Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Hlídejte si svá práva

Podle článku 9 nařízení o OZEU „ze zápisu ochranné známky EU vyplývají pro jejího vlastníka výlučná práva. Vlastník je oprávněn bránit všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly totožné označení pro totožné výrobky nebo služby, pro něž je ochranná známka EU zapsána (...).“

Vymáhání práv vyplývajících z vaší ochranné známky je stejně důležité jako budování obchodní značky. Pokud v této oblasti něco zanedbáte, může být platnost vaší ochranné známky zpochybněna a vaše obchodní značka ztratí na hodnotě.

Odpovědnost za vymáhání práv vyplývajících z vaší zapsané ochranné známky nesete vy. Abyste je vymáhali účinně, musíte:

  • zajistit, aby vaše ochranná známka byla správně zapsána pro výrobky a služby, s nimiž obchodujete,
  • být ostražití. Zapsaná ochranná známka konkurenci upozorní, že máte nějaké právo. Pokud však někdo vaši ochrannou známku nebo známku jí podobnou použije bez povolení, je na vás, abyste zakročili a takovému počínání zabránili.

Úřad EUIPO odpovídá za zápis ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství.

Úřad EUIPO není donucovacím orgánem, nemůžeme tedy poskytovat právní poradenství týkající se vymáhání práv vyplývajících z ochranných známek či průmyslových vzorů.

 

Rejstříky

Ujistěte se, že se nikdo nesnaží chránit totožnou či podobnou ochrannou známku.

Prohledejte rejstříky ochranných známek, zda neobsahují přihlášky či zápisy ochranných známek, které jsou totožné s těmi vašimi či jsou jim podobné.

Nabízíme nástroj pro vyhledávání přihlášek a zápisů ochranných známek EU s názvem eSearch plus. Registrovaní uživatelé si mohou nastavit automatická upozornění a vždy, když úřad obdrží přihlášku potenciálně kolidující ochranné známky, budou o tom uvědomeni.

TMview je globální nástroj pro vyhledávání ochranných známek. Zprostředkovává informace o ochranných známkách z první ruky, z přibližně 60 úřadů duševního vlastnictví včetně všech vnitrostátních a regionálních úřadů duševního vlastnictví v EU. Na adrese www.tmdn.org poskytuje bezplatný on-line přístup k více než 40 milionům ochranných známek.

Pokud nejste schopni provádět vyhledávání sami, profesionální služby v oblasti sledování ochranných známek vám poskytnou specializovaní právníci.

Jestliže zjistíte, že konkurent požádal o zápis ochranné známky, která je podobná té vaší nebo je s ní totožná, nebo takovou ochrannou známku zapsal, můžete vymáhat své starší právo a podat námitky či žádost o výmaz dotčené ochranné známky.

Trh

Zajistěte, aby nikdo na trhu vaši ochrannou známku neužíval.

Monitorujte trh – sledujte tisk, odborné publikace a internet, abyste se ujistili, že neexistují společnosti, které vaši ochrannou známku používají bez povolení. Může se stát, že jsou v prodeji nelegální kopie vašich výrobků nebo že konkurence používá ochranné známky, které se vaší ochranné známce EU podobají, ale nejsou s ní totožné.

Úřad EUIPO spolupracuje s řadou elektronických tržišť na shromažďování informací o jejich nástrojích na ochranu duševního vlastnictví, aby vám usnadnil přijímání opatření a využívání zdrojů, které zpřístupňují. Více informací naleznete zde.

Zvažte podání návrhu na ochranu před porušováním práv u svého vnitrostátního celního orgánu. Úředníci hraniční kontroly využívají tyto databáze k upozornění na možná porušení práv a při zajišťování padělaných výrobků.

Údaje o svých výrobcích a obchodních značkách můžete vložit do databáze IP Enforcement Portal. Jedná se o databázi, která má donucovacím orgánům pomoci odhalit padělané výrobky. Do této databáze, jejíž používání je bezplatné, můžete zadat informace například o obalech a štítcích či kontaktní údaje. Tyto informace poté využívají donucovací orgány k odlišení padělaných výrobků od pravých.

Je na vás, abyste jednali.

V rejstřících úřadu EUIPO a ve vnitrostátních rejstřících

Podejte námitky proti přihlášce nebo žádost o výmaz totožných či podobných ochranných známek.

