Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

SME Fund

Ideas Powered for Business SME Fund je iniciativa Evropské komise realizovaná Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), jejímž cílem je finančně podpořit evropské malé a střední podniky (MSP) pomocí poukazů na duševní vlastnictví, které slouží k ochraně jejich práv k duševnímu vlastnictví, jmenovitě pak ochranných známek a průmyslových vzorů. Fond prostřednictvím grantů rozdělí v šesti fázích (obdobích pro podání žádosti) od ledna do prosince 2021 částku ve výši 20 milionů EUR.
 
Příjemcům budou částečně proplaceny náklady na služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan) a na přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů.
 
Služba 1: 75% sleva u služeb předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan) nabízených zúčastněnými vnitrostátními úřady duševního vlastnictví.
 
Služba 2: 50% sleva u základních poplatků za přihlášku národních, regionálních a evropských ochranných známek nebo průmyslových vzorů.
 
Každému MSP může být proplacena částka do maximální výše 1 500 EUR.
 


Ne. MSP musí nejprve podat žádost o grant (poukaz na duševní vlastnictví) a počkat na rozhodnutí o grantu. Po obdržení rozhodnutí o grantu MSP může zažádat o služby (přihlášky ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru a/nebo služba předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan) nebo kombinace obou služeb), které uvedl ve formuláři žádosti o grant (elektronický formulář 1). Nakonec MSP může podat žádost o proplacení příslušné částky.


Žádost o grant v rámci iniciativy Ideas Powered for Business SME Fund může podat oprávněný zaměstnanec nebo výkonný ředitel malého nebo středního podniku z EU.
 
Způsobilé podat žádost o grant ve formě poukazu na duševní vlastnictví jsou všechny malé a střední podniky (MSP) usazené v Evropské unii. Malé a střední podniky, které chtějí žádat o službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan), musejí být usazeny ve státě, ve kterém je podle zveřejněné výzvy k podávání návrhů dostupný způsobilý poskytovatel předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví.
 
Seznamte se s oficiální definicí malého a středního podniku v EU a ujistěte se o způsobilosti svého podniku.


MSP musí být usazen v Evropské unii.
 
Faktory určující, zda se jedná o malý a střední podnik podle vymezení v doporučení EU 2003/361, jsou uvedeny níže.
Ne, s výjimkou případů, kdy vykonávají hospodářskou činnost. Viz definice MSP stanovená Evropskou komisí.


Ano, avšak v případě, že žádost uspěje, může grant využívat pouze MSP.


První z šesti období pro podání žádosti započne 11. ledna 2021 v souladu s následujícím harmonogramem:


 
MSP může o grant ve formě poukazu na duševní vlastnictví žádat pouze během období pro podání žádosti a pouze prostřednictvím stanoveného on-line formuláře. Žádosti podané mimo těchto šest stanovených období nebudou brány v potaz.
 


Ano. Pokud MSP podá žádost týkající se jedné ze služeb v jednom ze stanovených období pro podání žádosti, může v následujícím období podat další žádost týkající se druhé služby.


Každému MSP může být celkem proplaceno maximálně 1 500 EUR za službu 1 nebo službu 2 nebo kombinaci těchto dvou služeb:

Služba 1: 75% sleva u služeb předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan) nabízených zúčastněnými vnitrostátními úřady duševního vlastnictví.
Služba 2: 50% sleva u základních poplatků za přihlášku národních, regionálních a evropských ochranných známek nebo průmyslových vzorů.
 
Příklad 1. Služba 1: MSP musí nejprve zaplatit celkové náklady na službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan). Stojí-li služba 1 000 EUR, pak proplácených 75 % činí 750 EUR. V tomto případě by bylo podniku proplaceno 750 EUR.Příklad 2. Služba 2: MSP musí nejprve zaplatit celkové náklady na základní poplatky za přihlášku ochranných známek a průmyslových vzorů. Chce-li MSP zapsat dva národní průmyslové vzory, přičemž každý stojí 250 EUR, a zároveň chce zapsat dvě ochranné známky EU, přičemž každá stojí 850 EUR, celkové náklady na všechny přihlášky by činily 2 200 EUR. Proplácených 50 % by činilo 1 100 EUR. V tomto případě MSP zaplatí 2 200 EUR a je mu proplaceno 1 100 EUR.Příklad 3. Spojená služba 1 a služba 2: Chce-li MSP získat obě služby uvedené v příkladech 1 a 2, náklady by činily 1 000 EUR na službu 1 a 2 200 EUR na službu 2, takže celkové náklady by byly 3 200 EUR. V tomto případě by byla podniku proplacena maximální výše grantu stanovená na úrovni 1 500 EUR.

