Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Spory

Teď, když vlastníte zapsaný průmyslový vzor Společenství (RCD), může sloužit jako základ pro „zpochybnění" potenciálně kolidujících práv… předmětem „zpochybnění" nebo „napadení" se však může stát i on sám.

Napadení mohou probíhat na různých úrovních – buď u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) nebo u vnitrostátních soudů. V následujícím textu se dozvíte, jak postupovat u úřadu EUIPO. Informace o soudních žalobách najdete v oddíle „Hlídejte si svá práva".

Na rozdíl od ochranných známek, u nichž spory mohou vzniknout ještě před zápisem ochranné známky, průmyslové vzory lze zpochybnit až po jejich zápisu. Tomuto zpochybnění se v právnickém žargonu říká návrh na prohlášení neplatnosti. Následující text vysvětluje řízení o prohlášení neplatnosti jak z pohledu navrhovatele prohlášení neplatnosti, tak z pohledu majitele zapsaného průmyslového vzoru Společenství.


Zahájení řízení o prohlášení neplatnosti

Jak podat návrh na prohlášení neplatnosti

K podání návrhu na prohlášení neplatnosti nejste povinni použít oficiální formulář, důrazně však doporučujeme, abyste ho použili, protože usnadňuje zpracování návrhu a předchází chybám. Návrh včetně podpůrných dokumentů by měl být podán ve dvou exemplářích, aby jeden mohl být uložen v archivu úřadu, zatímco druhý bude poslán majiteli průmyslového vzoru, aniž dojde ke snížení kvality při tvorbě kopií.

Návrh na prohlášení neplatnosti lze podat úřadu EUIPO poštou.

Přečtěte si prosím poznámky k formuláři návrhu na prohlášení neplatnosti zapsaného průmyslového vzoru Společenství, pokud máte pochybnosti o tom, jak ho vyplnit. Rovněž vám doporučujeme vyhledat před podáním návrhu na prohlášení neplatnosti právní poradenství.

Poplatek za návrh na prohlášení neplatnosti činí 350 EUR. Na návrhy nebude až do zaplacení poplatku v plné výši brán zřetel.

Proces prohlášení neplatnosti

Úřad EUIPO pošle návrh na prohlášení neplatnosti majiteli zapsaného průmyslového vzoru Společenství a dá mu dva měsíce na odpověď. Pokud se majitel zapsaného průmyslového vzoru Společenství rozhodne neodpovědět, přijme úřad EUIPO rozhodnutí na základě návrhu tak, jak ho podal navrhovatel prohlášení neplatnosti. Pokud se majitel rozhodne odpovědět, jsou jeho připomínky okamžitě sděleny navrhovateli.

Domnívá-li se úřad EUIPO, že má dostatek informací pro rozhodnutí, přijme příslušné rozhodnutí. V opačném případě může následovat další kolo výměny korespondence.

Kterákoli strana může požádat o prodloužení lhůty, pokud dvouměsíční doba nestačí. Zpravidla je první žádosti o prodloužení této doby automaticky vyhověno. Další prodloužení jsou poskytnuta pouze v případě, že jsou dostatečně a náležitě odůvodněna.

Časová osa popisuje proces prohlášení neplatnosti, prvním krokem je „oznámení o prohlášení neplatnosti", přičemž majitel zapsaného průmyslového vzoru Společenství má dva měsíce na to, aby odpověděl. Dalším krokem je „oznámení připomínek majitele zapsaného průmyslového vzoru Společenství navrhovateli prohlášení neplatnosti", dva měsíce od tohoto okamžiku vyprší konečná lhůta pro odpověď navrhovatele prohlášení neplatnosti.

 • 2 měsíce
 • 2 měsíce
 • Oznámení o prohlášení neplatnosti
 • Lhůta pro odpověď majitele zapsaného průmyslového vzoru Společenství
 • Oznámení připomínek majitele zapsaného průmyslového vzoru Společenství navrhovateli prohlášení neplatnosti
 • Konečná lhůta pro odpověď navrhovatele prohlášení neplatnosti

Důvody neplatnosti

Čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení o průmyslových vzorech uvádí různé důvody, které lze uplatnit. Nejčastěji používaným důvodem je to, že průmyslový vzor není nový nebo nemá individuální povahu. Jiné důvody lze nalézt v těchto směrnicích.

