Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Rozšířená verze formuláře

Rozšířená verze formuláře přihlášky je určena pro složitější přihlášky. Tento formulář je třeba použít za účelem předložení vašeho vlastního uvedení výrobku/ů, použití jiného existujícího průmyslového vzoru jako šablony pro vaši přihlášku, uplatnění práva přednosti, aniž byste měli k dispozici podpůrné dokumenty, nebo úhrady bankovním převodem. Podat přihlášku průmyslového vzoru Společenství mohou jen registrovaní uživatelé. Pokud ještě nejste registrovaným uživatelem, budete se muset zaregistrovat.

K rozšířené verzi formuláře se na webové stránce dostanete takto:

 1. „Průmyslové vzory" > „Zapište svůj (průmyslový) vzor – Rychle a snadno" > „Podání přihlášky on-line", zvolte druh přihlášky: „Rozšířená verze formuláře" a klikněte na modré tlačítko „Spustit přihlášku".
 2. „Průmyslové vzory" > „Způsoby zápisu" > „Podání přihlášky", zvolte možnost „Rozšířená verze formuláře" a klikněte na modré tlačítko „Spustit přihlášku".
 3. „Domů" > „On-line služby" > „Podat přihlášku průmyslového vzoru – Rozšířená verze formuláře" a klikněte na modré tlačítko „Spustit přihlášku".

Přihlášky zapsaných průmyslových vzorů Společenství pro nerezidenty EU
Přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství můžete podat i v případě, že žijete mimo Evropskou unii, avšak budete muset jmenovat svého zástupce.

Pro informace o způsobu přezkoumání přihlášky průmyslového vzoru si prosím přečtěte Pokyny.

 

Spusťte přihlášku

 • Značka přihlašovatele

  Vaše značka by měla být tvořena až 30 alfanumerickými znaky latinky: a–z, A–Z, 0–9 a symboly. Nepoužívejte mezery.

  Budete-li mít v budoucnosti dotaz týkající se vašeho průmyslového vzoru, uveďte prosím číslo přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství přidělené úřadem.

 • Použít údaje o existujícím zapsaném průmyslovém vzoru Společenství jako šablonu

  Napište identifikačního číslo předchozího průmyslového vzoru – celé či jeho část, zobrazí se seznam stávajících průmyslových vzorů s tímto číslem – zvolte vámi požadovaný a klikněte na „Importovat". Zvolíte-li si možnost importovat průmyslový vzor jako šablonu, urychlíte proces podávání přihlášky, jelikož údaje se předvyplní. Jednotlivé oddíly můžete upravovat zadáváním údajů o svém novém zapsaném průmyslovém vzoru Společenství.

 • Informace o zástupci

  Zástupce lze přidat dvěma způsoby.

  Přidání stávajícího zástupce
  Napište jméno zástupce, zobrazí se seznam stávajících zástupců, proveďte výběr a klikněte na „Importovat". Zobrazí se údaje o zástupci; pokračujte kliknutím na „Přidat".

  Přidání nového zástupce

  1. Klikněte na tlačítko „Vytvořit nového" a ručně zadejte požadované údaje.
  2. Z rozbalovací nabídky vyberte druh zástupce.
  3. Vyplňte zbytek formuláře (povinná pole jsou označena hvězdičkou *).
  4. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Přidat".

  Zvolíte-li „Zastoupení prostřednictvím zaměstnance", ukáže se zaškrtávací políčko „Ekonomické propojení". Zaškrtnete-li je, budete muset vyplnit další dvě pole – jedno popisující, jak jste s přihlašovatelem ekonomicky propojeni (např. zaměstnanec nebo obchodní partner), a druhé pro uvedení názvu vašeho zaměstnavatele. Zaměstnanci, kteří jednají jménem fyzické nebo právnické osoby, musejí předložit podepsanou plnou moc, která se založí do spisu.

 • Informace o přihlašovateli

  Přihlašovatele lze přidat dvěma způsoby.

  Přidání stávajícího přihlašovatele
  Napište jméno přihlašovatele, zobrazí se seznam stávajících přihlašovatelů, proveďte výběr a klikněte na „Importovat". Zobrazí se údaje o přihlašovateli. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Přidat".

