Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

AFA

 

Podle celního nařízení (EU) č. 608/2013 musí být žádost o přijetí opatření (AFA) celními orgány podána příslušnému celnímu útvaru určenému členským státem pro celní účely, aby jednal na hranicích jménem držitele práv. Hlavním účelem žádosti AFA je požádat celní orgány o zadržení zboží podezřelého z porušení vašich práv duševního vlastnictví.
 
Může se stát, že celní orgány zadrží podezřelé zboží, na které se nevztahuje platná žádost AFA. V takovém případě je držitel práv poté, co je určen, oprávněn do čtyř pracovních dnů od oznámení podat žádost AFA z moci úřední. Žádost AFA z moci úřední je zkrácená verze žádosti AFA (nejsou potřeba informace o identifikaci výrobku, jako jsou obrázky).


Databáze EDB vám pomáhá vypracovat celní žádost AFA ve čtyřech krocích s použitím informací o právech duševního vlastnictví a výrobcích, které byly již dříve do databáze zadány. Databáze EDB umožňuje podat žádost AFA až po vyplnění všech povinných polí této žádosti. Povinná pole v databázi EDB jsou stanovena celním nařízením (EU) č. 608/2013.
 
Pokud při generování žádosti AFA chybí povinné údaje, nástroj pomáhá uživateli v procesu tak, že automaticky zobrazí odkaz na příslušné pole v systému, aby byly chybějící údaje doplněny.
 
Hlavní výhodou je, že informace obsažené v žádosti AFA a vyplněné prostřednictvím databáze EDB jsou předány do celní databáze COPIS strukturovaným způsobem, a nikoli ve formě příloh, lze v nich vyhledávat a je možné je tímto způsobem zadat do různých systémů používaných celními orgány při analýze rizik.
 
Bez ohledu na jazyk, ve kterém držitel práv nebo jeho zástupce vypracuje návrh žádosti AFA, je dokument vygenerován ve všech jazycích členských států, kde se žádost AFA použije, a zaslán celním orgánům v jazyce celního orgánu, který je jeho příjemcem, a také v angličtině, francouzštině a němčině, takže jsou vyřešeny případné problémy s překladem.


Unijní žádost AFA je možná pouze ve vztahu k právům duševního vlastnictví vycházejících z unijního práva platného v celé Unii, například ve vztahu k ochranné známce EU, průmyslovému vzoru Společenství nebo mezinárodním ochranným známkám s vyznačením EU a zeměpisným označením zemědělských produktů. Pro účely unijní žádost AFA tudíž potřebujete mít jedno z výše uvedených práv duševního vlastnictví. Pokud chcete požádat o opatření celních orgánů ve více než jednom členském státě, můžete podat unijní žádost AFA a zvolit členské státy, kde se tato žádost použije.
 
Pokud chcete použít vnitrostátní právo duševního vlastnictví, budete muset podat vnitrostátní žádost AFA v příslušném členském státě. Oba typy žádosti AFA lze podat prostřednictvím databáze EDB.Pokud jste podali unijní žádost AFA mimo databázi EDB, není nutné ji prostřednictvím databáze EDB znovu podávat.
 
Je však důležité vyplnit údaje o vaší společnosti, výrobcích a právech duševního vlastnictví a sdílet je s policejními orgány používajícími tento nástroj (protože žádosti AFA jsou posílány pouze celním orgánům).
 
Pokud máte všechny informace o výrobku v databázi EDB, můžete si vygenerovat novou žádost AFA po skončení platnosti již podané žádosti AFA. Výhodou je, že informace obsažené v žádosti AFA podané prostřednictvím databáze EDB jsou předány do celní databáze COPIS strukturovaným způsobem.


Ano, o změnu své žádosti AFA můžete požádat. Nařízení (EU) č. 608/2013 to umožňuje, přestože pro tento účel nebyl vytvořen žádný standardní formulář, který by držitelé práv měli k dispozici. V případě změn musíte změnu zaslat celní správě schvalujícího členského státu, která s ní odpovídajícím způsobem naloží.
 
Zde najdete kontaktní údaje celních orgánů EU.
 
Kontaktní údaje celních orgánů a policie najdete rovněž v záložce Celní a policejní registr v databázi EDB:Země původu, označovaná jako „země podání“, je členský stát, ve kterém je žádost podána a následně schválena vnitrostátním celním orgánem.
 
Všechny ostatní členské státy, v nichž je požadováno opatření celních orgánů, s výjimkou země podání jsou „země uplatnění“.
 
Po schválení žádosti AFA zemí podání je žádost rovněž platná ve všech vybraných členských státech uplatnění, ve kterých žadatel požádal o opatření celních orgánů. Jedinou podmínkou je, že země uplatnění může požadovat překlad žádosti AFA, pokud nebyl zajištěn. Žádost AFA bude vygenerována v jazycích těchto členských států a v angličtině.


Společnosti porušující práva duševního vlastnictví jsou společnosti, které byly v minulosti identifikovány jako porušovatel nebo byly podezřelé z účasti na porušování práv duševního vlastnictví. Mohou vykonávat následující funkce: dovoz, výroba, doprava, expedice, vývoz, zprostředkovatel, odesílatel, distributor, dodavatel a obchodník. Tyto informace jsou v souladu s celním nařízením (EU) č. 608/2013, ale kvůli ochraně údajů nejsou uloženy v databázi EDB.


Ano, společnosti porušující práva duševního vlastnictví lze přidávat pouze ve třetím kroku „Vyberte své výrobky“ při podávání žádosti AFA. Informace obsažené v tabulce „Přidat společnost porušující práva“ nebudou kvůli ochraně údajů uloženy v databázi. Budou však obsaženy v žádosti pre-AFA (předběžné žádosti AFA) a zaslány elektronicky celnímu orgánu.

