Zrušení požadavku na grafické ztvárnění

Grafické ztvárnění – typy známky

Pokud podáte přihlášku ochranné známky 1. října 2017 či později, požadavek na grafické ztvárnění se již na vás vztahovat nebude. To znamená, že od tohoto data lze označení ztvárnit v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud je vyjádření jasné, přesné, samostatné, snadno dostupné, srozumitelné, trvalé a objektivní.

Výsledkem je systém „dostanete, co vidíte“, který usiluje o to, aby záznamy ochranných známek v rejstříku ochranných známek Evropské unie byly jasnější, dostupnější a snadněji dohledatelné.

Článek 3 nařízení, kterým se provádí nařízení o ochranné známce Evropské unie, stanoví konkrétní pravidla a požadavky týkající se ztvárnění některých nejoblíbenějších druhů ochranných známek, včetně technických požadavků podle konkrétní povahy a vlastností dotčené ochranné známky.

Cílem je zvýšit právní jistotu pro uživatele a snížit míru podávání formálních námitek.

Následující tabulka obsahuje seznam nejoblíbenějších druhů ochranných známek, jejich ztvárnění, upřesnění, zda je požadován popis a jaký formát bude úřad EUIPO při podání přihlášky ochranné známky ode dne 1. října 2017 akceptovat.

Druh známky Je zapotřebí popis? Požadovaný formát
Slovní Ne Není uveden Zobrazit Skrýt

Definice

„...ochranná známka tvořená výlučně slovy nebo písmeny, číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací...“

Ztvárnění

Reprodukce označení s obvyklým písmem a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev.

Obrazová Ne JPEG Zobrazit Skrýt

Definice

„...ochranná známka využívající neobvyklé znaky, styly nebo rozvržení, grafický prvek nebo barvu, včetně známek, jež jsou tvořeny výlučně obrazovými prvky nebo kombinaci slovních a obrazových prvků...“

Ztvárnění

Změna postupů úřadu EUIPO – požadavky na barevné provedení již nejsou možné, ztvárnění musí, je-li to relevantní, znázorňovat barvy a všechny prvky označení.

Prostorová Ne JPEG, OBJ, STL, X3D Zobrazit Skrýt

Definice

„... ochranná známka, která vychází z trojrozměrného tvaru nebo se na něj vztahuje, včetně nádob, balení a výrobku samotného nebo na jejich vzhled... “ Termín „se vztahuje na“ znamená, že ochranná známka může zahrnovat nejen tvar sám o sobě, ale i tvary, které obsahují slovo nebo obrazové prvky, etikety apod.

Ztvárnění

„... grafická reprodukce tvaru, zahrnující i obrazy vytvořené počítačem, nebo fotografická reprodukce.“ Grafická nebo fotografická reprodukce může obsahovat různé náhledy, a to až šest, pokud není poskytnuta v elektronické podobě...“ Pokud elektronické ztvárnění poskytnuté prostřednictvím počítačově modelovaného vyobrazení, může obsahovat až šest náhledů, které je nutné předat v jediném JPEG souboru.

Poziční Nepovinné (dříve povinné) JPEG Zobrazit Skrýt

Definice

„...ochranná známka vyznačující se zvláštním způsobem, jakým je známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna...“.

Ztvárnění

„... reprodukce, jež náležitě určuje pozici známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků.“
Prvky, které netvoří součást předmětu zápisu, „se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo tečkovanými čarami.“

Vzor Nepovinné JPEG Zobrazit Skrýt

Definice

„...ochranná známka tvořená výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují...“

Ztvárnění

Ztvárnění musí zahrnovat „reprodukci znázorňující opakující se vzor.“

Barevná (tvořená jedinou barvou) Ne JPEG Zobrazit Skrýt

Definice

„... ochranná známka tvořená výlučně jedinou barvou bez obrysů ...“

Ztvárnění

„Reprodukce barvy a její označení prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy.“
Změna postupů – do 1. října 2017 nebyl kód barvy povinný. Po 1. říjnu 2017 je kód barvy povinný.

Barevná (tvořená barevnou kombinací) Nepovinné (dříve povinné) JPEG Zobrazit Skrýt

Definice

„... ochranná známka tvořená výlučně barevnou kombinací bez obrysů ...“

Ztvárnění

Reprodukce barevné kombinace znázorňující systematické uspořádání barevné kombinace jednotným a předem stanoveným způsobem a označením těchto barev prostřednictvím odkazu na všeobecně uznávaný kód barvy.
Změna postupů – do 1. října 2017 nebyl kód barvy povinný. Po 1. říjnu 2017 je kód barvy povinný.

Zvuková Ne JPEG, MP3 (maximálně 2 MB) Zobrazit Skrýt

Definice

„...ochranná známka tvořená výlučně zvukem nebo kombinací zvuků...“

Ztvárnění

„... předložením audionahrávky reprodukující zvuk nebo přesným zachycením zvuku v notovém zápisu.“
Změna postupů – do 1. října byly požadavky tyto: i) notový zápis (s nepovinným zvukovým souborem); nebo ii) sonografický záznam, který musel být doplněn zvukovým souborem.

Pohybová Nepovinné (dříve povinné) JPEG, MP4 (maximálně 20 MB) Zobrazit Skrýt

Definice

„...ochranná známka tvořená nebo doplněná pohybem nebo změnou pozice prvků na známce...“

Ztvárnění

„Videonahrávka znázorňující pohyb nebo změnu pozice nebo řada statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb, které mohou být číslovány.“ Jsou-li použity statické obrazy, mohou být očíslovány nebo doprovázeny popisem vysvětlujícím jejich pořadí.

Multimediální Ne MP4 (maximálně 20 MB) Zobrazit Skrýt

Definice

„...ochranná známka tvořená nebo doplněná kombinací obrazu a zvuku...“

Ztvárnění

„... audiovizuální soubor obsahující kombinaci obrazu a zvuku.“

Hologramová Ne JPEG, MP4 (maximálně 20 MB) Zobrazit Skrýt

Definice

„...ochranná známka tvořená prvky s holografickými znaky...“

Ztvárnění

„...videonahrávka nebo grafická nebo fotografická reprodukce obsahující náhledy, které jsou nezbytné pro náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu.“

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Od 1. října 2017 začne platit řada změn, které lze rozdělit do tří hlavních oblastí. Kliknutím na jednotlivé odkazy získáte podrobné informace:

V této sekci naleznete obecné informace a přehled o nařízení o ochranné známce EU, nejsou však právně závazné.
Všem uživatelům (stávajícím i potenciálním) důrazně doporučujeme, aby se seznámili s nařízením (EU) 2015/2424, které je dostupné ve všech jazycích EU.
Upozorňujeme, že směrnice úřadu EUIPO zůstávají i nadále hlavními referenčními dokumenty pro uživatele systému ochranných známek Evropské unie a odborné poradce, kteří se chtějí ujistit, že mají k dispozici nejaktuálnější informace o praxi úřadu EUIPO v oblasti průzkumu.

Informace o změnách, které vstoupily v platnost dne 23. března 2016, naleznete zde.