Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Poplatky

Systém poplatků úřadu EUIPO bude odlišný od systému poplatků používaného úřadem OHIM. Zatímco u úřadu OHIM se základní poplatek vztahoval až na tři třídy výrobků a služeb, úřad EUIPO bude používat systém jednoho poplatku za každou třídu.

Pozměňující nařízení zavádí v oblasti poplatků tyto změny:

 

Plaťte jen za to, co potřebujete

Ochranná známka Společenství zahrnovala ochranu pro tři třídy, přičemž poplatek za přihlášku podanou elektronicky činil 900 EUR a poplatek za přihlášku podanou v tištěné podobě 1 050 EUR. Na základě pozměňujícího nařízení úřad přechází na systém „jedna třída – jeden poplatek". To znamená, že pokud přihlašovatelé podají přihlášku zahrnující pouze jednu nebo dvě třídy, platí nižší, v obou případech stejný poplatek. Podají-li přihlášku pro tři a více tříd, poplatek je vyšší. Výše poplatků za obnovu je ve všech případech výrazně snížena a je stejná jako u poplatků za přihlášku. Ke snížení došlo také u poplatků za podání námitek, výmaz a odvolání.

 

Poplatky za přihlášku (podanou elektronicky)

Ochranná známka Společenství (starý systém) Poplatek Ochranná známka EU (nový systém) Poplatek
První třída 900 EUR pokrývá až tři třídy První třída 850 EUR
Druhá třída Druhá třída 50 EUR
Třetí třída Třetí třída 150 EUR
Čtvrtá a všechny další třídy 150 EUR Čtvrtá a všechny další třídy 150 EUR
 

Poplatky za obnovení (podané elektronicky)

Ochranná známka Společenství (starý systém) Poplatek Ochranná známka EU (nový systém) Poplatek
První třída 1 350 EUR pokrývá až tři třídy První třída 850 EUR
Druhá třída Druhá třída 50 EUR
Třetí třída Třetí třída 150 EUR
Čtvrtá a všechny další třídy 400 EUR Čtvrtá a všechny další třídy 150 EUR
 

Nová certifikační ochranná známka Evropské unie

Během následujících 21 měsíců budou zavedeny certifikační známky Evropské unie. Tyto známky umožňují certifikační instituci nebo organizaci povolit zúčastněným stranám v rámci certifikačního systému užívat ochrannou známku jako označení pro výrobky nebo služby, které splňují certifikační požadavky (článek 74b nařízení o OZEU). Cena zápisu certifikační ochranné známky EU bude stejná jako u kolektivní ochranné známky EU, tzn. 1 800 EUR (1 500 EUR za přihlášku podanou elektronicky), 50 EUR za druhou třídu, 150 EUR za třetí (a každou další) třídu.

 

Další poplatky

Jak již bylo uvedeno, dochází k celkovému snížení poplatků splatných úřadu. Jedná se například o tyto poplatky:

V souvislosti s ochrannou známkou EU Poplatek (starý systém) OZEU (nový systém)
Podání námitek 350 EUR 320 EUR
Výmaz 700 EUR 630 EUR
Odvolání 800 EUR 720 EUR
 

Nová podání

O tom, jaký poplatek je třeba uhradit (tj. poplatek podle starého, nebo nového systému), rozhoduje datum podání přihlášky ochranné známky EU, námitek, návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti (výmazu) nebo odvolání (v souvislosti s ochrannými známkami EU).

Pokud k příslušnému podání dojde před vstupem nového nařízení v platnost (tj. před 23. březnem 2016), bude poplatek stanoven podle starého systému, a to i v případě, že bude uhrazen až po vstupu nového nařízení v platnost. To se vztahuje i na stanovení jakýchkoli případných příplatků za opožděné platby. Pokud však k příslušnému podání dojde po vstupu nového nařízení v platnost (tj. dne 23. března 2016 nebo později), bude poplatek stanoven podle nového systému. Toto pravidlo vychází z toho, že jakmile je uhrazen příslušný poplatek, daný úkon nabývá platnosti dnem podání, tj. daný dokument se považuje za podaný v den podání až po uhrazení poplatku.

Např. jestliže tříměsíční lhůta k podání námitek začne běžet dne 1. února 2016 a skončí dne 30. dubna 2016 a námitky budou podány dne 1. března 2016, předkladatel námitek bude muset uhradit poplatek stanovený na základě starého systému (tj. 350 EUR). Pokud však v rámci stejné lhůty budou námitky podány dne 15. dubna 2016, na jejich předkladatele se bude vztahovat nový poplatek (tj. 320 EUR). Předkladatel námitek nemůže námitky podat dne 1. března 2016 a čekat až do 30. dubna 2016, aby mohl uhradit nový poplatek, protože přestože by byl poplatek zaplacen během tříměsíční lhůty k podání námitek, datum podání námitek (a jejich účinnost) předchází datu vstupu nového nařízení v platnost.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.