Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

 

Ustanovení, která vstupují v platnost 21 měsíců po zveřejnění pozměňujícího nařízení (1. října 2017)

Pozměňující nařízení obsahuje řadu ustanovení, která vstoupí v platnost až 21 měsíců po jeho zveřejnění, jelikož musí být rozpracována v sekundárních právních předpisech: aktu v přenesené pravomoci a prováděcím aktu.

Obecně řečeno, akt v přenesené pravomoci upravuje procesní pravidla související s námitkami, činnostmi v otázkách zrušení a neplatnosti, odvoláními podanými k odvolacímu senátu, organizací odvolacích senátů, oznámeními od úřadu a komunikací s úřadem, lhůtami a přerušeními a určitými postupy vztahujícími se k mezinárodním zápisům.

Prováděcí akt se týká mimo jiné těchto oblastí: obsahu přihlášky OZEU, vyobrazení OZEU, otázek jazyka a překladu, práva přednosti a seniority, převodů a vzdání se, kolektivních a certifikační ochranných známek EU a určitých postupů vztahujících se k mezinárodním zápisům.

Evropská komise zveřejnila návrhy obou těchto aktů pro veřejnou konzultaci:

 • návrh prováděcího nařízení,
 • návrh aktu v přenesené pravomoci.

Úřad bude uživatele předem informovat o praktickém dopadu těchto změn, než vstoupí v platnost. Úřad bude také včas aktualizovat své směrnice týkající se průzkumu, aby odrážely změny v provádění průzkumu v praxi v důsledku těchto legislativních změn.

 

 • Pozměňující nařízení ruší požadavek na grafické vyobrazení. To znamená, že od 1. října 2017 lze označení vyjádřit v jakékoli vhodné formě využívající obecně dostupné technologie, pokud je vyjádření jasné, přesné, celistvé, snadno dostupné, čitelné, trvalé a objektivní.
 • Předtím, než toto ustanovení pozměňujícího nařízení vstoupí v platnost, poskytne úřad uživatelům informace o alternativních médiích a formátech, u nichž se má za to, že nové ustanovení splňují.
 • Certifikační ochranné známky Evropské unie představují nový typ ochranné známky na úrovni EU, přestože v některých vnitrostátních systémech duševního vlastnictví již existují.
 • Certifikační ochranné známky umožňují certifikační instituci nebo organizaci povolit zúčastněným stranám v rámci certifikačního systému užívat ochrannou známku jako označení pro výrobky nebo služby, které splňují certifikační požadavky.
 • Ustanovení týkající se on-line doložení námitek a výmazů v určitých případech z on-line zdrojů uznávaných úřadem.
 • Získaná rozlišovací způsobilost jako podpůrný nárok, což přihlašovateli v praxi umožní, aby předtím, než od něho bude vyžadováno doložení získané rozlišovací způsobilosti, vyčerpal právo na odvolání týkající se inherentní rozlišovací způsobilosti.
 • Kodifikace postupů úřadu EUIPO (jak jsou vysvětleny v jeho směrnicích) pro opožděné důkazy a důkazy o užívání.
 • Významné zjednodušení požadavků týkajících se překladu.
 • Postoupení OZEU jako nápravy za určitých okolností.
 • Formální požadavky na strukturu a formát písemných důkazů ve všech řízeních (předkládání důkazů v přílohách).
 • Úřad již nebude akceptovat dokumenty doručené osobně a do poštovní schránky.
 • Prováděcí akt i akt v přenesené pravomoci obsahují přechodná ustanovení, která podrobně stanoví, kdy nová procesní pravidla nabývají účinku.

 

Vstoupilo v platnost dne 23. března 2016

Pozměňující nařízení přineslo řadu změn v oblasti průzkumových řízení, absolutních důvodů pro zamítnutí, relativních důvodů pro zamítnutí, výrobků a služeb, námitkových a zrušovacích řízení a odvolání.

 

Hlavní změny v souvislosti s průzkumovým řízením:

 • Pozměňující nařízení ruší možnost podávat přihlášky ochranných známek EU prostřednictvím vnitrostátních úřadů.
 • Uživatelé si mohou vybrat, zda chtějí dostávat rešeršní zprávy EU a dozorové dopisy.
 • Pozměňující nařízení vysvětluje dopad zrušení starší ochranné známky, na níž je založen nárok na senioritu, který bude nyní záviset na datu nabytí účinnosti zrušení.
 • Pozměňující nařízení zavádí do znění nařízení stávající praxi, pokud jde o lhůtu pro předložení vyjádření třetích stran. Vyjádření se zasílají do konce lhůty pro podání námitek, nebo pokud proti ochranné známce byla podána námitka, před přijetím pravomocného rozhodnutí o námitce.
 • Pozměňující nařízení rovněž výslovně uvádí, že úřad je oprávněn obnovit posouzení absolutních důvodů z vlastního podnětu kdykoli před zápisem.

