Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Podání přihlášky a zápis

 

Přihlášku může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba z kterékoli země na světě.
Více informací


Přihlášku ochranné známky EU lze podat pouze u úřadu EUIPO. Přihlášku je možné podat jedním z těchto způsobů:
 • elektronickým podáním online přihlášky prostřednictvím User Area,
 • poštou,
 • zvláštní kurýrní službou.


Ne. Přihlášky lze podat elektronicky (mimo jiné prostřednictvím online nástrojů úřadu EUIPO, jak je uvedeno v otázce „Jak lze podat přihlášku ochranné známky Evropské unie?“), poštou nebo kurýrní službou. Dokumenty týkající se konkrétních přihlášek zaslané elektronickou poštou nebudou akceptovány.


Přihlášku ochranné známky EU lze podat v kterémkoli z 23 úředních jazyků Evropské unie, který bude „prvním jazykem“.
Kromě toho je třeba zvolit druhý jazyk z těchto pěti pracovních jazyků úřadu: angličtina, francouzština, němčina, italština či španělština. Druhý jazyk musí být odlišný od prvního zvoleného jazyka a bude používán jako jazyk případného námitkového řízení a/nebo řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti.


Datem podání bude pozdější datum než datum skutečného obdržení přihlášky úřadem nebo datum podání nebude přiděleno vůbec. Úřad EUIPO zašle písemné upozornění na nedostatky, aby mohly být nesplněné požadavky do dvou  měsíců doplněny. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Jakmile budou tyto požadavky splněny, stane se datem podání přihlášky datum, kdy byly splněny všechny povinné požadavky, a to včetně platby. Pokud nejsou požadavky splněny (viz článek 31 nařízení o ochranné známce EU, v němž jsou uvedeny všechny podmínky, které musí přihlášky splňovat, nebo metodické pokyny, část B, Průzkum, oddíl 2, Formální náležitosti, bod 4), s přihláškou nebude zacházeno jako s přihláškou ochranné známky EU („bude považována za nepodanou“) a všechny již zaplacené poplatky budou vráceny.


Na naší stránce Formuláře a podání naleznete veškeré online formuláře i formuláře ve formátu PDF, které se týkají služeb, pro něž dosud není k dispozici online řešení.
Korespondenci týkající se konkrétního spisu je třeba vždy předkládat prostřednictvím:
 • User Area
 • pošty
 • zvláštní kurýrní služby
 • osobního doručení (*)
Vždy uvádějte číslo příslušného spisu.
* Osobní doručení: prosím vyplňte pro každou přihlášku, kterou chcete předložit, ve dvou vyhotoveních náš doklad o přijetí dokumentu a přineste jej s sebou.  Upozorňujeme, že s platností ode dne 1. října 2017 již není osobní doručení jakéhokoli dokumentu souvisejícího s ochrannými známkami EU přijatelné. Veškeré takové dokumenty předložené osobně nebudou považovány za přijaté.
V případě nesouladu nebo rozporů mezi anglickým zněním a jinými jazykovými zněními této publikace je rozhodující znění v anglickém jazyce.
Více informací naleznete na stránce často kladených dotazů týkajících se nového nařízení o ochranné známce EU.


Každá přihláška ochranné známky EU musí obsahovat seznam výrobků a služeb, jelikož je to podmínka pro přidělení data podání. Seznam musí být rozdělen do tříd v souladu s Niceskou dohodou. Niceské třídění rozděluje výrobky do tříd 1 až 34 a služby do tříd 35 až 45. Každou třídu charakterizuje její záhlaví, které přináší obecné informace o typu výrobků nebo služeb v ní obsažených.
Je velmi důležité podat přihlášku pro ty třídy výrobků a služeb, které jsou v souladu s vaším podnikáním, protože to bude mít přímý dopad na to, jak je vaše ochranná známka EU chráněna.
Více informací o Niceském třídění lze nalézt na internetových stránkách Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) na adrese http://www.wipo.int.


