Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

On-line formulář žádosti

Tato sekce objasňuje, jak vyplnit on-line formuláře žádostí o nahlédnutí do spisu, záznam údajů, obnovení, konverzi a o změnu zástupce.

Pokud chcete získat přístup k on-line formulářům, musíte být přihlášeni.

Přístup k formulářům můžete získat několika způsoby:

 • prostřednictvím záložky „On-line služby" v nabídce nacházející se nalevo ve vašem přehledu v rámci User Area,
 • prostřednictvím rámečku „On-line služby" na domovské stránce úřadu EUIPO,
 • prostřednictvím nástroje eSearch plus.

 • Přístup k on-line formulářům prostřednictvím nástroje eSearch plus

  Po kliknutí na název ochranné známky, průmyslového vzoru nebo mezinárodního zápisu, které chcete zkontrolovat, se vám otevře jejich detailní zobrazení.

  Přejděte do sekce „Úkony a sdělení" a zvolte ochrannou známku Evropské unie, zapsaný průmyslový vzor Společenství nebo mezinárodní zápis podle toho, zda hledáte ochrannou známku, průmyslový vzor nebo mezinárodní zápis.

  Využijte jednu z těchto možností k otevření požadovaného on-line formuláře žádosti.

  • Nahlížení do spisu
  • Záznam údajů
  • Obnova
  • Změna zástupce
  • Konverze
 • Jazyky a číslo zápisu

  Přihlášky ochranných známek EU nebo průmyslových vzorů Společenství
  Pokud se vaše žádost týká ochranné známky Evropské unie nebo zapsaného průmyslového vzoru Společenství, jež se dosud nachází ve fázi přihlašování (tj. dosud nedošlo k jejich skutečnému zápisu), musíte použít první nebo druhý jazyk přihlášky, přičemž se musí jednat o jeden z úředních jazyků Evropské unie.

  Zapsané ochranné známky EU nebo průmyslové vzory Společenství
  Pokud se vaše žádost týká ochranné známky EU nebo průmyslového vzoru Společenství, jež jsou již skutečně zapsány, musíte použít jeden z pěti úředních jazyků úřadu EUIPO (angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu nebo španělštinu).

  Číslo přihlášky/zápisu
  U každé žádosti o provedení záznamu musíte uvést příslušné (příslušná) číslo (čísla) přihlášky nebo zápisu ochranné známky (ochranných známek) nebo práv (práva) průmyslového vlastnictví, které (která) můžete importovat nebo vyhledat v odpovídající sekci. Pokud chcete požádat o provedení záznamů, které se dotknou obou typů práv průmyslového vlastnictví (ochranných známek EU i zapsaných průmyslových vzorů Společenství), měli byste o ně požádat odděleně.

 • Žadatel

  Identifikační číslo
  Pokud úřad EUIPO žadateli již dříve přidělil identifikační číslo, stačí uvést toto číslo a jméno majitele/zástupce.
  V opačném případě musí žadatel prokázat svou totožnost zadáním jména, adresy a národnosti / země zápisu.

  Značka
  Jedná se o osobní značku, kterou má podle přání žadatele úřad EUIPO používat v budoucí komunikaci s žadatelem. Značky mohou být tvořeny až 30 alfanumerickými znaky latinky: a–z, A–Z, 0–9. Nepoužívejte mezery.

  V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vaší ochranné známky však prosím použijte úřední značku úřadu EUIPO. Vaše osobní značka bude používána pouze ve vztahu k vaší žádosti, nikoli namísto značky odpovídající konkrétní ochranné známce (konkrétním ochranným známkám) EU nebo konkrétnímu zapsanému průmyslovému vzoru (konkrétním zapsaným průmyslovým vzorům) Společenství, jichž se žádost týká.

  Typ žadatele
  V žádosti by mělo být uvedeno, zda je žadatel právnickou osobou (firmou) nebo fyzickou osobou.

  Korespondenční adresa
  Poštovní/korespondenční adresu je třeba uvést pouze v případě, že se liší od oficiální adresy.

 • Nabyvatel nebo příjemce práv

  Pokud je žadatel nabyvatelem nebo držitelem práv a NEMÁ bydliště, sídlo či skutečnou průmyslovou nebo obchodní pobočkou v Evropské unii, musí jmenovat kvalifikovaného zástupce, který bude jednat před úřadem EUIPO jeho jménem (podrobnosti viz Pokyny).

 • Výrobky a služby

  Pokud se žádost o provedení záznamu údajů týká pouze některých výrobků a služeb, na něž se vztahuje daná přihláška nebo zápis, mělo by být uvedeno, které výrobky a služby jsou předmětem požadovaného záznamu.

 • Podpis

  Na on-line formuláři musí být uvedeno jméno podepisující osoby (žadatele) a musí být podepsán, jinak jej úřad EUIPO nebude moci zpracovat.

  Pokud je zástupce jmenovaný původním majitelem jmenován rovněž zástupcem nabyvatele nebo příjemce práv, může podepsat žádost jak jménem původního, tak jménem nového majitele.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.