Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Mezinárodní zápis

 

Haagská dohoda upravuje systém mezinárodního zápisu průmyslových vzorů. Spravuje jej Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) se sídlem v Ženevě ve Švýcarsku.
Tento systém majiteli průmyslového vzoru umožňuje zajistit průmyslovému vzoru ochranu na území všech smluvních stran podáním jedné přihlášky u Mezinárodního úřadu organizace WIPO, v jednom jazyce a uhrazením jednoho souboru poplatků v jedné měně (švýcarské franky).
Haagská dohoda zahrnuje dva různé „akty“, a to Haagský akt z roku 1960 a Ženevský akt z roku 1999. Oba akty sestávají z odlišného souboru právních ustanovení. Každá země si v zásadě může zvolit akt, jehož smluvní stranou se chce stát. Mezinárodní mezivládní organizace (jako je EUIPO) se však mohou stát smluvní stranou pouze Ženevského aktu. Ženevský akt nabyl plné účinnosti dne 1. dubna 2004. Evropská unie přistoupila k Ženevskému aktu dne 24. září 2007, přičemž tento akt vstoupil pro EU v platnost dne 1. ledna 2008.

Více informací o smluvních stranách Ženevského aktu naleznete na internetových stránkách organizace WIPO.


Přistoupením EU k Ženevskému aktu se rozumí, že přihlašovatelé, kteří jsou oprávněni podat mezinárodní přihlášku buď díky tomu, že jsou státním příslušníkem některého členského státu EU, nebo mají bydliště, skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku nebo obvyklé bydliště na území některého členského státu EU, mohou podat přihlášku k zápisu průmyslového vzoru prostřednictvím Haagského systému.
Dalším důsledkem je, že EU může být vyznačena v mezinárodním zápisu. Pokud úřad EUIPO mezinárodní zápis nezamítne, bude mít stejné účinky na území EU jako průmyslový vzor Společenství.


Úřad EUIPO neplní v počátečním řízení o mezinárodním zápisu žádnou úlohu. To znamená, že přihlášky k mezinárodnímu zápisu je třeba podat přímo organizaci WIPO, která je zpracuje. Na rozdíl od Madridského protokolu není navíc nutné mít jako základ pro mezinárodní přihlášku národní přihlášku nebo zápis či přihlášku nebo zápis Společenství.
Pokud byla úřadu EUIPO omylem předložena přihláška k mezinárodnímu zápisu, nepředá ji úřad EUIPO organizaci WIPO ani ji nevrátí odesílateli.


Přihlášku k mezinárodnímu zápisu může podat jakákoli osoba, která je státním příslušníkem státu, jenž je smluvní stranou, nebo členského státu mezivládní organizace, která je smluvní stranou, či která má sídlo, bydliště nebo skutečnou průmyslovou nebo obchodní pobočku na území smluvní strany.


V případě mezinárodní přihlášky je třeba kromě základního poplatku a poplatku za zveřejnění uhradit poplatek za každou smluvní stranu vyznačenou v mezinárodním zápisu. Výše poplatku závisí na konkrétní smluvní straně. Všechny poplatky musí být organizaci WIPO uhrazeny ve švýcarských francích. Pokud jde o další informace, viz kalkulačku poplatků organizace WIPO.

Více informací o tom, jak podat přihlášku, můžete nalézt v Metodických pokynech pro průzkum přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství.


Ne. Mezinárodní přihlášku může podat přímo přihlašovatel. Přihlašovatel však může jmenovat zástupce, který bude jednat jeho jménem.


Mezinárodní přihlášku může přihlašovatel dle svého uvážení podat v angličtině, francouzštině nebo španělštině (s platností ode dne 1. dubna 2010).
 
Více informací o tom, jak podat přihlášku, můžete nalézt v Metodických pokynech pro průzkum přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství.


Zveřejnění může být odloženo v závislosti na smluvních stranách vyznačených v mezinárodním zápisu. Některé smluvní strany učinily prohlášení, na základě něhož není odklad zveřejnění povolen nebo je období odkladu zkráceno na šest měsíců, pokud jsou vyznačené v zápisu. Maximální období odkladu zveřejnění v souladu s Ženevským aktem činí 30 měsíců od data podání přihlášky nebo v případě uplatnění práva přednosti ode dne vzniku práva přednosti, což je rovněž období, které povoluje EU. Další informace o odkladu zveřejnění naleznete na internetových stránkách organizace WIPO.

Více informací o tom, jak podat přihlášku, můžete nalézt v Metodických pokynech pro průzkum přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství.


Ne. Mezinárodní zápisy s vyznačením Evropské unie jsou zveřejňovány organizací WIPO v Haagském expresním věstníku (Hague Express Bulletin).
Tento mezinárodní věstník je k dispozici na internetových stránkách WIPO a aktualizuje se každý týden.


Ne, úřad EUIPO mezinárodní zápisy (opětovně) nezveřejňuje. Mezinárodní zápisy na své internetové stránce zveřejňuje pouze organizace WIPO v Mezinárodním věstníku průmyslových vzorů.


Ano, právo přednosti přihlášky k zápisu průmyslového vzoru Společenství může být uplatněno v přihlášce mezinárodního zápisu a naopak. Období pro uplatnění práva přednosti je šest měsíců.


Za účelem zrušení účinků mezinárodního zápisu na území EU mohou třetí strany zahájit řízení o prohlášení neplatnosti podle stejných pravidel jako v případě prohlášení neplatnosti zapsaného průmyslového vzoru Společenství, a sice třetí strany mohou u úřadu EUIPO podat návrh na prohlášení neplatnosti nebo podat protinávrh na prohlášení neplatnosti u soudu pro průmyslové vzory Společenství.


Organizace WIPO provádí pouze průzkum požadovaných formálních náležitostí. Případný věcný průzkum provádí úřady vyznačených smluvních stran. Pokud jsou zjištěny formální nesrovnalosti, má přihlašovatel tři měsíce na to, aby je napravil.


V souladu s článkem 106d nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství (zavedeného pozměňujícím nařízením č. 1891/2006) má mezinárodní zápis průmyslového vzoru s vyznačením EU počínaje dnem zápisu stejný účinek jako zapsaný průmyslový vzor Společenství, pokud nebylo oznámeno odmítnutí účinků zápisu nebo pokud bylo toto odmítnutí zrušeno.
 
Zde naleznete více informací o zápisu.


Do šesti měsíců od zveřejnění mezinárodního zápisu s vyznačením EU úřad EUIPO prozkoumá důvody pro odmítnutí účinků zápisu, tedy zda předmět mezinárodního zápisu splňuje i) definici průmyslového vzoru v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy v souladu s článkem 9 nařízení o průmyslových vzorech Společenství.
Najde-li úřad EUIPO důvod pro odmítnutí účinků zápisu, oznámí organizaci WIPO odmítnutí účinků zápisu, čímž znemožní, aby mezinárodní zápis nabyl účinnosti na území EU. WIPO oznámení odmítnutí účinků zápisu přepošle majiteli mezinárodního zápisu, který může reagovat a předložit připomínky přímo úřadu EUIPO.
Pokud úřad EUIPO shledá, že připomínky majitele odstraňují důvody pro odmítnutí účinků, zruší odmítnutí a příslušným způsobem uvědomí organizaci WIPO. V tomto případě má mezinárodní zápis stejný účinek na území EU jako zapsaný průmyslový vzor Společenství.


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Bližší informace o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.