  Přidání nového přihlašovatele

  1. Klikněte na tlačítko „Vytvořit nového" a ručně zadejte požadované údaje.
  2. Z rozbalovací nabídky vyberte druh přihlašovatele.
  3. Vyplňte zbytek formuláře (povinná pole jsou označena hvězdičkou *).
  4. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Přidat".
 • Jazyky

  První jazyk
  Z rozbalovacího seznamu zvolte jazyk, který chcete pro přihlášku použít (první jazyk); může to být kterýkoli z 23 úředních jazyků EU.

  Druhý jazyk
  Musíte vybrat druhý jazyk z pěti úředních jazyků úřadu OHIM (ES, DE, EN, FR a IT). Druhý jazyk se musí lišit od prvního zvoleného jazyka. Mějte na paměti, že váš průmyslový vzor může být v tomto druhém jazyce napaden.

  Pokud chcete dostávat oficiální korespondenci v druhém jazyce, zaškrtněte příslušné políčko.

 

Přidat vyobrazení průmyslového vzoru

 • Informace o průmyslovém vzoru / průmyslových vzorech

  Pohledy průmyslového vzoru můžete přidat dvěma způsoby:

  • jako obrázek (ve formátu JPEG),
  • jako dynamický trojrozměrný pohled a statické pohledy získané z tohoto 3D pohledu.

  Zobrazení
  Pro vložení zobrazení průmyslového vzoru můžete obrázek přemístit přetažením nebo procházením souborů ve svém počítači. Můžete vložit až sedm chráněných zobrazení a až tři nechráněná.

  Dokud nevložíte sedm chráněných zobrazení, nemůžete vkládat nechráněná.

  Požadavky na pohled:

  • 2 MB na obrázek,
  • formát JPEG,
  • RGB, CMYK (který bude konvertován na RGB, což bude mít pravděpodobně vliv na barvy), stupně šedi, černobílý režim nebo barevný režim. Aby se zabránilo automatické konverzi barev a zachovalo se jejich věrné zobrazení na obrazovce, doporučuje se používat obrázky spíše ve formátu RGB než CMYK. Nahrávání dynamických 3D pohledů A dalších statických pohledů podléhá omezením,
  • rozlišení pro tisk: min. 72 DPI, max. 300 DPI,
  • maximální velikost obrázku: 5 000 x 5 000 pixelů,
  • obrázky ve formátu progresivní JPEG budou konvertovány na základní obrázky.

  Požadavky na přílohy (pro uplatnění práva přednosti, výstavní priority, neomezené plné moci pro zaměstnance v roli zástupce):

  • PDF,
  • JPEG.

  Specifikace
  Pohled musí být reprodukován na neutrálním pozadí a musí být natolik kvalitní, že umožní jasné rozlišení všech detailů předmětu, pro který je požadována ochrana, a umožní zmenšení nebo zvětšení, aby jej bylo možno zaznamenat do rejstříku a přímo publikovat ve Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství.

  Vyobrazení průmyslového vzoru nesmí obsahovat žádný vysvětlující text, slovní vyjádření ani doplňující symboly, ani nesmí být číslováno.

  Opakující se kresba povrchu: Pokud přihláška k zápisu průmyslového vzoru obsahuje opakující se kresbu povrchu, musí vyobrazení průmyslového vzoru ukazovat kompletní kresbu a dostatečný výsek opakujícího se povrchu.

  Typ písma: Pokud přihláška k zápisu průmyslového vzoru sestává z typu písma, musí se vyobrazení průmyslového vzoru skládat ze zobrazení všech písmen abecedy, velkých i malých, pokud je to relevantní, a ze všech arabských číslic, jakož i z pětiřádkového textu, vše ve velikosti 16 bodů.

  Doporučujeme, abyste těmto specifikacím věnovali zvláštní pozornost. Praxe ukazuje, že jejich nesplnění je jedním z nejčastějších důvodů, které úřad vedou k upozornění na nedostatky, což nevyhnutelně přináší další práci a značnou časovou ztrátu pro uživatele.

