Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Základní otázky

 

V souladu s definicí uvedenou v nařízení o průmyslových vzorech Společenství se „(průmyslovým) vzorem“ rozumí vzhled výrobku jako celku nebo jeho části vyplývající z jeho znaků, zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, struktury povrchu a/nebo materiálu výrobku jako takového a/nebo jeho dekoru.


Má-li průmyslový vzor požívat ochrany Společenství, musí být nový a mít individuální povahu.
Existují dva typy průmyslových vzorů Společenství:
  • nezapsaný průmyslový vzor Společenství a
  • zapsaný průmyslový vzor Společenství.


Zapsaný průmyslový vzor Společenství je vzor zapsaný způsobem stanoveným v nařízení o průmyslových vzorech Společenství. Průmyslový vzor je definován jako „vzhled výrobku jako celku nebo jeho části vyplývající z jeho znaků, zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, struktury povrchu a/nebo materiálu výrobku jako takového a/nebo jeho dekoru“. Zde můžete zjistit, zda váš průmyslový vzor splňuje podmínky pro zápis.


Nezapsaný průmyslový vzor Společenství je průmyslový vzor, který splňuje požadavky nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství a který byl zpřístupněn veřejnosti tím, že byl zveřejněn, vystavován, obchodně použit nebo jiným způsobem uveden ve veřejnou známost takovým způsobem, že během obvyklých obchodních činností mohly tyto události vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a specializovaných v daném oboru.
Průmyslový vzor se nepovažuje za zpřístupněný veřejnosti, pokud byl sdělen pouze třetí osobě pod výslovnou nebo mlčky předpokládanou podmínkou jeho utajení.


Rozsah ochrany je stejný. Oba mají jednotnou povahu v celé Evropské unii a na oba se vztahují stejné požadavky na ochranu, jako je novost a individuální povaha.
Přiznaná práva se však liší. Zapsaný průmyslový vzor Společenství přiznává majiteli výlučné právo užívat, vyrábět, nabízet, uvádět na trh, dovážet, vyvážet nebo skladovat výrobky, v nichž je chráněný průmyslový vzor ztělesněn, a zabránit ostatním toto činit s výrobky, v nichž je chráněný průmyslový vzor ztělesněn a které nevyvolávají odlišný celkový dojem.
Majitelé nezapsaného průmyslového vzoru Společenství mohou zabránit komerčnímu využití průmyslového vzoru pouze tehdy, pokud jeho užití vyplývá z kopírování. Byl-li tedy průmyslový vzor vytvořen nezávisle druhým původcem vzoru (který může prokázat, že si nebyl vědom existence chráněného průmyslového vzoru), k porušení práv nedochází.

Zde naleznete více informací o koncepci, z níž vychází průmyslový vzor v kontextu duševního vlastnictví.


Zapsaný průmyslový vzor Společenství přiznává majiteli výlučná práva zahrnující vnější vzhled výrobku nebo jeho části vyplývající z jeho znaků, zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, struktury povrchu a/nebo materiálů výrobku jako takového a/nebo jeho dekoru. Skutečnost, že je právo zapsáno, představuje pro průmyslový vzor velkou jistotu v případě, že by došlo k porušení. Zapsaný průmyslový vzor Společenství má zpočátku platnost po dobu pěti  let ode dne podání přihlášky a jeho platnost může být prodloužena vždy o pět let, celkem nejvýše na dobu 25 let.
 
Zde naleznete více informací o průmyslových vzorech v EU.


Zapsaný průmyslový vzor Společenství má zpočátku platnost po dobu pěti  let od data podání přihlášky, přičemž jeho platnost může být prodloužena vždy o pět let, na dobu celkem nejvýše 25 let, zatímco nezapsaný průmyslový vzor Společenství poskytuje ochranu pouze na dobu tří  let ode dne prvního zveřejnění na území EU.

Zde naleznete více informací o období platnosti zápisu průmyslového vzoru a o tom, jak podat přihlášku k zápisu.


Pro průmyslové vzory Společenství se používá jeden způsob zápisu, který majitelům poskytuje silnou a jednotnou ochranu ve 27 členských státech Evropské unie.
To znamená zjednodušené formální náležitosti díky:
  • jedné přihlášce,
  • jednomu jazyku pro podání,
  • jednomu správnímu centru,
  • správě jednoho spisu,
  • jedné platbě,
  • možnosti podávat hromadné přihlášky (tj. zahrnout několik průmyslových vzorů do jedné přihlášky, jako například celou řadu podobných výrobků),
  • možnosti nezveřejňovat průmyslový vzor po dobu až 30 měsíců (aby se o něm nedozvěděla konkurence).
Zapsaný průmyslový vzor Společenství uděluje majiteli výlučné právo jej užívat a zabránit třetí straně v jeho užití bez majitelova souhlasu.

