Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Námitky

On-line podání námitky vám umožňuje podat námitku proti ochranné známce Evropské unie nebo mezinárodnímu zápisu, odeslat příslušné přílohy a vyplnit nezbytné platební údaje prostřednictvím internetových stránek úřadu EUIPO.

Po odeslání on-line formuláře bude vaší žádosti přiděleno číslo námitky.

V rámci kontroly přípustnosti provede systém automaticky předběžnou kontrolu námitky s cílem zjistit případné nedostatky v poskytnutých informacích. Průzkumoví referenti úřadu EUIPO provedou úplnou kontrolu námitek, jejichž přípustnost nelze zkontrolovat automaticky.

Další informace o kontrole přípustnosti najdete v našich metodických pokynech

 

Kroky k vyplnění formuláře pro podání námitky v řízení inter partes:

 • Obecné informace

  On-line verze námitky je rozdělena do těchto oddílů:

  • Reference (Značka)
  • Type of action (Typ akce)
  • Opponent(s) (Předkladatel/é námitky)
  • Representatives (Zástupci)
  • Challenged entity (Napadená přihláška/zápis)
  • Grounds & basis for opposition (Důvody a základ námitky)
  • Arguments and evidence (Argumenty a důkazy)
  • Payment of fee (Platba poplatku)
  • Signature (Podpis)

  Systém vám umožní podat námitku až po vyplnění povinných polí. Povinná pole jsou označena červenou hvězdičkou *.

  Zadejte svou značku.

  Tento oddíl je nepovinný.

  Předkladatel námitky nebo zástupce jednající jeho jménem si může vytvořit vlastní značku (referenční číslo), která může obsahovat libovolnou kombinaci písmen, číslic a symbolů v délce maximálně 30 znaků. Nesmí ale obsahovat mezery.

  Vyberte typ akce.

 • Opponent (Předkladatel námitky)

  Tento oddíl je povinný. Je třeba uvést údaje alespoň o jednom předkladateli námitky.

  Jestliže předkladatel námitky úřadu EUIPO již dříve podal přihlášku ochranné známky Evropské unie nebo průmyslového vzoru či sdělení o námitce, bylo mu úřadem EUIPO přiděleno identifikační číslo. Pokud toto číslo znáte, zadejte jej do textového pole, vyberte jej ze seznamu pro automatické dokončování a klikněte na tlačítko „Importovat“. Zbývající pole se vyplní automaticky.

  Jestliže předkladatel námitky nemá identifikační číslo přidělené úřadem EUIPO, bude třeba vyplnit všechny potřebné informace o předkladateli. Nejprve zvolte typ předkladatele námitky z rozbalovací nabídky „Vytvořit nového předkladatele námitky“. Předkladatelem námitky může být buď právnická, nebo fyzická osoba. Bude třeba vyplnit tato povinná pole:

  V případě fyzických osob (typem předkladatele je fyzická osoba / fyzické osoby):

  • Jméno
  • Příjmení
  • Státní příslušnost
  • Země
  • Ulice
  • Město

  V případě právnických osob (typem předkladatele je podnik/firma):

  • Obchodní firma
  • Právní forma
  • Země zápisu
  • Země
  • Ulice
  • Město

  Právnická osoba
  Pokud je předkladatelem námitky právnická osoba, je třeba uvést její oficiální název, včetně právní formy, např. „Incorporated“, „Sociedad Anónima“, „Aktiengesellschaft“ atd. Právní formu je možné obvyklým způsobem zkrátit, např. „Inc.“, „S.A.“, „AG“ atd. Musí být rovněž uvedena země, ve které má právnická osoba sídlo.

  Fyzická osoba
  Pokud je předkladatelem námitky fyzická osoba, je nutné uvést její příjmení, jméno a státní příslušnost.

  Důrazně doporučujeme, abyste uvedli co nejvíce kontaktních údajů (PSČ, telefonní číslo).

