Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Formuláře mezinárodních přihlášek

Od 1. října 2004 je možné podat mezinárodní přihlášku nebo následné vyznačení na základě ochranné známky Evropské unie (OZEU) nebo přihlášky ochranné známky Evropské unie.

 

Formulář mezinárodní přihlášky

Musí se použít oficiální formulář (články 183 a 184 nařízení o OZEU, článek 65 nařízení v přenesené pravomoci o OZEU a článek 28 prováděcího nařízení o OZEU), který poskytne buď úřad EUIPO, nebo Mezinárodní úřad organizace WIPO. Mezinárodní přihlášku lze podat on-line:

Podat mezinárodní přihlášku on-line

Aby bylo možno podat mezinárodní přihlášku, je třeba úřadu EUIPO uhradit poplatek za předání ve výši 300 EUR. Všechny ostatní poplatky vztahující se k mezinárodním přihláškám je nutno zaplatit přímo organizaci WIPO. Veškeré platby za mezinárodní přihlášky zaslané úřadu EUIPO budou vráceny přihlašovatelům. Další informace o platbách naleznete v sekci internetových stránek organizace WIPO věnované platbám poplatků.

Další informace o podávání mezinárodních přihlášek v případě, kde úřad EUIPO je úřadem původu, naleznete v Pokynech, Část M, Mezinárodní známky.

 

 

Formulář následného vyznačení

Je třeba použít úřední formulář, a to:

  • V případě angličtiny, francouzštiny nebo španělštiny – použijte odpovídající formulář organizace WIPO (MM4).
     
  • V případě ostatních 20 úředních jazyků (s výjimkou irštiny) – použijte formulář úřadu EUIPO (EM4). Tento formulář je obsahově totožný a má téměř stejnou grafickou úpravu jako formulář organizace WIPO (MM4).

Tabulka pro výpočet poplatků (PDF, Word) se považuje za nezbytnou součást následného vyznačení. Pokud není vyplněna ve správném jazyce (tj. v jazyce, ve kterém má být mezinárodní přihláška předána organizaci WIPO) a přiložena k formuláři EM4, organizace WIPO bude přihlášku považovat za nesprávně podanou.

 

Formuláře mezinárodní přihlášky a následného vyznačení v případě vyznačení EU (úřad EUIPO jako vyznačený úřad)

Od 1. října 2004 je možné Evropskou unii vyznačit prostřednictvím formulářů organizace WIPO.

  • MM2 (žádost o mezinárodní zápis výhradně podle Madridského protokolu),

  • MM4 (vyznačení v návaznosti na mezinárodní zápis).

Tyto formuláře organizace WIPO přizpůsobila tak, aby bylo při vyznačení EU zejména možné uvést druhý jazyk odlišný od prvního jazyka, přičemž se musí jednat o jeden ze čtyř zbývajících úředních jazyků úřadu EUIPO.

Pokud jde o uplatnění seniority v mezinárodní přihlášce, byl vytvořen samostatný formulář, který je nutno přiložit k mezinárodní přihlášce s vyznačením Evropské unie nebo k následnému vyznačení Evropské unie.

  • MM17 (uplatnění seniority – Evropská unie).

 

Žádost o konverzi mezinárodního zápisu s vyznačením EU

Pro všechny typy konverze musí být vyplněný formulář (poznámky) zaslán přímo úřadu EUIPO v Alicante.

Vzhledem k tomu, že k tzv. opting back, což je jeden z typů konverze, přistupuje organizace WIPO jako k následnému vyznačení, u tohoto typu konverze musí být veškeré poplatky související s následným vyznačením (následnými vyznačeními) hrazeny přímo organizaci WIPO.

Je tedy třeba přiložit tabulku organizace WIPO pro výpočet poplatků (PDF, Word), a to v jazyce mezinárodního zápisu.

 

Žádost o rozdělení mezinárodního zápisu s vyznačením EU

Od 1. února 2019 je možné v rámci mezinárodního zápisu požádat o rozdělení vyznačení EU.
Je třeba povinně použít úřední formulář MM22 organizace WIPO (včetně příslušné tabulky pro výpočet poplatků), který je dostupný v angličtiněfrancouzštiněšpanělštině.

Tento formulář musí být úřadu EUIPO předložen v jazyce mezinárodního zápisu. Vzhledem k tomu, že formulář organizace WIPO neumožňuje vyznačení výrobků a služeb, které mají zůstat v původním zápisu, je třeba k němu připojit další stránku s tímto vyznačením v souladu s čl. 8 a 11 nařízení EUTMIR.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.