Zde získáte více informací o výhodách průmyslového vzoru Společenství.


Ne. Konkrétní materiály prostřednictvím průmyslového vzoru Společenství chránit nelze.
Chráněný je vzhled výrobku, pro nějž je průmyslový vzor použit, přestože použití určitých materiálů, jako je dřevo, může vnější vzhled výrobku určitým způsobem ovlivnit.
Přiznané právo neposkytuje výlučné právo vyrábět daný výrobek ze dřeva. Konkurenti mohou vyrábět svůj výrobek ze dřeva, pokud bude jejich průmyslový vzor splňovat požadavky novosti a individuální povahy.

Příklady průmyslových vzorů.
Kritéria přihlášky průmyslového vzoru.


Jedná se například o díly automobilů, jako jsou postranní zrcátka, nárazníky, kapoty nebo světla.
Jsou-li při obvyklém používání složeného výrobku viditelné, nemusí být nutně ze zápisu vyloučeny, ale budou mít omezenou ochranu. Takové zapsané součásti je možné vyrábět nebo prodávat konkrétně pro účely oprav původního výrobku, aniž by byla porušena práva k zapsanému průmyslovému vzoru Společenství. Pokud při obvyklém používání viditelné nejsou, nebudou z ochrany prostřednictvím zápisu vyloučeny, nebudou však požívat právní ochrany přiznané průmyslovým vzorům Společenství, jelikož úřad EUIPO před zápisem neprovádí skutečnou kontrolu dodržení požadavků na ochranu.


Stavebnicový systém je řada předmětů, které mají být různými způsoby propojovány. Typickým příkladem jsou stavebnicové kostky nebo dětské skládačky. Toto pojetí má také velký význam pro nábytkářský průmysl, jelikož zahrnuje výrobky, jako jsou psací a další stoly, které se mohou skládat z řady menších stolů a které je možné stavět do různých uspořádání.

Více informací viz:


„Vzájemným propojením“ se označuje znak výrobku, který umožňuje sestavování výrobku nebo jeho mechanické připojení k jinému výrobku, například připojení pro svíčku nebo výfuk. Tyto výrobky musí mít konkrétní „tvar a rozměr“, aby do automobilu pasovaly.
Vzájemná propojení zpravidla nezahrnují možnost alternativních konfigurací jako v případě stavebnicového systému.
Přihlášky k zápisu „vzájemných propojení“ nebudou z ochrany prostřednictvím zápisu vyloučeny, nebudou však požívat právní ochrany přiznané průmyslovému vzoru Společenství, jelikož úřad EUIPO před zápisem neprovádí skutečnou kontrolu dodržení požadavků na ochranu.


Je možné získat obě formy ochrany.
Průmyslový vzor Společenství bude chráněn, splňuje-li v době přihlášení zákonné požadavky týkající se novosti a individuální povahy. Ochrana poskytovaná průmyslovým vzorem Společenství se týká linií, obrysů, barev, tvaru a/nebo struktury povrchu výrobku, pro který je tento průmyslový vzor použit nebo který tyto aspekty zahrnuje.
Trojrozměrná ochranná známka EU bude zapsána, pokud lze výrobek sám o sobě považovat za označení, které odlišuje výrobky přihlašovatele od výrobků jiné osoby nebo podniku s podobným předmětem podnikání. Ochrana poskytovaná ochrannou známkou EU se týká rozlišovací způsobilosti samotného označení v porovnání s totožnými reprodukcemi a označeními s vizuálními, fonetickými nebo pojmovými podobnostmi, na základě nichž existuje nebezpečí záměny.
Například obal lze chránit jako ochrannou známku EU i jako zapsaný průmyslový vzor Společenství, splňuje-li odpovídající zákonné požadavky: nový tvar se stává synonymem výrobků/služeb společnosti, a lze jej tedy zapsat jako ochrannou známku, a zároveň jej lze na základě jeho individuální povahy a novosti chránit jako průmyslový vzor Společenství.
 
