Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Námitka

 


Existence starších práv představuje relativní důvod zamítnutí zápisu ochranné známky Evropské unie. Úřad tyto důvody zamítnutí nepřezkoumává z úřední moci. Přihláška ochranné známky EU je tedy zveřejněna ve Věstníku ochranných známek EU a je poskytnuta tříměsíční lhůta pro podání námitek za účelem ochrany starších práv, která by mohla být dotčena pozdější ochrannou známkou Evropské unie.

Nástroj k informování o tom, že byla podána přihláška ochranné známky Evropské unie, a že majitelé starších práv tudíž mohou tato práva chránit, tedy představuje Věstník ochranných známek Evropské unie.

V uživatelské zóně (User Area) si rovněž můžete vytvořit upozornění, které vám oznámí podání přihlášek ochranných známek, které se podobají té vaší.

Další podrobnosti o vyhledávání lze nalézt na stránce častých otázek a odpovědí o dostupnosti vyhledávání.

Námitky podané ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky Evropské unie vyřizuje námitkové oddělení. Po zkontrolování toho, zda byl včas uhrazen poplatek, námitkové oddělení posoudí, zda námitky splňují základní požadavky. Zjistí-li nedostatek, který lze odstranit, požádá o to předkladatele námitky.
Jakmile bude tato fáze ukončena, bude přihlašovatel ochranné známky Evropské unie o námitkách uvědomen. V tomto okamžiku začíná běžet dvouměsíční lhůta, ve které se obě strany mohou spojit a pokusit se dohodnout. Tato lhůta se označuje jako období „na rozmyšlenou“.

Pro více informací o svých právech viz stránku Hlídejte si svá práva v sekci Již zapsané ochranné známky na našich internetových stránkách.

Období „na rozmyšlenou“ trvá dva měsíce od podání námitek a předchází kontradiktorní fázi (které se účastní předkladatel námitky i přihlašovatel). Jelikož kontradiktorní fáze dosud nezačala, dosáhnou-li obě strany dohody, která námitky ukončí, nebude žádné z nich nařízena úhrada nákladů.
Kromě toho vychází-li dosažená dohoda z omezení seznamu výrobků a služeb ochranné známky EU vyloučením výrobků a služeb dotčených námitkami nebo vychází-li ze stažení přihlášky ochranné známky EU, vrátí úřad předkladateli námitky poplatek za podání námitek.

Více informací naleznete v Metodických pokynech, část C, Námitky, oddíl 1, Procesní záležitosti.

Námitky vůči přihláškám ochranných známek EU je třeba podat písemně ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky Evropské unie ve Věstníku ochranných známek EU.
Námitky můžete také snadno podat pomocí on-line formuláře. Po odeslání on-line formuláře bude vaší žádosti přiděleno číslo námitky.
Námitky se považují za řádně podané, pouze pokud byl uhrazen poplatek za podání námitky.

Další informace o tom, jak podat námitku vůči ochranné známce EU nebo mezinárodnímu zápisu.

Aby byla námitka podaná, musí úřad obdržet platbu ve lhůtě pro podání námitky.
Bližší podrobnosti o poplatku za podání námitky.

Předkladatelé, kteří nemají na území EHP (Evropského hospodářského prostoru) bydliště nebo sídlo ani hlavní místo podnikání ani skutečnou a činnou obchodní pobočku, jsou povinni být před úřadem zastoupeni. Seznam zástupců úřadu naleznete pomocí nástroje eSearch plus.
 

Námitkové oddělení úřadu EUIPO používá všech pět jazyků úřadu (angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu a španělštinu). Námitky lze podat pouze v jednom z těchto jazyků, přičemž uvedený jazyk musí být zároveň jedním ze dvou jazyků zvolených přihlašovatelem ochranné známky Evropské unie, jenž je uveden při zveřejnění přihlášky ve Věstníku ochranných známek EU. Tento jazyk pak bude používán v celém námitkovém řízení.

Jsou-li námitky podány v jednom z jazyků úřadu (v angličtině, francouzštině, italštině, němčině nebo španělštině), který však zároveň není jedním z jazyků dotčené přihlášky ochranné známky EU, je předkladateli námitky poskytnuta lhůta jeden měsíc na překlad do příslušného jazyka.

Bližší podrobnosti k jazyku řízení lze nalézt v Metodických pokynech, část A, Obecná pravidla, oddíl 4, Jazyk řízení.

Námitky lze podat ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky EU. Úředním datem zveřejnění je datum zveřejnění přihlášky v části A1 Věstníku ochranných známek Evropské unie. V této lhůtě musí úřad obdržet námitky a poplatek za podání námitek.

Bližší podrobnosti o tom, jak podat námitku, naleznete v Metodických pokynech, část C, Námitky, oddíl 1, Procesní záležitosti.
Další informace o poplatcích za podání námitek.

Fyzické nebo právnické osoby mohou podat námitky na základě tolika ochranných známek, kolik uznají za vhodné, za předpokladu, že jsou jejich majiteli.

