Jsme úřad EUIPO

Často kladené dotazy Změny platné od 1. října 2017

Tato sekce často kladených dotazů byla připravena na základě dotazů, které naše informační středisko od uživatelů již obdrželo.

Otázky a odpovědi uvedené na této stránce jsou rozdělené do čtyř oddílů: informace a zdroje, zrušení požadavku na grafické ztvárnění, certifikační ochranné známky a procesní změny.

Vyzýváme uživatele, aby se podívali na hlavní sekci našich internetových stránek, kde naleznou informace o uvedených změnách.

Směrnice úřadu týkající se ochranných známek budou k 1. říjnu zcela aktualizovány, aby zohlednily změny, které vstoupí v platnost jako výsledek reformy právních předpisů.

Budete-li mít jakékoli další dotazy nebo zájem o více informací o změnách, které vstoupí v platnost od 1. října, kontaktujte nás.

 • Informace a zdroje

 • Kde naleznu shrnutí hlavních změn, které vstoupí v platnost 1. října 2017?

  Na našich internetových stránkách jsme připravili sekci s informacemi o hlavních změnách (včetně procesních změn, zrušení požadavku na grafické ztvárnění a certifikačních známek EU), kterou naleznete zde. K 1. říjnu 2017 budou k dispozici plně aktualizované směrnice týkající se průzkumu, v nichž budou uvedené změny zohledněny.

 • Kde naleznu příslušná znění právních předpisů?

 • Zrušení požadavku na grafické ztvárnění a druhy ochranných známek

 • Jaký dopad má zrušení požadavku na grafické ztvárnění v praxi?

  Zrušení požadavku na grafické ztvárnění znamená, že některé druhy ochranných známek, které lze ztvárnit pouze v elektronické podobě (např. multimediální ochranné známky), jsou nyní přijatelné. Rovněž to znamená, že přihlášky OZEU, které nejsou obrazové (zvukové ochranné známky) nebo zahrnují pohyblivé obrazy (pohybové ochranné známky), se budou snadněji podávat, jelikož přihlašovatel bude moci využít elektronické prostředky a nebude se muset spoléhat na grafické ztvárnění. Ztvárnění OZEU však stále musí splňovat několik požadavků. Ochranná známka musí být ztvárněna v jakékoli formě s využitím všeobecně dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku. Navíc nejsou povoleny vzorky.

  Takže např., co se týče vůní, pokud stav techniky někdy umožní podat přihlášku týkající se vůně s využitím „všeobecně dostupných technologií“, mohla by být pro takové ochranné známky použita kategorie „jiné“. K tomu však v nejbližší době nejspíš nedojde. Proto zrušení grafického ztvárnění nemá na takové přihlášky velký vliv.

 • Jaké jsou nové „druhy“ ochranných známek?

  Prováděcí nařízení o ochranné známce EU (prováděcí nařízení o OZEU) stanoví zvláštní pravidla a požadavky pro nejoblíbenější druhy ochranných známek, a to:

  DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMEK

  Slovní

  Barevná
  (tvořená jedinou barvou nebo barevnou kombinací)

  Obrazová

  Zvuková

  Prostorová

  Pohybová

  Poziční

  Multimediální

  Se vzorem

  Hologramová

  Pouze jeden druh je zcela nový, a sice multimediální ochranná známka, která je definována jako „ochranná známka tvořená nebo doplněná kombinací obrazu a zvuku“. Další druhy ochranných známek uvedené výše zahrnují ochranné známky, které již existovaly (např. obrazové a zvukové), ochranné známky, které byly dříve zařazeny do širší kategorie (např. ochranné známky se vzorem) a trojrozměrné ochranné známky se nyní nazývají „prostorové ochranné známky“.

  Druhy ochranných známek a technické požadavky na podání jejich přihlášky (formáty souborů) naleznete na našich internetových stránkách. Od 1. října bude náš nástroj pro elektronické podání aktualizovaný tak, aby zahrnoval všechny uvedené druhy ochranných známek.

 • Mohu u obrazové ochranné známky požadovat určité barevné provedení?

  Ne. Od 1. října 2017 úřad EUIPO nepřijímá žádné popisy obrazových ochranných známek. Stejně tak nebude u obrazových OZEU přihlíženo k označení barvy, které v přihlašovacím procesu OZEU nehraje žádnou roli. Je to v souladu s principem „platí to, co je vidět“, na němž se zakládá zrušení požadavku na grafické ztvárnění. Cílem je zajistit, aby záznamy ochranných známek v rejstříku OZEU byly jasnější, dostupnější a snadněji dohledatelné.

  Jelikož některé země vyžadují písemné označení barvy pro účely uplatnění práva přednosti, úřad EUIPO v elektronickém formuláři přihlášky zpřístupní volitelné pole, ve kterém bude možné barvy uvést. Tento popis bude zobrazený ve formuláři přihlášky OZEU, aby jej uživatelé mohli v dotčených zemích používat, úřad EUIPO jej však nebude zkoumat ani jej nezapíše do rejstříku OZEU.

 • Musí být u ztvárnění barevné ochranné známky (tvořené jedinou barvou nebo barevnou kombinací) uveden kód barvy?

  Ano. Od 1. října 2017 se u ochranné známky tvořené výlučně jedinou barvou nebo barevnou kombinací vyžaduje reprodukce barvy a odkaz na všeobecně uznávaný kód barvy, jako je Pantone, Hex, RAL, RGB nebo CMYK.

 • Jakou úlohu hraje popis u ochranných známek tvořených barevnou kombinací?

  U ochranné známky tvořené výlučně barevnou kombinací (bez obrysů) se vyžaduje reprodukce znázorňující systematické uspořádání barevné kombinace jednotným a předem stanoveným způsobem. Připojit lze rovněž popis uvádějící systematické uspořádání barev. Uvedený popis však musí odpovídat ztvárnění a nesmí přesahovat jeho rozsah.

 • Jak ztvárním zvukovou ochrannou známku po 1. říjnu 2017?

  Existují dva způsoby, a sice předložení audionahrávky reprodukující zvuk nebo přesné zachycení zvuku v notovém zápisu. Další způsoby ztvárnění, včetně sonogramů, popisu zvuku slovy nebo onomatopoie (zvukomalby), nebudou akceptovány. Více informací o technických požadavcích při podávání přihlášky zvukové ochranné známky naleznete zde.

 • U jakých druhů ochranných známek se vyžaduje popis?

  Popis již není třeba uvádět u žádného druhu ochranné známky. Je však možné jej uvést u poziční ochranné známky, ochranné známky se vzorem, ochranné známky tvořené barvou (barevnou kombinací) a pohybové ochranné známky. Popis musí odpovídat ztvárnění a nesmí přesahovat jeho rozsah.


 • Certifikační ochranné známky EU

 • Co je certifikační ochranná známka a kdo si ji může nechat zapsat?

  Certifikační ochranná známka je třetí kategorie ochranné známky Evropské unie, kterou nově zavádí nařízení o OZEU (další jsou individuální ochranná známka a kolektivní ochranná známka).

  Certifikační známka znamená, že výrobky a služby splňují určité kontrolované normy kvality stanovené v dokumentu s názvem „pravidla pro užívání“, který musí být součástí přihlášky ochranné známky.

  Certifikační ochrannou známku EU může používat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který dodržuje pravidla pro její užívání. Vlastník ochranné známky této kategorie však nesmí vykonávat podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou danou známkou certifikovány, a musí předložit prohlášení, že tento požadavek splňuje.

  Poplatek za přihlášku certifikační ochranné známky podanou on-line činí 1 500 EUR. Další informace o certifikačních ochranných známkách EU naleznete ve zvláštní sekci našich internetových stránek.

 • Jaký je rozdíl mezi kolektivní a certifikační ochrannou známkou EU?

  Kolektivní ochranná známka EU znamená, že výrobky a služby chráněné touto známkou pocházejí od členů určitého sdružení a mohou ji používat pouze tito členové.

  Certifikační ochrannou známku EU však může používat jakýkoli subjekt, který dodržuje pravidla pro její užívání.

  V tabulce níže jsou shrnuty hlavní rozdíly mezi individuální, kolektivní a certifikační ochrannou známkou.

   

  Certifikační

  Kolektivní

  Individuální

  Formální náležitosti

  Přihlašuje se výslovně jako taková

  Pravidla pro užívání

  Přihlašuje se výslovně jako taková

  Pravidla pro užívání

  Pokud se nepřihlašuje jako certifikační/kolektivní

  Kdo ji může podat

  Fyzické osoby

  Právnické osoby

  Přihlašovatel nemůže vykonávat podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány.

  Určitá sdružení

  Veřejnoprávní právnické osoby (fyzické osoby vyloučeny)

  Fyzické osoby

  Právnické osoby

  Průzkum absolutních důvodů

  Další požadavky

  Zeměpisný původ nelze certifikovat*

  Další požadavky

  Výjimka týkající se zeměpisného původu podle čl. 7 odst. 1 písm. c)

  Celý článek 7

  Užívání

  Vlastněná vlastníkem

  Užívaná certifikovanými společnostmi a jednotlivci

  Vlastněná sdružením

  Užívaná členy sdružení

  Normálně vlastněná a užívaná vlastníkem

  Funkce

  Rozlišuje výrobky a služby, které jsou certifikované vlastníkem, od výrobků a služeb, které certifikované nejsou

  Rozlišuje výrobky a služby členů sdružení

  Označení obchodního původu

  Poplatky

  1 500 EUR (on-line podání) za první třídu; 50 EUR za druhou třídu a 150 EUR za každou další třídu

  1 500 EUR (on-line podání) za první třídu; 50 EUR za druhou třídu a 150 EUR za každou další třídu

  850 EUR (on-line podání) za první třídu; 50 EUR za druhou třídu a 150 EUR za každou další třídu

  * V souladu s článkem 83 nařízení o OZEU certifikační ochranná známka není schopna rozlišit výrobky nebo služby certifikované, pokud jde o zeměpisné označení.

 • Kdy mohu podat přihlášku certifikační ochranné známky EU?

  Přihlášku je možné podat kdykoli od 00:00 středoevropského letního času (SELČ) 1. října 2017.

 • Mohu převést kolektivní ochrannou známku na certifikační ochrannou známku?

  Ne. Nařízení o OZEU ani sekundární právní předpisy neumožňují převedení (konverzi) kolektivní ochranné známky na certifikační ochrannou známku, pokud datum podání kolektivní ochranné známky předchází 1. říjnu 2017, a proto úřad nemůže akceptovat požadavky na změnu kategorie známky.

 • Existují nějaké pokyny k požadavkům a postupům týkajícím se získání ochrany formou certifikační ochranné známky EU?

  Obsah pravidel pro užívání certifikačních ochranných známek EU stanoví článek 17 prováděcího nařízení o OZEU.


 • Procesní změny

 • Jak mohu požádat o to, aby získaná rozlišovací způsobilost byla považována za vedlejší prohlášení?

  Získaná rozlišovací způsobilost jako vedlejší prohlášení je novinkou, kterou zavedl čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení o OZEU a která přihlašovateli umožňuje vyčerpat své právo na odvolání ve věci „vnitřní rozlišovací způsobilosti“ předtím, než bude muset prokázat získanou rozlišovací způsobilost. Od 1. října 2017 to lze provést jak u přihlášky OZEU, tak nejpozději v replice na první námitku. Nelze to učinit poprvé před odvolacím senátem. Přihlašovatel může označit získanou rozlišovací způsobilost jako vedlejší prohlášení na elektronickém formuláři přihlášky.

 • Kdy bych měl(a) uplatnit právo přednosti?

  Od 1. října 2017 včetně musí být právo přednosti uplatněno ve stejný den, kdy je podána přihláška OZEU. Pokud se to vyžaduje, musí být doklady na podporu tohoto nároku předloženy do tří měsíců od data podání. Kromě toho, pokud podpůrné doklady nejsou v jazyce úřadu, úřad nyní může (ale nemusí) požádat o jejich překlad. Upozorňujeme přihlašovatele také na to, že od 1. října 2017 včetně se uplatnění práva přednosti již neposuzuje věcně ve fázi podání. V této fázi úřad zkontroluje pouze to, zda jsou splněny všechny formální náležitosti, a sice číslo, datum a země údajného prvního podání a dostupnost oficiálních on-line zdrojů, kde lze údaje o právu přednosti (nebo předložení dokumentů a překladů týkajících se práva přednosti) ověřit.

