Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu


Obsah této webové stránky je dostupný pouze v jazyce English, Español, Deutsch, Français a Italiano.

Odvolací senáty

„Jsme odhodláni zajišťovat účinné řešení sporů, zjednodušené odvolací postupy a důsledné uplatňování jednotné praxe.“

Odvolací senáty přijímají rozhodnutí o odvoláních proti rozhodnutím prvního stupně přijatým úřadem EUIPO v otázkách ochranných známek Evropské unie a zapsaných průmyslových vzorů Společenství. Rozhodnutí senátů následně podléhají přezkumu Tribunálu, proti jehož rozsudkům lze v otázkách práva podat odvolání k Soudnímu dvoru Evropské unie (EU). Odvolací senáty jsou nezávislé a při rozhodování o věcech nejsou vázány žádnými pokyny.

Odvolací senát je při rozhodování o věcech složen ze tří členů, včetně předsedy, přičemž dva z nich musejí mít právnické vzdělání. Ve zvláštních případech však může rozhodnutí přijímat velký senát nebo jediný člen.

Velký senát sestává z devíti členů, a to prezidenta odvolacích senátů v roli předsedy, předsedů senátů a řádných členů vybraných ze zvláštního seznamu, kteří doplňují počet členů velkého senátu na devět. Senát může věc postoupit velkému senátu, pokud se domnívá, že je to odůvodnitelné na základě její právní složitosti, významu nebo zvláštních okolností, například vydaly-li odvolací senáty v určité otázce projednávané věci odlišná rozhodnutí. Ze stejných důvodů může věc velkému senátu postoupit prezidium.

Senát, kterému je věc přidělena, ji může postoupit jedinému členu s právnickým vzděláním, mimo jiné v případě rozhodnutí o ukončení řízení v návaznosti na zpětvzetí, zamítnutí, vzdání se nebo výmaz napadené nebo starší ochranné známky, rozhodnutí o stanovení výše nákladů a rozhodnutí, jež se týká pouze přípustnosti odvolání nebo souvisí s odvoláním proti rozhodnutím průzkumového referenta přijatým podle článku 7 nařízení o ochranné známce Evropské unie, za předpokladu, že je takové rozhodnutí potvrzeno senátem (viz článek 36 nařízení v přenesené pravomoci o OZEU).

 

Nařízení

Činnost odvolacích senátů upravuje nařízení v přenesené pravomoci o OZEU. Toto nařízení se použije při správě odvolání jak podle nařízení o ochranných známkách, tak podle nařízení o průmyslových vzorech.

 

Prezidium

Prezidium stanovuje pravidla a organizuje práci odvolacích senátů, včetně přidělování členů do konkrétních senátů a vytváření pravidel pro přidělování věcí senátům. Prezidium je složeno z prezidenta odvolacích senátů, který mu předsedá, předsedů senátů a členů senátu zvolených pro každý kalendářní rok všemi členy senátů (kromě prezidenta odvolacích senátů a předsedů senátů).

O těchto záležitostech rozhoduje každoročně prezidium. V současnosti je činných pět odvolacích senátů, přičemž čtyři se zabývají výlučně věcmi týkajícími se ochranných známek a jeden věcmi týkajícími se průmyslových vzorů. Velký senát může navíc projednat jakoukoli věc ohledně ochranných známek či průmyslových vzorů.

 

Členové odvolacích senátů

Prezident odvolacích senátů je jmenován Radou Evropské unie. Prezident vykonává řídící a organizační funkce a předsedá prezidiu a velkému odvolacímu senátu. Předsedové odvolacích senátů jsou rovněž jmenováni Radou Evropské unie. Odpovídají za řízení a organizaci práce příslušných senátů a jmenování zpravodaje pro každé odvolací řízení. Členové odvolacích senátů jsou jmenováni správní radou úřadu.

 

 
Přehled rozhodnutí odvolacích senátů Zobrazit Skrýt
 
Studie odvolacích senátů * Zobrazit Skrýt


* Tyto studie vyjadřují stanovisko odborníků, kteří je vypracovali. Jejich účelem je poskytnout informace a usnadnit porozumění skutečným podmínkám na trhu a právním a hospodářským pravidlům a postupům členských států v konkrétních otázkách. V žádném případě by neměly být považovány za stanovisko odvolacích senátů ani za dokumenty, které jsou pro senáty jakkoliv závazné.

 

 

 

 

Poslední aktualizace stránky 30-06-2017
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací