Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Použití funkce pokročilého vyhledávání

Funkce „Pokročilé vyhledávání" umožňuje provádět podrobné vyhledávání s využitím celé řady vyhledávacích kritérií. Zadání pokročilého vyhledávání je možné přizpůsobit tak, aby předmětem vyhledávání byla například konkrétní slova, slovní spojení obsahující konkrétní řetězec slov nebo znaků či konkrétní právní normy.

Funkce pokročilého vyhledávání umožňuje vyhledávat dokumenty v rámci kterékoli ze čtyř záložek: „Rozhodnutí o ochranných známkách", „Rozhodnutí o průmyslových vzorech", „Rozsudky vnitrostátních soudů" nebo „Předběžná rozhodnutí". Upozorňujeme, že rozsudky vnitrostátních soudů lze nalézt výhradně ve třetí záložce, zatímco ostatní záložky obsahují informace Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Tribunálu i Soudního dvora.

 • Záložka „Rozhodnutí o ochranných známkách"

  V rámci této záložky můžete využít filtry v těchto kategoriích:

  • Informace o rozhodnutí
  • Majitelé a zástupci
  • Průzkum
  • Námitka
  • Výmaz
  • Odvolací senáty
  • Tribunál / Soudní dvůr

  Kliknutím na dolů směřující šipku dolů směřující šipka je možné každou z těchto sekcí rozbalit, čímž se zobrazí další kritéria vyhledávání. Chcete-li určitou sekci skrýt, klikněte na šipku směřující nahoru nahoru směřující šipka.

 • Záložka „Rozhodnutí o průmyslových vzorech"

  V rámci této záložky můžete využít filtry v těchto kategoriích:

  • Informace o rozhodnutí
  • Informace o přihlášce
  • Neplatnost
  • Odvolací senáty
  • Tribunál / Soudní dvůr

  Kliknutím na dolů směřující šipku dolů směřující šipka je možné každou z těchto sekcí rozbalit, čímž se zobrazí další kritéria vyhledávání. Chcete-li určitou sekci skrýt, klikněte na šipku směřující nahoru nahoru směřující šipka.

 • Záložky „Rozsudky vnitrostátních soudů" a „Předběžná rozhodnutí"

  V těchto dvou záložkách jsou všechna pole vyhledávání automaticky nastavena jako aktivní. Konkrétní pole vyhledávání je možné přidat i vícekrát, což například umožňuje v rámci stejného vyhledávání přidat dodatečné výrazy.

 • Kritéria pokročilého vyhledávání

  Funkce pokročilého vyhledávání umožňuje v databázi úřadu EUIPO podrobně vyhledávat rozhodnutí a rozsudky související s otázkami duševního vlastnictví.

  Výchozí nastavení kritérií pokročilého vyhledávání je zobrazeno v pravé části sekce eSearch Case Law. Seznam dalších kritérií vyhledávání se nachází nalevo.

  Doplnění kritérií vyhledávání
  Kliknutím na požadovaná kritéria v nabídce vlevo můžete do svého vyhledávání přidat další kritéria. Okamžitě se zobrazí odpovídající textové pole.

  Odstranění kritérií vyhledávání
  Kliknutím na ikonku „X" napravo vedle možností, které chcete odstranit, odeberete příslušná kritéria vyhledávání ze seznamu.

  Pokud chcete vymazat údaje zadané do určitého textového pole nebo do všech textových polí a obnovit výchozí nastavení podmíněných operátorů vyhledávání, klikněte na možnost „Vymazat" v dolní části tabulky.

  Kliknutím na možnost „Obnovit výchozí nastavení" v dolní části tabulky nastavíte kritéria vyhledávání do výchozího stavu.

 • Podmíněné operátory vyhledávání

  Podmíněné operátory vyhledávání (a, nebo, kromě) umožňují zpřesnění vyhledávání v rámci nejrůznějších kritérií. Jsou k dispozici v rozbalovacích nabídkách nalevo od příslušných polí kritérií vyhledávání. Platí tato pravidla:

  • a – používá se k zahrnutí dalších výrazů do vyhledávání,
  • nebo – používá se k uvedení alternativních výrazů pro vyhledávání,
  • kromě – používá se k vyloučení konkrétních výrazů z vyhledávání.

  Podmíněné operátory vyhledávání se uplatní pouze pro kritéria vyhledávání uvedená na stejném řádku.

 • Možnosti textového vyhledávání

  Pro kritéria textového vyhledávání platí tyto obecné zásady:

  • „Text" je definován jako jakýkoli alfanumerický znak. Do textového pole je možné zadat jakýkoli znak, avšak hvězdička (*), otazník (?), spojovník (-) a dvojité uvozovky („ ") představují zvláštní zástupné znaky s konkrétními funkcemi. Více informací o těchto „zástupných znacích" naleznete v příslušné sekci níže.
  • V textovém poli není třeba rozlišovat mezi velkými a malými písmeny, tj. zadáním slov „coke" či „Coke" získáte stejné výsledky vyhledávání.
  • Systém vyhledávání nerozeznává speciální znaky, tj. zadáním slov „Müller" či „Muller" získáte stejné výsledky vyhledávání.
  • „Zástupné znaky" hvězdička (*) nebo otazník (?) lze použít kdekoli ve vyhledávacím řetězci v případě, že není znám jeden nebo více znaků.
 • Zástupné znaky

  „Zástupné znaky" lze při vyhledávání použít k provedení určitých zvláštních funkcí.

  Otazník (?)
  Nahrazuje jeden neznámý znak.

  Pokud například zadáte „compl?ment", zobrazí se výsledky vyhledávání pro „complement" i „compliment".

  Do vyhledávacího řetězce je možné vložit jeden nebo více otazníků.

  Pozn.: Znak otazníku nenahrazuje znak mezery (na rozdíl od hvězdičky).

  Hvězdička (*)
  Nahrazuje jeden nebo více neznámých znaků (včetně mezer).

  Pokud například zadáte „compl*ment", zobrazí se výsledky vyhledávání pro „compliment" i „Complete Management".

  Hvězdičku je možné ve vyhledávacím řetězci použít spolu s otazníkem.

  Pokud například zadáte „admis*", zobrazí se výsledky vyhledávání obsahující slova „admission", „admissible" a „admissibility".

  Dvojité uvozovky („ ")
  Ohraničení slova nebo slovního spojení dvojitými uvozovkami omezí vyhledávání výhradně na takto ohraničené znaky.

  Pokud například zadáte „translation of evidence", zobrazí se pouze dokumenty obsahující text „translation of evidence", nikoli dokumenty obsahující text „translations of evidence" nebo slovo „translation", za kterým však bezprostředně nenásleduje slovní spojení „of evidence".

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.