Svaki MSP može primiti povrat sredstava do najviše 1500 EUR za 2. uslugu ili za kombinaciju 1. i 2. usluge. U zahtjevu za 1. uslugu 75 % maksimalnog iznosa za povrat prihvatljivih troškova iznosi:Za 1. uslugu ili 2. uslugu, odnosno za kombinaciju tih dviju usluga, može se podnijeti samo jedan zahtjev, pri čemu maksimalni iznos povrata uvijek iznosi 1500 EUR po podnositelju.
Ako u jednom razdoblju podnesete zahtjev za jednu uslugu, zahtjev za drugu uslugu možete podnijeti u jednom od sljedećih razdoblja.
 


U způsobilých žadatelů se uplatní zásada přednosti podle pořadí podání žádosti během období pro podání žádosti, a to podle data a času podání žádosti.


Při podávání žádosti o grant postupujte takto:
 
1. Po seznámení se s výzvou k podávání návrhů na našich internetových stránkách věnovaných grantům vyplňte a podejte on-line formulář žádosti o grant (elektronický formulář 1) spolu s požadovanou dokumentací. Před podáním žádosti si pozorně přečtěte náš kontrolní seznam uvedený u otázky 9. Pokud uspějete, obdržíte rozhodnutí o grantu podepsané úřadem EUIPO. Pečlivě si jej uschovejte, budete ho ještě potřebovat. Neúspěšní žadatelé budou informováni o důvodu zamítavého rozhodnutí.
 
2. Následně podejte přihlášku vaší ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru nebo žádost o službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan) a zaplaťte za ně do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o grantu. 
Přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů lze podat u kteréhokoliv z vnitrostátních úřadů duševního vlastnictví v EU (vnitrostátní úroveň), u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví (který pokrývá Belgii, Nizozemsko a Lucembursko, regionální úroveň) nebo u našeho úřadu EUIPO (který pokrývá všechny členské státy EU).
 
Služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan) jsou k dispozici u vnitrostátních úřadů poskytujících tuto službu (viz seznam níže).
  
3. A nakonec po zaplacení služeb podáte do 31. května 2022 žádost o platbu (elektronický formulář 2), k čemuž použijete odkaz uvedený v rozhodnutí o grantu. Po schválení předložených informací a dokumentace bude do jednoho měsíce provedena platba.


Před podáním žádosti by se žadatel měl pozorně seznámit s následujícím kontrolním seznamem, aby zajistil přípravu nezbytné dokumentace.
 
KONTROLNÍ SEZNAM


Je velmi důležité, abyste v poli „Název společnosti“ uvedli tytéž informace, které jsou uvedeny v přiloženém dokumentu k DPH / daňovém dokladu a v bankovním výpisu.

Další běžnou chybou je uvedení neúplného čísla IBAN v elektronickém formuláři. To musí býtstejné jako číslo na výpisu z bankovního účtu (a musí obsahovat kód země).

Ujistěte se, že všechny přiložené dokumenty jsou dobře čitelné.


Můžete uvést více než jednu e-mailovou adresu, aby bylo zajištěno, že obdržíte všechna sdělení.


Ujistěte se, že v tomto poli uvedete stejný název, jaký figuruje na osvědčení o DPH, přičemž tentýž název by měl být uveden i jako majitel účtu na přiloženém potvrzení banky.


