Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Mediace

 

Mediace je smírčí řízení mezi stranami sporu. Mediátor jedná jako neutrální prostředník mezi stranami sporu a usnadňuje urovnání sporu. Mediátor nemá pravomoc přijmout v dané věci rozhodnutí, jestliže se mediace nezdaří. Strany sporu si ponechávají kontrolu nad způsobem vedení řízení a nad jeho výsledkem. Strany sporu nelze k mediaci donutit, musí s ní souhlasit dobrovolně. Od mediace mohou kdykoli odstoupit. Obdobně nelze stranám sporu uložit dohodu o urovnání, musí k ní dospět dobrovolně. Mediace je důvěrné řízení.
Rozhodčí řízení je řízení, ve kterém rozhodce uplatňuje právo, aby rozhodl spor mezi stranami. Rozhodce jakožto osoba s rozhodovací pravomocí vydá rozhodnutí. Rozhodčí řízení je řízení založené na právech na rozdíl od mediace, která je založena na zájmech. Zatímco rozhodčí řízení pouze zvažuje a uplatňuje právo, mediace posuzuje širší zájmy stran sporu (zejména obchodní zájmy).

Více informací o mediaci.
Více informací o pravidlech mediace.


Odvolací senáty se ročně zabývají asi 2 500 případy. Vyřešit případ trvá v průměru jeden a půl roku a některé mohou vést i k dalšímu odvolání. To může být nákladný a zdlouhavý proces. Přesto v mnoha případech, i když může jít o skutečné právní spory, existuje možnost dosažení dohody, v rámci které lze ochránit obchodní zájmy obou stran sporu. Mediace, ačkoliv jde o rychlejší a levnější alternativu k řízení, přesto vyžaduje zapojení zkušených mediátorů, kteří se vyznají v záležitostech týkajících se duševního vlastnictví. Je také zárukou důvěrnosti, pokud jde o existenci sporu, neboť spor se odehrává mimo pozornost veřejnosti. Mediace má tradičně vysokou úspěšnost.

Více informací o pravidlech mediace.


Mediace před úřadem EUIPO je v současnosti dostupná pouze v odvolací fázi v řízeních mezi dvěma nebo více účastníky. Do dvou měsíců od oznámení napadeného rozhodnutí musí účastník, který neuspěl, podat odvolání a uhradit poplatek za odvolání, chce-li dosáhnout odkladného účinku odvolání. Odvolání je přípustné pouze tehdy, pokud odvolatel předloží do čtyř měsíců od oznámení napadeného rozhodnutí odůvodnění. Lhůtu k podání odvolání, k uhrazení poplatku za odvolání nebo k podání odůvodnění nelze prodloužit ani pozastavit.

Obě strany sporu musí podepsat žádost o mediaci nebo dát jinak najevo, že byl získán souhlas druhé strany sporu. Odvolací řízení pak bude po dobu trvání mediace pozastaveno.

Více dostupných informací o mediaci.


Nejdříve musí úřad EUIPO přijmout v řízení inter partes rozhodnutí ve věci ochranné známky Evropské unie nebo průmyslového vzoru. Než může být zahájena mediace, musí být proti tomuto rozhodnutí podáno odvolání. Předmět mediace však může být nad rámec odvolacího řízení před úřadem EUIPO a může zahrnovat paralelní ochranné známky, průmyslové vzory nebo jiné spory týkající se práv duševního vlastnictví mezi týmiž stranami sporu. Existuje mnoho možností, ale může jít například o to, že obě strany sporu s kolidujícími právy působí na zcela odlišných trzích. Mohly by se dohodnout, že to takto ponechají. Klíčem k úspěšné mediaci je přestat se zaměřovat na právní argumenty a soustředit se na obchodní zájmy. Mediace ve věcech ex parte (tj. když druhou stranou napadeného rozhodnutí je samotný úřad EUIPO) není možná.

Pro více informací viz Odvolací senáty EUIPO, mediace, pokyny pro strany sporu.


V současnosti je mediace možná pouze u odvolání. To by se však mohlo v budoucnu změnit.
Pro více informací viz Odvolací senáty EUIPO, mediace, pokyny pro strany sporu.


Úřad EUIPO za mediaci neúčtuje poplatek, pokud mediace probíhá v prostorách úřadu EUIPO v Alicante.
Pokud mediace probíhá v prostorách EUIPO v Bruselu, je třeba uhradit správní poplatek, který pokrývá náklady mediátorů na cestu, ubytování a stravu.

Více informací o mediačních řízeních a poplatcích.

Více informací o pravidlech mediace.

Více informací o nákladech a/nebo správních poplatcích získáte ve formuláři pro mediaci v Bruselu, který pak zašlete (nebo rovnocenné informace) mediátorovi.

Pro více informací o správních poplatcích týkajících se mediace viz rozhodnutí výkonného ředitele č. Ex-11-04 ze dne 1. srpna 2011.


Mediační řízení bude v zásadě probíhat v jazyce odvolacího řízení. Strany sporu se však mohou dohodnout na jazyce, který jim oběma vyhovuje (je-li dostupný mediátor, jenž uvedený jazyk ovládá).

Více informací o mediaci.