  Jestliže námitku podává více než jeden předkladatel, lze další předkladatele přidat tak, že znovu vyberete typ předkladatele ze stejné rozbalovací nabídky. Po vytvoření předkladatelů je můžete zobrazit, upravit nebo odstranit kliknutím na příslušné tlačítko úkonu v tabulce předkladatelů námitky.

  Vybraného nebo nově vytvořeného předkladatele námitky nezapomeňte přidat do formuláře kliknutím na tlačítko „+Přidat“.

 • Representative (Zástupce)

  Jestliže žádný z předkladatelů námitky nemá bydliště nebo sídlo ani hlavní místo podnikání ani skutečnou a činnou obchodní pobočku v Evropském hospodářském prostoru (EHP), musí být předkladatelé námitky ve všech řízeních před úřadem EUIPO zastoupeni kvalifikovaným zástupcem.

  Seznam zástupců naleznete na internetových stránkách úřadu EUIPO.

  Předkladatel námitky si může zvolit zástupce, i když má bydliště nebo sídlo, hlavní místo podnikání nebo skutečnou a činnou obchodní pobočku v Evropském hospodářském prostoru.

  Pokud zástupci již bylo úřadem EUIPO přiděleno identifikační číslo, zadejte toto číslo do textového pole, vyberte jej ze seznamu pro automatické dokončování a klikněte na tlačítko „Importovat“. Zbývající pole se vyplní automaticky.

  Jestliže zástupce nemá identifikační číslo, bude třeba všechna pole vyplnit ručně. Chcete-li vytvořit nového zástupce, vyberte typ zástupce z rozbalovací nabídky „Vytvořit nového“. Novým zástupcem může být buď advokát, nebo zástupce v postavení zaměstnance.

  Advokát
  Je-li zástupcem advokát, je třeba uvést jeho příjmení a jméno. Advokát může být případně spojen se stávajícím sdružením zástupců. Jestliže znáte identifikační číslo tohoto sdružení, zadejte jej do textového pole, vyberte jej ze seznamu pro automatické dokončování a klikněte na tlačítko „+Přidat“. Název sdružení bude načten do formuláře. Případně můžete textové pole „Název sdružení“ vyplnit ručně. Identifikační číslo sdružení můžete vyhledat kliknutím na odkaz „Použít eSearch plus“.

  Zastoupení prostřednictvím zaměstnance
  Pokud je zástupce zaměstnán přímo předkladatelem námitky, postačí uvést jeho jméno a příjmení. V případě, že zástupce, který je zaměstnancem, pracuje pro společnost (skutečné a činné pobočky v Evropském hospodářském prostoru), jež je hospodářsky spojena s předkladatelem námitky, je třeba uvést název této společnosti a povahu hospodářského spojení.

  Důrazně doporučujeme, abyste uvedli dostatečné kontaktní údaje, včetně jména, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy.

  Existuje také možnost vytvořit zástupce před úřadem EUIPO. V takovém případě se zobrazí sdělení, že úřad EUIPO údaje přezkoumá, než daného zástupce zařadí na seznam kvalifikovaných zástupců pro jednání s úřadem EUIPO.

  Po vyplnění informací o zástupci tyto informace přidejte do podání kliknutím na tlačítko „+Přidat“.

 • Challenged entity (Napadená přihláška/zápis)

  Je třeba uvést, zda je námitka namířena proti přihlášce ochranné známky Evropské unie (OZEU), nebo mezinárodnímu zápisu (IR).

  Uveďte číslo přihlášky ochranné známky EU nebo mezinárodního zápisu, které napadáte, a klikněte na tlačítko „Import entity“ (Importovat přihlášku/zápis). Jsou-li přihláška ochranné známky EU nebo mezinárodní zápis „způsobilé pro podání námitky“, budou údaje vyplněny automaticky. Pokud přihláška ochranné známky EU nebo mezinárodní zápis nejsou „způsobilé pro podání námitky“, zobrazí se příslušná zpráva a námitku nebude možné vytvořit.

