Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Postup pro zapsané
průmyslové vzory Společenství

Co může být zapsaným průmyslovým vzorem Společenství

Příklady přihlášek průmyslových vzorů

Vysavač, příklad přihlášky průmyslového vzoru

Vysavač

Číslo průmyslového vzoru: 003305929-0002

Zahradní chatka, příklad přihlášky průmyslového vzoru

Zahradní chatky

Číslo průmyslového vzoru: 002068585-0003


Před podáním přihlášky průmyslového vzoru byste měli zvážit tři aspekty.


Splňuje váš průmyslový vzor podmínky pro zápis?

Průmyslový vzor chrání vzhled výrobku a svojí podstatou s výrobkem souvisí. Pokud neexistuje výrobek, nemůže existovat ani ochrana.

Výrobkem může být jakýkoliv průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět včetně obalu, grafických symbolů a typografických znaků. Chránit lze také součásti výrobku, které lze rozebrat a opětovně sestavit.

Barvy samy o sobě, pouhé slovní prvky a zvuky jsou příklady prvků, které pomocí průmyslového vzoru chránit nelze, protože netvoří vzhled výrobku. Mohou však vyhovovat podmínkám pro ochranu formou ochranné známky.

Ze stejného důvodu nelze prostřednictvím průmyslového vzoru chránit živé organismy a pojmy, které nelze chránit ani formou ochranné známky.

Váš průmyslový vzor by měl navíc respektovat veřejný pořádek a určité mravní normy. Průmyslové vzory, které znázorňují nebo propagují násilí nebo diskriminaci na základě pohlaví, rasy či etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, budou zamítnuty.

Je váš průmyslový vzor nový?

Nařízení o průmyslových vzorech požaduje, aby váš průmyslový vzor, ať již zapsaný, nebo nezapsaný průmyslový vzor Společenství, byl nový a měl individuální povahu.

Novost

Průmyslový vzor je nový, pokud před ním nebyl veřejnosti zpřístupněn shodný průmyslový vzor. Pokud se dva průmyslové vzory liší jen v nepodstatných podrobnostech, budou stále pokládány za shodné.

Individuální povaha

Průmyslový vzor má individuální povahu, pokud se celkový dojem, který vyvolá u informovaného uživatele, liší od celkového dojmu vyvolaného jinými staršími průmyslovými vzory.

Je váš průmyslový vzor vyobrazen správně a přesně?

Účelem grafického vyobrazení je vyjádřit všechny znaky průmyslového vzoru, který přihlašujete. Za zajištění toho, aby znaky vašeho průmyslového vzoru byly vyjádřeny co nejpřesněji, odpovídáte pouze vy.

Proto je důležité, abyste vyobrazení svého průmyslového vzoru pečlivě a důkladně připravili. Kvalita vyobrazení má pro ochranu vašeho průmyslového vzoru nesmírný význam.

Z praktického hlediska musí kvalita grafického vyobrazení umožňovat zmenšení nebo zvětšení vašeho průmyslového vzoru na velikost nejvýše 8 cm x 16 cm, aby jej bylo možné zapsat do rejstříku průmyslových vzorů Společenství a zveřejnit ve Věstníku průmyslových vzorů Společenství.

Pohledy

Za účelem vyobrazení svého průmyslového vzoru můžete podat až deset různých pohledů – sedm, které budou předmětem ochrany, a tři, které předmětem ochrany nebudou. Nahrát můžete různé pohledy, např. půdorys, bokorys či nárys, řez, v perspektivě nebo v rozebraném stavu. Naše on-line aplikace pro průmyslové vzory vám umožňuje pomocí přetažení nahrát jak trojrozměrná, tak statická zobrazení. Ujistěte se, že předkládané pohledy se týkají stejného průmyslového vzoru a představují jeho viditelnou část.

Pokud přihlašujete složený výrobek, tj. výrobek sestávající z více součástí, které mohou být nahrazeny, takže výrobek může být rozebírán a opět sestavován, musí alespoň jeden z pohledů zobrazovat složený výrobek ve složené formě. Totéž platí pro sadu předmětů, jako je šachovnice s figurkami nebo sada příborů.

Barvy

Soubor vyobrazení průmyslového vzoru může být buď černobílý, nebo barevný. Není povoleno kombinovat typy barevného provedení, např. podat pro stejný průmyslový vzor tři pohledy v černobílém provedení a čtyři v barevném.

Pozadí

Vyobrazení vašeho průmyslového vzoru musí být provedeno na neutrálním pozadí. Průmyslový vzor by měl být jasně odlišitelný od svého okolí.