  Využití jiných prvků, které pomohou identifikovat znaky průmyslového vzoru
  Vyobrazení průmyslového vzoru je třeba omezit na znaky, pro které je požadována ochrana. Může však obsahovat jiné prvky, které pomohou s identifikací znaků průmyslového vzoru, pro které je požadována ochrana. Přihlašovatel zodpovídá za to, že používá například tečkované čáry a hranice tak, aby znaky, pro které je požadována ochrana, byly zřejmé.

  Pokud chcete zdůraznit některou část průmyslového vzoru, abyste ukázali, že žádáte o ochranu konkrétní části nebo že o její ochranu naopak výslovně nežádáte, můžete použít jednu z následujících možností:

  • přerušované čáry pro označení prvků, pro které není požadována žádná ochrana,

  • hranice pro vymezení znaků průmyslového vzoru, pro který požadujete ochranu,

  • barevné stínování a rozostření, aby došlo k vyloučení některých prvků z ochrany,

  • oddělení pro označení, že není žádána ochrana pro přesnou délku průmyslového vzoru.

  V pohledech na průmyslový vzor nelze používat vysvětlující text, slovní vyjádření ani doplňující symboly.

  Jaké jsou hlavní výhody nechráněných zobrazení?

  • Považují se za podané s formulářem přihlášky, což znamená, že mohou být součástí uplatnění práva přednosti v další přihlášce.
  • Lze je použít k vysvětlení průmyslového vzoru, což může průzkumovým referentům pomoci s posuzováním chráněných zobrazení.
  • Přihlašovatel si může zobrazení po vložení prohlédnout a pak změnit nechráněné zobrazení na chráněné a naopak.

  Poznámka: Nechráněné pohledy budou v databázi eSearch přístupné pouze majitelům průmyslových vzorů.

  Dynamické trojrozměrné pohledy (dynamické 3D pohledy)
  Elektronické podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství akceptuje nový typ vyobrazení pohledů jakožto nástroj na získání pohledů v přihlášce: dynamické 3D pohledy. Vložíte-li ze svého počítače dynamický 3D pohled ve formátu OBJ, STL nebo X3D, budete moci získat statické pohledy chráněných či nechráněných zobrazení průmyslového vzoru.

  Dynamické 3D pohledy simulují v 2D (na obrazovce) 3D perspektivu, protože s pohledem lze manipulovat (pohybovat, přibližovat či oddalovat), a zobrazit tak různé perspektivy. S pohledy získanými z 3D pohledu nelze manipulovat (statické pohledy) a budou do formuláře přidány jako pohled pro odpovídající průmyslový vzor.

  Dynamické 3D pohledy průmyslového vzoru vložíte přetažením nebo procházením souborů ve svém počítači.

  Dynamické 3D pohledy – technické specifikace
  Dynamický 3D pohled se po vložení do formuláře přihlášky zapsaného průmyslového vzoru zobrazí s následujícími technickými parametry:

  • pozadí ve stupních šedi,
  • dynamický 3D pohled je zobrazen bíle,
  • dynamické 3D pohledy lze nahrát v některém z těchto tří formátů: OBJ, STL nebo X3D,
  • maximální velikost příloh 3D modelů ve formátech OBJ, STL, X3D (pro pohledy průmyslových vzorů): 20 MB,
  • statické pohledy získané z dynamického 3D pohledu budou monochromatické (černobílé),
  • stínování: zdůraznění dynamického 3D pohledu pomocí zdroje světla vycházejícího z úhlu pohledu uživatele,
  • velikost v pixelech 490 x 315 zůstává neměnná. Uživatel v rámečku vidí, že oblast pro dynamický 3D pohled se při zvětšování či zmenšování prohlížeče nemění,
  • při použití možnosti dynamického 3D pohledu musí všechny statické pohledy pocházet z tohoto 3D pohledu.

  Poznámka: prohlížeč Internet Explorer 10 a jeho předchozí verze nepodporuje soubory typu X3D.

  Poznámka: Průmyslové vzory sestávající z povrchového dekoru nebo takový dekor obsahující by měly být podané bez použití dynamických 3D pohledů.

