Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Mezinárodní zápis

 

Madridský protokol pro mezinárodní zápis ochranných známek je smlouva, kterou spravuje Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě. Platí od dubna 1996 a byl ratifikován mnoha zeměmi po celém světě, včetně většiny evropských zemí, USA, Japonska, Austrálie, Číny a Ruska, a v říjnu 2004 i Evropskou unií (EU) jako takovou.
Madridský protokol poskytuje majitelům ochranných známek možnost zajistit pro své ochranné známky ochranu v několika zemích podáním pouze jedné přihlášky přímo u svého vnitrostátního nebo regionálního úřadu pro ochranné známky.

Pro více informací o Madridském protokolu navštivte prosím náš oddíl Strategie a klikněte na záložku „Rozvoj“.Protože úřad EUIPO je úřadem Evropské unie pro účely zápisu známek s účinkem v celé Evropské unii (EU), je pro organizaci WIPO kontaktním místem při všech řízeních o mezinárodních přihláškách založených na ochranné známce EU nebo s vyznačením EU. Úřad EUIPO může vystupovat jako úřad původu, vychází-li mezinárodní přihláška z ochranné známky EU, nebo jako vyznačený úřad, byla-li v mezinárodní přihlášce nepocházející z EU vyznačena EU. Úloha úřadu EUIPO v mezinárodním systému se podobá úloze, kterou plní vnitrostátní úřady.


WIPO spravuje prostřednictvím svého Mezinárodního úřadu Madridský protokol společně s Madridskou dohodou (obě smlouvy tvoří tzv. madridský systém). Obdrží-li od úřadu původu mezinárodní přihlášku, zejména zkontroluje, zda jsou splněny všechny požadavky na podání přihlášky a zda jsou výrobky a služby správně zatříděny. Pokud ano, zapíše známku do mezinárodního rejstříku a zveřejní ji v Mezinárodním věstníku. Mezinárodní úřad pak oznámí mezinárodní zápis úřadům vyznačených zemí.
Mezinárodní úřad nezkoumá, zda je známka jako taková způsobilá k ochraně nebo zda již nebyla zapsána totožná či podobná známka; to je věc úřadů vyznačených zemí.


Ano, v mezinárodní přihlášce je možné vyznačit Evropskou unii jako území, na němž chcete mít svou ochrannou známku chráněnu. Úřad EUIPO je úřadem EU, který spravuje ochranné známky platné na celém území EU.
 


Aby bylo možné podat mezinárodní přihlášku, je nutné použít formulář dostupný na webových stránkách organizace WIPO v angličtině, francouzštině nebo španělštině.


Tyto informace lze nalézt na webových stránkách organizace WIPO.


Je-li v mezinárodní přihlášce vyznačena EU, není obvykle nutné jmenovat zástupce před úřadem EUIPO. V případě prozatímního zamítnutí nebo obecněji v případě, že majitel mezinárodního zápisu potřebuje komunikovat s úřadem přímo (například zaslání dokumentů), se použijí běžná pravidla týkající se zastoupení (viz více informací o zastoupení).

Nemá-li majitel mezinárodního zápisu bydliště nebo sídlo v EHP (Evropském hospodářském prostoru), bude požádán, aby jmenoval zástupce v EHP. Nebude-li zástupce jmenován, bude zamítnutí potvrzeno v rozsahu uvedeném v prozatímním zamítnutí.

Další podrobnosti najdete v Metodických pokynech, část M, Mezinárodní ochranné známky.


Získejte více informací o mezinárodním postupu zápisu, rovněž známém jako madridský systém.


Mezinárodní zápis s vyznačením EU musí uvádět druhý jazyk, kterým je jeden z úředních jazyků úřadu EUIPO (angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština). Není-li druhý jazyk zvolen, podá úřad EUIPO proti přihlášce námitky a odloží opětovné zveřejnění do doby, dokud nebude druhý jazyk řádně uveden.
 


Průzkum formálních náležitostí se omezuje na to, zda je uveden druhý jazyk, zda se jedná o přihlášku kolektivní ochranné známky nebo certifikační ochranné známky (jejíž součástí musí být předložení pravidel, která upravují použití ochranné známky), zda omezené seznamy pro vyznačení EU spadají do oblasti působnosti hlavního seznamu mezinárodního zápisu, zda se uplatňuje seniorita a zda seznam výrobků a služeb splňuje požadavky na jasnost a přesnost, které jsou stanoveny v Metodických pokynech, část B, Průzkum, oddíl 3, Třídění.
Existuje-li jakýkoli důvod pro zamítnutí zápisu, musí úřad EUIPO zaslat organizaci WIPO oznámení o prozatímním zamítnutí do šesti měsíců od opětovného zveřejnění. Pokud se prozatímní zamítnutí týká pouze části výrobků a služeb a majitel se s tím nijak nevypořádá, budou zamítnuty pouze tyto výrobky a služby a zbylé výrobky a služby budou přijaty.