Více informací můžete nalézt v Metodických pokynech, část C, Námitky, oddíl 0, Úvod.

Ne. Předkladatelem námitky musí být jedna fyzická nebo právnická osoba a námitky musí vycházet z ochranných známek, jejichž je majitelem. Vycházejí-li tedy námitky proti přihlášce ochranné známky EU z několika ochranných známek, které patří různým společnostem (různým fyzickým nebo právnickým osobám), bude muset každá osoba podat námitky samostatně.
V jednom formuláři pro podání námitek může být uveden více než jeden předkladatel námitek pouze tehdy, pokud uvedení předkladatelé jsou spolumajiteli kolidujících ochranných známek.

Bližší podrobnosti k této otázce můžete nalézt v Metodických pokynech, část C, Námitky, oddíl 0, Úvod.

Ano. Jazyk řízení je stanoven, když si předkladatel námitky zvolí jeden z jazyků úřadu, který musí být zároveň jedním ze dvou jazyků uvedených v přihlášce ochranné známky EU. Veškerá korespondence s úřadem i veškeré dokumenty, na kterých předkladatelé námitek zakládají svá práva, musí být zpracovány v jazyce řízení nebo do něj musí být přeloženy.

Bližší podrobnosti k této otázce můžete nalézt v Metodických pokynech, část C, Námitky, oddíl 1, Procesní záležitosti.

Úřad doručí námitky, jakmile zjistí, že jsou přípustné v souladu s nařízením o ochranné známce EU (nařízení o OZEU). To však neznamená, že jsou „úplné“. Po uplynutí období „na rozmyšlenou“, a pokud účastníci řízení nedosáhnou dohody, má předkladatel námitky dva měsíce na doplnění svého podání předložením důkazů, o které se opírají jeho argumenty a práva. Úřad poté zašle obdržené dokumenty přihlašovateli, aby mohl ve lhůtě dvou měsíců předložit své připomínky.

Bližší podrobnosti k této otázce můžete nalézt v Metodických pokynech, část C, Námitky, oddíl 1, Procesní záležitosti.

Ochranné známky podléhají povinnosti začít být na trhu skutečně a řádně užívány do pěti let od zápisu ve všech členských státech Evropské unie. Nařízení o ochranné známce Evropské unie (nařízení o OZEU) tedy poskytuje přihlašovateli příležitost požadovat, aby předkladatel námitky předložil důkaz o užívání ochranných známek, ze kterých námitky vycházejí, za předpokladu, že jsou tyto ochranné známky zapsány již více než pět let. Žádost o důkaz o užívání musí být „bezpodmínečná“ a musí být předložena v „samostatném dokumentu“.
Výrobky nebo služby, jejichž užívání nebylo prokázáno, budou z námitkového řízení vyloučeny. Jinými slovy, námitková řízení mohou pokračovat pouze v souvislosti s ochrannými známkami, výrobky a službami, jejichž skutečné a řádné užívání bylo prokázáno. Nebude-li užívání jakýchkoliv výrobků a služeb, pro které jsou starší ochranné známky zapsány, prokázáno, námitka bude zamítnuta.

Bližší podrobnosti k této otázce naleznete v Metodických pokynech, část C, Námitky, oddíl 6, Důkaz o užívání.

Předložené důkazy musí tvořit „údaje týkající se místa, času, rozsahu a povahy užívání kolidující ochranné známky v souvislosti s výrobky nebo službami, pro které byla zapsána a na základě kterých je podána námitka“. Důkazy mohou tvořit například podpůrné dokumenty a předměty, jako jsou obaly, etikety, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, novinové inzeráty a čestná nebo místopřísežná prohlášení.

Bližší podrobnosti k této otázce naleznete v Metodických pokynech, část C, Námitky, oddíl 6, Důkaz o užívání.
 

Rozhodnutí o rozdělení nákladů je uvedeno v rozhodnutí v dané věci. Ve všech ostatních případech, kdy námitkové oddělení úřadu EUIPO věc uzavře, je rozhodnutí o nákladech připojeno k oznámení. Jsou-li náklady omezeny na náklady na zastupování a poplatek za podání námitek, bude rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů, zahrnuto do rozhodnutí o rozdělení nákladů podle stropů stanovených v článku 18 prováděcího nařízení o ochranné známce EU.

Bližší podrobnosti k této otázce naleznete v Metodických pokynech, část C, Námitky, oddíl 1, Procesní záležitosti.

Předložené důkazy musí představovat „údaje týkající se místa, času, rozsahu a povahy užívání kolidující ochranné známky v souvislosti s výrobky nebo službami, pro které byla zapsána a na základě kterých je podána námitka“. Důkazem mohou být například podpůrné dokumenty a předměty, jako jsou obaly, etikety, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, inzeráty z tisku a čestná nebo místopřísežná prohlášení. Důkazy musí být poskytnuty strukturovaným způsobem a musí obsahovat seznam.

Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Více informací o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně údajů.
 

Poslední aktualizace stránky 18-07-2018
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací