Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Přihlašování průmyslových vzorů – tipy a osvědčené postupy

Shromáždili jsme řadu tipů, které by vám při přihlašování zapsaného průmyslového vzoru Společenství měly pomoci vyvarovat se chyb, jež by mohly vést k nedostatkům v přihlášce.

K nedostatkům dochází, když přihláška vykazuje formální chyby, např. pokud jste zapomněli uhradit příslušný poplatek nebo pokud obrázky vašeho průmyslového vzoru nesplňují určitá kritéria zápisu. Zamezit formálním nedostatkům je často velmi snadné. Z našich zkušeností vyplývá, že k formálním chybám většinou dochází ve třech konkrétních stadiích podávání přihlášky on-line.

 

Nahrávání pohledů

1. Všechny pohledy musí zobrazovat tentýž průmyslový vzor.

V tomto příkladu uživatel předložil v rámci přihlášky dva pohledy na židle s různými znaky, které měly představovat tentýž průmyslový vzor, průmyslový vzor 1. Tyto pohledy nezobrazují tentýž průmyslový vzor, a proto nejsou přípustné.

Průmyslový vzor 1 / pohled 1

Průmyslový vzor 1 / pohled 2

Průmyslový vzor 1 / pohled 1

Průmyslový vzor 2 / pohled 1

Chybně

Různé znaky představují různé vzhledy, je nutné je tedy přihlásit jako samostatné průmyslové vzory.

 

V tomto dalším příkladu uživatel předložil v rámci přihlášky pohledy dvou stejných židlí představující dva samostatné průmyslové vzory, průmyslový vzor 1 a průmyslový vzor 2, tyto pohledy jsou tedy přípustné.

Správně

Každý z výše uvedených pohledů zobrazuje jiný průmyslový vzor. Různé průmyslové vzory lze zahrnout do jedné hromadné přihlášky*. Každý průmyslový vzor lze vyobrazit pomocí několika (1 až 7) pohledů.

* Hromadná přihláška je přihláška zahrnující několik průmyslových vzorů. Podání hromadné přihlášky je levnější než podání samostatných přihlášek pro jednotlivé průmyslové vzory.

 

2. Pohledy by neměly zahrnovat prvky, které nejsou součástí průmyslového vzoru, např. vysvětlivky, čísla nebo šipky.

Chybně

Pohled na průmyslový vzor s textem, symboly a označeními.

Správně

Pohled na průmyslový vzor nahraný samostatně. Informace, které nejsou součástí průmyslového vzoru, lze uvést v poli „Popis“.

 

3. Průmyslový vzor musí být vyobrazen na neutrálním pozadí.

Chybně

Na obrázku jsou patrné nežádoucí prvky.

Správně

Průmyslový vzor má neutrální pozadí.

 

4. Každý obrázek musí zahrnovat pouze jeden pohled na průmyslový vzor.

Chybně

Dva pohledy na průmyslový vzor na jednom obrázku

Správně

Jeden pohled na jednom obrázku

 

5. Je-li průmyslový vzor vyobrazen barevně, musí být v každém pohledu použity stejné barvy.

Chybně

Stejný výrobek vyobrazený jinou barvou se považuje za jiný průmyslový vzor.
Povoleno není ani předložení kombinace barevných a černobílých pohledů.

 

Správně

V pohledech na průmyslový vzor jsou použity stejné barvy.

 

6. Zvětšené pohledy musí být nahrány jako samostatné obrázky.

Chybně

Zvětšený pohled na stejném obrázku

Správně

Zvětšený pohled na samostatném obrázku

 

7. Vizuální omezení rozsahu ochrany musí být zobrazena jednotně na všech pohledech, na kterých se vyskytují.

Uživatelé někdy chtějí požádat o zápis konkrétní součásti výrobku. K tomu mohou využít vizuální omezení rozsahu ochrany, které vyloučí prvek, jež si nepřejí zapsat.

Chybně

Vizuální omezení rozsahu ochrany není na jednotlivých pohledech zobrazeno stejně.

 

Správně

Různé pohledy zahrnující vizuální omezení rozsahu ochrany jsou zobrazeny jednotně.

 

8. Alespoň jeden pohled musí zobrazovat sadu předmětů nebo složený výrobek jako celek.

Chybně

Sada předmětů nebo složený výrobek nejsou zobrazeny na celkovém pohledu.

 

Správně

Sada správně zobrazených předmětů, včetně celkového pohledu.

 

9. Označení výrobku musí odpovídat vyobrazení průmyslového vzoru.

V tomto příkladu uživatel předložil v rámci přihlášky pohled na židli s nesprávným označením výrobku. „Dekor“ lze použít k zápisu motivů, nikoli židlí, daný pohled tedy není přípustný.

Chybně

Označení výrobku neodpovídá nahranému pohledu na průmyslový vzor. V přihlášce tohoto průmyslového vzoru by tedy mělo být uvedeno toto označení výrobku: „židle“ zařazené do třídy 6 podtřídy 1.

Správně

Označení výrobku odpovídá nahranému pohledu na průmyslový vzor.

 

10. Označení výrobku by mělo být natolik přesné, aby bylo možné výrobek zařadit do jedné třídy a podtřídy locarnského třídění.

Chybně

Označení průmyslového vzoru není natolik přesné, aby bylo možné jej zatřídit.

Správně

Funkce výrobku je jasně označena pomocí příslušné třídy a podtřídy. 

Uplatnění práva přednosti

Osoba, která podala přihlášku národního nebo mezinárodního průmyslového vzoru či průmyslového vzoru Společenství požívá pro účely podání přihlášky průmyslového vzoru Společenství pro stejný průmyslový vzor právo přednosti po dobu šesti měsíců ode dne podání první přihlášky.

Právo přednosti má ten účinek, že pro účely stanovení, která práva mají přednost, se den vzniku práva přednosti považuje za den podání přihlášky průmyslového vzoru.

  • Právo přednosti lze uplatnit pouze na základě dřívější přihlášky průmyslového nebo užitného vzoru.
  • Dřívější přihláška musí být prvním podáním.
  • Majitel dřívější přihlášky a přihlašovatel průmyslového vzoru Společenství musí být tatáž osoba.
  • Do tří měsíců od data předložení žádosti o uplatnění práva přednosti musí být předložena ověřená kopie dřívější přihlášky.
  • Není-li jazyk dřívější přihlášky jedním z pěti jazyků úřadu, přihlašovatel by měl předložit překlad této přihlášky.
 

Žádost o odklad zveřejnění

Při podání přihlášky průmyslového vzoru Společenství můžete požádat o odklad zveřejnění až o 30 měsíců. Průmyslový vzor tak bude moci být uchován v tajnosti do doby, než budete připraveni jej zveřejnit. Pokud se rozhodnete zapsaný průmyslový vzor Společenství nezveřejnit vůbec, platnost zápisu skončí po uplynutí 30měsíční doby odkladu.

  • Upozorňujeme, že o odklad zveřejnění lze požádat pouze v okamžiku podání přihlášky.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.