Při podání elektronické přihlášky mohou uživatelé vybrat předem schválené výrazy, z nichž sestaví svůj seznam výrobků a služeb. Tyto výrazy pochází z harmonizované databáze a budou pro účely klasifikace automaticky akceptovány. Použití těchto předem schválených výrazů usnadní hladší postup zápisu ochranné známky. V harmonizované databázi jsou obsaženy výrazy, které jsou akceptovány pro účely klasifikace ve všech úřadech EU.
Před podáním přihlášky mohou uživatelé:
 • vyhledávat v obsahu harmonizované databáze pomocí nástroje TMclass poskytovaného úřadem,
 • používat Průvodce sestavením seznamu výrobků a služeb, který je provede postupem vytvoření jejich seznamu výrobků a služeb na základě terminologie z harmonizované databáze.


Ano, každé označení, které splňuje požadavky uvedené v nařízení o ochranné známce EU, lze zapsat jako ochrannou známku. Tím, že zapíšete název své společnosti a/nebo její logo, získáte lepší ochranu své značky a pověsti. Zápis vám umožňuje zabránit třetím stranám, aby používaly nebo zapisovaly ochranné známky, které jsou totožné s těmi, které používáte vy, nebo jsou jim zaměnitelně podobné.
 


V případě sporu o název internetové domény se obraťte na službu alternativního řešení sporů organizace WIPO.


Nikoli, původní seznam výrobků a služeb uvedený v přihlášce ochranné známky EU nelze rozšířit, nýbrž pouze omezit. Jinými slovy, do původně podané přihlášky nemůžete přidávat výrobky ani třídy, pokud nepodáte novou přihlášku stejné ochranné známky, která bude zahrnovat další třídy.


Při podání přihlášky je v základním přihlašovacím poplatku zahrnuta pouze jedna třída. Pokud si přejete zahrnout více než jednu třídu výrobků či služeb, je třeba uhradit poplatek za každou další třídu. Více informací
Pokud byste chtěli přidat nové třídy výrobků a/nebo služeb po zápisu vaší přihlášky ochranné známky EU, musíte podat novou přihlášku ochranné známky EU s novými třídami, které chcete zahrnout.
Zde naleznete více informací o třídách výrobků a/nebo služeb.


Lze provádět pouze drobné úpravy, které známku podstatně nezmění.
Praxe úřadu týkající se změn ztvárnění ochranné známky je velmi přísná. Více informací naleznete v metodických pokynech, části B, Průzkum, oddíle 2, Formální náležitosti, odstavci 15.


Máte-li zájem o zrychlený průzkum přihlášky, postupujte takto:
 • Zaplaťte předem – jestliže platbu provádíte z běžného účtu, upozorňujeme, že budete muset souhlasit s okamžitým stržením příslušné částky. Pokud zvolíte bankovní převod, budete jej muset provést ihned po podání přihlášky. Použijte transakční bankovní kód obdržený v potvrzení o podání přihlášky.
 • Použijte předem vyplněný formulář, který odevzdáte ve své bance (naleznete jej ve svém potvrzení o přijetí po podání přihlášky).
 • Podmínky pro zpracování v režimu Fast Track* splníte tak, že vyberete příslušné výrobky a služby (další informace naleznete v harmonizované databázi).

* Nebudou-li během průzkumu vzneseny žádné námitky, váš spis bude zpracován rychleji.

Zde naleznete více informací o celém postupu zápisu, zahrnující celý postup až po zveřejnění známky.

 


Ano, můžete. Úřad vás však, pokud podáváte přihlášky z území mimo EHP (Evropský hospodářský prostor), uvědomí o tom, že požaduje jmenování zástupce do uplynutí určité lhůty.
Další informace:


Úřad EUIPO zamítne vaši přihlášku ochranné známky, pokud bude přesvědčen, že ochranná známka nesplňuje určité požadavky, takzvané absolutní důvody.