  Jazyk námitkového řízení je třeba zvolit v souladu s článkem 146 nařízení o ochranné známce Evropské unie. Musí to být jeden ze dvou jazyků napadené přihlášky za předpokladu, že jde o jeden z pěti úředně uznaných jazyků úřadu EUIPO. Po výběru přihlášky ochranné známky EU se zobrazí přijatelné jazyky pro námitkové řízení (první jazyk nebude mezi zobrazenými možnostmi, pokud není jedním z pěti úředně uznaných jazyků úřadu EUIPO).

  Pole „Extent of the opposition“ (Rozsah námitky) se týká výrobků a služeb, proti nimž je námitka namířena. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko „Against all goods and services“ (Proti všem výrobkům a službám).

  Je-li námitka namířena jen proti vybraným výrobkům a službám v přihlášce ochranné známky EU nebo mezinárodním zápise, zvolte druhou možnost „Against part of the goods and services in the application, namely:“ (Proti části výrobků a služeb uvedených v přihlášce, jmenovitě:) a uveďte, které z nich napadáte. Můžete odebrat celé třídy nebo klíčové výrazy z jedné třídy. Chcete-li odstranit celou třídu, klikněte na křížek (X), který je u dané třídy zobrazen vlevo nahoře. Chcete-li odstranit část třídy, vyberte kliknutím nebo přetažením myší položky, které mají být odstraněny. Poté se zobrazí nové tlačítko „Remove selected words“ (Odebrat vybraná slova). Kliknutím na něj z třídy odstraníte vybrané položky. Pro návrat k původní verzi klikněte na tlačítko „Reset“ (Obnovit).

 • Grounds for Opposition (Důvody námitky)

  Poté, co vyberete článek, kterého se budou týkat uváděné důvody, zobrazí se možnost pro přidání základu námitky.

  Námitka musí obsahovat alespoň jeden „základ námitky“.

  V tabulce níže je uvedeno, pro které důvody lze jednotlivé základy námitky uplatnit.

  Důvod

  Základ námitky

  Čl. 8 odst. 1 písm. a)
  Čl. 8 odst. 1 písm. b)

  Přihláška ochranné známky EU, zápis/přihláška národní ochranné známky, mezinárodní zápis, mezinárodní přihláška, obecně známá ochranná známka (článek 6bis Pařížské úmluvy)

  Čl. 8 odst. 5

  Přihláška ochranné známky EU, zápis/přihláška národní ochranné známky, mezinárodní zápis, mezinárodní přihláška

  Čl. 8 odst. 3

  Přihláška ochranné známky EU, zápis/přihláška národní ochranné známky, zápis/přihláška národní ochranné známky mimo EU, mezinárodní zápis, mezinárodní přihláška, obecně známá ochranná známka (článek 6bis Pařížské úmluvy), nezapsaná ochranná známka

  Čl. 8 odst. 4

  Nezapsaná ochranná známka, jiné označení užívané v obchodním styku

  Důvod

  Typ ochranné známky

  Čl. 8 odst. 6

  Slovní

  Po vybrání náležitého základu námitky bude třeba, abyste vyplnili všechna označená povinná pole a kliknuli na tlačítko „+Save“ (+Uložit).

  Vložené informace se následně zobrazí v tabulce, která je uvedena níže. Základ námitky můžete odstranit kliknutím na křížek (x), jenž zastupuje akci „Delete“ (Odstranit), v tabulce vedle položky, kterou chcete odebrat. V jedné námitce může být uvedeno několik základů námitky. Toho lze docílit tak, že kliknete na tlačítko „+“ v tabulce vedle položky, ke které chcete přidat další základ.

 • Arguments and Evidence (Argumenty a důkazy)

  .

 • Signature (Podpis)

  Tento oddíl je povinný.

  Elektronickou námitku je před konečným podáním třeba „podepsat“ uvedením vašeho jména, příjmení a role do příslušných polí elektronického formuláře.

  Kliknutím na tlačítko „Add second signatory“ (Přidat druhého podepisujícího) můžete přidat další podepisující osobu. Povoleny jsou maximálně dva podpisy. Vyplněním polí určených pro podpis potvrzujete, že jste údaje zkontrolovali a přejete si formulář námitky podepsat a odeslat.

