Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

 

Poplatky splatné přímo úřadu EUIPO

Seznam poplatků splatných přímo úřadu EUIPO
Kód poplatku Popis poplatku Částka
F-001 Základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky Evropské unie (EU) (čl. 31 odst. 2 nařízení o OZEU) 1 000 EUR
F-001 Základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky EU elektronickými prostředky (čl. 31 odst. 2 nařízení o OZEU) 850 EUR
F-002 Poplatek za druhou třídu výrobků a služeb pro individuální ochrannou známku EU (čl. 31 odst. 2 nařízení o OZEU) 50 EUR
F-002 Poplatek za třetí a každou další třídu výrobků a služeb pro individuální ochrannou známku EU (čl. 31 odst. 2 nařízení o OZEU) 150 EUR
F-001 Základní poplatek za přihlášku kolektivní ochranné známky EU nebo certifikační ochranné známky EU (čl. 31 odst. 2, čl. 74 odst. 3 nebo čl. 83 odst. 3 nařízení o OZEU) 1 800 EUR
F-001 Základní poplatek za přihlášku kolektivní ochranné známky EU nebo certifikační ochranné známky EU elektronickými prostředky (čl. 31 odst. 2 a čl. 74 odst. 3 nebo čl. 83 odst. 3 nařízení o OZEU) 1 500 EUR
F-002 Poplatek za druhou třídu výrobků a služeb pro kolektivní ochrannou známku EU nebo certifikační ochrannou známku EU (čl. 31 odst. 2 a čl. 74 odst. 3 nebo čl. 83 odst. 3 nařízení o OZEU) 50 EUR
F-002 Poplatek za třetí a každou další třídu výrobků a služeb pro kolektivní ochrannou známku EU nebo certifikační ochrannou známku EU (čl. 31 odst. 2 a čl. 74 odst. 3 nebo čl. 83 odst. 3 nařízení o OZEU) 150 EUR
F-003 Poplatek za národní rešeršní zprávy
*12 EUR, vynásobený počtem ústředních úřadů průmyslového vlastnictví uvedených v čl. 43 odst. 2 nařízení o OZEU (v současné době 60 EUR, což odpovídá 5 úřadům)
60 EUR*
F-005 Poplatek za podání námitek (čl. 46 odst. 3 nařízení o OZEU) 320 EUR
F-012 Základní poplatek za obnovu individuální ochranné známky EU (čl. 53 odst. 3) 1 000 EUR
F-012 Základní poplatek za obnovu individuální ochranné známky EU elektronickými prostředky (čl. 53 odst. 3 nařízení o OZEU) 850 EUR
F-012 Poplatek za obnovu druhé třídy výrobků a služeb pro individuální ochrannou známku EU (čl. 53 odst. 3) 50 EUR
F-012 Poplatek za obnovu třetí a každé další třídy výrobků a služeb pro individuální ochrannou známku EU (čl. 53 odst. 3 nařízení o OZEU) 150 EUR
F-012 Základní poplatek za obnovu kolektivní ochranné známky EU nebo certifikační ochranné známky EU (čl. 53 odst. 3 a čl. 74 odst. 3 nebo čl. 83 odst. 3 nařízení o OZEU) 1 800 EUR
F-012 Základní poplatek za obnovu kolektivní ochranné známky EU nebo certifikační ochranné známky EU elektronickými prostředky (čl. 53 odst. 3 a čl. 74 odst. 3 nebo čl. 83 odst. 3 nařízení o OZEU) 1 500 EUR
F-012 Poplatek za obnovu druhé třídy výrobků a služeb pro kolektivní ochrannou známku EU nebo certifikační ochrannou známku EU (čl. 53 odst. 3 a čl. 74 odst. 3 nebo čl. 83 odst. 3 nařízení o OZEU) 50 EUR
F-012 Poplatek za obnovu třetí a každé další třídy výrobků a služeb pro kolektivní ochrannou známku EU nebo certifikační ochrannou známku EU (čl. 53 odst. 3 a
čl. 74 odst. 3 nebo čl. 83 odst. 3 nařízení o OZEU)
150 EUR
F-016 Příplatek za pozdní úhradu poplatku za obnovu zápisu či za pozdní podání žádosti o obnovu zápisu (čl. 53 odst. 3 nařízení o OZEU): 25 % z částky zpožděného poplatku za obnovu, nejvýše však 1 500 EUR 25 %
(nejvýše 1 500 EUR)
F-017 Poplatek za návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti (čl. 63 odst. 2 nařízení o OZEU) 630 EUR
F-018 Poplatek za odvolání (čl. 68 odst. 1 nařízení o OZEU) 720 EUR (ochranné známky)
800 EUR (průmyslové vzory)
F-019 Poplatek za žádost o navrácení do původního stavu (čl. 104 odst. 3 nařízení o OZEU) 200 EUR
F-020 Poplatek za žádost o převod přihlášky ochranné známky EU nebo ochranné známky EU (čl. 140 odst. 1, rovněž ve spojení s čl. 202 odst. 1 nařízení o OZEU): a) na přihlášku národní ochranné známky; b) na vyznačení členských států podle Madridského protokolu 200 EUR
F-023 Poplatek za žádost o zápis licence nebo jiného práva k zapsané ochranné známce EU (čl. 26 odst. 2 nařízení o OZEU) nebo k přihlášce ochranné známky EU (čl. 26 odst. 2 nařízení o OZEU): a) udělení licence; b) převod licence; c) vznik věcného práva; d) převod věcného práva; e) nucený výkon práva
(200 EUR za zápis, ale v případě podání několika žádostí v téže přihlášce nebo současně nesmí celková částka přesáhnout 1 000 EUR)
200 EUR
(nejvýše 1 000 EUR)
F-024 Poplatek za výmaz zápisu licence nebo jiného práva (čl. 29 odst. 3 nařízení o OZEU): 200 EUR za výmaz, ale v případě podání několika žádostí v téže přihlášce nebo současně nesmí celková částka přesáhnout 1 000 EUR) 200 EUR
(nejvýše 1 000 EUR)
F-025 Poplatek za změnu zapsané ochranné známky EU (čl. 54 odst. 4 nařízení o OZEU) 200 EUR
F-026 Poplatek za vyhotovení kopie přihlášky ochranné známky EU (čl. 114 odst. 7 nařízení o OZEU), kopie osvědčení o zápisu (čl. 51 odst. 2), či výpisu z rejstříku (čl. 111 odst. 7 nařízení o OZEU)
Neověřená kopie či výpis: (10 EUR)
Ověřená kopie či výpis: (30 EUR)
*On-line verze je zdarma.
10 EUR
30 EUR
F-027 Poplatek za nahlédnutí do spisu (čl. 114 odst. 6 nařízení o OZEU): 30 EUR
F-028 Poplatek za vyhotovení kopie dokumentů ze spisu (čl. 114 odst. 7 nařízení o OZEU):
Neověřená kopie (10 EUR)
Ověřená kopie (30 EUR + 1 EUR navíc za každou stránku nad deset stránek)

10 EUR

30 EUR
+ 1 EUR za stránku nad deset stránek

F-029 Poplatek za sdělení údajů obsažených ve spisu (čl. 114 odst. 9 nařízení o OZEU) 10 EUR
F-030 Poplatek za prověření výše nákladů řízení, které mají být uhrazeny (čl. 109 odst. 7 nařízení o OZEU) 100 EUR
F-033 Poplatek za pokračování v řízení (čl. 105 odst. 1 nařízení o OZEU) 400 EUR
F-034 Poplatek za žádost o rozdělení zapsané ochranné známky EU (čl. 56 odst. 4 nařízení o OZEU) nebo přihlášky ochranné známky EU (čl. 50 odst. 4 nařízení o OZEU) 250 EUR
W-001 Poplatek za podání mezinárodní přihlášky na úřadě (čl. 184 odst. 4 nařízení o OZEU) 300 EUR
Seznam poplatků splatných přímo úřadu OHIM
Kód poplatku Popis poplatku Částka
Individuální poplatek za mezinárodní zápis s vyznačením Unie.
Výše poplatku uvedeného v části B oddílu I bodu 1 nebo 2 je ve švýcarských francích vyjádřený ekvivalent následujících částek stanovených generálním ředitelem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) podle pravidla 35 odst. 2 Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a Madridskému protokolu
M-001 Za individuální ochrannou známku 820 EUR
M-002 Plus za druhou třídu výrobků a služeb 50 EUR
M-002 Plus za třetí a každou další třídu výrobků a služeb obsaženou v mezinárodním zápisu 150 EUR
M-001 Za kolektivní ochrannou známku nebo certifikační ochrannou známku 1 400 EUR
M-002 Plus za druhou třídu výrobků a služeb 50 EUR
M-002 Plus za třetí a každou další třídu výrobků nebo služeb 150 EUR
Individuální poplatek za obnovu mezinárodního zápisu s vyznačením Unie
Výše poplatku uvedeného v části B oddílu II bodu 1 je ve švýcarských francích vyjádřený ekvivalent následujících částek stanovených generálním ředitelem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) podle pravidla 35 odst. 2 Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a Madridskému protokolu
M-012 Za individuální ochrannou známku 820 EUR
M-012 Plus za druhou třídu výrobků a služeb 50 EUR
M-012 Plus za třetí a každou další třídu výrobků a služeb obsaženou v mezinárodním zápisu 150 EUR
M-012 Za kolektivní ochrannou známku nebo certifikační ochrannou známku 1 400 EUR
M-012 Plus za druhou třídu výrobků a služeb 50 EUR
M-012 Plus za třetí a každou další třídu výrobků a služeb obsaženou v mezinárodním zápisu 150 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.