  Poznámka: Binární formát STL není podporován. Své binární STL soubory můžete na standardní STL formát převést pomocí příslušných konverzních nástrojů.

  Jaké jsou hlavní výhody použití dynamických 3D pohledů?

  • Po zveřejnění se průmyslový vzor objeví v aplikaci eSearch a bude dostupný nejen průzkumovým referentům, ale také všem zúčastněným stranám, jako jsou třetí strany a soudci.
  • Bude zřejmé, že statická zobrazení pocházejí z jednoho průmyslového vzoru.
  • Bude snazší pochopit, jak spolu různé statické pohledy navzájem souvisejí.
  • Vyobrazení průmyslového vzoru bude s velkou pravděpodobností dostačující, což bude prospěšné jak přihlašovatelům, tak úřadu.

  Jak posunovat dynamický 3D pohled?
  Díky 3D pohledu můžete svůj průmyslový vzor představit z různých úhlů pohledu.

  Pro posunutí dynamického 3D pohledu
  použijte šipky (doleva, doprava, nahoru, dolů) na klávesnici a/nebo funkci přiblížení,

  Klávesové ovládací prvky
   

  nebo použijte myš a klikněte přímo na pohled.

  Dynamický pohled 3D modelu
   

  Pro snazší změnu úhlů pohledu zvolte možnost „Základní klávesové ovládací prvky" a vyberte jeden z pohledů.

  Základní klávesové ovládací prvky
   

  Jak vytvořit požadovaná zobrazení pohledu
  Existují dva způsoby.

  Tlačítko „Vytvořit pohled z tohoto úhlu pohledu
  Úhel pohledu Tlačítko „Vytvořit předem definované pohledy
  Předem definované pohledy
  • Zvolte pohled z dynamického 3D pohledu a klikněte na tlačítko „Vytvořit pohled z tohoto úhlu pohledu". Následně se zobrazí obrázek, viz níže.  •  
  • Klikněte na tlačítko „Vytvořit předem definované pohledy", čímž se automaticky vytvoří všech sedm pohledů zobrazených na základních klávesových ovládacích prvcích. Následně se objeví obrázky, viz níže.  •  

  Můžete vytvořit až sedm chráněných zobrazení a také využít funkci k vytvoření dalších tří nechráněných.

  Přesunout, smazat a otevřít zobrazení
  Pro změnu pořadí pohledů průmyslového vzoru a změnu nechráněných zobrazení na chráněná klikněte na ikonu „Posunout" Ikona „Posunout v obrázku.

  Pro smazání pohledu průmyslového vzoru klikněte na ikonu „Smazat" Ikona „Smazat v obrázku.

  Klikněte na vložený obrázek a otevřete ho v plné velikosti.

 

Zvolte označení výrobku

 • Označení výrobku (výrobků) / locarnské třídění

  Označení výrobku
  Bude třeba, abyste přidali označení výrobku. Nemá to vliv na rozsah ochrany zapsaného průmyslového vzoru Společenství, ale je to nutné z právních důvodů. Důrazně vám doporučujeme, abyste vybrali označení výrobku ze seznamu výrobků EuroLocarno. V zápisu jinak může dojít k prodlevě způsobené potřebou přeložit klíčová slova.

  Pro každý přihlašovaný průmyslový vzor musíte předložit označení výrobku.

  Pokud se rozhodnete nepoužít seznam výrobků EuroLocarno, vaše vlastní označení výrobku musí být formulováno tak, aby byla jasně vymezena povaha výrobku(ů).

  Třídění
  Pokud používáte seznam výrobků EuroLocarno, automaticky uvidíte, do které třídy výrobek patří.

  Pokud používáte svoje vlastní označení výrobku, můžete také uvést třídění podle mezinárodního třídění průmyslových vzorů (locarnské třídění). V případě hromadných přihlášek musí výrobky, do kterých mají být průmyslové vzory začleněny nebo na které se mají vztahovat, patřit do stejné třídy locarnského třídění (s výjimkou ozdob).

 • Jak přidat označení výrobku?