 • Payment of fee (Platba poplatku)

  Tento oddíl je povinný.

  Poplatek za podání námitek musí úřad EUIPO obdržet ve lhůtě k podávání námitek.

  Pokud je poplatek za podání námitek obdržen po uplynutí lhůty k podávání námitek, avšak pokyn k platbě byl bance dán v posledních 10 dnech lhůty k podávání námitek v souladu s článkem 8 nařízení o poplatcích v souvislosti s ochrannými známkami Společenství, je námitka i nadále platná, jestliže:

  • předkladatel námitky předloží důkazy o tom, že dal pokyn k platbě v posledních 10 dnech lhůty k podávání námitek, A ZÁROVEŇ
  • předkladatel zaplatí příplatek ve výši 10 % poplatku za podání námitek (obě podmínky musí být splněny).

  Příplatek ovšem není třeba zaplatit v případě, že daná osoba může prokázat, že byl pokyn bance k platbě dán dříve než 10 dnů před uplynutím lhůty k zaplacení. Není-li poplatek za podání námitek obdržen ve lhůtě k podávání námitek a nepoužije se výše uvedené ustanovení, má se za to, že námitka nebyla podána.

  Úřad EUIPO nevystavuje žádosti o platbu.

  Upozorňujeme, že poplatky musí být zaplaceny v eurech.

  Další informace o poplatcích a platbách úřadu EUIPO za ochranné známky

 • Odeslání formuláře

  Formulář pro podání námitky se zkontroluje, zda neobsahuje nesrovnalosti v údajích nebo v něm nechybějí informace; v případě problémů se zobrazí chybové hlášení.

  Pokud jsou informace na formuláři platné, budete přesměrováni na stránku s potvrzením obsahující všechny údaje námitky, kterou se chystáte podat. Před odesláním můžete údaje ještě upravit.

   

 • Uložení, tisk a vymazání

  Formulář námitky můžete uložit v sekci „User Area“. Při vyplňování formuláře námitky můžete svou práci kdykoli uložit jako koncept. Klikněte na tlačítko „Save Draft“ (Uložit koncept) v pravém sloupci formuláře. Koncept je dostupný v části „Koncepty“ v sekci User Area.

  Funkce „Uložit data formuláře ve formátu XML“ vám umožní informace exportovat ve formátu XML a použít je později prostřednictvím možnosti „Importovat data z formátu XML“.

  Během přípravy námitky si můžete kdykoli vytisknout náhled formuláře. Důrazně doporučujeme, abyste námitku před jejím podáním zkontrolovali. Uvědomte si, že v této fázi jste námitku ještě nepodali. Výtisk formuláře tudíž nebude považován za doklad o podání.

  Vymazat – chcete-li formulář začít vyplňovat znovu od začátku, klikněte na tlačítko „Reset Form“ (Vymazat formulář). Všechna vyplněná pole se vymažou a informace budou odstraněny.

  Pro konečné odeslání formuláře pro podání námitky klikněte na tlačítko „Next“ (Další). Budete přesměrováni na platební platformu a po zadání platebních údajů obdržíte potvrzení, že byl proces úspěšně dokončen. Zobrazí se číslo námitky, které bude třeba uvádět ve veškeré další komunikaci s úřadem EUIPO, stejně jako datum a čas (středoevropský čas) podání. Zobrazí se také tlačítko „Download receipt“ (Stáhnout potvrzení), jehož stisknutím můžete vygenerovat soubor PDF obsahující potvrzení o podání, případně pokyny k platbě a také samotný text námitky.

  Důrazně doporučujeme, abyste si tento doklad vytiskli nebo uložili, protože úřad EUIPO nevystavuje jeho kopie. Kopii obdrží pouze uživatelé systému eCommunication. Kopie bude zaslána do schránky s doručenou poštou v části Sdělení sekce User Area.

  Doporučujeme také zkontrolovat, zda uvedený počet příloh odpovídá počtu nahraných souborů.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.