Na žádost majitele mezinárodního zápisu předložené do uplynutí jednoho měsíce od okamžiku, kdy organizace WIPO informuje úřad EUIPO o vyznačení, vypracuje úřad EUIPO podle článku 195 nařízení o ochranných známkách EU rešeršní zprávu Evropské unie pro každý mezinárodní zápis, v níž budou uvedeny podobné ochranné známky EU a mezinárodní zápisy s vyznačením EU.
 


Úřad EUIPO okamžitě po přijetí přihlášky automaticky opětovně zveřejní mezinárodní zápis ve věstníku OZEU v části M, která je věnovaná výlučně mezinárodním zápisům (viz eSearch plus, sekce denně zveřejňovaných oznámení).
 


První sdělení je majiteli zasláno prostřednictvím organizace WIPO. Poté je zřízen komunikační kanál přímo mezi úřadem EUIPO a majitelem nebo jeho zástupcem.
Úřad EUIPO má 18 měsíců na to, aby informoval organizaci WIPO o veškerých možných důvodech pro zamítnutí vyznačení EU. Toto 18měsíční období začíná v den, kdy bylo úřadu EUIPO oznámeno vyznačení. Nejsou-li námitky překonány, je majiteli zasláno pravomocné rozhodnutí. Proti pravomocnému rozhodnutí lze podat odvolání odvolacímu senátu. Jakmile jsou možnosti odvolacího řízení vyčerpány a rozhodnutí je pravomocné, je organizaci WIPO zasláno oznámení o zamítnutí.
Neexistují-li důvody pro zamítnutí, poskytne úřad organizaci WIPO přechodný status. Toto prohlášení bude předáno majiteli, zveřejněno v Mezinárodním věstníku a zapsáno v mezinárodním rejstříku.


Úřad EUIPO se současně zabývá uplatněním seniority a rešeršemi. Senioritu dřívějšího zápisu lze uplatnit prostřednictvím samostatného úředního formuláře (MM17), který je třeba přiložit k mezinárodní přihlášce.
Průzkum seniority se zakládá pouze na dokumentech, které poskytne přihlašovatel. Senioritu dřívějšího zápisu lze uplatnit prostřednictvím samostatného úředního formuláře (MM17), který je třeba přiložit k mezinárodní přihlášce.


Je-li v přihlášce k mezinárodnímu zápisu vyznačena EU, má úřad EUIPO právo odmítnout ochranu známky do 18 měsíců od obdržení přihlášky od organizace WIPO. Zamítnutí může být provedeno z jakýchkoli příslušných důvodů (absolutních či relativních), na jejichž základě lze zamítnout přihlášku podanou přímo u úřadu EUIPO.
 


Námitku lze podat do 3 měsíců po uplynutí jednoho měsíce po dni opětovného zveřejnění ve Věstníku OZEU v části M věnované výlučně mezinárodním zápisům (viz eSearch plus, sekce denně zveřejňovaných oznámení).
Námitky podané dříve se budou považovat za námitky podané první den lhůty k podávání námitek.
Je-li podána námitka, úřad EUIPO ověří její přípustnost a poté vyrozumí organizaci WIPO o prozatímním zamítnutí na základě námitkového řízení. Je-li námitka úspěšná, bude úřad informovat organizaci WIPO o zamítnutí mezinárodního zápisu.
 


Pokud jsou veškerá řízení ukončena a mezinárodní zápis byl pro Evropskou unii schválen ve vztahu ke všem výrobkům a službám nebo jejich části, je mezinárodní zápis opětovně zveřejněn ve Věstníku OZEU a organizaci WIPO se zašle prohlášení o udělení ochrany.
 


Pokud je mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie úřadem EUIPO zamítnut, je možné jej převést podle článku 202 nařízení o ochranné známce EU na:
  • přihlášku národní ochranné známky v členských státech EU,
  • vyznačení členských států EU, které jsou smluvními stranami Madridského protokolu (tzv. „opting back“).


Ano, od přistoupení Evropské unie (EU) k Madridskému protokolu může ochranná známka EU sloužit jako základ mezinárodní přihlášky. V tomto případě bude úřad EUIPO jednat jako úřad původu a potvrdí totožnost ochranné známky EU (přihlášené nebo zapsané) a mezinárodní přihlášky.


Nyní můžete podat přihlášku mezinárodní ochranné známky na základě ochranné známky EU online.
Další možností je použít jeden ze dvou následujících formulářů.
  • Formulář MM2 organizace WIPO v angličtině, francouzštině nebo španělštině (k dispozici na internetových stránkách organizace WIPO) či
  • formulář EM2 úřadu EUIPO v jednom z 23 úředních jazyků používaných v úřadu EUIPO, který je k dispozici ve dvou různých verzích. První verze formuláře úřadu EUIPO je určena pro přihlášky podané v jednom ze tří jazyků Madridského protokolu (angličtina, francouzština nebo španělština). Druhá verze je určena pro přihlášky podané v ostatních 20 jazycích (obě verze tohoto formuláře jsou dostupné na internetových stránkách úřadu EUIPO).
Více informací o formulářích mezinárodních přihlášek.