Identifikační prvky

Pokud chcete poukázat na některé části průmyslového vzoru buď proto, abyste dali najevo, že žádáte o ochranu konkrétní části průmyslového vzoru nebo že výslovně nežádáte o ochranu určité jeho části, můžete použít jeden z těchto identifikačních prvků:

 • přerušované čáry pro označení prvků, pro které nepožadujete žádnou ochranu,
 • ohraničení pro vymezení znaků průmyslového vzoru, které chcete chránit,
 • barevné stínování a neostrost pro vyloučení některých prvků z ochrany,
 • oddělení, jímž dáte najevo, že nepožadujete ochranu přesné délky průmyslového vzoru.

V pohledech zobrazujících průmyslový vzor nelze používat vysvětlivky, popisy ani doplňující symboly.

Definice průmyslového vzoru

Ochrana průmyslových vzorů je důležitým obchodním aktivem pro společnosti všech velikostí, nejen těch větších.

Z výzkumu úřadu EUIPO vyplývá, že malé a střední podniky (MSP), které vlastní průmyslové vzory, mají o 17 % vyšší příjmy na zaměstnance než MSP, které žádná práva duševního vlastnictví nevlastní.

Průmyslové vzory jsou v Evropské unii přesně vymezeny:

„Vzhled výrobku jako celku nebo jeho části vyplývající z jeho znaků, zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, struktury povrchu, a/nebo materiálu výrobku jako takového, a/nebo jeho dekoru“.

článek 3 nařízení o průmyslových vzorech

 

Příklady průmyslových vzorů

K ochraně prostřednictvím průmyslového vzoru je způsobilý téměř každý průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět (kromě počítačových programů).

Vyhledat příklad obalu výrobků

Obal výrobků

RCD 002710731-0001
Vyhledat příklad výrobku / sady výrobků

Výrobek / sada výrobků

RCD 002490193-0001
Vyhledat příklad složených výrobků

Složené výrobky

RCD 000408166-0001
Vyhledat příklad částí výrobků

Části výrobků

RCD 229752-0001
 
Vyhledat příklad počítačových ikon

Počítačové ikony

RCD 003001494-0002
Vyhledat příklad typografických znaků

Typografické znaky

RCD 004007441-0016
Vyhledat příklad kreseb a uměleckých děl

Grafické průmyslové vzory

RCD 004547370-0002
 
Vyhledat příklad vzhledu internetových stránek

Vzhled internetových stránek

RCD 003465632-0001
 

Trochu teorie

Duševní vlastnictví

Koncepce duševního vlastnictví je srozumitelná a známá již od pradávna. Duševním vlastnictvím jsme obklopeni na každém kroku.

Pouhé myšlenky a nápady se nepočítají. Duševní vlastnictví definuje a chrání lidské inovace a výtvory.

 • Ochranné známky umožňují spotřebitelům rozlišit původ výrobků.
 • Průmyslové vzory upřesňují, jak výrobky vypadají.
 • Autorská práva se týkají uměleckých děl, jako jsou knihy, hudba, obrazy, sochy a filmy.
 • Patenty chrání technické vynálezy ve všech technologických oblastech.

Duševní vlastnictví oceňuje inovátory a umožňuje nám všem mít prospěch z výsledků jejich úsilí.

 

Metro duševního vlastnictví: Původci průmyslových vzorů často přetvářejí staré nápady na něco nového, užitečného a jedinečného. Stáhnout mapu – pomůže vám při zápisu vašich práv.


Přizpůsobení konceptu mapy metra, který znázorňuje harmonogram různých procesů v oblasti duševního vlastnictví

 

Další zdroje informací o duševním vlastnictví

 

Způsoby zápisu

Vlastníte-li zapsaný průmyslový vzor, je to pro vás i vaši konkurenci jasná známka toho, co bylo navrženo a kdy tak bylo učiněno. Toto právo lze obnovit až na 25 let a může se stát ikonickým majetkem vaší společnosti. Váš průmyslový vzor je vaším podpisem v rámci duševních práv.

 

Dobrý průmyslový vzor představuje přidanou hodnotu. Zapsané průmyslové vzory Společenství hodnotu výrobku skutečně zvyšují.

