Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Použití funkce pokročilého vyhledávání

Pokročilé vyhledávání používejte k vyhledávání informací o zveřejněných ochranných známkách, průmyslových vzorech, majitelích, zástupcích a rozhodnutích úřadu EUIPO v databázích úřadu. V sekci pokročilého vyhledávání si můžete také stahovat každodenní zveřejnění (věstníky).

Funkci pokročilého vyhledávání použijte, chcete-li rychleji a podrobněji vyhledávat:

 • ochranné známky,
 • průmyslové vzory,
 • informace o majiteli,
 • informace o zástupci.

Pokročilé vyhledávání vám umožňuje provádět podrobné vyhledávání v rámci jednotlivých kategorií (ochranné známky, průmyslové vzory atd.) za použití vícero kritérií vyhledávání. Použijte tuto funkci, pokud chcete získat konkrétnější výsledky. Vyhledávání můžete nastavit tak, aby se zaměřilo na konkrétní slova; slova nebo slovní spojení obsahující určitý řetězec znaků; slovní spojení zahrnující některá slova, ale nikoli jiná slova; řetězce obsahující zástupné znaky atd.


 • Kritéria pokročilého vyhledávání

  Pokročilé vyhledávání vám umožňuje upřesnit vyhledávání.

  Výchozí kritéria pokročilého vyhledávání jsou zobrazena v šedém panelu na pravé straně rozhraní. Vlevo je uveden seznam dalších kritérií vyhledávání, která lze k možnostem vyhledávání přidat.

  Přidání kritérií vyhledávání
  Kliknutím na příslušné možnosti uvedené na levé straně obrazovky přidáte ke svému požadavku další kritéria vyhledávání. Nové možnosti se zobrazí ve spodní části seznamu kritérií vyhledávání.

  Odstranění kritérií vyhledávání
  Kliknutím na ikonku křížku vedle možností, které chcete odstranit, odeberete příslušná kritéria vyhledávání ze seznamu.

  Odstranění kritérií vyhledávání

  Pokud chcete vymazat údaje zadané v jednotlivých polích a u „podmiňovacích operátorů vyhledávání" obnovit výchozí nastavení, klikněte na tlačítko „Vymazat kritéria" ve spodní části stránky.

  Přejete-li si znovu nastavit výchozí kritéria vyhledávání, klikněte na tlačítko „Obnovit výchozí nastavení" ve spodní části seznamu kritérií vyhledávání.

 • Podmiňovací operátory vyhledávání

  „Podmiňovací operátory vyhledávání" (a, nebo, kromě) vám umožňují upřesnit vyhledávání v různých polích. Fungují takto:

  • a – používá se při přidávání dalších klíčových slov do vyhledávání,
  • nebo – používá se k uvedení alternativních klíčových slov pro vyhledávání,
  • kromě – používá se k vyloučení konkrétních klíčových slov z vyhledávání.

  Podmiňovací operátory vyhledávání se vztahují pouze na kritéria vyhledávání uvedená na témže řádku jako příslušný operátor vyhledávání.

 • Rozbalovací nabídky pravidel pro vyhledávaný řetězec

  Chcete-li získat přesnější výsledky, přidejte ke každému poli vyhledávání (vyhledávanému řetězci), které vyplníte, pravidlo, které můžete vybrat z rozbalovacích nabídek (obsahuje, je, začíná na, končí na).

  Rozbalovací nabídka pravidel pro vyhledávaný řetězec

  Vyberte pravidlo, které je nejvhodnější pro zadaný vyhledávaný řetězec. Pokud například zadáte jako vyhledávaný řetězec „rys", zobrazené výsledky se budou lišit podle použitého pravidla:

  • je – zobrazí se pouze přesné shody („rys"),
  • obsahuje – zobrazí se všechny výsledky, které obsahují řetězec „rys" bez ohledu na jeho umístění v textovém řetězci, např. „obrysy",
  • začíná na – zobrazí se všechny výsledky, které obsahují textový řetězec začínající na „rys", např. „ryska",
  • končí na – zobrazí se všechny výsledky, které obsahují textový řetězec končící na „rys", např. „obrys".

  Textové pole Vídeňské třídění
  Tato možnost je k dispozici v záložkách „Ochranné známky" a „(Průmyslové) vzory".

  Funkce automatického doplňování vám při vyplňování tohoto pole obrazí seznam návrhů tříd či podtříd vídeňského třídění pro obrazové prvky a usnadní vám tak nalezení příslušné třídy či podtřídy.

  Po kliknutí na hvězdičku (*) se otevře příručka úřadu EUIPO pro třídění obrazových prvků ve formátu PDF.

  Pozn.: Vídeňské třídění se zadává pouze pro zapsané průmyslové vzory Společenství spadající do těchto tříd locarnského třídění: 01.01, 05.05, 09.01, 09.03, 19.04, 19.08 a 32.00. Třída 99.00 se pro přihlášky průmyslových vzorů nepoužívá od 1. ledna 2009 (kdy vstoupilo v platnost 9. vydání locarnského třídění), lze ji však stále nalézt u přihlášek podaných před tímto datem.

  Textové pole Locarnské třídění
  Tato možnost je k dispozici v záložce „Průmyslové vzory".

  Funkce automatického doplňování vám při vyplňování tohoto pole zobrazí návrhy tříd locarnského třídění a usnadní vám tak nalezení příslušné třídy pro dotčené výrobky.

  Po kliknutí na hvězdičku (*) se otevře vyhledávací nástroj DesignClass, který obsahuje rozšířený seznam označení výrobků akceptovaných všemi úřady duševního vlastnictví v Evropské unii.

  Další informace o locarnském třídění

 • Možnosti textového vyhledávání

  V rámci pole, do kterého se zadává vyhledávaný text, se používají tato pravidla:

  • „Text" je definován jako jakýkoli alfanumerický znak. Do textového pole je možné zadat jakýkoli znak. Hvězdička (*), otazník (?) a dvojité uvozovky (" ") však představují zvláštní zástupné znaky s konkrétními funkcemi. Více informací naleznete v sekci věnované zástupným znakům.
  • V textovém poli není třeba rozlišovat mezi velkými a malými písmeny, tj. zadáním slov „kola" či „Kola" získáte stejné výsledky vyhledávání.
  • Systém vyhledávání nerozeznává speciální znaky, tj. zadáním slov „Müller" či „Muller" získáte stejné výsledky vyhledávání.
  • Zástupné znaky (*) nebo (?) lze vložit na jakékoli místo ve vyhledávaném řetězci a lze jimi nahradit jeden či více neznámých znaků.
 • Zástupné znaky

  „Zástupné znaky" je možné využít k nahrazení jiného znaku či řetězce znaků.

  Otazník (?)
  Nahrazuje jeden neznámý znak.

  Pokud například zadáte „kompl?ment", zobrazí se výsledky vyhledávání pro „komplement" i „kompliment".

  Ve vyhledávaném řetězci můžete uvést několik otazníků.

  Pozn.: Otazník nenahrazuje mezeru (na rozdíl od hvězdičky).

  Hvězdička (*)
  Nahrazuje jeden nebo více neznámých znaků (včetně mezer).

  Pokud například zadáte „jaz*ky", zobrazí se výsledky vyhledávání pro „jazyky" i „jazykové kroužky".

  Hvězdičku je možné ve vyhledávaném řetězci použít spolu s otazníkem.

  Například při zadání „*1?3" se zobrazí výsledky pro „123" i „Farmacia +123".

  Dvojité uvozovky (" ")
  Ohraničení slova nebo slovního spojení dvojitými uvozovkami omezí vyhledávání výhradně na takto ohraničené znaky.

  Například při zadání "Ahoj" zobrazí vyhledávací nástroj výsledky pro Ahoj.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.