Jakmile bude podána mezinárodní přihláška prostřednictvím úřadu EUIPO, bude třeba zaplatit poplatek.
Více informací o poplatcích a platbách.


It is possible to file an international application before the EUIPO under the same conditions of representation as for a direct EU trade marks (more information on representatives on eSearch plus), that is, applicants who do not have their domicile, principal place of business or real and effective commercial establishment within the EEA ( European Economic Area) are required to be represented before the Office.

Further information concerning representatives can be found in the Guidelines, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.
 
 


Mezinárodní přihláška může vycházet ze zapsané ochranné známky EU nebo z přihlášky ochranné známky EU. Musí být podána přímo úřadu EUIPO majitelem ochranné známky nebo jeho zástupcem a toto podání je možné učinit online. Majitel či přihlašovatel ochranné známky EU musí být státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo musí mít skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku nebo bydliště v Evropské unii.
Je-li mezinárodní přihláška podána v jednom z úředních jazyků Evropské unie, který není jazykem protokolu, musí být uveden jazyk Madridského protokolu (angličtina, francouzština nebo španělština), jenž bude jazykem mezinárodní přihlášky. Neposkytne-li přihlašovatel překlad výrobků a služeb, musí k tomu oprávnit úřad EUIPO.
Úřad EUIPO ověří obsah a úplnost mezinárodní přihlášky (zejména ochranné známky, majitele a rozsah seznamu výrobků a služeb).
Poté je mezinárodní přihláška předána elektronicky Mezinárodnímu úřadu organizace WIPO.

Více informací o zástupcích lze nalézt v Metodických pokynech, část M, Mezinárodní ochranné známky.


Nikoli. Příslušné právní předpisy EU v souvislosti se zápisy slučování neupravují, takže úřad není vázán tímto novým ustanovením Madridské dohody a Madridského protokolu, neboť v souladu s článkem 182 nařízení o ochranné známce Evropské unie se na mezinárodní zápisy s vyznačením EU použijí pouze ustanovení příslušných právních předpisů EU.


Ano. Příslušné právní předpisy rozdělení přihlášek a zápisů umožňují (články  50 a 56 nařízení o ochranné známce Evropské unie). Podle článku  182 nařízení o ochranné známce Evropské unie se ustanovení příslušných právních předpisů použijí rovněž na mezinárodní zápisy s vyznačením EU (viz   změna Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a Madridskému protokolu – pravidlo  27bis – rozdělení mezinárodního zápisu ze dne 1. února 2019).


Žádost o rozdělení můžete nyní podat pomocí formuláře WIPO MM22 (k dispozici v jazycích madridského systému: angličtině, francouzštině a španělštině).
 
Formulář žádosti musí být předložen spolu s další stranou, která bude obsahovat seznam výrobků/služeb, které mají zůstat v původním mezinárodním zápisu.
 
Formulář žádosti je třeba podat oficiálními komunikačními prostředky, a to buď on-line (systémem eComm), nebo faxem či poštou / zvláštním kurýrem. Chcete-li podat žádost o rozdělení on-line, přihlaste se do User Area, klikněte na eSearch plus, zadejte číslo svého mezinárodního zápisu a v poli „Actions and communitions“ vyberte možnost „send communication“.
 
Přečtěte si prosím naše metodické pokyny o komunikačních prostředcích a rozhodnutí výkonného ředitele úřadu č. EX‑17‑4 ze dne 16. srpna 2017 o elektronické komunikaci.
 
Postup vyřizování žádosti o rozdělení zahrnuje tyto kroky:
 
  • uživatel předloží úřadu žádost prostřednictvím formuláře MM22 v jazyce mezinárodního zápisu,
 
  • úřad EUIPO žádost přezkoumá a předá ji organizaci WIPO (je-li přípustná podle našich právních předpisů),
 
  • pokud žádost splňuje požadavky uvedené v pravidle  27bis společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a protokolu, včetně zaplacení mezinárodního poplatku, organizace WIPO rozdělení zaznamená a vytvoří rozdělený mezinárodní zápis v mezinárodním rejstříku,
 
  • organizace WIPO následně uvědomí úřad EUIPO, který vytvoří žádost o rozdělení ve své databázi.


Za tuto službu neúčtuje úřad EUIPO žádné poplatky. Upozorňujeme však, že organizace WIPO účtuje za vytvoření záznamu o podání žádosti o rozdělení poplatek ve výši 177 CHF.


V případě rozdělení mezinárodního zápisu bude v záznamu použito datum přijetí žádosti organizací WIPO nebo v případě nesrovnalosti v žádosti datum napravení této nesrovnalosti. Viz změny společného prováděcího řádu k Madridské dohodě a Madridskému protokolu, které vstoupily v platnost 1.  února 2019 – pravidlo 27bis – rozdělení mezinárodního zápisu.


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Více informací o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.