Článek 7 nařízení o ochranné známce Evropské unie uvádí výčet absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu. Přihlášky ochranných známek, které  nejsou v této fázi zamítnuty, se zveřejní. Viz úplný průběh zápisu.

Je třeba rozlišovat mezi absolutními důvody pro zamítnutí zápisu a relativními důvody pro zamítnutí zápisu, které mohou být přezkoumány, pouze pokud po zveřejnění přihlášky ochranné známky EU podá kterákoli třetí strana jednu nebo více námitek na základě jednoho či více starších práv, která jsou s přihláškou v rozporu, například starší ochranné známky.

Úřad EUIPO nezkoumá z úřední moci relativní důvody pro zamítnutí zápisu. Ty mohou vznést pouze třetí strany v námitkovém řízení, nebo je-li ochranná známka EU zapsána, v řízení o zrušení. Zjistěte, jaké jsou příslušné poplatky, a podívejte se na rozdíly v záložce „Námitky“ na stránce Postup zápisu.


Ano. Úřad přihlášku ochranné známky EU zamítne, existuje-li důvod pro zamítnutí pouze v části Evropské unie. Jestliže například ochranná známka sestává z označení výrobku v jednom úředním jazyce jednoho členského státu Evropské unie, úřad přihlášku ochranné známky EU zamítne.
Zápis ochranné známky EU vylučují starší práva uplatněná v námitce nebo v návrhu na prohlášení neplatnosti, i když existují pouze v jednom členském státě Evropské unie. Případy, kdy přihláška musí být zamítnuta, protože známku tvoří výraz, který postrádá rozlišovací způsobilost nebo je popisný či obecný pouze v jednom jazyce Evropské unie (a nikoliv v jednom z hlavních světových obchodních jazyků), však nejsou tak časté. Námitkové řízení nebo řízení o neplatnosti u úřadu EUIPO poskytne v těchto případech dostatek prostoru pro smírné řešení.

Zde naleznete více informací o použití a obraně vaší ochranné známky EU


Přihlášku ochranné známky EU, která byla zamítnuta, nebo ochranné známky EU, jež byla prohlášena za neplatnou či zrušena, lze převést na přihlášku národní ochranné známky ve všech členských státech Evropské unie, ve kterých důvody pro zamítnutí neplatí. Následná přihláška národní ochranné známky bude mít týž den podání přihlášky jako původní přihláška ochranné známky EU.


Konverze je postup, který lze uplatnit u ochranných známek Evropské unie a mezinárodních zápisů.

Pokud ochranná známka Evropské unie přestane existovat, lze provést její konverzi na ochranné známky, které jsou platné v určitých členských státech. Převod je užitečný zejména při překonávání možných problémů s jednotnou povahou ochranné známky EU.

Například v situaci, kdy hrozí problém se zápisem ochranné známky Evropské unie pouze v jedné nebo několika konkrétních zemích z absolutních důvodů nebo v důsledku námitky založené na starším právu, které je platné pouze v jedné nebo několika konkrétních zemích, může přihlašovatel ochranné známky Evropské unie požádat o konverzi ochranné známky Evropské unie na přihlášky jednotlivých, národních ochranných známek v ostatních zemích, kterých se uvedené důvody netýkají.

V případě mezinárodních zápisů lze provést konverzi na přihlášky národních ochranných známek členských států EU a na vyznačení smluvních stran Madridské dohody nebo Madridského protokolu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Další informace viz metodické pokyny, část E, Operace prováděné v rejstříku, oddíl 2, Konverze.


