, měla by být připojena kopie překladu.

  Pozdější uplatnění práva přednosti
  Pokud chcete uplatnit právo přednosti později (lze tak učinit do dvou měsíců od data přihlášky), zaškrtněte příslušné políčko vedle tlačítka „Přidat právo přednosti“.

 • Uplatnění seniority

  Chcete-li u své přihlášky uplatnit senioritu, klikněte na tlačítko „Přidat senioritu“. Otevře se nový oddíl.

  • Z rozbalovacího seznamu vyberte členský stát EU, kde byla známka zapsána.

  • Zadejte název nebo číslo ochranné známky (pole se doplní automaticky) a klikněte na tlačítko „Import“.

  • Údaje můžete zadat také ručně kliknutím na tlačítko „Vytvořit ručně“.

  • V poli „Povaha“ vyberte příslušnou možnost.

  • Doplňte datum a číslo podání a datum a číslo zápisu a pak vyberte, zda chcete připojit požadované dokumenty v době podání přihlášky nebo později (tři měsíce od data obdržení uplatnění seniority).

 • Uplatnění výstavní priority

  Uplatnění výstavní priority u přihlášky
  Chcete-li u přihlášky uplatnit výstavní prioritu, klikněte na tlačítko „Přidat výstavu“. Otevře se nový oddíl.

  1. Z rozbalovacího seznamu vyberte název výstavy.

  2. Doplňte datum prvního zveřejnění.

  3. Vyberte, zda chcete připojit požadované dokumenty v okamžiku podání přihlášky nebo později (do tří měsíců od data podání).

  4. Klikněte na tlačítko „+ Přidat“.

  Pozdější uplatnění výstavní priority
  Chcete-li uplatnit výstavní prioritu později (až dva měsíce od data přihlášky), zaškrtněte příslušné políčko vedle tlačítka „Přidat výstavu“.

 • Přeměna mezinárodního zápisu

  Chcete-li k přihlášce přidat přeměnu mezinárodního zápisu, klikněte na tlačítko „Přidat přeměnu mezinárodního zápisu“. Otevře se nový oddíl.

  • Zadejte číslo mezinárodní ochranné známky (číslo mezinárodního zápisu)*.

  • Pokud jste již prováděli přeměnu mezinárodního zápisu, můžete ji importovat doplněním čísla nebo názvu mezinárodní ochranné známky do pole „Vložte detaily mezinárodního zápisu“*.

  • Chcete-li zadat údaje ručně, klikněte na tlačítko „Vytvořit ručně“.

  • Doplňte datum výmazu, mezinárodního zápisu a práva přednosti/seniority.

  • Klikněte na tlačítko „+ Přidat“.

  *Poznámka: V tomto oddílu není pole s automatickým doplňováním. Musíte zadat celé číslo ochranné známky.

 • Zástupce

  Zástupce lze přidat dvěma způsoby.

  Přidání stávajícího zástupce

  Napište do příslušného pole jméno zástupce. Zobrazí se seznam stávajících zástupců, z něhož vyberte požadované jméno a klikněte na tlačítko „Import“. Jakmile se zobrazí údaje o zástupci, pokračujte kliknutím na tlačítko „+ Přidat“.

  Přidání nového zástupce
  1. Zadejte údaje ručně kliknutím na tlačítko „Vytvořit nový“.

  2. Z rozbalovací nabídky vyberte kategorii zástupce.

  3. Vyplňte zbývající pole formuláře (povinná pole jsou označena hvězdičkou*).

  4. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Přidat“.

  Poznámka: Zvolíte-li možnost „Zastoupení prostřednictvím zaměstnance“, zobrazí se zaškrtávací políčko „Ekonomické propojení“. Zaškrtnete-li je, budete muset vyplnit další dvě pole: povahu ekonomického propojení (např. zaměstnanec nebo obchodní partner atd.) a název zaměstnavatele.

  Sdružení

  Podáváte-li přihlášku jménem sdružení, zadejte pouze identifikační číslo sdružení.

 • Přihlašovatel

  Přihlašovatele lze přidat dvěma způsoby.

  Doplnění stávajícího přihlašovatele
  Napište do příslušného pole jméno přihlašovatele. Zobrazí se seznam stávajících přihlašovatelů, z něhož vyberte požadované jméno a klikněte na tlačítko „Import“. Po zobrazení údajů o přihlašovateli pokračujte kliknutím na tlačítko „Přidat“.