Návrh na prohlášení neplatnosti může podat kdokoli. Pro podání takového návrhu nemusíte VLASTNIT starší právo. Jediné, co musíte prokázat, je to, že průmyslový vzor není nový ani nemá individuální povahu, což učiníte tak, že prokážete, že stejný nebo podobný průmyslový vzor, ať už váš, či jiného majitele, existoval před vzorem, proti kterému je návrh na prohlášení neplatnosti namířen.


Důkaz

Aby návrh na prohlášení neplatnosti z důvodu chybějící novosti nebo individuální povahy byl úspěšný, musí být doloženy dvě věci:

Úřad EUIPO posoudí celkový dojem pouze v případě, že byl veřejnosti zpřístupněn starší průmyslový vzor.

Zpřístupnění staršího průmyslového vzoru veřejnosti

Je požadováno vyobrazení předchozího průmyslového vzoru (či vzorů), doložené listinnými doklady o zpřístupnění veřejnosti.

Následující seznam obsahuje příklady dokumentů, které mohou sloužit tomuto účelu. Směrnice vysvětlují, jak je úřad EUIPO posuzuje a jakou každému z nich přisuzuje váhu.

 • Oficiální zveřejnění: zpřístupnění veřejnosti obvykle představuje zveřejnění staršího průmyslového vzoru ve věstníku kteréhokoli úřadu průmyslového vlastnictví kdekoli ve světě, stejně jako zveřejnění ve věstnících ochranných známek a patentů.

 • Výstavy a použití v obchodním styku: zpřístupnění veřejnosti zpravidla představuje zpřístupnění průmyslového vzoru veřejnosti na mezinárodní výstavě kdekoli ve světě stejně jako použití v obchodním styku.

 • Zpřístupnění na internetu: zpřístupnění prostřednictvím internetu tvoří v podstatě součást předchozího stavu. Informace zpřístupněné na internetu nebo v on-line databázích jsou považovány za veřejně dostupné od data, kdy byly na internetové stránce zveřejněny. V důsledku povahy internetu však může být složité stanovit skutečné datum, kdy byly informace zpřístupněny veřejnosti. Ne všechny internetové stránky například uvádějí datum zveřejnění.

 • Písemná prohlášení učiněná místopřísežně: místopřísežná prohlášení sama o sobě v zásadě nepostačují k prokázání toho, že veřejnosti byl zpřístupněn starší průmyslový vzor. Mohou však potvrzovat nebo vyjasňovat přesnost jiných dokumentů.

Celkový dojem u informovaného uživatele

Při srovnávání dvou průmyslových vzorů uplatňuje úřad EUIPO stejná kritéria, která by uplatňoval při hledání starších práv a nalezení potenciálně podobných práv. Více informací o tom, jak posoudit celkový dojem, naleznete v těchto směrnicích.

Uzavření řízení o prohlášení neplatnosti

Řízení o prohlášení neplatnosti dospělo ke konci

 • Buď z toho důvodu, že se jedna ze stran (nebo obě) rozhodla(y) řízení ukončit (protože dospěly k smírnému narovnání, jelikož navrhovatel stáhl svůj návrh nebo se majitel zapsaného průmyslového vzoru Společenství vzdal).
 • Nebo z toho důvodu, že úřad EUIPO vydá rozhodnutí, kterým řízení ukončí. Kterákoli strana řízení o prohlášení neplatnosti má právo se proti rozhodnutí, které má pro ni nepříznivý dopad, odvolat.

Bude se mít za to, že průmyslový vzor Společenství, který byl prohlášen za neplatný, nikdy neexistoval.

Kdo hradí náklady

To, která strana musí uhradit náklady, závisí na výsledku rozhodnutí nebo na tom, kdo řízení ukončí.

Pokud úřad EUIPO vydá rozhodnutí, existují obvykle dvě možnosti:

Zapsaný průmyslový vzor Společenství není prohlášen za neplatný.

Navrhovatel uhradí majiteli zapsaného průmyslového vzoru Společenství náklady na zastoupení – obvykle 400 EUR.

Zapsaný průmyslový vzor Společenství je prohlášen za neplatný.

Majitel zapsaného průmyslového vzoru Společenství uhradí náklady navrhovateli – obvykle 750 EUR, zahrnující poplatek za návrh na prohlášení neplatnosti ve výši 350 EUR a náklady na zastoupení ve výši 400 EUR.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.