Konverze mezinárodních zápisů s vyznačením EU nelze zaměňovat za „přeměnu“, což je právní pojem zavedený Madridským protokolem ke zmírnění dopadů pětileté lhůty závislosti, kterou stanoví Madridská dohoda.
Přeměna umožňuje, aby byla centrálně napadená známka přeměněna na přímou přihlášku ochranné známky EU, neumožňuje však převod vyznačení EU na vnitrostátní podání.
Více informací o zásadách a formálních náležitostech konverze lze nalézt v metodických pokynech, části E, Operace prováděné v rejstříku, oddíle 2, Konverze a části M, Mezinárodní ochranné známky.


Chcete-li, aby vaše přihláška byla zpracována v režimu Fast Track, budete muset provést platbu, pokud platíte bankovním převodem, v okamžiku podání přihlášky nebo bezprostředně poté (zde naleznete více podrobností o bankovních převodech a seznam podmínek pro zpracování v režimu Fast Track). Rovněž budete muset pro účely třídění použít databázi předem schválených výrazů úřadu EUIPO (harmonizovanou databázi).
 


Pro režim Fast Track byl navržen formulář v pěti krocích, který obsahuje povinná pole a přednastavené hodnoty, které zajistí, aby vaše přihláška byla zpracována co nejrychleji.

Rozšířená verze formuláře byla navržena tak, aby vás upozornila, zda vaše přihláška je nebo není zařazena do režimu Fast Track. Pokud přihláška nesplňuje kteroukoli z podmínek pro zařazení do režimu Fast Track, formulář vás na to upozorní. Následně se můžete rozhodnout, zda položky vyznačené ve formuláři opravíte, nebo budete jednoduše pokračovat v běžné přihlášce. Běžné přihlášky jsou zpravidla zveřejněny 8 až 11 týdnů po provedení platby.

Pokud vaše přihláška ochranné známky splňuje podmínky pro zpracování v režimu Fast Track, zobrazí se nad časovou osou ochranné známky v aplikaci eSearch plus logo režimu Fast Track.


Ačkoliv některé přihlášky mohou v době podání splňovat podmínky pro zpracování v režimu Fast Track, později mohou o tento status zrychleného vyřizování přijít. Může k tomu dojít v důsledku zjištění nedostatků při průzkumu absolutních důvodů, např. kvůli opožděné platbě, žádosti o omezení výrobků a služeb či kvůli jiným nedostatkům, jako je problém týkající se zástupce.

Přečtěte si úplný výčet podmínek pro zpracování v režimu Fast Track.


Přihlašovatelé nebo jejich zástupci mohou uvést v příslušné kolonce formuláře přihlášky vlastní značku, která nesmí být delší než 20 znaků. Může se jednat například o iniciály, řadu písmen, číslic atd. Tato značka vám může pomoci rozlišovat jednotlivé přihlášky, které jste podali.

„Identifikační číslo“ je číslo přidělené úřadem za účelem identifikace přihlašovatelů a zástupců.

Jakmile úřad EUIPO přidělí přihlašovateli nebo zástupci „identifikační číslo“, stačí v přihláškách v budoucnosti uvádět toto identifikační číslo a název (jméno) přihlašovatele/zástupce.

Pokud jim identifikační číslo přiděleno nebylo, je třeba vyplnit všechna pole týkající se přihlašovatelů/zástupců.


Identifikační čísla můžete sledovat vyhledáním své ochranné známky v online databázích úřadu EUIPO, eSearch plus nebo TMview.


Přihlášku můžete podat: Jakmile bude vaše přihláška potvrzena, systém vygeneruje číslo přihlášky ochranné známky EU.
 


Ochrannou známkou EU může být jakékoli označení, zejména slova, včetně vlastních jmen, nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvar výrobku nebo jeho balení, či zvuky, pokud je toto označení způsobilé:
 • rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků a
 • být vyobrazeno způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně rozpoznat předmět ochrany.
Označení musí být ztvárněno způsobem využívajícím všeobecně dostupných technologií, které lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku. Více informací o formátech souborů, které úřad EUIPO akceptuje při přihlašování ochranné známky naleznete zde. Můžete také nahlédnout do rozhodnutí výkonného ředitele úřadu č. EX-17-6 ze dne 22. září 2017 o technických specifikacích pro přílohy předkládané na nosičích dat.

