Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Ideas Powered for Business SME Fund

Výzva k podávání návrhů – GR/001/21 (Ideas Powered for Business SME Fund)

Tuto výzvu k podávání návrhů podporuje Evropská komise a úřad EUIPO.

Služba 1 – služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan): Tato služba vám usnadní rozhodnutí, o která práva duševního vlastnictví byste měli požádat, jak rozvíjet své portfolio práv duševního vlastnictví (v případě, že již máte zapsaná práva duševního vlastnictví) a jak naplánovat svoji strategii do budoucna.

SLUŽBA 2 – poplatky za přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru: Pokud zvažujete zápis ochranné známky nebo průmyslového vzoru na unijní, regionální (Benelux) či vnitrostátní úrovni.

 

Každému MSP může být proplacena částka až do výše 1 500 EUR jako grantový příspěvek na podporu těchto služeb.

Jedná se o iniciativu programu Ideas Powered for Business úřadu EUIPO, kterou podporuje Evropská komise ve spolupráci s vnitrostátními a regionálními úřady duševního vlastnictví v EU.

Na této stránce můžete:

 

Výzva k podávání návrhů

Důrazně vám doporučujeme, abyste si ještě před odesláním formuláře žádosti přečetli oficiální informace o této výzvě k podávání návrhů. Můžete si je prostřednictvím rámečku níže. Nezapomeňte, že pokud chcete podat žádost v rámci tohoto programu, váš podnik musí splňovat oficiální definici malého a středního podniku.

Máte-li jakékoli pochybnosti, podívejte se na Uživatelskou příručku k definici malých a středních podniků Evropské komise (k dispozici ve všech úředních jazycích EU).

 

Download PDF

Chtěli bychom vás upozornit, že směrodatným zdrojem informací je anglická verze. Pokud dojde k rozporu mezi přeloženými verzemi a anglickou verzí, anglická verze má přednost.

 

OPRAVA 

Tato oprava se týká doplnění nového období pro podání žádostí, které potrvá od 1. do 31. října 2021.

Podrobné úpravy příslušné výzvy k podávání návrhů jsou uvedeny v této opravě.

 

Stáhnout PDF

Chtěli bychom vás upozornit, že směrodatným zdrojem informací je anglická verze. Pokud dojde k rozporu mezi přeloženými verzemi a anglickou verzí, anglická verze má přednost.

 

Také vám doporučujeme, abyste se s níže uvedenými dokumenty seznámili před podáním žádosti fondu pro malé a střední podniky, a to ještě předtím, než zahájíte postup podání žádosti:

 

 

Čestné prohlášení Zobrazit Skrýt

Toto prohlášení zajistí, že všichni příjemci splňují příslušná pravidla a nejsou v situaci, která by je vylučovala z přijímání financování z EU (např. úpadek).

Download PDF

 

Seznam fixních částek / poplatků za obě služby podle země EU Zobrazit Skrýt

Mezi jednotlivými obdobími pro podání žádosti se tento seznam může měnit. Veškeré aktualizace tohoto seznamu budou zveřejňovány zde, je tedy velice důležité, aby žadatelé tento seznam pravidelně kontrolovali.

Download PDF

 

Vzor rozhodnutí o grantu Zobrazit Skrýt

Granty budou přidělovány rozhodnutím úřadu (rozhodnutí o grantu), žadatelům je proto pro informaci zpřístupněn vzor tohoto rozhodnutí.

Download PDF

 

 

Pokud máte navíc v úmyslu využít při podávání své žádosti zástupce (třetí osobu), měli byste si stáhnout níže uvedené prohlášení, vyplnit ho, podepsat a poté ho předložit svému zástupci, aby ho mohl nahrát společně s přihláškou a odeslat vaším jménem.

 

Čestné prohlášení – zástupci jménem žadatele Zobrazit Skrýt

Zástupce: jakákoli třetí strana, tedy fyzická nebo právnická osoba, která je ze strany MSP řádně oprávněna jej zastupovat v tomto řízení a která vyplní elektronický formulář a předloží ho jménem žadatele.

Stáhnout PDF

 

 


Harmonogram a pravidla

O grant můžete požádat pouze v období pro podání žádosti, a to pomocí elektronického formuláře žádosti (elektronického formuláře). Žádosti podané mimo těchto pět stanovených období nebudou brány v potaz.

 

  OBDOBÍ 1 OBDOBÍ 2 OBDOBÍ 3 OBDOBÍ 4 OBDOBÍ 5 OBDOBÍ 6
Rozpočet, který je k dispozici pro jednotlivé fáze UZAVŘENO UZAVŘENO UZAVŘENO UZAVŘENO UZAVŘENO UZAVŘENO
Zahájení období podávání žádostí 11. ledna 2021 1. března 2021 1. května 2021 1. července 2021 1. září 2021 1. říjen 2021
Lhůta pro podání žádosti 31. ledna 2021 31. března 2021 31. května 2021 31. července 2021 30. září 2021 31. říjen 2021

V případě poskytnutí grantu obdrží žadatelé písemné oznámení výsledků a oznámení s rozhodnutím o grantu

únor – březen 2021 duben – květen 2021 červen – červenec 2021 srpen – září 2021 říjen – listopad 2021 řlistopad 2021

 

Jak je uvedeno v oddíle 1.5 výzvy k podávání návrhů, pro každé jednotlivé období pro podání žádosti byl přidělen orientační rozpočet, přičemž pokud nebudou v daném období veškeré vyčleněné prostředky využity, mohou být převedeny do pozdějších období.