Hlavní změny v souvislosti s absolutními důvody pro zamítnutí:

 • Na funkční označení (např. známky tvořené pouze barvou nebo kombinací barev nebo zvukové známky) se nyní vztahují stejné zákazy jako na známky tvořené tvarem.
 • Pozměňující nařízení vysvětluje zákazy týkající se chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a dalších práv duševního vlastnictví.
 • Možnost učinit prohlášení o neuplatňování výlučných práv ve vztahu k prvkům ochranných známek postrádajícím rozlišovací způsobilost s cílem zamezit pochybnostem o rozsahu ochrany byla zrušena.
 • Pozměňující nařízení kodifikuje stávající praxi týkající se řízení o prohlášení neplatnosti na základě absolutních důvodů a omezuje šetření úřadu na návrhy a důvody předložené účastníky.

Hlavní změny v souvislosti s námitkovým a zrušovacím řízením:

 • Změna týkající se začátku lhůty pro podání námitek proti mezinárodním zápisům s vyznačením EU – tato lhůta nyní začíná běžet jeden měsíc po datu zveřejnění.
 • Pozměňující nařízení zavádí určité změny týkající se protinávrhů předložených u soudů pro ochranné známky EU. Soudy pro ochranné známky EU v tomto ohledu nepřistoupí k přezkoumání protinávrhu, dokud zúčastněná strana nebo soud nesdělí úřadu datum, kdy byl protinávrh podán.
 • Pozměňující nařízení ukládá úřadu povinnost informovat dotčený soud pro ochranné známky EU o jakémkoli předchozím návrhu na zrušení nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou podanému k úřadu.

Hlavní změny v souvislosti s relativními důvody pro zamítnutí:

 • Zavedení samostatného specifického důvodu pro podání námitky nebo návrhu na zrušení na základě chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.
 • Změny jednoho z dat pro určení povinnosti předložit důkaz o užívání a pro určení příslušné lhůty. Příslušné datum nyní bude den podání napadené přihlášky ochranné známky EU nebo den vzniku práva přednosti k ní, a nikoli den zveřejnění.
 • Řada vysvětlení v souladu se stávající praxí a judikaturou.

Hlavní změny, které pozměňující nařízení zavádí v souvislosti s odvolacím řízením:

 • Zrušení předběžného přezkoumání v řízeních inter partes (s více účastníky), čímž by se měla v těchto řízeních zkrátit celková doba odvolacího řízení. To je v souladu s cílem zefektivnit řízení před úřadem a zohlednit skutečnost, že předběžné přezkoumání rozhodnutí prvního stupně v řízeních inter partes bylo možné jen ve velmi výjimečných případech (jelikož vyžadovalo souhlas obou účastníků řízení).
 • Vložení ustanovení, která mají vysvětlit a kodifikovat stávající praxi týkající se vedlejších odvolání a dne nabytí účinnosti rozhodnutí odvolacího senátu. Tato rozhodnutí nabývají účinnosti dnem uplynutí lhůty pro podání žaloby proti nim, nebo byla-li v uvedené lhůtě podána žaloba, dnem zamítnutí této žaloby Tribunálem nebo Soudním dvorem v případě dalšího odvolání.
 
 • Výrobky a služby: Čl. 28 odst. 8

  Pozměňující nařízení kodifikovalo praxi pro ochranné známky, jejichž přihlášky byly podány po vynesení rozsudku ve věci C-307/10 ƒ„IP Translator“ (platí to, co je vidět). Tuto praxi rozšířilo na ochranné známky podané před vynesením uvedeného rozsudku a poskytuje jejich majitelům šestiměsíční přechodné období k tomu, aby upravili specifikaci svých známek podle jejich původního záměru v době podání přihlášky.

  Po skončení přechodného období byly všechny ochranné známky obsahující názvy tříd vykládány podle jejich doslovného významu bez ohledu na den podání. Majitelé ochranných známek EU přihlášených před 22. červnem 2012, které byly zapsány ohledně celého názvu třídy Niceského třídění, mohou prohlásit, že jejich záměrem v den podání přihlášky bylo požádat o ochranu výrobků nebo služeb nad rámec těch, které jsou zahrnuty v doslovném významu názvu této třídy.

  Sdělení č. 1/2016 týkající se provádění čl. 28 odst. 8 pozměňujícího nařízení o ochranné známce EU stanovilo rámec pro řízení před úřadem týkající se zápisu prohlášení podle čl. 28 odst. 8 do rejstříku.

  Dále obsahovalo přílohu, ve které byl uveden seznam příkladů výrobků a služeb, které nejsou jednoznačně zahrnuty v doslovném významu obecných označení záhlaví tříd Niceského třídění v každém dotčeném vydání Niceského třídění (6. až 10. vydání), jehož účelem je pomoci uživatelům při činění prohlášení. Uvedený seznam není vyčerpávající.

  Úřad vypracoval netaxativní seznam výrazů, které nejsou jednoznačně zahrnuty v doslovném významu příslušných názvů tříd používaných v prohlášeních podle čl. 28 odst. 8 nařízení o OZEU. Tento seznam sloužil pouze jako pomůcka pro majitele ochranných známek, kteří chtěli předložit prohlášení pro účely čl. 28 odst. 8 nařízení o OZEU. Seznam je k dispozici zde.


 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.