Při vyplňování pole týkajícího se DPH ve vaší on-line přihlášce se podívejte na tento dokument a zadejte daňové identifikační číslo v podobě uvedené u vaší země (včetně kódu země).
Žadatelé, které příslušný vnitrostátní orgán považuje za osvobozené od daně a kteří mají daňové identifikační číslo, budou požádáni, aby předložili náležité osvědčení vydané příslušným vnitrostátním orgánem, jež dokládá právní existenci jejich společnosti.
Pokud se struktura daňového identifikačního čísla liší od struktury identifikačního čísla pro účely DPH, řiďte se při zadávání informací těmito pokyny:
 • Pokud má daňové identifikační číslo stejný počet číslic, ale neobsahuje kód země, musí mu předcházet kód země.Příklad: struktura identifikačního čísla pro účely DPH je EU12345678 a daňového identifikačního čísla 12345678. Žadatelé by měli zadat EU12345678.
 • Pokud daňové identifikační číslo obsahuje kód země, ale nemá stejný počet číslic, musí za ním následovat písmeno „X“, a to tolikrát, dokud není dosaženo požadovaného počtu číslic.Příklad: struktura identifikačního čísla pro účely DPH je EU12345678 a daňového identifikačního čísla EU123456. Žadatelé by měli zadat EU123456XX.
 • Pokud daňové identifikační číslo neobsahuje kód země a nemá stejný počet číslic, musí mu předcházet kód země a musí za ním následovat písmeno „X“, a to tolikrát, dokud není dosaženo požadovaného počtu číslic.Příklad: struktura identifikačního čísla pro účely DPH je EU12345678 a daňového identifikačního čísla 123456. Žadatelé by měli zadat EU123456XX.


Výpis z bankovního účtu nebo potvrzení banky musí uvádět „majitele účtu“ (tento údaj se musí shodovat s „názvem společnosti“), „název banky“, „číslo účtu ve formátu IBAN“ a „kód BIC/SWIFT“. Razítko banky a podpis zástupce banky se nevyžadují. Příklad naleznete zde.


 1. Upozorňujeme, že tento proces může trvat až 60 minut.
 2. Zkontrolujte, zda jste uvedli správnou e-mailovou adresu. Doporučujeme, abyste uvedli více než jednu e-mailovou adresu.
 3. Zkontrolujte různé složky e-mailové schránky (spam, koš, hromadné).
 4. Pokud jste přesto e-mail neobdrželi, obraťte se na adresu information@euipo.europa.eu.
Tento e-mail by neměl být považován za potvrzení toho, že žádost je přípustná; znamená pouze, že byla podána. O výsledcích procesu vyhodnocení budou žadatelé uvědomeni individuálně samostatným e-mailem, jak je uvedeno v oddíle 4.5 výzvy k podávání návrhů.


Po uzavření okna hodnotící komise přezkoumá všechny žádosti a v případě potřeby dalších informací zašle e-mailem příslušné oznámení.


Pokud se po předložení žádosti rozhodnete, že NECHCETE pokračovat, zašlete prosím e-mail na adresu grants.smefund@euipo.europa.eu jako přílohu přiložte e-mail potvrzující přijetí vaší žádosti a uveďte: „Chci vzít zpět svou žádost o grant z Fondu pro MSP.“
 
Pokud svou žádost vezmete zpět, v tomto období pro podání žádosti se již nebudete moci účastnit. Svou žádost však můžete podat znovu ve kterémkoliv z následujících období pro podání žádosti.


Ano. Od obdržení rozhodnutí o grantu máte 30 dní na to, abyste podali žádost o služby uvedené v žádosti o grant. V opačném případě nebudete mít nárok žádat o jejich proplacení.


Služba 1: Služba předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan)

Předběžná diagnóza v oblasti duševního vlastnictví je důležitou součástí přípravy strategie MSP v oblasti duševního vlastnictví. Odborníci na duševní vlastnictví s přihlédnutím k obchodnímu modelu, výrobkům a/nebo službám MSP a plánovanému růstu formulují pro MSP strategii v oblasti duševního vlastnictví.
 
Tato služba podniku usnadní rozhodnutí, o která práva duševního vlastnictví by měl požádat, jak rozvíjet svoje portfolio práv duševního vlastnictví (v případě, že již má zapsaná práva duševního vlastnictví) a jak naplánovat svoji strategii do budoucna.