Posledním kroku procesu žádosti AFA je náhled celé žádosti AFA a jejích příloh ve vybraném jazyce (v jazyce země podání nebo v angličtině). Umožní vám to, abyste si před odesláním na obrazovce prohlédli celý dokument žádosti AFA.
 
Tištěná verze žádosti pre-AFA je k dispozici ve čtvrtém kroku procesu žádosti AFA.
Svou žádost si před podáním celnímu orgánu můžete zobrazit nebo stáhnout.V sekci „Průvodní dokumenty“ můžete nahrát jakýkoliv počet samostatných dokumentů s dalšími informacemi (ve formátu PDF).
 

Nedoporučuje se však připojovat nadměrný počet samostatných dokumentů, neboť zde uvedené informace nejsou dozorovým orgánům překládány, ani je nelze v souborech PDF vyhledávat.
 
Orgány soubor uvidí po přihlášení do databáze EDB, pokud jste tuto možnost u výrobku zvolili v rámci kritérií pro sdílení. Soubor je rovněž zaslán elektronicky v žádosti AFA. Ve snaze zabránit přetížení systému se předtím nezobrazuje v dokumentu žádosti pre-AFA v databázi EDB. Případné přiložené dokumenty v portfoliu dokumentů k výrobku tudíž prosím vytiskněte a zašlete je spolu s vytištěnou kopií žádosti AFA.
 
V systému COPIS budou v žádosti AFA rovněž vidět případné licenční smlouvy a/nebo plné moci, které jste k žádosti AFA připojili při jejím generování v databázi EDB.
 
Upozorňujeme, že přílohy nebudou přeloženy. Celní orgány členských států mohou rovněž požádat o překlad těchto příloh, avšak žádost AFA se v jejich zemi nepoužije, pokud nebude podána.
 
Veškeré ostatní přiložené dokumenty v sekci „Informace o společnosti“ jsou dostupné celním orgánům pouze v databázi EDB, avšak nejsou zasílány v žádosti AFA, pokud se nejedná o plnou moc nebo licenční smlouvu přiloženou k AFA v prvním kroku.

 


Konečný stav žádosti AFA je Schválená a znamená to, že žádost byla v celním systému úspěšně schválena a vytvořena. Je rovněž k dispozici všem požadovaným zemím.
Pro žádost pre-AFA jsou definovány následující stavy:
  • Návrh: žádost pre-AFA byla uložena jako návrh a zatím nebyla zaslána celnímu orgánu. Je-li žádost pre-AFA ve stavu návrhu, jsou k dispozici možnosti Upravit a Vymazat. 
  • Vygenerována: žádost pre-AFA byla vygenerována a zaslána celnímu orgánu. 
  • Potvrzena: žádost pre-AFA byla potvrzena celním systémem. 
  • Žádost pre-AFA zamítnuta: žádost pre-AFA nebyla celním systémem potvrzena. 
  • Žádost pre-AFA podána: žádost pre-AFA a přílohy byly celním orgánem úspěšně obdrženy. Podle nařízení (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány má celní orgán vystavující země 30 pracovních dní od obdržení žádosti na oznámení svého rozhodnutí držiteli práv. 
  • Příloha žádosti pre-AFA není k dispozici: v celním systému je problém s vyhledáním přílohy. 
  • Žádost AFA schválena: žádost AFA byla v celním systému úspěšně vytvořena. Je k dispozici evidenční číslo žádosti AFA.


Podle celního nařízení (EU) č. 608/2013 existuje povinnost zaslat celnímu orgánu země podání podepsanou (vytištěnou) verzi žádosti pre-AFA.
Při podávání vaší žádosti pre-AFA celnímu orgánu v databázi EDB obdržíte e-mailem zprávu s evidenčním číslem vaší žádosti pre-AFA a odkaz na kontaktní údaje celních orgánů členských států pro účely žádosti AFA. Databáze EDB vám umožňuje žádost pre-AFA vytisknout, abyste ji mohli podepsat a odeslat celnímu orgánu v zemi podání.
Právní zástupci by měli spolu s vytištěnou verzí zaslat také plnou moc.


Je-li vaší zemí podání Itálie, budete muset zaslat podepsanou tištěnou verzi předběžné žádosti AFA italským celním orgánům.
 
V Itálii se při zasílání celním orgánům předběžná žádost AFA nahraje do italského systému (Falstaff) a kontaktnímu místu uvedenému v předběžné žádosti AFA (kontaktnímu místu uvedenému v databázi EDB) se e-mailem zašle jednorázové heslo. Následně bude po zadání evidenčního čísla předběžné žádosti AFA a jednorázového hesla obdrženého e-mailem možné získat přístup k předběžné žádosti AFA v systému Falstaff a doplnit elektronický podpis.
 
Na stejné obrazovce je rovněž možnost toto jednorázové heslo vygenerovat opakovaně. Podrobné informace o italském systému naleznete pomocí následujícího odkazu ve videu „02 — Come recuperare il codice della PreAFA- scarica il video“:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

Ve Španělsku se předběžná žádost AFA nahraje do systému Sede Electronica španělského úřadu Agencia Tributaria.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Kliknutím na formulář si můžete vyžádat přijetí opatření v souvislosti s porušením práv k ochranným známkám (ve španělštině: Formulario de solicitud de intervención de marcas) a poté musíte pomocí svého digitálního certifikátu uvést evidenční číslo své předběžné žádosti AFA. Nezapomeňte prosím kliknout na „Podepsat odeslání“ (ve španělštině: Firmar Enviar), čímž proces dokončíte.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.