  Než si vysvětlíme, jak přidat označení výrobku, je třeba si uvědomit, že:

  • u jednoho průmyslového vzoru nesmí být víc než pět klíčových slov,
  • v případě hromadné přihlášky musí všechna klíčová slova patřit do stejné třídy, s výjimkou třídy 32, kterou je možné doplnit dodatečně (protože do třídy 32 patří ozdoby).

  Označení výrobku a locarnské třídění lze přidat třemi různými způsoby:

  1. přidáním výrobku, který představuje váš průmyslový vzor, a kliknutím na tlačítko „Přidat": klíčové slovo se automaticky dokončí a ověří podle locarnského třídění.

   Locarnské třídění
    

   Pokud se označení výrobku zobrazí v zeleném poli, znamená to, že klíčové slovo bylo řádně ověřeno. Ve sloupci „Locarnské třídění" nalevo se automaticky zobrazí číslo třídy a podtřídy.

   Klíčová slova locarnského třídění
    
  2. Kliknete-li na tlačítko „Procházet", v modálním okně se zobrazí celý seznam označení výrobků EuroLocarno.

   Locarnské třídění

   Zvolte své označení výrobku
    

   Tento nástroj vám pomůže zvolit správné označení výrobku včetně tříd a podtříd. Do panelu vyhledávání zadáte označení výrobku a kliknete na tlačítko „Vyhledat"; můžete také vyhledávat podle třídy/podtřídy.

   Vyhledat označení výrobku
    

   Poté se zobrazí všechny výsledky vyhledávání s určením třídy a podtřídy. Správné označení výrobku zvolte zaškrtnutím políčka nalevo od seznamu výsledků. Po dokončení výběru můžete celý seznam zkontrolovat kliknutím na tlačítko „Zobrazit váš výběr" nebo na tlačítko „Další". Pro dokončení procesu výběru a přidání klíčových slov k přihlášce průmyslového vzoru klikněte na tlačítko „Pokračovat".

   Pokud bylo klíčové slovo řádně ověřeno, objeví se správné označení výrobku v zelených tečkovaných rámečcích a ve sloupci „Locarnské třídění" nalevo se automaticky objeví třída a podtřída.

   Seznam ověřených klíčových slov
    
  3. „Zadat klíčová slova" Díky této možnosti můžete vložit svůj vlastní seznam označení výrobku. Uvedení čísla třídy a podtřídy podle locarnského třídění pro každé označení výrobku je volitelné.

   Poznámka: Všechna označení výrobku musí být oddělena středníkem.

   Možnost vložit vlastní seznam označení výrobku
    

   Pokud bylo klíčové slovo řádně ověřeno, objeví se správné označení výrobku v zelených tečkovaných rámečcích a ve sloupci „Locarnské třídění" nalevo se automaticky objeví třída a podtřída.

   Neověřené označení, které musí ověřit průzkumový referent, bude zobrazeno v červených tečkovaných závorkách.

   Klikněte na tyto ikony na panelu akcí pro úpravu či smazání klíčového slova.

   Ověření klíčových slov
 • Odklad a popis

  Odklad
  Při podání přihlášky průmyslového vzoru Společenství můžete požádat o odklad zveřejnění až o 30 měsíců. Váš průmyslový vzor tak bude moci být uchován v tajnosti do doby, než budete připraveni jej zveřejnit.

  Za zveřejnění průmyslového vzoru po uplynutí doby odkladu budete muset zaplatit příslušné poplatky za zveřejnění. Poplatek za zveřejnění můžete uhradit také souběžně s poplatkem za odklad v okamžiku podání přihlášky. Pokud se však posléze rozhodnete průmyslový vzor nezveřejnit, poplatek za zveřejnění se nevrací.

  Pokud se rozhodnete průmyslový vzor nakonec nezveřejnit a dosud jste neuhradili poplatek za zveřejnění, platnost zápisu skončí po uplynutí 30měsíční doby odkladu.

  Jak ukončit odklad zveřejnění průmyslového vzoru
  Ukončit odklad zveřejnění můžete kdykoli prostřednictvím vaší sekce User Area.

  Pokud chcete ukončit odklad zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru Společenství, můžete to provést on-line pomocí níže uvedeného postupu:

  1. V User Area klikněte na „Přehled“.
  2. Poté klikněte na „Důvěrné zapsané průmyslové vzory Společenství“ a vyberte příslušný průmyslový vzor. Po výběru budete přesměrováni na nástroj eSearch.