Prováděcí nařízení o ochranné známce Evropské unie stanoví konkrétní pravidla a požadavky pro nejběžnější typy ochranných známek.

Další příklady ochranných známek a jejich druhů naleznete na našich internetových stránkách.


Na potvrzení bude uvedena pouze skutečnost, že byla podána přihláška obrazové ochranné známky. Je to dáno tím, že výraz „obrazová ochranná známka“ se vztahuje na „složené“ nebo „stylizované“ ochranné známky, „slovo + logo“ atd. (prohlédněte si příklady obrazových ochranných známek na našich internetových stránkách). V souladu s praxí úřadu EUIPO je ochranná známka obrazová, sestává-li z:
 • výlučně obrazových prvků,
 • kombinace slovních a obrazových nebo jiných grafických prvků,
 • slovních prvků zapsaných nestandardními druhy písma,
 • barevných slovních prvků,
 • slovních prvků zapsaných na více než jednom řádku,
 • písmen z abeced používaných mimo EU,
 • znaků, které nelze reprodukovat na klávesnici,
 • kombinací výše uvedeného.
Do formuláře přihlášky byla doplněna možnost „obrazová ochranná známka se slovními prvky“, aby mohl přihlašovatel zadat slovní prvky.
Zde naleznete více informací o právních textech upravujících ochranné známky EU


Ne, chráněna je kombinace obou prvků znázorněných na ztvárnění známky jako celek. Prohlédněte si příklady na našich internetových stránkách.


Obrazová ochranná známka.


Již není možné uvádět barvy na obrazových ochranných známkách EU.


Popis již není povinné uvádět u žádného typu ochranné známky EU. Popis lze podle článku 3 prováděcího nařízení o ochranné známce Evropské unie volitelně uvést u pozičních ochranných známek, ochranných známek tvořených vzorem, barevných ochranných známek tvořených kombinací barev a pohybových ochranných známek. Pokud je u těchto ochranných známek ztvárnění doplněno popisem, musí se takový popis shodovat se ztvárněním a nesmí přesahovat jeho rozsah.


Ano, svou přihlášku můžete vzít kdykoli zpět, ale pokud jste již zaplatil(a) nějaké poplatky, nebudou vám vráceny, jestliže zpětvzetí neproběhne ve stejný den jako podání přihlášky (GMT +1). Za zpětvzetí se neplatí žádný poplatek navíc. O zpětvzetí můžete požádat přímo v nástroji eSearch plus, kde si zvolíte druh elektronického úkonu v sekci „Úkony a sdělení“ dané ochranné známky EU.Prohlášení by mělo být jasné a jednoznačné, např.: „Beru zpět přihlášku ochranné známky EU číslo XYZ.“
Vzhledem k tomu, že neexistuje tištěná podoba zpětvzetí přihlášky ochranné známky EU, můžete sdělení odeslat rovněž ze své sekce User Area nebo dopisem (e-maily nejsou akceptovány).


V současnosti existují tři druhy ochranných známek EU: individuální, kolektivní nebo certifikační ochranné známky.


Kolektivní ochrannou známkou může být ochranná známka jakéhokoli typu (např. slovní, obrazová, trojrozměrná atd.), pokud patří veřejnoprávní právnické osobě nebo sdružení a je užívána k odlišení výrobků a služeb členů uvedeného sdružení od výrobků a služeb jiných podniků. O zápis kolektivních ochranných známek Evropské unie mohou žádat pouze sdružení výrobců, producentů, dodavatelů služeb nebo obchodníků, jakož i veřejnoprávní právnické osoby.


Ne, výraz „kolektivní“ nevyjadřuje skutečnost, že známka patří několika osobám (spolupřihlašovatelům/spolumajitelům), ani že vyznačuje nebo že se vztahuje na více než jednu zemi (systém ochranných známek EU se automaticky vztahuje na všechny země EU).

Nařízení o ochranné známce Evropské unie obsahuje zvláštní ustanovení o ochraně kolektivních ochranných známek. Překážkou zápisu kolektivní ochranné známky není, jedná-li se o označení, které slouží k označení zeměpisného původu výrobků nebo služeb. To je rozdíl oproti individuální ochranné známce EU, v jejímž případě takové zeměpisné označení zapsat nelze.

Přihlašovatel kolektivní ochranné známky musí ve lhůtě dvou  měsíců ode dne podání přihlášky předložit pravidla pro užívání známky.
Další informace naleznete v článcích 74 až 82 nařízení o ochranné známce Evropské unie a v metodických pokynech, části B, Průzkum, oddíle 4, Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu, kapitole 15, Kolektivní ochranné známky Evropské unie.


Ano, základní poplatek za kolektivní ochrannou známku EU podanou elektronicky je nižší než poplatek za kolektivní ochrannou známku EU podanou pomocí papírového formuláře.

Více informací o různých poplatcích naleznete na stránce o poplatcích splatných přímo úřadu EUIPO.


Uplatnit právo přednosti je možné ve vztahu k jedné nebo několika předchozím přihláškám ochranné známky, konkrétně národní přihlášce (nebo přihlášce podané u Úřadu Beneluxu) podané ve státě nebo pro stát, který je smluvní stranou Pařížské úmluvy, členským státem WTO, státem, jemuž Komise potvrdila reciprocitu, nebo ve vzatu k přihlášce ochranné známky EU.

Právo „přednosti podle úmluvy“ je časově omezené právo, které začíná běžet při prvním řádném podání přihlášky ochranné známky. Řádně podanou národní přihláškou se rozumí každá přihláška, která postačuje ke zjištění data, kdy byla v příslušné zemi podána, ať jižž byl pozdější osud této přihlášky jakýkoli (čl. 4 odst. 3 Pařížské úmluvy). Právo lze uplatnit během šesti  měsíců od prvního podání.

Práva přednosti musí být podána spolu s přihláškou ochranné známky EU nebo v samostatném sdělení podaném téhož dne jako přihláška ochranné známky EU. Více informací o zásadách a formálních náležitostech týkajících se „přednosti podle úmluvy“ lze nalézt v metodických pokynech, části B, Průzkum, oddíle 2, Formální náležitosti, bodě 15, Přednost (podle úmluvy) a v dané sekci často kladených dotazů k legislativní reformě.


Práva přednosti musí být podána spolu s přihláškou ochranné známky EU a musí obsahovat datum, číslo a zemi podání dřívější přihlášky.

Je třeba zohlednit, že úřad zveřejní uplatnění práva přednosti tak, jak bylo „podáno“, což znamená, že úřad nebude potvrzovat platnost tohoto práva.

Informace týkající se důkazů, jež je třeba poskytnout (kopie příslušné původní přihlášky, jazyk a časové lhůty) při uplatňování práva přednosti či seniority naleznete v rozhodnutí prezidenta úřadu č. EX-05-5 ze dne 1. června 2005.

Další vysvětlení naleznete v metodických pokynech, části B, Průzkum, oddíle 2, Formální náležitosti.
Více informací o tom, jak přidat do vaší online přihlášky uplatnění práva přednosti, naleznete v rozšířené verzi formuláře.


Vystavil-li přihlašovatel ochranné známky EU výrobky nebo služby označené přihlašovanou známkou na úředně uznávané výstavě, může ve lhůtě šesti  měsíců ode dne prvního vystavení uplatnit právo výstavní priority. Musí být předložen důkaz o vystavení.
Více informací o zásadách a formálních náležitostech týkajících se „výstavní priority“ lze nalézt v metodických pokynech, části B, Průzkum, oddíle 2, Formální náležitosti, bodě 16, Výstavní priorita.


Jestliže přihlašovatelé nebo majitelé ochranné známky Evropské unie již mají v držení starší zápis totožné národní či mezinárodní ochranné známky účinný v jednom nebo několika členských státech pro totožné výrobky a služby, mohou uplatnit senioritu uvedené známky v přihlášce ochranné známky EU do dvou  měsíců od jejího podání nebo kdykoli po zapsání ochranné známky EU, přičemž jejich starší práva zůstanou zachována, i když svou starší známku neobnoví.
Více informací o zásadách a formálních náležitostech týkajících se uplatnění seniority lze nalézt v metodických pokynech, části B, Průzkum, oddíle 2, Formální náležitosti, bodě 17, Seniorita.


Dokumenty na podporu uplatnění seniority musí být v zásadě předloženy do tří  měsíců ode dne, kdy je seniorita uplatněna.
Informace týkající se důkazů, jež je třeba poskytnout při uplatňování práva přednosti či seniority, naleznete v rozhodnutí prezidenta úřadu č. EX-05-5 ze dne 1. června 2005.
Další vysvětlení naleznete v metodických pokynech, části B, Průzkum, oddíle 2, Formální náležitosti.
Více informací o tom, jak přidat do vaší online přihlášky uplatnění seniority, naleznete v rozšířené verzi formuláře.


Právo přednosti má ten účinek, že pro účely stanovení, která práva mají přednost, se den vzniku práva přednosti považuje za den podání přihlášky ochranné známky EU.
Jediným účinkem seniority podle nařízení o ochranné známce EU je, že i v případě, kdy se majitel ochranné známky Evropské unie vzdá starší známky nebo ji nechá zaniknout, je oprávněn nadále požívat stejných práv, jaká by měl, kdyby starší známka byla i nadále zapsána.
Upozorňujeme, že seniorita může být uplatněna pouze vzhledem ke staršímu zápisu, nikoli ke starší přihlášce.


Jedná se o datum, kdy je ochranná známka EU zapsána do rejstříku ochranných známek Evropské unie (než je vydán pokyn ke zveřejnění zápisu ve Věstníku ochranných známek Evropské unie). Na osvědčení o zápisu je toto datum uvedeno za slovem „Registered“ (Zapsána) v levém dolním rohu na první straně.
Ze zápisu ochranné známky EU vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Práva vyplývající z ochranné známky EU lze vůči třetím stranám uplatnit ode dne zveřejnění zápisu ochranné známky.

Více informací o postupu zápisu naleznete na stránce Postup zápisu.


Postup zápisu ochranné známky EU se skládá ze tří hlavních částí:
 1. průzkumu přihlášky,
 2. námitky (pouze pokud vůči přihlášce ochranné známky EU byla vznesena námitka),
 3. zápisu.


Ochranná známka Evropské unie je platná deset  let. Její platnost lze opakovaně obnovovat, vždy na období dalších deseti  let. Šest měsíců před vypršením platnosti zápisu bude úřad EUIPO písemně informovat majitele, jeho zástupce nebo kteréhokoli jiného držitele zapsaného práva o tom, že začala běžet lhůta pro obnovu zápisu. Neposkytnutí této informace nemá vliv na dobu uplynutí platnosti zápisu a nezakládá odpovědnost úřadu.
Žádost o obnovu lze podat online prostřednictvím formuláře žádosti o obnovu.

Více informací o obnově ochranných známek EU naleznete:


Získaná rozlišovací způsobilost je nárok, který lze předložit při zápisu ochranné známky, která sama o sobě rozlišovací způsobilost postrádá, ale získala ji v důsledku užívání na trhu.
 
