Nové nařízení o ochranné známce EU Změny platné od 1. října 2017

Dne 23. března 2016 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení o ochranné známce Společenství (pozměňující nařízení).

Pozměňující nařízení přináší mimo jiné tyto změny: změnu názvu úřadu na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, změnu označení ochranných známek spravovaných úřadem na ochranné známky Evropské unie a změnu systému poplatků za ochranné známky. Další změny se týkají průzkumových řízení, absolutních důvodů, námitek a výmazů, relativních důvodů a odvolání. Přehled změn naleznete zde.

Pozměňující nařízení obsahuje řadu ustanovení, která vstoupí v platnost ke dni 1. října 2017, jelikož bylo třeba je podrobněji upravit v sekundárních právních předpisech.

Sekundárními právními předpisy jsou nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2017/1001, a prováděcí nařízení (EU) 2018/626, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) 2017/1001.

Sekundární právní předpisy obsahují podrobná přechodná ustanovení, která stanovují, v jakých případech se na řízení uplatní nová procesní pravidla (Tabulka s přehledem přechodných ustanovení).

Reforma právních předpisů je dokladem úspěšnosti systému ochranných známek EU a potvrzuje, že jeho hlavní zásady jsou nadčasové a i nadále splňují potřeby a očekávání podniků. Cílem reformy je na tento úspěch navázat a zavést systém, který je efektivnější a jednotnější jako celek a lépe přizpůsobený éře internetu.

Pozměňující nařízení usiluje zejména o zjednodušení řízení, zvýšení právní jistoty a také jednoznačné definování všech úkolů úřadu, včetně rámce pro spolupráci a sbližování postupů mezi úřadem EUIPO a úřady duševního vlastnictví členských států.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Od 1. října 2017 začne platit řada změn, které lze rozdělit do tří hlavních oblastí. Kliknutím na jednotlivé odkazy získáte podrobné informace:

V této sekci naleznete obecné informace a přehled o nařízení o ochranné známce EU, nejsou však právně závazné.
Všem uživatelům (stávajícím i potenciálním) důrazně doporučujeme, aby se seznámili s nařízením (EU) 2015/2424, které je dostupné ve všech jazycích EU.
Upozorňujeme, že směrnice úřadu EUIPO zůstávají i nadále hlavními referenčními dokumenty pro uživatele systému ochranných známek Evropské unie a odborné poradce, kteří se chtějí ujistit, že mají k dispozici nejaktuálnější informace o praxi úřadu EUIPO v oblasti průzkumu.

Informace o změnách, které vstoupily v platnost dne 23. března 2016, naleznete zde.