  Přidání nového přihlašovatele

  1. Zadejte údaje ručně kliknutím na tlačítko „Vytvořit nový“.

  2. Z rozbalovací nabídky vyberte kategorii přihlašovatele.

  3. Vyplňte zbývající pole formuláře (povinná pole jsou označena hvězdičkou*).

  4. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Přidat“.

 • Druhy ochranných známek

  Musíte vybrat druh ochranné známky, kterou chcete zapsat. Níže je seznam dostupných druhů:

  • slovní ochranná známka,

  • obrazová ochranná známka,

  • obrazová ochranná známka se slovními prvky,

  • prostorová ochranná známka,

  • prostorová ochranná známka se slovními prvky,

  • ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev,

  • zvuková ochranná známka,

  • jiná.

  Přečtěte si další informace o druzích ochranných známek v oddílu definice ochranné známky.

  Potřebné údaje
  V závislosti na druhu známky, kterou chcete chránit, budete požádáni o poskytnutí různých informací.

  Barvy
  Obsahuje-li vaše ochranná známka barvy, můžete je přidat napsáním jejich názvů. Systém automaticky navrhne různé možnosti. Doporučujeme vybrat některou z barev, jejíž název se zobrazí, aby tak došlo k urychlení zápisu. Vyberete-li si možnost „Upřesněte obvyklou barvu“, bude proces trvat déle.

  Překlady
  Chcete-li poskytnout překlad do druhého jazyka, vezměte prosím na vědomí, že budete muset přeložit všechny prvky, včetně seznamu výrobků a služeb, veškerých omezení rozsahu ochrany, popisu známky a výčtů barev.

  Vyobrazení známky
  Je důležité, aby vyobrazení ochranné známky, které nahráváte, bylo správným vyobrazením ochranné známky, kterou chcete zapsat. Po nahrání vyobrazení ochranné známky se zobrazí toto upozornění:

   „Úřad EUIPO zveřejní vaši ochrannou známku tak, jak je zde nyní vyobrazena. Pokud není vyobrazeno přesně to, co chcete chránit, opravte prosím vyobrazení před odesláním přihlášky.“

    „Obrázek byl zpracován, aby splňoval technická kritéria.“

  Slovní prvky
  Je třeba uvést pouze slovní prvky patrné v logu. Budou-li slovní prvky zadány nesprávně, úřad EUIPO je rovnou změní, aniž by vás o tom informoval.

 • Zpráva o podobnosti

  Máte možnost stáhnout si zprávu o podobnosti. Vyhledávání se provádí v databázi TMview a podobné ochranné známky lze vyhledat také před vlastním podáním.

  Zobrazit výsledky
  Zobrazí se tabulka se seznamem podobných ochranných známek. Chcete-li zobrazit další informace o výsledcích, klikněte na ikonu lupy umístěnou vpravo vedle seznamu, a přejděte tak do aplikace TMview.

  Kliknutím na tlačítko „Stáhnout PDF“ pod tabulkou s výsledky lze stáhnout a uložit soubor PDF s informacemi.

 • Technické požadavky na přílohy

  Přílohy nahrané z rozšířené verze formuláře přihlášky by měly splňovat tyto požadavky:

  JPEG
  Standardní typ souboru používaný k vyobrazení ochranných známek, které přihlašujete. Velikost jednotlivých souborů nesmí přesáhnout 2 MB a soubory by měly splňovat tyto parametry:
  • maximální velikost obrázku: 2 835 x 2 010 pixelů,
  • rozlišení pro tisk: min. 96, max. 300 DPI,
  • barevný režim: RGB, stupně šedi, černobílý nebo CMYK.

  Velikost obrázků je automaticky změněna na 250 x 250 pixelů. Jakmile obrázek nahrajete, aplikace jej zobrazí v podobě, v jaké se později objeví v osvědčení o zápisu.

  PDF
  Soubory ve formátu PDF lze použít pouze pro dodatečné informace, nikoli jako vyobrazení ochranných známek, které přihlašujete. Maximální velikost jednoho souboru nesmí překročit 2 MB. K otevírání souborů bude použit program Adobe Acrobat X (verze 10.0).

  MP3
  Soubory ve formátu MP3 lze použít pouze pro dodatečné informace při přihlašování zvukových ochranných známek. Maximální velikost jednotlivých souborů nesmí překročit 2 MB a soubory by měly splňovat požadavky uvedené v oddílu týkajícím se příloh na stránce „Technické informace“.