 

Formulář přihlášky obsahuje tři zásadní informace:


Podání přihlášky průmyslového vzoru Společenství on-line od 350 EUR

Zapište svůj průmyslový vzor
snadno a rychle

Podání přihlášky on-line 

* Důrazně doporučujeme přihlašovat průmyslové vzory on-line pomocí nástroje pro elektronické přihlašování průmyslových vzorů Společenství. On-line nástroj má mnoho výhod. Podání přihlášky faxem nedoporučujeme, protože kvalita vyobrazení průmyslového vzoru (či vzorů) se během faxového přenosu nebo při přijetí přihlášky úřadem může zhoršit.
Dále vás upozorňujeme, že zpracování přihlášek zaslaných faxem trvá až o jeden měsíc déle. To je způsobeno tím, že před dalším zpracováním přihlášky čekáme až jeden měsíc (od data přijetí přihlášky faxem) na kopii potvrzení. Jakmile tato lhůta uplyne, pokračujeme v průzkumu na základě dokumentů ve spisu.

Můžete využít našich nižších sazeb, pokud v jedné přihlášce přihlašujete více průmyslových vzorů pro stejný nebo podobný typ výrobků.

Podání přihlášky

Zapsaný průmyslový vzor Společenství vám prostřednictvím jediného zápisu provedeného on-line přiznává výlučná práva ve všech stávajících i budoucích členských státech Evropské unie. Je platný pět let. Jeho platnost lze opakovaně obnovovat, vždy na období dalších pěti let, maximálně však na celkovou dobu 25 let.

Před podáním přihlášky se můžete také podívat na naše tipy pro podání přihlášky průmyslového vzoru a osvědčené postupy, abyste se vyhnuli chybám v přihlášce.

 

Podat bezchybnou přihlášku

Jak se vyvarovat problémů – naše doporučení.

 

Další informace o našich poplatcích

 

Podejte přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství ve čtyřech krocích.

Možnost zvolit k zápisu vašeho průmyslového vzoru režim Fast Track (zrychlený postup).

Logo režimu Fast Track (zrychleného postupu)chleného postupu)chleného postupu)chleného postupu)
 
 
 • Vytvoření a podání přihlášky vám nemusí zabrat více než 10 minut.
 • Postupem podání přihlášky vás provedeme krok za krokem.
 • Více informací o režimu Fast Track (zrychleném postupu)
 • Platbu je možné provést pouze kreditní kartou nebo prostřednictvím běžného účtu. Úhrada bankovním převodem není možná.

 

Rozšířená verze formuláře

Rozšířenou verzi formuláře přihlášky použijte v případě, že chcete předložit vlastní označení výrobku, uplatnit později právo přednosti, přiložit později doklady o právu přednosti nebo doplnit výstavní prioritu. Upozorňujeme, že použití tohoto formuláře přihlášky vylučuje její zpracování v režimu Fast Track.

Postup zápisu

Právě jste podali přihlášku průmyslového vzoru. Co bude dál? Máte něco udělat?

Jakmile Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vaši přihlášku obdrží, zkontrolují ji naši průzkumoví referenti. Pokud jste ji podali on-line, cesta k zápisu průmyslového vzoru bude přímá. Většina on-line podání je zapsána během několika dní.

Následující postup se používá v případě přihlášek podaných přímo úřadu EUIPO. U mezinárodních zápisů podaných organizaci WIPO a určených EU kontroluje většinu z formálních náležitostí Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).


Kritéria průzkumu

Formální požadavky

Všechny přihlášky procházejí kontrolou formálních náležitostí. Když průzkumový referent odhalí problém, jste za účelem zjednání nápravy informováni vy nebo váš zástupce (pokud jste nějakého jmenovali). Zpravidla máte dva měsíce na to, abyste na námitku průzkumového referenta (neboli na písemné upozornění na nedostatky, jak tento dokument nazýváme) odpověděli. Pokud tato lhůta nestačí, můžete požádat o prodloužení. Úřad EUIPO obecně schvaluje první žádost o prodloužení automaticky. Avšak druhá žádost o prodloužení je schválena pouze v případě, že je dostatečně a náležitě odůvodněna.


Zde je několik příkladů problémů, které mohou nastat:

Řešení

Vyobrazení, které jste předložili, není vhodné k reprodukci, tj. z vyobrazení není jasné, pro co je žádána ochrana. Řešení Skrýt

Budete požádáni, abyste zaslali (poštou) jasné vyobrazení průmyslového vzoru, pro který žádáte ochranu. Datum, kdy úřad EUIPO vyobrazení obdrží, se stane datem podání.