Služba IP Scan není právní službou.


Služba předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan) se vztahuje na všechna práva duševního vlastnictví (patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, užitné vzory, odrůdy rostlin, zeměpisná označení), včetně nezapsaných/nezapsatelných práv (jako jsou např. obchodní tajemství, autorská práva a nezapsané průmyslové vzory) a názvů společností, doménových jmen atd.


V rámci fondu pro MSP nejsou služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan) nabízeny ve všech členských státech. V následujícím SEZNAMU si ověřte, zda je tato služba ve vašem členském státě nabízena, a to buď vnitrostátním úřadem duševního vlastnictví, nebo jeho externím partnerem.

Kontaktujte svůj vnitrostátní úřad duševního vlastnictví, od kterého získáte bližší informace.


Jakmile obdržíte rozhodnutí o grantu, můžete kontaktovat příslušný vnitrostátní úřad duševního vlastnictví a požádat jej o službu 1 – předběžnou diagnózu v oblasti duševního vlastnictví (IP scan).
 Po obdržení faktury a zaplacení požadované služby můžete prostřednictvím odkazu uvedeného v příloze IV rozhodnutí o grantu podat žádost o proplacení.Služba 2: Přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů

MSP může žádat o proplacení 50 % ze základních poplatků za přihlášku ochranných známek a/nebo průmyslových vzorů (národních, regionálních a/nebo EU).
 
Přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů lze podat u kteréhokoliv z vnitrostátních úřadů duševního vlastnictví v EU (vnitrostátní úroveň), u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví (který pokrývá Belgii, Nizozemsko a Lucembursko, regionální úroveň) nebo u úřadu EUIPO (který pokrývá všechny členské státy EU).
 
Zvolená územní úroveň ochrany bude záviset na obchodní strategii a plánovaném růstu podniku. Není-li si MSP jistý, čeho by se měla přihláška týkat a kde ji má podat, s rozhodováním může pomoct služba předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan).


MSP nebo zástupce jménem MSP.


 • Přihláška ochranné známky: základní poplatek se hradí v okamžiku podání přihlášky a nevztahuje se na další třídy výrobků a služeb.
 • Přihláška průmyslového vzoru: základní poplatek se hradí v okamžiku podání přihlášky a nezahrnuje žádné další poplatky za zveřejnění nebo odklad.


Při podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství je třeba uhradit základní poplatek. Tento poplatek nezahrnuje žádné další poplatky za zveřejnění nebo odklad. Základní poplatek za jednu přihlášku činí 230 EUR, přičemž 50 % této částky může být proplaceno v rámci grantového programu Fondu pro MSP. Pokud tedy podáte žádost o proplacení vztahující se na jeden zapsaný průmyslový vzor Společenství, obdržíte 115 EUR. Žádné jiné vzniklé náklady proplatit nelze.Ano, zástupce může jménem MSP podat přihlášky ochranných známek a/nebo průmyslových vzorů a zaplatit příslušné poplatky. Následně může zástupce jménem MSP také podat žádost o proplacení. Příslušná částka však bude převedena na bankovní účet MSP (tj. příjemce podle rozhodnutí o grantu).


Počet práv duševního vlastnictví (ochranných známek a/nebo průmyslových vzorů), které může MSP přihlásit, není omezen. Podniku nicméně bude proplaceno 50 % ze základních poplatků za přihlášku, maximálně však 1 500 EUR.

Jelikož v rámci jedné služby lze podat pouze jednu žádost, všechna práva duševního vlastnictví musí být zahrnuta v téže žádosti.


Ano, jakmile obdržíte rozhodnutí o grantu, máte 30 dnů na podání žádosti o dotčené služby. Abyste mohli grant využít, musí být žádost o proplacení podána současně pro všechny ochranné známky a/nebo průmyslové vzory.


Ne, musíte vyčkat, dokud neobdržíte kladné rozhodnutí o grantu. Jakmile jej obdržíte, můžete podat přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru nebo žádost o službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP scan) a zaplatit za ně, a to do 30 kalendářních dnů.


Ne, granty lze poskytnout pouze na přihlášky nových ochranných známek a/nebo průmyslových vzorů.


Mezi úspěšnými a neúspěšnými přihláškami ochranné známky se nerozlišuje. Pokud žádost o grant (poukaz na duševní vlastnictví) uspěje, po podání žádosti a zaplacení za ochrannou známku může MSP zažádat o proplacení 50 % ze základního poplatku.


Můžete pokračovat a požádat pouze o služby, které potřebujete, a to za předpokladu, že jsou uvedeny v rozhodnutí o grantu a jsou splněny veškeré příslušné požadavky.


Ano, grant lze použít na přihlášku hromadně zapsaného průmyslového vzoru Společenství, mějte však na paměti, že k proplacení je způsobilý pouze základní poplatek. Na snížené a další poplatky se grant nevztahuje.
Struktura poplatků za hromadnou přihlášku průmyslových vzorů má tuto podobu:
 
 • základní poplatek za jeden průmyslový vzor nebo za první průmyslový vzor v hromadné přihlášce (zahrnut do grantu),
 • snížený poplatek za druhý a každý další průmyslový vzor (není zahrnut do grantu),
 • poplatek za zveřejnění jednotlivých průmyslových vzorů (není zahrnut do grantu),
 • poplatek za odklad zveřejnění jednotlivých průmyslových vzorů, nepovinný (není zahrnut do grantu).


Proplacení nákladů

 • E-mailem obdržíte rozhodnutí o grantu, kterým se potvrzuje schválení.
 • Ode dne obdržení tohoto oznámení máte 30 dnů na podání žádosti a úhradu služeb.
 • Chcete-li předložit žádost o platbu, použijte odkaz uvedený ve vašem rozhodnutí o grantu.
 • Obdržíte e-mail s potvrzením přijetí vaší žádosti o platbu. Upozorňujeme, že to může trvat až 60 minut.
 • Pokud informace budou schváleny a dokumentace bude předložena, platba bude provedena ve lhůtě jednoho měsíce na váš bankovní účet.
 Budete o tom uvědomeni e-mailem.
 


O proplacení může požádat MSP jako příjemce. Jeho zástupce tak může učinit jeho jménem. Příslušná částka však bude vždy vyplacena na bankovní účet MSP.


Všechny formuláře žádosti o platbu (elektronický formulář 2) musí být podány do 31. května 2022. Žádosti o platbu podané po tomto datu nebudou přijaty a jejich proplacení nebude možné.


Grant bude vyplacen na bankovní účet podniku uvedený ve formuláři žádosti (v elektronickém formuláři 1).


Při podání přihlášek ochranných známek a/nebo průmyslových vzorů, na které se vztahuje podaná žádost, se příslušná částka vypočítává automaticky.


Oznámení

MSP obdrží e-mail s potvrzením přijetí jeho žádosti.
 
Pokud uspěje, MSP obdrží rozhodnutí o grantu podepsané úřadem EUIPO. Neúspěšní žadatelé budou informováni o důvodu zamítavého rozhodnutí.


Po přezkoumání vaší žádosti hodnoticí komise v každém případě zašle jedno z těchto sdělení: udělení grantu, žádost o poskytnutí dalších informací, oznámení o zamítnutí.


Stačí odpovědět na e-mailovou adresu uvedenou v dopise se žádostí o další informace, který jste obdrželi. Uveďte prosím požadované informace a/nebo přiložte požadované dokumenty a my vaši žádost doplníme.


Předložené informace posoudí hodnoticí komise a obdržíte oznámení o výsledcích.


Jakmile obdržíte rozhodnutí o grantu, můžete do 30 kalendářních dnů podat přihlášku vaší ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru a uhradit příslušný poplatek.
 
Po zaplacení požadovaných služeb můžete prostřednictvím odkazu uvedeného v příloze IV rozhodnutí o grantu podat žádost o proplacení. Po jejím podání obdržíte e-mail potvrzující přijetí žádosti o proplacení. Upozorňujeme, že to může trvat až 60 minut. Po schválení předložených informací a dokumentace bude do jednoho měsíce proplacena příslušná částka a příjemci budou náležitě informováni e-mailem.Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací