Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Často kladené dotazy

Obecné otázky

1. Co se stane s mojí ochrannou známkou?

2. Změní se moje postupy jednání s úřadem?

3. Kde naleznu informace o postupech týkajících se ochranných známek podle pozměňujícího nařízení?

Poplatky

4. Co mám dělat, když obdržím fakturu, kterou nedokážu identifikovat?

5. Jaké rozdíly existují mezi starým a novým systémem poplatků za ochranné známky?

6. Pokud dojde v souvislosti se změnami v systému poplatků k přeplatku, bude přeplatek vrácen?

7. Nová podání – musím zaplatit „starý" nebo „nový" poplatek?

Prohlášení podle čl. 28 odst. 8 nařízení o ochranné známce EU

8. Kdo může učinit prohlášení podle čl. 28 odst. 8 nařízení o ochranné známce EU?

9. Kdy lze učinit prohlášení podle čl. 28 odst. 8 nařízení o ochranné známce EU?

10. Jaký formulář je třeba použít pro prohlášení podle čl. 28 odst. 8 nařízení o ochranné známce EU?

Obnova

11. Jaké datum je určující při stanovování toho, jaké poplatky za obnovu se vztahují na konkrétní ochrannou známku EU?

12. Může majitel ochranné známky, na kterou se vztahuje starý poplatek za obnovu, odložit platbu a uhradit nový nižší poplatek později během šestiměsíční diskreční lhůty?

13. Vyprší základní lhůta pro obnovu na konci měsíce nebo k určitému datu?Obecné otázky

1. Co se stane s mojí ochrannou známkou?

Vstupem pozměňujícího nařízení v platnost se stávající ochranné známky Společenství a přihlášky ochranných známek Společenství automaticky stanou ochrannými známkami Evropské unie a přihláškami ochranných známek Evropské unie. Uživatelé nebudou muset provést žádné kroky.

2. Změní se moje postupy jednání s úřadem?

Ne. Všechny on-line přihlášky budou aktualizovány a v den vstupu pozměňujícího nařízení v platnost připraveny k použití. Nová struktura poplatků se odrazí v on-line přihlášce ochranné známky a ve všech ostatních přihláškách dostupných na našich internetových stránkách. V den vstupu pozměňujícího nařízení v platnost dojde k aktualizaci kalkulačky poplatků a úplného seznamu poplatků tak, aby odrážely novou strukturu poplatků.

3. Kde naleznu informace o postupech týkajících se ochranných známek podle pozměňujícího nařízení?

Dne 23. března 2016, tedy k datu vstupu pozměňujícího nařízení v platnost, vstoupí v platnost také aktualizovaná verze směrnic týkajících se průzkumu, která zohlední změny postupů úřadu při průzkumu ochranných známek zavedené na základě pozměňujícího nařízení. Tyto informace budou dostupné na našich internetových stránkách věnovaných stávající praxi v oblasti ochranných známek. Další informace jsou dostupné ve zpravodaji úřadu Alicante News, který obsahuje aktuální informace o záležitostech týkajících se duševního vlastnictví a úřadu.

 

Poplatky

4. Co mám dělat, když obdržím fakturu, kterou nedokážu identifikovat?

Obdržíte-li dopis nebo fakturu, pečlivě si ověřte, co je vám nabízeno a zda je zdroj faktury pravý. V případě jakýchkoli pochybností konzultujte věc se svými právními poradci nebo se obraťte na nás. Další informace o zavádějících fakturách naleznete zde.

5. Jaké rozdíly existují mezi starým a novým systémem poplatků za ochranné známky?

Pozměňující nařízení, které vstupuje v platnost dne 23. března 2016, zavádí celkové snížení poplatků splatných úřadu v záležitostech týkajících se ochranných známek a nový systém jednoho poplatku za každou třídu v případě poplatků za přihlášky a obnovu. Seznam všech poplatků naleznete v příloze I pozměňujícího nařízení. Podrobnější informace jsou k dispozici na této internetové stránce, na níž naleznete také tabulky porovnávající poplatky za přihlášku, obnovu, podání námitek, výmaz a odvolání platné v souvislosti s ochrannými známkami EU podle starého a nového systému.

6. Pokud dojde v souvislosti se změnami v systému poplatků k přeplatku, bude přeplatek vrácen?

Ano. Dne 29. ledna prezident úřadu zveřejnil na internetu plán pro vracení přeplatků v souvislosti s uhrazenými poplatky za obnovu. Způsob navrácení přeplatku bude záviset na použité platební metodě. Prostudujte si prosím tuto on-line zprávu, která způsob navracení poplatků podrobně vysvětluje.

7. Nová podání – musím zaplatit „starý" nebo „nový" poplatek?

O tom, jaký poplatek je třeba uhradit (tj. poplatek podle starého, nebo nového systému), rozhoduje datum podání přihlášky ochranné známky EU, námitek, návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti (výmazu) nebo odvolání (v souvislosti s ochrannými známkami EU).

Pokud k příslušnému podání došlo před vstupem nového nařízení v platnost (tj. před 23. březnem 2016), bude poplatek stanoven podle starého systému, a to i v případě, že bude uhrazen až po vstupu nového nařízení v platnost. To se vztahuje i na stanovení jakýchkoli případných příplatků za pozdní úhradu. Pokud však k příslušnému podání dojde po vstupu nového nařízení v platnost (tj. dne 23. března 2016 nebo později), bude poplatek stanoven podle nového systému. Toto pravidlo vychází z toho, že jakmile je uhrazen příslušný poplatek, daný úkon nabývá platnosti dnem podání, tj. daný dokument se považuje za podaný v den podání až po uhrazení poplatku.

Např. jestliže tříměsíční lhůta k podání námitek začne běžet dne 1. února 2016 a skončí dne 30. dubna 2016 a námitky budou podány dne 1. března 2016, předkladatel námitek bude muset uhradit poplatek stanovený na základě starého systému (tj. 350 EUR). Pokud však v rámci stejné lhůty budou námitky podány dne 15. dubna 2016, na jejich předkladatele se bude vztahovat nový poplatek (tj. 320 EUR). Předkladatel námitek nemůže námitky podat dne 1. března 2016 a čekat až do 30. dubna 2016, aby mohl uhradit nový poplatek, protože přestože by byl poplatek zaplacen během tříměsíční lhůty k podání námitek, datum podání námitek (a jejich účinnost) předchází datu vstupu nového nařízení v platnost.

 

Prohlášení podle čl. 28 odst. 8 nařízení o ochranné známce EU

8. Kdo může učinit prohlášení podle čl. 28 odst. 8 nařízení o ochranné známce EU?

Majitelé ochranných známek EU nebo mezinárodních zápisů s vyznačením EU, které byly podány nebo vyznačeny před 22. červnem 2012, obsahují celý název třídy Niceského třídění a byly zapsány před tím, než vstoupilo v platnost nařízení 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce EU.

9. Kdy lze učinit prohlášení podle čl. 28 odst. 8 nařízení o ochranné známce EU?

Prohlášení podle čl. 28 odst. 8 nařízení o ochranné známce EU musí být učiněna mezi 23. březnem 2016 a 24. zářím 2016 včetně.

10. Jaký formulář je třeba použít pro prohlášení podle čl. 28 odst. 8 nařízení o ochranné známce EU?

Úřad vytvořil nový on-line formulář žádosti o záznam údajů, který naleznete pod hlavičkou „Záznam údajů o OZEU" jako podtyp „Prohlášení podle čl. 28 odst. 8". Formulář bude k dispozici v sekci Formuláře a podání od 23. března 2016. K podání této žádosti on-line se uživatelé musí přihlásit na internetové stránky úřadu. Majitelé, kteří chtějí podat žádost v papírové podobě, by měli použít běžný formulář žádosti o záznam údajů. Pro jednu ochrannou známku EU je možné podat pouze jeden formulář.
Více informací naleznete v podrobně rozpracovaných často kladených dotazech týkajících se prohlášení podle čl. 28 odst. 8 nařízení o ochranné známce EU.

 

Obnova

11. Jaké datum je určující při stanovování toho, jaké poplatky za obnovu se vztahují na konkrétní ochrannou známku EU?

Datum, na základě kterého se stanoví, jaké poplatky za obnovu je třeba uhradit, je „datum uplynutí platnosti" ochranné známky. Všechny ochranné známky EU, jejichž platnost vypršela před 23. březnem 2016, budou podléhat „starému" systému poplatků bez ohledu na to, kdy budou příslušné poplatky uhrazeny. Všechny ochranné známky EU, jejichž platnost vyprší dne 23. března 2016 nebo později, budou podléhat „novému" systému poplatků. Toto pravidlo bylo zavedeno ve sdělení prezidenta úřadu č. 2/2016 ze dne 20. ledna 2016. Další informace jsou k dispozici na této internetové stránce.

12. Může majitel ochranné známky, na kterou se vztahuje starý poplatek za obnovu, odložit platbu a uhradit nový nižší poplatek později během šestiměsíční diskreční lhůty?

Ne. Datum, na základě kterého se určí, jaký poplatek za obnovu je třeba uhradit, je „datum uplynutí platnosti" ochranné známky. Toto datum je určující i tehdy, když se majitel rozhodne s platbou posečkat a provést ji později během další šestiměsíční diskreční lhůty. V případech, kdy datum uplynutí platnosti ochranné známky předchází datu 23. března 2016 (a to i tehdy, pokud majitel uhradí poplatek po vstupu nového pozměňujícího nařízení v platnost), jsou veškeré další příplatky za pozdní úhradu (konkrétně 25 % ze zpožděného poplatku za obnovu) stanoveny na základě poplatku, který byl splatný v den uplynutí platnosti ochranné známky.

13. Vyprší základní lhůta pro obnovu na konci měsíce nebo k určitému datu?

Podle stávajícího nařízení o ochranné známce Společenství je žádost o obnovu zápisu třeba podat a příslušný poplatek za obnovu zaplatit do konce měsíce, v jehož průběhu má skončit platnost zápisu ochranné známky, přičemž dodatečná šestiměsíční „diskreční lhůta" pro obnovu začíná běžet první den následující po konci uvedeného měsíce.

Podle nového pozměňujícího nařízení je tento článek pozměněn. Žádost o obnovu zápisu je nutno podat a příslušný poplatek za obnovu zaplatit v období šesti měsíců přede dnem uplynutí doby platnosti zápisu (jinými slovy „přede dnem uplynutí platnosti" ochranné známky), přičemž dodatečná šestiměsíční diskreční lhůta na obnovu začíná běžet den následující po datu uplynutí platnosti ochranné známky.

Úřad však stanovil přechodná ustanovení pro ochranné známky, jejichž základní šestiměsíční lhůta pro obnovu začala běžet přede dnem vstupu nového pozměňujícího nařízení v platnost, tj. před 23. březnem 2016. Na tyto ochranné známky se bude vztahovat „starý" způsob stanovení poplatků, a to i v případě, že jejich platnost vyprší po 23. březnu 2016. To znamená, že ochranné známky EU, jejichž platnost vyprší dne 22. září 2016, budou prvními ochrannými známkami, na které se bude plně vztahovat nový způsob stanovení lhůt pro obnovu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.