Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Základní otázky

 

Systém ochranných známek Evropské unie sestává z jediného řízení o zápisu, které majiteli uděluje výlučné právo ve všech 27 členských státech Evropské unie.
Než podáte přihlášku k zápisu ochranné známky EU, úřad EUIPO doporučuje, abyste si pročetli kontrolní seznam, který se nachází na jeho internetových stránkách.
Více informací naleznete zde:


Oblast působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (nařízení o OZEU) se rozšiřuje na určitá území, která mají s členskými státy EU zvláštní vztahy. Úřad společně s Evropskou komisí uvádí situaci podle práva EU pro některá relevantní území uvedená v následujícím seznamu.

Jsou součástí území EU[1]

Nejsou součástí území EU[2]

Alandy

Severní část Kypru

Martinik

Faerské ostrovy

Guadeloupe

Grónsko

Svatý Martin (FR)

Svatý Bartoloměj

Francouzská Guyana

Nová Kaledonie

Réunion

Francouzská Polynésie

Azory

Francouzská jižní a antarktická území

Madeira

Wallis a Futuna

Ceuta a Melilla

Saint-Pierre a Miquelon

Kanárské ostrovy

Aruba

Mayotte

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

 

Sint Maarten (NL)

Vezměte prosím na vědomí, že tento seznam je pouze orientační, nezávazný, slouží pro informační účely a není úplný.Národní ochranná známka poskytuje ochranu pouze v tom členském státě, ve kterém byla zapsána, zatímco ochranná známka EU uděluje svému majiteli výhradní právo ve všech současných i budoucích členských státech EU.
Je čistě na přihlašovateli, zda svou ochrannou známku zapíše jako národní, regionální, mezinárodní či jako ochrannou známku Evropské unie.
Zde naleznete více informací o výhodách zápisu ochranné známky v Evropské unii.


Majitelem ochranné známky EU (OZEU) může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, včetně veřejnoprávních orgánů.
Zde získáte více informací o vlastnických právech.
Můžete se také podívat do metodických pokynů, části B, Průzkum, oddílu 2, Formální náležitosti, bod 2.1.


Výrobek: jakýkoli předmět, se kterým lze obchodovat.

Služba: poskytování činností v souladu s lidskými potřebami.

Vaše přihláška k zápisu ochranné známky Evropské unie musí obsahovat vyobrazení ochranné známky, kterou chcete zapsat, a seznam výrobků a/nebo služeb, na které se má ochranná známka vztahovat (více informací o podmínkách, které musí přihlášky splňovat, je možno nalézt v článku 31 nařízení o ochranné známce nebo v metodických pokynech, části B, Průzkum, oddíle 2, Formální náležitosti, odstavec 4).

Úřad EUIPO poskytuje tyto online nástroje pro vytvoření vašeho seznamu výrobků a služeb.


Ano, národní zápis je možný. V EU má systém zápisu ochranných známek čtyři úrovně. Zvolte si tu, která nejlépe vyhovuje potřebám vašeho podnikání.
Zde získáte více informací o ochranných známkách v Evropské unii.


Liší se základní funkce, kterou plní:
  • Průmyslový vzor má v podstatě určovat tvar výrobku.
  • Ochranná známka se také vztahuje k výrobku (viz příklady). Hlavním úkolem ochranné známky je označovat konkrétní obchodní původ specifických výrobků a/nebo služeb.
Úřad EUIPO poskytuje kurzy duševního vlastnictví pro všechny pokročilostní úrovně, a to na svém e‑learningovém portálu.


Ano, ochrannou známku lze používat v jakékoliv fázi, i před podáním přihlášky. Toto užívání však ještě nezaručuje, že ochranná známka bude následně zapsána.


Právní předpisy Unie o ochranných známkách ukládají majiteli zapsané ochranné známky „povinnost“ známku skutečně užívat.
Více informací týkajících se důkazu o užívání a skutečném užívání je možno nalézt v metodických pokynech, části C, Námitky, oddíl 6, Důkaz o užívání, odstavec 1.1, Funkce důkazu o užívání.


Ochrana nabývá platnosti až v okamžiku zápisu ochranné známky Evropské unie. Avšak podání přihlášky k zápisu ochranné známky Evropské unie dává přihlašovateli právo napadnout přihlášky k zápisu stejných či podobných ochranných známek pokrývající stejné či podobné výrobky či služby, které byly podány až po něm (více informací týkajících se námitek můžete nalézt v Často kladených dotazech, oddílu 8).
Kromě toho může být přihláška ochranné známky EU mj. převedena, může být předmětem věcného práva, předmětem nuceného výkonu práva, zahrnuta do úpadkového řízení a být předmětem licence. Všechny změny v rejstříku je možno nalézt v metodických pokynech, části E, Operace prováděné v rejstříku.


Ne, neexistuje žádný právní předpis, podle kterého by použití těchto označení bylo povinné. Majitel ochranné známky se však pro jejich používání může svobodně rozhodnout.


Pokud chcete vymazat tento prvek, avšak již jste podali přihlášku, musíte požádat o úpravu nebo změnu ochranné známky EU. Pokud je ochranná známka již zapsaná, poplatek za její změnu činí 200 EUR.


Je důležité si najít, jaké ochranné známky již existují, abyste snížili riziko jakéhokoli možného konfliktu. Seznam zapsaných ochranných známek je možno nalézt pomocí online nástrojů úřadu EUIPO ve dvou různých databázích úřadu: eSearch plus a TMview.
 


Status podaných žádostí je uveden na internetu v sekci User Area nebo jej můžete zjistit pomocí nástroje eSearch plus.
Žádosti podané úřadu EUIPO jsou k nahlédnutí v nástroji eSearch plus, databázi, ve které najdete veškeré informace o ochranných známkách, průmyslových vzorech a jejich majitelích a zástupcích, jakož i veškeré věstníky.
Postup zápisu sestává ze čtyř kroků. Více informací.


Všechny informace o době trvání jednotlivých fází zápisu je možno nalézt v Listině služeb úřadu EUIPO. Úřad EUIPO vydává čtvrtletní zprávy o výkonnosti různých indikátorů, mimo jiné i o době trvání jednotlivých postupů.


Zápis ochranné známky EU platí po dobu 10 let, ale lze ho obnovovat po dobu neurčitou.
Zde můžete získat více informací o tom, jak spravovat svou ochrannou známku EU.
Zprávy a studie o duševním vlastnictví jsou k dispozici na stránkách European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.

Zde naleznete odkazy na zprávy a studie o duševním vlastnictví.


Úřad EUIPO spolupracuje s dalšími úřady Evropské unie, které se zabývají duševním vlastnictvím, jakož i jinými mezinárodními organizacemi a skupinami uživatelů na sjednocení postupů a nástrojů v Evropské unii, a vytváří tak souhrnnou Evropskou síť ochranných známek a průmyslových vzorů.


Název domény se na internetu používá k identifikaci konkrétních webových stránek.  Každá doména má příponu, která označuje doménu nejvyšší úrovně, k níž patří. Doména nejvyšší úrovně je ta část názvu internetové domény, která se nachází za poslední tečkou.
Zde naleznete více informací o doméně nejvyšší úrovně .eu a jejích variantách v jiných písmech.


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Bližší informace o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.