   Odklad
    
  3. V druhé sekci nástroje eSearch s názvem „Úkony a sdělení“ klikněte na možnost „RCD“ (průmyslové vzory).
  4. Klikněte na „Zveřejnit průmyslový vzor s odloženým zveřejněním“ v sekci „Průzkum“.

   Odklad
    
  5. Vyplňte formulář.
  6. Žádost podejte kliknutím na možnost „Potvrdit“. Žádost bude doručena úřadu EUIPO, který ji zpracuje. Po několika minutách ve vaší schránce naleznete nové sdělení.

  Popis
  Pokud chcete, můžete doplnit popis vyobrazení průmyslového vzoru, není to však povinné.

   

  Čl. 1 odst. 2 nařízení, kterým se provádí nařízení o průmyslových vzorech Společenství, stanoví, že přihláška může obsahovat jednoduchý popis jednotlivých průmyslových vzorů nepřesahující 100 slov s vysvětlením vyobrazení průmyslového vzoru nebo ukázky vzorku. Tento popis se musí vztahovat pouze na ty znaky, které jsou viditelné z vyobrazení průmyslového vzoru nebo ukázek vzorku. Nesmí obsahovat prohlášení o údajné novosti nebo individuální povaze průmyslového vzoru či jeho technické hodnotě.

  Pokud však popis není v souladu s nařízením, nevznese se žádná námitka. Popis není zkoumán, průzkumový referent ho však může využít k objasnění případných pochybností. Pokud například dva obrázky zobrazují různé karty, musí průzkumový referent vznést námitku. Pokud je však z popisu zřejmé, že se jedná o dvě různé strany stejné karty, není třeba námitku vznášet.

  Poznámka: Popisy předložené po datu podání přihlášky nebudou přijaty.

  Odklad
 • Informace o původci/původcích průmyslového vzoru

  Tento oddíl je volitelný a jeho cílem je propojit původce průmyslového vzoru s příslušným průmyslovým vzorem. Pokud však zvolíte možnost „Vytvořit nového", musíte poskytnout následující informace o původci/původcích průmyslového vzoru:

  • buď příjmení a jméno, pokud je původcem jedna osoba,
  • nebo v příslušných případech název kolektivu původců.
  Údaje o původci průmyslového vzoru

  Přidat původce průmyslového vzoru
   

  Pokud úřad již dříve přidělil původci průmyslového vzoru identifikační číslo, bude třeba toto číslo zadat a údaje se následně importují z databáze.

  Pokud se původce vzdal práva být uveden, zaškrtněte příslušné políčko „Vzdát se práva".

  Vzdát se práva
 

Uplatnění práva přednosti

 • Chci uplatnit právo přednosti

  Jestliže jste stejný průmyslový vzor přihlásili v předchozích šesti měsících, můžete požádat o uplatnění práva přednosti kliknutím na tlačítko „Přidat právo přednosti":

  Vyplnit číslo práva přednosti nebo identifikační číslo průmyslového vzoru Více informací o uplatnění práva přednosti
  • vyberte z rozbalovacího seznamu „Země prvního podání",
  • vyplňte číslo práva přednosti nebo identifikační číslo průmyslového vzoru (pole se automaticky doplní, pokud jsou údaje o průmyslovém vzoru dostupné v nástroji DesignView) a klikněte na „Importovat", nebo
  • zadejte údaje ručně kliknutím na tlačítko „Vytvořit ručně",
  • vyplňte datum a číslo podání.

  Poznámka: Pokud první podání nebylo učiněno v jednom z úředních jazyků EU, musí být přiložena kopie překladu.

  Pozdější uplatnění práva přednosti
  Zaškrtněte políčko „Přidat právo přednosti", jestliže chcete právo přednosti uplatnit později (nejpozději do jednoho měsíce od data podání).

  Uplatnit právo přednosti později
 • Uplatnění výstavní priority

  Uplatnění výstavní priority při přihlášení
  Chcete-li k přihlášce přidat uplatnění výstavní priority, klikněte na tlačítko „Přidat výstavní prioritu". Otevře se nový oddíl.