 • Výrobky a služby

  UPOZORNĚNÍ: V tomto oddílu je třeba zadat veškeré výrobky a/nebo služby. Pokud bude seznam výrobků a/nebo služeb dodán v samostatné příloze, přihláška nebude považována za elektronicky podanou. V důsledku toho bude účtován běžný základní poplatek za přihlášku ochranné známky, a nikoli snížený poplatek uplatňovaný v případě elektronického podání.

  Vyhledávání s pomocí přednastavených hodnot (doporučené)
  Tímto způsobem budou vybrány výrobky a služby z databáze TMclass.

  Klikněte na tlačítko „Vyhledat“.

  Otevře se nové vyskakovací okno. Napište klíčové slovo výrobků a služeb, které chcete vybrat (zobrazí se rozbalovací nabídka s návrhy automatické nápovědy), nebo výrobky a služby vyhledejte ze seznamu.

  Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku, klikněte na odkaz „Procházet všechny výrobky a služby“.

  Chcete-li si při procházení všech výrobků a služeb zobrazit celou třídu, klikněte na ikonu „+“ Ikona plus, chcete-li seznam sbalit, klikněte na ikonu „-“ Ikona mínus.

  Chcete-li zobrazit všechna slova ve zvolené třídě, klikněte na ikonu složky Ikona složky. Chcete-li na seznam přidat klíčové slovo, zaškrtněte políčko v příslušném řádku tabulky vlevo Ikona zaškrtnutého políčka.

  Chcete-li zobrazit svůj výběr klíčových slov a tříd, klikněte na tlačítko „Zobrazit váš výběr“ v pravém horním rohu obrazovky.

  Jakmile vyberete všechny požadované výrobky a služby, klikněte na tlačítko „Pokračovat“, které se objeví na stránce „Zobrazit váš výběr“. Budete přesměrováni zpět do přihlášky, v níž se zobrazí váš výběr.

  Poskytnutí vlastního seznamu
  Chcete-li poskytnout svůj vlastní seznam výrobků a služeb, klikněte na odkaz „Chci poskytnout svůj seznam“.

  Otevře se nové vyskakovací okno.

  Vyberte třídu, do které vaše požadované klíčové slovo náleží, napište slovo do příslušného pole a pak klikněte na tlačítko „Dokončeno“.

  Tento proces můžete opakovat, dokud nepřidáte všechna klíčová slova a třídy, které pro svou přihlášku požadujete.

  Upozorňujeme, že pokud poskytnete svůj vlastní seznam výrobků a služeb, může zpracování přihlášky ochranné známky trvat déle.

  Platné znaky (syntaktická pravidla, jimiž se řídí klíčová slova pro výrobky a služby)

  Název Znak Příklad
  Písmena a–z A–Z Části a součásti pro vozidla
  Čísla 0–9 MP3 přehrávače
  Pomlčka - (ASCII kód 045) Non-alcoholic beverages
  Špičaté závorky < > Vzduchovky > 0,5 J
  Lomítko / Videopřehrávače/videorekordéry
  Hvězdička (*) * Oděvy*
  Kulaté závorky ( ) Příručky pro odbornou přípravu (příručky)
  Složené závorky { } Kliky {části strojů}
  Hranaté závorky [ ] Emaily [laky]
  Dvojtečka : (ASCII kód 058) Služby týkající se: elektrických a elektronických obvodů, prvků
  Čárka , Kukuřičná mouka, maltóza
  Jednoduché uvozovky ' (ASCII kód 039) Painters' brushes
  Středník (neexistuje v řečtině) ; (ASCII kód 059) Jaderné reaktory; Přípravky na slévárenské odlévaní
  Střední tečka (existuje pouze v řečtině) · (ASCII kód 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Poznámka: V této tabulce jsou uvedeny příklady přípustných znaků.

 • Vnitrostátní rešeršní zpráva

  Žádost o vnitrostátní rešeršní zprávu podléhá dalšímu poplatku. Vaše přihláška bude zveřejněna až poté, co budou shromážděny a vám sděleny všechny rešeršní zprávy.

 • Rešeršní zpráva EU

  Žádost o rešeršní zprávu EU je bezplatná. Zpráva obsahuje informace o předchozích stejných nebo podobných přihláškách ochranných známek EU a mezinárodních zápisech s vyznačením Evropského společenství, které se týkají stejných nebo podobných tříd výrobků a služeb.

 

Technické informace k přílohám

Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací