Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Podání přihlášky a zápis

 

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob je podat přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství online.

Přihlášku je však možné podat také faxem, poštou nebo osobně na recepci úřadu EUIPO v úředních hodinách.
Upozorňujeme, že v případě podání přihlášky faxem bude kvalita vyobrazení průmyslového vzoru pravděpodobně nedostatečná (zejména pokud jsou použity fotografie), jelikož tato technologie není vhodná pro přenos snímků.
Obecně lze tedy říci, že přihlášky by neměly být podávány faxem. Pokud si přesto přejete přihlášku tímto způsobem podat, nezapomeňte do jednoho  měsíce od data přijetí faxu zaslat tištěnou kopii. Před dalším zpracováním přihlášky čeká průzkumový referent na potvrzující kopii nejdéle jeden  měsíc.
Přihlášku je třeba podat společně s platbou požadovaných poplatků.
Musíte vyplnit formulář přihlášky (k dispozici na internetových stránkách úřadu EUIPO) a přiložit jasné vyobrazení průmyslového vzoru. Tím může být nákres nebo fotografie.
Přihláška musí zahrnovat úhradu požadovaných poplatků. Výše poplatků závisí na požadavcích, například zda se požaduje odklad zveřejnění.

Více informací o tom, jak podat přihlášku, naleznete na:


Přihlášku může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba z kterékoli země na světě.
Další informace naleznete v sekci Vlastnická práva na webových stránkách agentury.
Více informací naleznete v metodických pokynech, části B, Průzkum, oddílu 2, Formální náležitosti, bod 2.


Locarnské třídění je mezinárodní systém třídění průmyslových vzorů, který spravuje Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO). Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) sestavil seznam výrobků označovaný jako „Eurolocarno“, který vychází z locarnského třídění a má umožnit zatřídění výrobků uvedených jak v zapsaných průmyslových vzorech Společenství, tak v přihláškách zapsaných průmyslových vzorů Společenství.
Při uvádění výrobků v přihlášce průmyslového vzoru přihlašovatelům důrazně doporučujeme, aby používali klíčová slova z locarnského třídění neboli třídění EuroLocarno a předešli tak prodlevám v postupu zápisu, které mohou být jinak způsobeny nutností přeložit zvolená klíčová slova.
 
Více informací o locarnském třídění (průmyslových vzorů).


Při prvním podávání přihlášky k zápisu určitého průmyslového vzoru je majiteli počínaje dnem prvního podání poskytnuto šestiměsíční období, během kterého může ve své přihlášce k zápisu průmyslového vzoru uplatnit před úřadem EUIPO právo přednosti. Pokud uplatňujete právo přednosti a někdo jiný podá přihlášku až po vás, vaše přihláška má přednost před tou jejich.


Ano. Právo přednosti může uplatnit každý, kdo podal přihlášku průmyslového vzoru v kterémkoli státě, který je smluvní stranou Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo Dohody o zřízení Světové obchodní organizace. Následné podání přihlášky u úřadu EUIPO musí být provedeno do šesti měsíců od podání první přihlášky. Dokumentace týkající se uplatňovaného práva přednosti by měla obsahovat vyobrazení staršího průmyslového vzoru.
I pokud je zápis zapsaného průmyslového vzoru Společenství zamítnut, je možné následně podat přihlášku u úřadu EUIPO a uplatnit právo přednosti přihlášky zamítnutého staršího zapsaného průmyslového vzoru Společenství.

Zde naleznete více informací o přihlašování průmyslových vzorů – tipy a osvědčené postupy.

Více informací o tom, jak podat přihlášku, můžete nalézt v metodických pokynech, Průzkumu přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství.


U tradičních podání žádné omezení neplatí. V rámci jedné hromadné přihlášky může přihlašovatel přihlásit tolik průmyslových vzorů, kolik chce. Jedinou podmínkou je, aby výrobky, na které se průmyslový vzor vztahuje, patřily do stejné třídy výrobků podle locarnského třídění, jinak řečeno, aby se jednalo o stejný typ výrobků. Tato podmínka se nepoužije v případě, že se jedná o přihlášku dekoru.

Navštivte prosím naše webové stránky, kde získáte více informací o průmyslovém vzoru a souvisejícím výrobku (výrobcích).

Více informací o tom, jak podat přihlášku, můžete nalézt v metodických pokynech, Průzkumu přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství.


Průmyslový vzor by měl být ztvárněn alespoň jedním pohledem, k jednomu průmyslovému vzoru je však možné předložit až sedm pohledů a tři další nechráněné pohledy. Totéž platí pro hromadné přihlášky, kde lze předložit až sedm pohledů ke každému přihlašovanému průmyslovému vzoru. V případech, kdy je předloženo více než sedm pohledů, úřad EUIPO nebude brát pro účely zápisu a zveřejnění ohled na žádný z těchto nadpočetných pohledů a přijme pohledy v pořadí, ve kterém jsou přihlašovatelem očíslovány (čl. 4 odst. 2 nařízení, kterým se provádí nařízení o průmyslových vzorech Společenství).

Zde naleznete více informací o přihlašování průmyslových vzorů – tipy a osvědčené postupy.
 
Více informací můžete nalézt v metodických pokynech, Průzkumu přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství.

Více informací naleznete v naší sekci Podání přihlášky.


Nejvyšší počet pohledů, který je možné v přihlášce k zápisu průmyslového vzoru Společenství podané úřadu EUIPO zohlednit, je sedm. Chcete-li použít přihlášku průmyslového vzoru jako základ pro uplatnění práva přednosti při následné přihlášce průmyslového vzoru v jiném systému zápisu, budou vaše nadbytečné pohledy archivovány v souboru přihlášky k zápisu průmyslového vzoru. Pokud úřad EUIPO požádáte o ověřenou kopii vaší přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství, abyste ji mohli předložit jako základ pro uplatnění práva přednosti, tato kopie bude obsahovat všechny informace týkající se přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství včetně pohledů navíc.

Více informací naleznete v naší sekci Podání přihlášky.


U přihlášek se kontrolují hlavně formální náležitosti. Neprovádí se žádná důkladná kontrola skutkového stavu, ověřuje se pouze, zda se jedná o přihlášku průmyslového vzoru a zda tento průmyslový vzor neodporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům. Na rozdíl od systému ochranných známek EU zde neexistuje žádné námitkové řízení.
Přihláška průmyslového vzoru bude přezkoumána, a bude-li průmyslový vzor splňovat formální požadavky, bude zapsán a zveřejněn okamžitě, nebo po uplynutí doby odkladu (na žádost majitele či jeho zástupce) do 27 měsíců ode dne podání přihlášky nebo ode dne vzniku práva přednosti.
Jestliže přihláška nesplní formální náležitosti, bude vznesena námitka (obvykle se nazývá „písemné upozornění na nedostatky“, v němž se uvádí nedostatky a stanoví lhůta pro odpověď). To může vést ke změně přihlášky nebo k jejímu zamítnutí, pokud vznesené námitky nebudou uspokojivě vyřešeny. Pokud přihlašovatel na písemné upozornění na nedostatky do dvou měsíců neodpoví, může to vést k zamítnutí přihlášky, výmazu některých pohledů nebo k neuplatnění práva přednosti.

Zde naleznete více informací o postupu zápisu.


Po zápisu je přihláška buď zveřejněna, nebo je předmětem odkladu zveřejnění až na 30 měsíců ode dne podání nebo ode dne prvního uplatnění práva přednosti.
Žádost o odklad zveřejnění je třeba podat na formuláři prvotní přihlášky. Pozdější žádosti nebudou akceptovány.
Období utajení poskytuje přihlašovateli příležitost dále rozvíjet marketingovou strategii nebo dokončit přípravy na výrobu, aniž by konkurence o dotčeném průmyslovém vzoru věděla.
Po zápisu budou zveřejněny pouze velmi základní údaje. Podstata průmyslového vzoru (pohledy, označení výrobku a zařazení do příslušné třídy či podtřídy) zůstane utajena. To může být velice důležité v odvětvích, jako je módní nebo automobilový průmysl, kde je nezbytné chránit průmyslové vzory před konkurencí v období, kdy se připravuje výroba průmyslového vzoru jakožto konečného výrobku. Pokud si kdykoli během tohoto období 30 měsíců přihlašovatel přeje odklad zrušit, může požádat úřad EUIPO o zveřejnění průmyslového vzoru. Původci průmyslových vzorů a podniky tak nad svými výtvory získávají značnou kontrolu.
Majitel nebo jeho zástupce zodpovídá za to, že na konci období odkladu prostřednictvím úhrady poplatků za zveřejnění požádá o úplné zveřejnění. Pokud tak majitel neučiní před vypršením lhůty (nejpozději 27 měsíců ode dne podání přihlášky, případně ode dne vzniku práva přednosti), právo na zapsaný průmyslový vzor Společenství nebude zveřejněno a bude ztraceno.

Zde naleznete více informací o tom, jak požádat o odklad zveřejnění.

Více informací můžete nalézt v metodických pokynech, Průzkumu přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství.


Ano, chcete-li použít elektronický formulář, musíte se přihlásit. Pokud nemáte uživatelské jméno a heslo, zaregistrujte se.


Ano. Online formulář přihlášky je k dispozici ve všech jazycích EU.


Informace o elektronických přihláškách naleznete v sekci Podat přihlášku průmyslového vzoru na našich webových stránkách.


Přihlášku nemůžete podepsat. Je pouze nutné uvést jméno osoby, která schvaluje platbu poplatků za přihlášku.
Více informací o tom, jak podat přihlášku, můžete nalézt v metodických pokynech, Průzkumu přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství.


Ano. Podklady pro uplatnění práva přednosti mohou být podány jako příloha k elektronickému formuláři přihlášky. Musí být ve formátu PDF. Přílohy v jiných formátech se nebudou považovat za podané. Kromě pohledů a dokladů o právu přednosti nemohou být formou přílohy zasílány žádné jiné dokumenty nebo informace.


Úřad EUIPO nepřijímá chybějící dokumenty zaslané e-mailem.
Je-li to nezbytné, měly by být chybějící dokumenty vztahující se k přihlášce zaslány běžnou poštou s uvedením vašich referenčních čísel (značek) a elektronického čísla, které vám přidělil online systém. Než se však na úřad EUIPO v souvislosti s přihláškou obrátíte, počkejte, je-li to možné, až obdržíte dopis obsahující číslo přihlášky daného průmyslového vzoru.

Více informací o tom, jak podat přihlášku, můžete nalézt v metodických pokynech, Průzkumu přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství.


Ano. Jakmile úřad EUIPO obdrží vaši elektronickou přihlášku, dostanete potvrzení o doručení. Toto potvrzení by mělo obsahovat referenční číslo (např. e 0000000456982). Toto není číslo přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství. Číslo přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství společně s dopisem potvrzujícím doručení přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství vám později zašle oddělení pro průmyslové vzory. Doporučujeme vám, abyste si kopii tohoto potvrzení vytiskli.

Pokud elektronické potvrzení o doručení neobdržíte, je pravděpodobné, že jste přihlášku neodeslali správně nebo že ji úřad EUIPO neobdržel. Obraťte se prosím co nejdříve na informační centrum.


Doba platnosti zapsaného průmyslového vzoru Společenství je pět  let ode dne podání přihlášky. Zapsané průmyslové vzory Společenství můžete obnovovat každých pět  let, celkem nejvýše na dobu 25 let ode dne podání přihlášky.
Výše poplatku za obnovení závisí na období, na něž se zapsaný průmyslový vzor Společenství obnovuje.

Pro více informací o poplatcích za obnovu zápisu navštivte prosím sekci o poplatcích a platbách.

Žádost o obnovení zápisu je nutné podat ve lhůtě šesti  měsíců, která uplyne posledním dnem měsíce, v jehož průběhu ochrana končí. V této lhůtě musí být rovněž zaplaceny poplatky. Pokud k tomu nedojde, žádost může být podána a poplatky zaplaceny ještě v dodatečné lhůtě šesti měsíců ode dne následujícího po posledním dni měsíce, v jehož průběhu skončí doba ochrany, za podmínky, že v této dodatečné lhůtě je zaplacen i příplatek.
Obnovení bude zapsáno a nabude účinnosti dnem následujícím po dni, kdy končí platnost stávajícího zápisu, za předpokladu, že žádost o obnovení splňuje všechny požadavky.

Zde naleznete více informací o tom, jak spravovat svůj zapsaný průmyslový vzor Společenství.


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Více informací o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.