Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Nezapsaný průmyslový vzor Společenství

 

Zpřístupnění veřejnosti znamená, že průmyslový vzor je zveřejněn takovým způsobem, že může přiměřeně vejít ve známost v zainteresovaných kruzích působících v rámci Evropské unie (EU). Zásadní je datum a způsob zpřístupnění veřejnosti: zakládá právo nezapsaného průmyslového vzoru Společenství, naopak však může zničit novost zapsaného průmyslového vzoru, pokud do 12 měsíců od zpřístupnění veřejnosti není podána přihláška zapsaného průmyslového vzoru. Zpřístupnění veřejnosti musí být provedeno na území EU, aby vzniklo právo nezapsaného průmyslového vzoru Společenství.


Je to možné například prostřednictvím datovaného tištěného přezkumu, mediální publicity, zveřejnění ve věstníku vnitrostátního úřadu průmyslového vlastnictví, vystavení na mezinárodní výstavě nebo datovaného dopisu všem obchodním sdružením daného průmyslového odvětví.


Zpřístupnění veřejnosti nebude bráno v potaz, pokud po zpřístupnění nevešel průmyslový vzor ve známost „v odborných kruzích činných v rámci Evropské unie a specializovaných v daném oboru během obvyklých obchodních činností“.

Průmyslový vzor tudíž musí být znám alespoň zainteresovaným kruhům dotčeného oboru v rámci Evropské unie a datum zpřístupnění veřejnosti musí být určité.

Pro více informací viz Metodické pokyny, Přezkum návrhů na prohlášení neplatnosti průmyslových vzorů.


Datum prvního zpřístupnění veřejnosti je obzvláště důležité, abyste tento důkaz nemuseli později v případě soudního řízení hledat. Každý prvek důkazu, že zpřístupnění veřejnosti jako takové bylo zaměřeno na cílovou skupinu – a příslušné informace se k této skupině dostaly –, by proto měl být účinně a bezpečně uchován.


Zpřístupnění veřejnosti musí poskytnout zainteresovaným kruhům v rámci Evropské unie příležitost seznámit se s průmyslovým vzorem. Zpřístupnění v jednom členském státě může být dostatečné, pokud je provedeno takovým způsobem, aby se zainteresované kruhy v tomto odvětví v rámci Evropské unie mohly s průmyslovým vzorem seznámit. To by mělo být dostatečné pro vznik práva nezapsaného průmyslového vzoru Společenství. Zpřístupnění veřejnosti například na mezinárodních veletrzích v rámci Evropské unie, kterých se účastní všechny zainteresované kruhy ze všech zemí, by mělo určení vzniku práva usnadnit.

Více informací o sporech


Ochrana nezapsaných průmyslových vzorů Společenství vstoupila v platnost dne 6. března 2002. Průmyslové vzory poprvé zpřístupněné veřejnosti k tomuto datu nebo po něm budou chráněny. Pro průmyslové vzory zpřístupněné před tímto datem neexistuje žádná ochrana.


Státní příslušnost nemůže ovlivňovat získání ochrany průmyslového vzoru v Evropě. Průmyslový vzor zpřístupněný veřejnosti v rámci EU v souladu s podmínkami ochrany a zpřístupnění veřejnosti představuje právo udělené osobě (fyzické nebo právnické), která jej zpřístupnila, bez ohledu na státní příslušnost této osoby.

Více informací o sporech


Majitel nezapsaného průmyslového vzoru Společenství musí být schopen třetí straně v případě soudního řízení na obranu svého práva nebo při boji proti padělání předložit:
  1. doklad o datu a místu prvního zpřístupnění průmyslového vzoru veřejnosti;
  2. doklad, že se průmyslový vzor vztahuje ke zpřístupněnému průmyslovému vzoru (s hlavními charakteristickými znaky, a zejména znaky majícími „individuální povahu“);
  3. doklad, že se zainteresované kruhy v rámci Evropské unie mohly o zpřístupnění dozvědět. Obtížnost doložení data a rozsahu zpřístupnění veřejnosti by se neměla podceňovat. Je nedílnou součástí systému nezapsaných průmyslových vzorů Společenství, který jinak představuje formu ochrany, jíž lze snadno dosáhnout;
  4. doklad, že údajný padělatel ve skutečnosti kopíruje chráněný průmyslový vzor.
Více informací viz nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství.


Žaloby týkající se porušení práv nevyřizuje úřad EUIPO, ale soudy pro průmyslové vzory Společenství, které jsou určeny členskými státy. Pokud váš průmyslový vzor někdo kopíruje, musíte proti osobě, která vaše právo porušuje, podat žalobu u jednoho z těchto soudů.

Zjistěte si více informací o zápisu, abyste této situaci předešli.


Není vhodné hovořit o přeměně z jednoho práva na jiné. Obě práva mohou existovat pro stejný průmyslový vzor.
Je však důležité připomenout, že nařízení stanoví „odkladnou lhůtu“ jednoho roku, která vám umožňuje vyzkoušet výrobek na trhu s ochranou nezapsaného průmyslového vzoru Společenství, a poté požádat o zápis zapsaného průmyslového vzoru Společenství. Díky odkladné lhůtě se nebude mít za to, že jste během této doby porušili novost vašeho průmyslového vzoru.
Pokud však přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství podáte déle než jeden rok od jeho prvního zpřístupnění veřejnosti, může být váš zapsaný průmyslový vzor Společenství později prohlášen za neplatný.
Proto není možné požívat plné ochrany nezapsaného průmyslového vzoru Společenství po tři roky a poté podat přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství, neboť by tak nebyl splněn požadavek novosti.


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Více informací o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.