Procesní změny

Procesní změny

Od 1. října 2017 vstoupí v platnost řada procesních změn.

Všechny změny budou zapracovány do revidovaných směrnic. Na této stránce najdete souhrnný přehled některých hlavních změn; upozorňujeme však, že uvedený seznam není vyčerpávající. Vezměte na vědomí, že směrnice úřadu EUIPO nadále zůstávají hlavními referenčními materiály pro uživatele systému ochranných známek Evropské unie a odborné poradce, kteří si chtějí být jisti, že mají k dispozici nejaktuálnější informace o praxi úřadu v oblasti průzkumu.

Druh změny
Právo přednosti ZobrazitSkrýt

Přehled

Právo přednosti je třeba uplatnit spolu s podáním přihlášky OZEU (dříve to bylo možné po podání přihlášky). Podpůrné doklady k uplatnění práva přednosti musí být předloženy ve lhůtě tří měsíců ode dne podání přihlášky (dříve to bylo do tří měsíců od obdržení prohlášení o právu přednosti). Nejsou-li uvedené doklady v jazyce úřadu, úřad nyní může (ale nemusí) požádat o překlad takových dokladů.

Další změnou postupu úřadu je, že uplatnění práva přednosti se již neposuzuje věcně. Zůstává pouhým „nárokem“, dokud se jej účastník nezačne dovolávat, a musí být ověřeno v rámci řízení.

Získaná rozlišovací způsobilost jako vedlejší prohlášení Zobrazit Skrýt

Přehled

Přihlašovatelé mohou uplatnit čl. 7 odst. 3 a uvést prohlášení, které je míněno jako vedlejší nebo alternativní prohlášení, a to buď na začátku přihlašovacího procesu, nebo později. Výhodou vedlejšího prohlášení je, že vykrystalizuje pouze v případě zamítavého pravomocného rozhodnutí o vnitřní rozlišovací způsobilosti. Přihlašovatel tak může vyčerpat své právo na odvolání ve věci vnitřní rozlišovací způsobilosti předtím, než bude muset prokázat získanou rozlišovací způsobilost. To znamená, že uživatelé nebudou muset vydávat prostředky na shromáždění a předložení důkazů o užívání, pokud to nebude nutné.

Námitkové/zrušovací řízení Zobrazit Skrýt

Přehled

Pořadí požadavků na přípustnost a odůvodnění kroků týkajících se relativních důvodů bylo změněno v zájmu přehlednosti a zohlednění samostatného důvodu u zeměpisných označení zavedeného čl. 8 odst. 6 nařízení o OZEU. Ustanovení upravující zrušovací řízení jsou sladěna s namitkovými řízeními vyjma rozdílů vycházejících z jejich rozdílné povahy. NKPPOZEU zavádí rámcová pravidla upravující důkazy předložené opožděně a kodifikuje praxi úřadu týkající se pozastavení řízení v případě vzdání se a ukončení/pokračování probíhajícího řízení o zrušení rozhodnutí nebo prohlášení neplatnosti.

Online odůvodnění Zobrazit Skrýt

Přehled

Jasný příklad toho, jak se přizpůsobujeme internetové éře: pokud jsou důkazy týkající se dřívějších práv, která jsou „zapsaná“ (např. zapsané ochranné známky, určitá označení používaná v oblasti obchodu nebo zeměpisná označení), nebo znění příslušných vnitrostátních právních předpisů k dispozici v úřadem uznávaném online zdroji, může ten, kdo podává námitku nebo žádá výmaz, poskytnout takové důkazy odkazem na daný zdroj.

Za tímto účelem úřad „uznává“ všechny databáze vnitrostátních a regionálních úřadů duševního vlastnictví a portál TMview je přijatelný jako portál pro „přístup“ k vnitrostátním úřadům.

Jazyky a překlad Zobrazit Skrýt

Přehled

Od 1. října 2017 včetně lze většinu druhů důkazů dále podávat v libovolném úředním jazyce EU. Pokud jazyk použitý u důkazu na podporu odůvodnění (kromě osvědčení o podání přihlášky, zápisu a obnově nebo ustanovení příslušných právních předpisů) není jazykem řízení, musí být nyní překlad předložen pouze v případech, kdy o to úřad požádá – z vlastního podnětu nebo na základě odůvodněné žádosti druhého účastníka řízení. Do této kategorie by spadaly důkazy na podporu získané rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména.

Nicméně důkazy na podporu odůvodnění (osvědčení o podání přihlášky, zápisu a obnově nebo ustanovení příslušných právních předpisů) musí být nadále předkládány v jazyce řízení (nebo do tohoto jazyka přeloženy) ve lhůtě stanovené pro odůvodnění.

„Normy pro překlady“ v souladu s článkem 25 prováděcího nařízení o OZEU jsou navíc méně přísné než dříve. Pokud účastník uvede, že jsou důležité pouze části dokumentu, může být překlad omezen na uvedené části.

Uvedené změny jsou pro uživatele systému OZEU opravdu přínosné. Jsou hospodárné, umožňují zjednodušení a celkově snižují náklady.

Převedení OZEU jako prostředek nápravy Zobrazit Skrýt

Přehled

Pokud jednatel nebo zástupce vlastníka zapíše OZEU bez souhlasu vlastníka, vlastník má právo domáhat se převedení OZEU (ledaže tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodní). Prostředkem nápravy pro vlastníka bylo dříve podle nařízení o OZEU podání návrhu na prohlášení neplatnosti OZEU.

Nový postup pro převedení podle čl. 21 odst. 2 písm. a) nařízení o OZEU se bude řídit stejným postupem jako řízení ve věci prohlášení neplatnosti podle článku 60 nařízení o OZEU. Pro úkony započaté dne 1. října 2017 nebo po tomto datu, bude převedení alternativním řešením k prohlášení neplatnosti ochranné známky. Pro takovéto úkony může navrhovatel prohlášení neplatnosti přiložit v rámci stejného řízení o prohlášení neplatnosti žádost o převedení s požadavkem na prohlášení neplatnosti na základě jiných důvodů. V takovýchto případech úřad prozkoumá nejprve žádost o převedení (s výjimkou případů, kdy existuje platný absolutní důvod neplatnosti podle čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení o OZEU; v tomto případě bude nejprve prozkoumán tento důvod).

Komunikace s úřadem Zobrazit Skrýt

Přehled

Za účelem zohlednění vývoje informačních technologií došlo ke změně prostředků, kterými můžete komunikovat s úřadem a které úřad využívá ke komunikaci navenek. Konkrétně:

 • bylo upuštěno od zastaralých forem komunikace, a to od osobního doručení a uložení v poštovní schránce úřadu,
 • došlo k širokému definování pojmu „elektronické prostředky“. Rozhodnutí výkonného ředitele č. EX-17-4 o komunikaci elektronickými prostředky stanovuje, do jaké míry a za jakých technických podmínek lze tato média využívat.
 • Bylo zavedeno doručování kurýrem jako specifický komunikační prostředek s úřadem a ze strany úřadu, který se používá spolu s komunikací poštou.
 • Vstupem rozhodnutí výkonného ředitele úřadu č. EX-20-9 v platnost došlo k významné změně týkající se oficiálních komunikačních prostředků využívaných úřadem. Od 1. března 2021 již mezi komunikační prostředky úřadu EUIPO nepatří fax. Rozhodnutí bylo motivováno skutečností, že fax již není z technického hlediska spolehlivý, a záměrem poskytnout našim uživatelům co nejmodernější komunikační nástroje.
Odvolací senáty Zobrazit Skrýt

Přehled

NKPPOZEU konsoliduje ustanovení týkající se odvolacích senátů, která byla v minulosti rozptýlena v různých zdrojích včetně nařízení Komise (EC) č. 216/96 (Jednací řád odvolacích senátů). Hlavní vyjasnění a změny se týkají obsahu prohlášení o důvodech a vyjádření, „vedlejších odvolání“, uplatněných nároků a skutečností nebo důkazů předložených poprvé odvolacímu senátu, nových absolutních důvodů uvedených odvolacím senátem, zrychlených řízení a organizace a struktury odvolacích senátů.

Přechodná ustanovení Zobrazit Skrýt

Přehled

Prováděcí nařízení o OZEU i nařízení v přenesené pravomoci o OZEU se použijí ode dne 1. října 2017. Pro určitá řízení, jež byla zahájena před výše uvedeným datem, však budou i nadále platit zvláštní ustanovení, a to až do ukončení těchto řízení. Obě nařízení proto obsahují podrobná přechodná ustanovení, která stanoví, kdy se na řízení použijí nové procesní předpisy. Není-li uvedeno jinak, na probíhající řízení se ode dne 1. října 2017 zpravidla použijí obě nařízení. Všechna přechodná ustanovení naleznete v této tabulce.

Následující shrnutí může obsahovat velice důležité informace:

Nové předpisy:

Předmět

 • Obsah přihlášky OZEU
 • Vyobrazení OZEU
 • Druhy ochranných známek
 • Právo přednosti

Přihlášky OZEU podané dne 1. října 2017 nebo po tomto datu.

Prováděcí nařízení o OZEU

 • Osvědčení o zápisu

Ochranné známky Evropské unie zapsané dne 1. října 2017 nebo po tomto datu.

Prováděcí nařízení o OZEU

 • Jazyky a překlady

Podpůrné doklady nebo překlady podané dne 1. října 2017 nebo po tomto datu.

Prováděcí nařízení o OZEU

 • Odůvodnění a zkoumání námitek/neplatnosti
 • Odůvodnění on-line
 • Opožděné důkazy

Řízení, jejichž sporná část byla zahájena dne 1. října 2017 nebo po tomto datu.

Nařízení v přenesené pravomoci o OZEU

 • Odvolání

Odvolání podaná dne 1. října 2017 nebo po tomto datu.

Nařízení v přenesené pravomoci o OZEU

 • Struktura důkazů a jejich předkládání

Pokud lhůta pro předložení důkazů začala běžet dne 1. října 2017 nebo po tomto datu.

Nařízení v přenesené pravomoci o OZEU

 • Oznámení prováděná úřadem a komunikace s úřadem

Oznámení a komunikace ze dne 1. října 2017 nebo po tomto datu.

Nařízení v přenesené pravomoci o OZEU

 • Pozastavení řízení

Pozastavení, o něž úřad požádal nebo je uložil dne 1. října 2017 nebo po tomto datu.

Nařízení v přenesené pravomoci o OZEU

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Od 1. října 2017 začne platit řada změn, které lze rozdělit do tří hlavních oblastí. Kliknutím na jednotlivé odkazy získáte podrobné informace:

V této sekci naleznete obecné informace a přehled o nařízení o ochranné známce EU, nejsou však právně závazné.
Všem uživatelům (stávajícím i potenciálním) důrazně doporučujeme, aby se seznámili s nařízením (EU) 2015/2424, které je dostupné ve všech jazycích EU.
Upozorňujeme, že směrnice úřadu EUIPO zůstávají i nadále hlavními referenčními dokumenty pro uživatele systému ochranných známek Evropské unie a odborné poradce, kteří se chtějí ujistit, že mají k dispozici nejaktuálnější informace o praxi úřadu EUIPO v oblasti průzkumu.

Informace o změnách, které vstoupily v platnost dne 23. března 2016, naleznete zde.