Mediační tým se skládá z kvalifikovaných mediátorů z různých útvarů úřadu, nejen z odvolacích senátů. Všichni jsou velmi zkušení dlouhodobí zaměstnanci úřadu, kteří absolvovali zvláštní odbornou přípravu ve středisku Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) a/nebo v institutu Chartered Institute of Arbitrators (CIARB) v Londýně a hovoří různými jazyky.

Více informací o mediaci.


Na našich internetových stránkách je k dispozici úplný seznam mediátorů společně s jejich životopisy, takže strany sporu mohou v případě zájmu požádat o konkrétní osobu. Stranám sporu může při volbě mediátora pomoci spisovna odvolacích senátů. Strany sporu mohou upřednostnit někoho s určitým vzděláním či zkušenostmi nebo schopností vést mediaci v konkrétním jazyce. Je důležité uvědomit si, že mediace je dobrovolný proces a že úlohou mediátora není soudit ani přijímat rozhodnutí, ale pomoci oběma stranám sporu záležitost urovnat. Je-li případ zvlášť složitý nebo uzná-li to jmenovaný mediátor za nutné, může vyhledat pomoc jiného mediátora či zaměstnance úřadu EUIPO. Mediátor v takovém případě nejprve požádá o svolení strany sporu. Také samy strany sporu mohou jmenovat další mediátory, vyžaduje-li to složitá povaha nebo jiné okolnosti případu.

Více informací o mediaci.


V zásadě se předpokládá, že mediace vyřeší dané záležitosti za jeden den, možná po jedné předběžné schůzce. Není-li v této lhůtě dosaženo žádného výsledku, dosažení dohody může být velmi obtížné, přestože obzvlášť složité případy mohou vyžadovat více času.

Více informací o mediaci.


Důležitá je účast „hlavních představitelů“ stran sporu, jelikož se nejedná o čistě právní otázky, ale o obchodní zájmy. Vzhledem k tomu, že mediace je dobrovolný proces, může od ní kterákoli strana sporu kdykoli ustoupit. Vyústí-li mediace v dohodu o urovnání mezi stranami sporu, pak tuto dohodu budou muset samozřejmě obvyklým způsobem vypracovat jejich právníci. Proto je nezbytné, aby „hlavním představitelům“ pomáhali kvalifikovaní zástupci.


Jelikož mediační řízení je poměrně flexibilní proces, je obtížné předem stanovit přesný formát dané konkrétní mediace. Obecně však ve většině případů zahrnuje prvotní kontakt mezi stranami sporu a mediátorem, při kterém se projedná časový harmonogram i místo mediace a nutnost případné předchozí výměny dokumentů. Strany sporu poté zpravidla podepíší dohodu o mediaci a zašlou ji co nejdříve mediátorovi.
Ve většině případů se mediace koná v prostorách úřadu EUIPO v Alicante a strany sporu buď dorazí samy, nebo se svými právními zástupci. Mediace obvykle trvá jeden den a v jejím průběhu se střídají společná jednání (tj. jednání, kdy je v místnosti přítomen mediátor a obě strany sporu) a individuální jednání (tj. důvěrné jednání mediátora s jednotlivými stranami sporu). Společná jednání slouží k sestavení seznamu otázek, které je třeba vyřešit, zatímco na individuálních jednáních se tyto otázky dále probírají a hledají se možná řešení nebo kompromisy.
Vše, co je sděleno mediátorovi na individuálních jednáních, je důvěrné a nesmí být bez předchozího výslovného souhlasu sděleno druhé straně sporu. Řízení je zpravidla uzavřeno dalšími společnými jednáními a vypracováním návrhu dohody o urovnání. Případ se následně vrátí odvolacímu senátu, kterému byl původně přidělen, k přijetí formálního rozhodnutí, jež konstatuje ukončení odvolacího řízení.

Pro více informací viz Odvolací senáty EUIPO, mediace, pokyny pro strany sporu.


Úřad EUIPO vybízí strany sporu a jejich kvalifikované zástupce, aby přijeli do Alicante. Mediační řízení se však mohou také konat po uhrazení poplatku v prostorách úřadu EUIPO v Bruselu.

Další informace naleznete v pravidlech mediace.


Strany sporu mohou z mediačního řízení kdykoli odstoupit a nelze je nutit k uzavření dohody o urovnání. Strany však musí vynaložit maximální úsilí o dosažení dohody. Pokud jedna strana odstoupí, je mediace okamžitě ukončena. Mediaci může ukončit také mediátor, pokud se jednání dostane do mrtvého bodu nebo bezvýchodné situace. V těchto případech bude obnoveno odvolací řízení od bodu, k němuž se dospělo před mediací. Mediátor se odvolacího řízení nikdy neúčastní a je zavázán zachovávat mlčenlivost o předmětu mediace. Úřad EUIPO neuchovává žádné záznamy ani spisy týkající se mediace.

Pro více informací viz Odvolací senáty EUIPO, mediace, pokyny pro strany sporu.


V mnoha případech tomu tak je, a pokud jsou strany sporu schopny se dohodnout samy, nepotřebují mediátora. Ze zkušeností však vyplývá, že majitelé práv jsou ochotnější dohodnout se smírnou cestou, pokud se setkají, aby se zaměřili na sporné body dohody na základě svých skutečných obchodních zájmů. Zdá se, že u mnoha odvolání k tomu dochází v rámci řízení příliš pozdě.


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Bližší informace o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.