Viz příklady trojrozměrných ochranných známek v metodických pokynech, části B – Průzkum, oddíle 2 – Formální náležitosti, odstavci 9.3
Více informací o průmyslových vzorech


Zápis prostorové ochranné známky chrání rozlišovací způsobilost označení v porovnání s ostatními existujícími označeními, která se používají pro stejné výrobky nebo služby, zatímco zápis průmyslového vzoru chrání novost a individuální povahu výrobku.
Znak novosti se nevztahuje na ochranné známky a znak rozlišovací způsobilosti se nevztahuje na průmyslové vzory.
Ochranná známka není časově omezena (lze ji neomezeně obnovovat vždy na dobu 10 let), kdežto doba ochrany zapsaného průmyslového vzoru Společenství činí maximálně 25 let ode dne podání přihlášky.


Patent se vztahuje na funkci, fungování nebo konstrukci vynálezu. Patent může být udělen na jakýkoli vynález, ve všech technologických oborech, a to za předpokladu, že je nový, je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelný.
Více informací o patentech naleznete v Evropském patentovém rejstříku
Průmyslový vzor se vztahuje pouze na vzhled výrobku. Průmyslový vzor nechrání funkci výrobku.
Chcete-li chránit výrobek patentem i průmyslovým vzorem (tzn. nový výrobek může bez problémů zahrnovat nové funkce i nový vzhled), bude zásadní načasování přihlášek, jelikož musí být zajištěno, že zveřejnění jednoho či druhého práva neohrozí novost druhé přihlášky.
 


Užitný vzor je výlučné právo udělené na nové řešení. Je podobný patentu a někdy se označuje jako „malý patent“ nebo „inovační patent“. Může být udělen každému, kdo vynalezne nebo objeví nový a užitečný stroj, průmyslový výrobek, složení látky nebo jakékoli jejich nové užitečné vylepšení. Užitné vzory v některých členských státech EU neexistují a ochranu užitného vzoru na úrovni EU nelze získat.
 
Více informací o seznamu zemí a oblastí, které poskytují ochranu užitného vzoru.


Ano. Zveřejnění však může být odloženo až o 30 měsíců a výrobek tak může zůstat utajen, dokud nejste připraveni jej zpřístupnit veřejnosti. Pokud se rozhodnete zapsaný průmyslový vzor Společenství nezveřejnit vůbec, platnost zápisu skončí po uplynutí 30měsíční doby odkladu.
Aby mohl být průmyslový vzor po uplynutí doby odkladu zveřejněn, musíte uhradit příslušné poplatky za zveřejnění a případně do 27 měsíců od data podání přihlášky nebo od jakéhokoli data vzniku práva přednosti předložit ztvárnění průmyslového vzoru (pokud přihláška obsahovala vzorek).
 
Více informací o zveřejnění vašeho průmyslového vzoru
Více informací o poplatcích a platbách
 


Původce průmyslového vzoru (nebo jeho následný majitel) může požádat o ochranu nanejvýš do jednoho roku od okamžiku, kdy průmyslový vzor poprvé zveřejní, přičemž jejich vlastní zveřejnění zápis neohrozí. Tomuto opatření se říká „odkladná lhůta“ (jinými slovy, průmyslový vzor se považuje za nový po dobu jednoho  roku od zveřejnění). To majitelům umožňuje určit, zda se jim zažádání o ochranu průmyslového vzoru vyplatí. Nedostatkem je právní nejistota pro třetí strany, zda bude průmyslový vzor zapsán. Jedná se však o relativně krátké období, během něhož konkurenti nemohou průmyslový vzor volně kopírovat kvůli právu nezapsaného průmyslového vzoru, které poskytuje nařízení o průmyslových vzorech Společenství.
To je užitečné zejména pro malé podniky, jelikož právě ty často nemají zdroje na financování systematického zápisu průmyslových vzorů, jejichž úspěch na trhu není vždy jistý.
 
Více informací


Ano, pokud je dodržena odkladná lhůta jednoho  roku. Jinými slovy, přihláška k zápisu průmyslového vzoru Společenství musí být podána do jednoho roku od zveřejnění národního průmyslového vzoru. Pokud byla první přihláška průmyslového vzoru podána před méně než šesti  měsíci, je možné uplatnit právo přednosti této předchozí přihlášky v rámci přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství.
 
Více informací o tipech a osvědčených postupech v souvislosti s podáním přihlášky průmyslového vzoru


Ceny DesignEuropa oceňují vynikající počiny na poli průmyslových vzorů a jejich správy u majitelů zapsaných průmyslových vzorů Společenství, ať již z řad jednotlivců, malých podniků, nebo velkých společností.

Více informací o cenách DesignEuropa a o tom, jak se přihlásit


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Bližší informace o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.