Pokud se odhadovaný rozpočet přidělený pro určité období pro podání žádosti vyčerpá před příslušným termínem, může dojít k uzavření období pro podání žádosti dříve, než je zde uvedeno. Tuto tabulku budeme aktualizovat, aby zohledňovala všechny změny. Doporučujeme vám, abyste ji pravidelně sledovali.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE: COVID-19 Provizorní harmonogram a odhad rozpočtu může být upraven podle potřeb v závislosti na konkrétních okolnostech souvisejících s pandemií COVID-19.

 

Pravidla pro podávání žádostí

Je možné podat pouze jednu žádost za každé období pro podání žádosti o službu 1 (služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví) nebo službu 2 (zápis ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru) nebo kombinaci obou služeb.

Pokud je vám v jednom období pro podání žádosti služba poskytnuta a pokud v dalším období pro podání žádosti chcete požádat o další, již není možné znovu žádat o tutéž službu. Pokud vám je tedy poskytnuta služba 1, můžete žádat již jen o službu 2. Žádost o tutéž službu nemůžete podat dvakrát.

Pokud v jednom období pro podání žádosti dojde k zamítnutí vaší žádosti, můžete žádost podat znovu v rámci dalšího období pro podání žádostí. Pokud však během období pro podání žádosti podáte více než jednu žádost, vezmeme v úvahu pouze první verzi vaší žádosti. Všechny ostatní zaslané verze budou automaticky považovány za nepřípustné.

 

Otázky a odpovědi

Máte-li ještě dotazy týkající se postupu podávání žádostí, pravidel, harmonogramu nebo jakékoli další záležitosti týkající se tohoto programu, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho informačního střediska.

Upozorňujeme také, že veškeré odpovědi na dotazy žadatelů budou zveřejněny v sekci Často kladené dotazy. Tyto dotazy a odpovědi zveřejňujeme, abychom zajistili, že se všemi žadateli je zacházeno spravedlivě a že všichni mají přístup ke stejným informacím.

 

Jak podat žádost

Žadatelům důrazně doporučujeme, aby s odesláním formuláře nečekali na poslední chvíli, neboť žádosti, které dostaneme jako první, budou zpracovány přednostně.

 

  

 

 

Výsledky, oznámení a jak požádat o provedení platby

O výsledcích postupu vyhodnocování žádosti vás budeme informovat individuálně po přijetí rozhodnutí o udělení grantu za jednotlivá období pro podání žádosti.

Formální oznámení o našem rozhodnutí bude zasláno e-mailem kontaktním osobám uvedeným v elektronickém formuláři. Odpovídáte tedy za to, že předložíte správnou e-mailovou adresu kontaktní osoby / správné e-mailové adresy kontaktních osob.

  • Pokud vaše žádost bude neúspěšná, v e-mailu s oznámením uvedeme důvody zamítavého rozhodnutí.
  • Pokud vaše žádost bude úspěšná, obdržíte potvrzení kladného rozhodnutí, a v příloze naleznete rozhodnutí o grantu řádně podepsané úřadem EUIPO.

Pokud obdržíte kladné rozhodnutí, stanete se příjemcem tohoto programu (fondu pro malé a střední podniky). Kladné rozhodnutí nabude účinnosti dnem, kdy vás budeme informovat, a budou v něm stanoveny veškeré povinnosti, které z programu vyplývají.

 

Od data oznámení kladného rozhodnutí můžete do 30 dní:

  • Požádat o službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví. Služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví jsou dostupné prostřednictvím vnitrostátních úřadů, které tuto službu poskytují.
  • Podat přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru a uhradit příslušné poplatky. Přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů lze podat u jednoho z vnitrostátních úřadů duševního vlastnictví v EU (vnitrostátní úroveň), u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví (který pokrývá Belgii, Nizozemsko a Lucembursko, regionální úroveň) nebo u úřadu EUIPO (který pokrývá všechny členské státy EU).

 

Žádost o platbu od nás

Po dokončení služby/služeb bude třeba, aby příjemci pomocí odkazu uvedeného v rozhodnutí o grantu předložili elektronický formulář žádosti o platbu.

Po schválení předložených informací a dokumentace uvedené v žádosti bude do jednoho měsíce provedena platba a příjemci budou náležitě informováni e-mailem.

 

Kontrolní seznam pro žadatele

Před podáním žádosti se prosím ujistěte, že na všechny následující otázky můžete odpovědět „ano“:

Ano Ne

Je váš podnik zavedeným malým nebo středním podnikem se sídlem v Evropské unii?
 
Přečetli jste si před vyplněním formuláře žádosti výzvu k podávání návrhů?
 
Znáte bankovní údaje svého podniku a máte výpis z účtu (vzor) obsahující tyto údaje: název podniku jako majitele účtu, číslo účtu ve formátu IBAN (příklady) a kód BIC/SWIFT?
 
Máte osvědčení o DPH svého podniku?
 
Víte, o jakou službu (na základě jejího popisu ve výzvě k podávání návrhů) máte v úmyslu žádat (služba 1/služba 2 nebo obě)?
 
Víte, jakých práv duševního vlastnictví (ochranné známky a/nebo průmyslové vzory) se bude týkat vaše přihláška (služba 2)?
 
Jste si plně vědomi toho, že pokud jste již získali vnitrostátní nebo evropské financování na tytéž služby nebo jejich část, žádost o tyto služby již nemůžete podat?
 

Pokud na všechny tyto otázky můžete odpovědět „ano“, můžete pokračovat na formulář žádosti (během období pro podávání žádostí).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.