Aby bylo možné ochrannou známku zapsat, je třeba, aby měla „vnitřní rozlišovací způsobilost“, tj. měla by být osobitá, neměla by být popisná a neměla by být tvořena slovy nebo označeními, které se staly obvyklými v běžném jazyce. Jako výjimka z tohoto pravidla však platí, že označení lze zapsat, pokud přihlašovatel předloží důkazy o rozlišovací způsobilosti známky získané užíváním. V takovém případě musí doložit, že přinejmenším podstatná část relevantní veřejnosti vnímá označení jako ochrannou známku (tj. identifikuje výrobky a služby uvedené v přihlášce jako výrobky a služby pocházející od určitého podniku).
 
Úřad přezkoumá získanou rozlišovací způsobilost ochranné známky pouze na výslovnou žádost přihlašovatele, nikdy z vlastní iniciativy. Prohlášení o získané rozlišovací způsobilosti musí být podáno buď jako vedlejší, nebo hlavní.
 
Další informace naleznete v našich metodických pokynech.


Předložíte-li hlavní prohlášení, úřad rozhodne o rozlišovací způsobilosti samotného označení a současně o rozlišovací způsobilosti získané užíváním. Vydáno bude pouze jedno rozhodnutí, které se bude týkat obou aspektů. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.
 
Předložíte-li vedlejší prohlášení, průzkum přihlášky bude rozdělen do dvou fází. Úřad nejprve rozhodne jen o rozlišovací způsobilosti samotného označení, a jakmile se toto rozhodnutí stane pravomocným, bude se následně zabývat pouze prohlášením o získané rozlišovací způsobilosti a přijme v této věci formální rozhodnutí. Proti každému z těchto rozhodnutí se lze samostatně odvolat, a to v příslušné lhůtě.
 
Je na přihlašovateli, aby se rozhodl, jaký typ prohlášení předloží. Závisí to na jeho zájmech, např. rychlosti vyřízení zápisu, obtížích při shromažďování důkazů na podporu prohlášení o rozlišovací způsobilosti získané užíváním, či dokonce na tom, jak moc je pro něj důležité mít pravomocné rozhodnutí o vnitřní rozlišovací způsobilosti známky.
 
Další informace naleznete v našich metodických pokynech.


Úřad přezkoumá údajnou získanou rozlišovací způsobilost ochranné známky pouze na základě výslovného prohlášení přihlašovatele.
 
Prohlášení lze předložit v rámci přihlášky ochranné známky, nebo dokud nevyprší lhůta na vyjádření v rámci odpovědi na první dopis úřadu s námitkami.
 
Prohlášení samo o sobě nestačí. Je třeba jasně a výslovně uvést, zda se jedná o hlavní, či vedlejší prohlášení. Nebude-li zřejmé, o jaké prohlášení jde, úřad bude přihlašovatele prostřednictvím dopisu o tomto nedostatku informovat a stanoví lhůtu, ve které má přihlašovatel danou informaci upřesnit.
 
Další informace naleznete v našich metodických pokynech.


Bylo-li prohlášení předloženo s přihláškou a úřad vznese vůči známce námitku, přihlašovatel bude vyzván, aby ve stanovené lhůtě předložil příslušné důkazy a své vyjádření k námitce.
 
Pokud přihlašovatel v reakci na první dopis s námitkami předloží hlavní prohlášení, ale nepředloží současně i důkazy, úřad ho písemně požádá, aby důkazy předložil do 2 měsíců.


Pokud jste předložil(a) vedlejší prohlášení, průzkum přihlášky je rozdělen do dvou fází. Jakmile je první fáze uzavřena, tj. rozhodnutí o vnitřní rozlišovací způsobilosti se stane pravomocným, úřad zváží všechny možnosti odvolání a zahájí druhou fázi průzkumu – přezkoumání získané rozlišovací způsobilosti známky, a to tak, že informuje přihlašovatele o obnovení řízení a stanoví lhůtu pro předložení důkazů o užívání.


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Více informací o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.