Pohledy, které jste předložili, nejsou vzájemně konzistentní. Řešení Skrýt

Budete požádáni o:

 • odstranění nekonzistentního pohledu (či pohledů) ze své přihlášky, nebo
 • převedení své přihlášky na hromadnou přihlášku různých průmyslových vzorů a zaplacení odpovídajících poplatků.
Jste buď společnost, která nemá sídlo nebo skutečnou pobočku v Evropské unii, nebo fyzická osoba, která má bydliště mimo území Evropské unie, a nejmenovali jste zástupce. Řešení Skrýt

Budete požádáni o jmenování zástupce.

Poplatky, které jste uhradili, nezahrnují všechny průmyslové vzory, které přihlašujete. Řešení Skrýt

Budete požádáni, abyste zaplatili neuhrazený poplatek nebo některé ze svých průmyslových vzorů odebrali.

Neoznačili jste výrobek nebo je označení chybné. Řešení Skrýt

Budete požádáni o označení výrobku nebo upřesnění povahy a účelu výrobků, aby bylo možné jej správně zatřídit. Důrazně vám doporučujeme, abyste používali nástroj třídění Eurolocarno.


Pokud vaše odpověď problém nevyřeší, průzkumový referent odmítne vaši přihlášku průmyslového vzoru buď v plném rozsahu, nebo v případě hromadné přihlášky odmítne přihlášku některých průmyslových vzorů. Průzkumový referent vydá rozhodnutí, proti kterému se v případě nesouhlasu můžete odvolat.

Co zkoumáme

Věcný průzkum úřadu EUIPO se omezuje na dvě oblasti:

 1. Je váš průmyslový vzor průmyslovým vzorem?
  Představuje váš průmyslový vzor vzhled výrobku jako celku nebo jeho části? Domnívá-li se průzkumový referent, že nepředstavuje, vydá oznámení. Takové oznámení by například vydal k průmyslovému vzoru představujícímu živou rostlinu.
 2. Obsahuje průmyslový vzor prvek, který odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům?
  Význam pojmů veřejný pořádek a dobré mravy se může v jednotlivých zemích lišit. Vzhledem k jednotné povaze zapsaného průmyslového vzoru Společenství pro zamítnutí stačí, aby bylo shledáno, že je průmyslový vzor v rozporu s veřejným pořádkem alespoň v jedné části Evropské unie.

Pokládá-li průzkumový referent váš průmyslový vzor za odporující některému z těchto dvou pravidel, pošle vám písemné upozornění na nedostatky, v němž vám nabídne možnost vyobrazení průmyslového vzoru vzít zpět nebo změnit. Můžete také předložit připomínky. Pokud se rozhodnete, že předložíte pozměněné vyobrazení průmyslového vzoru, toto vyobrazení bude přípustné pod podmínkou, že je zachována „identita průmyslového vzoru". Samozřejmě nemůžete předložit zcela odlišný průmyslový vzor. Můžete pouze odstranit nebo odmítnout bezvýznamné znaky, tj. ty, jichž si informovaný uživatel pravděpodobně nevšimne.

Pokud vůbec neodpovíte nebo problém, na který průzkumový referent upozornil, nevyřešíte, pošle vám oznámení, že průmyslový vzor byl zamítnut. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.

Vyloučeno z kontroly

Úřad z úřední moci nebude kontrolovat, zda je váš průmyslový vzor nový nebo zda má individuální povahu. Třetí strany mohou požádat, aby byl váš průmyslový vzor prohlášen za neplatný. Řízení o prohlášení neplatnosti lze zahájit pouze proti průmyslovému vzoru, který byl již zapsán, a nikoli během postupu zápisu.

Doklad o zápisu

Pokud není zjištěn žádný problém nebo pokud všechny vzniklé problémy vyřešíte, bude váš průmyslový vzor zapsán. Bude také zveřejněn ve Věstníku průmyslových vzorů Společenství. Pokud jste požádali o odklad zveřejnění svého průmyslového vzoru, bude zveřejněno pouze číslo průmyslového vzoru, datum podání, data zápisu a jméno přihlašovatele a zástupce. Samotné vyobrazení průmyslového vzoru zveřejněno nebude.

Osvědčení o zápisu se vystavuje on-line po úplném zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru Společenství. Ke stažení osvědčení jste vyzváni den po zveřejnění. Papírová kopie osvědčení vystavena nebude. Lze však požádat o neověřené nebo ověřené kopie osvědčení o zápisu.

Jak napadnout rozhodnutí úřadu

Strany negativně postižené konečným řešením mohou podat odvolání. Pokud chcete podat odvolání, můžete použít náš papírový formulář. V případě potřeby si můžete také přečíst vysvětlivky. Můžete tak učinit i on-line prostřednictvím sekce User Area.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.