 

Námitky

Jakmile má vaše přihláška ochranné známky EU přiděleno datum podání, můžete podávat námitky proti zápisům ochranných známek EU a zápisům národních ochranných známek v Evropské unii, které budou podané po tomto datu.
V zájmu ochrany svých práv pravidelně vyhledávejte nové přihlášky ochranných známek EU a zápisy národních ochranných známek a hledejte na internetu důkazy z trhu. Pomoci vám mohou právníci specializující se na problematiku ochranných známek a monitorovací služby, a to prostřednictvím vyhledávání a poskytování poradenství.

 

Výmaz

Zapsané ochranné známky EU a národní ochranné známky v Evropské unii lze zrušit. Jestliže máte za to, že stávající zapsaná ochranná známka není užívána, přestože se na ni vztahuje požadavek na užívání, můžete požádat o zrušení jejího zápisu. Pokud se domníváte, že stávající zapsaná ochranná známka je v rozporu s vaším starším právem, nebo pokud je podle vás její zápis neplatný, můžete požádat, aby byla prohlášena za neplatnou. V případě, že ochranná známka EU byla zapsána na jméno jednatele nebo zástupce vlastníka této známky bez jeho souhlasu, nemusí vlastník známky žádat o její prohlášení za neplatnou, ale může požádat o převedení dotčené známky ve svůj prospěch.

Žádost o výmaz stojí 630 EUR. Prohlášení ochranné známky za neplatnou platí se zpětnou účinností (známka se z rejstříku ochranných známek úplně vymaže), přičemž zrušení platí k datu podání žádosti úřadu.

U soudů a v podnikatelské sféře

Kroky proti porušiteli práv

Před podniknutím jakéhokoli kroku ve sporu vám doporučujeme kontaktovat právníka.

 

Informování údajného porušitele  – dopisy s žádostí o ukončení porušování práv

Pokud zjistíte, že došlo k porušení vašich práv, zvažte zaslání dopisu s žádostí o ukončení porušování práv, v němž budete svého konkurenta informovat o konfliktu. Tím bude oficiálně uvědomen o vašich právech a bude informován o tom, že pokud nadále nebude respektovat vaše práva, může se stát, že přikročíte k dalším opatřením.

 

Vyjednávání

V některých případech se vám může podařit dohodnout se pomocí mediace či rozhodčího řízení. Tyto služby jsou vhodné pro spory mezi legitimními podniky, kdy obě strany hledají nákladově efektivní a praktické řešení.

 

Občanskoprávní opatření

Pokud budou vaše pokusy o upozornění údajného porušitele práv nebo dohodnutí se s ním neúspěšné, máte k dispozici další právní opatření k boji proti porušování vašich práv, například předběžné soudní příkazy a předběžná zajištění výrobků, jejichž cílem je zabránit nezákonnému užívání vaší ochranné známky. Ve všech případech musí být vymáhání podle občanského práva zahájeno na vnitrostátní úrovni v příslušných jurisdikcích EU. Jednou z výhod ochranné známky EU je však skutečnost, že jeden soud je příslušný k tomu, aby takové opatření nařídil ve všech členských státech.

 

Trestněprávní opatření

Opatření podle trestního práva se uplatňují tehdy, pokud došlo k padělání a pirátství. Budete muset kontaktovat vnitrostátní orgány činné v trestním řízení v příslušné jurisdikci EU.

Vezměte prosím na vědomí, že pravidla pro vymáhání práv duševního vlastnictví v rámci trestního práva nebyla v Evropské unii harmonizována. Vymáhání podle trestního práva se provádí na vnitrostátní úrovni na základě příslušných vnitrostátních předpisů. V důsledku toho se možnosti, které jsou na evropské úrovni k dispozici pro účely vymáhání podle trestního práva, značně liší a opatření k vymáhání práv podle trestního práva není vždy možné uplatnit stejným způsobem ve všech zemích.

Jste-li požádáni o prokázání existence své ochranné známky EU v soudním řízení, můžete získat neověřenou nebo ověřenou kopii svého zápisu prostřednictvím nástroje eSearch plus nebo on-line formuláře žádosti o nahlédnutí do spisu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.