  1. Z rozbalovacího seznamu vyberte název výstavy.
  2. Přidejte datum prvního zveřejnění.
  3. Zvolte možnost pro připojení požadovaných dokumentů při podání přihlášky nebo později (do tří měsíců od data podání).
  4. Klikněte na tlačítko „+ Přidat".
  Výstavní priorita
   

  Pozdější uplatnění výstavní priority
  Zaškrtněte políčko vedle tlačítka „Přidat právo přednosti", jestliže chcete výstavní prioritu uplatnit později (nejpozději do jednoho měsíce od data podání).

  Poznámka: Pod toto ustanovení spadá jen velmi malý počet výstav, konkrétně světové výstavy. Pro více informací navštivte Úřad pro mezinárodní výstavy (Bureau International des Expositions, BIE).

  Výstavní priorita
 

Dokončete přihlášku

 • Uložit průmyslový vzor a kopírovat z průmyslového vzoru

  Jakmile jste přidali všechny požadované informace o průmyslovém vzoru, uložte ho. Poté budete moci zobrazit shrnutí informací o průmyslovém vzoru a upravovat je.

  Informace o průmyslovém vzoru / průmyslových vzorech
   

  Pro přidání nového průmyslového vzoru klikněte na tlačítko „Přidat nový" nebo zkopírujte informace již vloženého průmyslového vzoru kliknutím na tlačítko „Kopírovat z průmyslového vzoru". Pokud jste již podali více než jeden průmyslový vzor, můžete zvolit číslo průmyslového vzoru, jehož informace si přejete zkopírovat.

  Možnost kopírovat z průmyslového vzoru
 • Koncepty (uložit přihlášku jako koncept)
  Při vyplňování formuláře přihlášky můžete svou práci kdykoli uložit jako koncept. Klikněte na tlačítko „Uložit přihlášku" v pravém sloupci přihlášky zobrazené jako tato ikonka Ikona „Uložit. Koncept je dostupný z oddílu „Koncepty" v části User Area.
 • Vymazat formulář přihlášky

  Chcete-li přihlášku začít znovu od začátku, klikněte na tlačítko „Vymazat přihlášku" a všechna dříve vyplněná pole se smažou a informace budou odstraněny.

 • Vytisknout přihlášku

  Formulář přihlášky můžete kdykoli během procesu přihlašování vytisknout.

 • Potvrzení

  Zkontrolujte své údaje a údaje o svém průmyslovém vzoru
  V této fázi se vám zobrazí údaje v přihlášce, kterou chcete podat. Tyto údaje můžete před podáním přihlášky ještě upravit kliknutím na „Údaje o průmyslovém vzoru".

 • Podpis

  Vyplněním polí „Křestní jméno a příjmení" a „Funkce podepisující osoby" potvrzujete, že jste si údaje překontrolovali a přejete si tento formulář přihlášky podat.

  Podpis
   

  Jako další podepisující osobu můžete přidat jednu osobu.

  Poznámka: Mějte na paměti, že formulář přihlášky jsou oprávněny podepsat pouze fyzické osoby.

  Po zkontrolování přihlášky klikněte na tlačítko „Potvrdit a zaplatit".

  Tlačítko „Potvrdit a zaplatit
   

  V okně pro platbu bude třeba zvolit způsob platby, který chcete použít. Budete-li platit bankovním převodem, doporučujeme, abyste si poznamenali kód transakce pro snazší identifikaci platby.

  Kliknutím na tlačítko „Potvrdit platbu" a „Pokračovat" v následujícím okně bude vaše přihláška podána.

  Tlačítko „Potvrdit a zaplatit Tlačítko „Potvrdit a zaplatit
 • Co se děje po podání formuláře přihlášky?

  Po podání přihlášky obdržíte potvrzení o řádném podání přihlášky a úřední číslo přihlášky. Budete si také muset stáhnout úřední stvrzenku a potvrzení v jednom dokumentu PDF. Upozorňujeme, že úřad nevystavuje kopie stvrzenek.

  potvrzení o řádném podání přihlášky
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.