  Stávající požadavek na předložení kopie daného zápisu ověřené příslušným orgánem byl zrušen a článek 6 prováděcího nařízení o OZEU nyní požaduje pouze předložení „kopie“ příslušného zápisu. Avšak podle článku 39 nařízení o OZEU [dříve článek 34 nařízení o OZEU] výkonný ředitel již požadavky na příslušnou dokumentaci zmírnil. V praxi se tedy u uplatňování seniority nic zásadního nemění.

 • Jaké on-line zdroje úřad akceptuje?

  Úřad uznává všechny databáze vnitrostátních a regionálních úřadů duševního vlastnictví v EU. TMview se akceptuje jako portál poskytující přístup k vnitrostátním úřadům. V případě zeměpisných označení může osoba, která podala námitku, nebo žadatel o výmaz nyní využít databáze EU (např. E-Bacchus, E-Spirits a E-Door). Stačí obecný odkaz na takové databáze a zdroje, uvedení přímého hypertextového odkazu je volitelné.

 • Změnil se jazykový režim úřadu?

  Ne. Přihlášku ochranné známky Evropské unie (OZEU) lze stále podat v jakémkoli úředním jazyce EU, který bude prvním jazykem. Kromě toho musí být uveden druhý jazyk, který je jedním z pěti jazyků používaných úřadem: angličtina, francouzština, němčina, italština či španělština. Tento jazykový režim se uplatňuje po celou dobu postupu při podávání přihlášky a průzkumového řízení až do zápisu, s výjimkou námitek a doplňkových žádostí. Námitku nebo žádost o výmaz lze podat:

  • na základě volného uvážení osoby, která námitky podala, nebo žadatele o výmaz zápisu v prvním či druhém jazyce přihlášky OZEU, je-li první jazyk jedním z pěti jazyků používaných úřadem,
  • ve druhém jazyce, není-li první jazyk jazykem používaným úřadem.
 • Jaké jsou nové požadavky a normy týkající se překladu?

  Od 1. října 2017 včetně lze většinu druhů důkazů dále podávat v libovolném úředním jazyce EU. Pokud jazyk použitý u důkazu na podporu odůvodnění (kromě osvědčení o podání přihlášky, zápisu a obnově nebo ustanovení příslušných právních předpisů) není jazykem řízení, musí být nyní překlad předložen pouze v případech, kdy o to úřad požádá – z vlastního podnětu nebo na základě odůvodněné žádosti druhého účastníka řízení. Do této kategorie by spadaly důkazy na podporu získané rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména.

  Nicméně důkazy na podporu odůvodnění (osvědčení o podání přihlášky, zápisu a obnově nebo ustanovení příslušných právních předpisů) musí být nadále předkládány v jazyce řízení (nebo do tohoto jazyka přeloženy) ve lhůtě stanovené pro odůvodnění.

  „Normy pro překlady“ v souladu s článkem 25 prováděcího nařízení o OZEU jsou navíc méně přísné než dříve. Pokud účastník uvede, že jsou důležité pouze části dokumentu, může být překlad omezen na uvedené části.

  Uvedené změny jsou pro uživatele systému OZEU opravdu přínosné. Jsou hospodárné, umožňují zjednodušení a celkově snižují náklady.

 • Jak bych měl(a) předložit důkazy?

  Důkazy přiložené k podání musí být jasně označené, indexované a musí na ně být jasně odkazováno. Nová pravidla týkající se příloh z velké části odrážejí pravidla Tribunálu (C.2., Seznam příloh a C.3., Přílohy).

 • Změnil se způsob komunikace s úřadem?

  Způsoby komunikace úřadu a s úřadem byly změněny tak, aby byl zohledněn vývoj v oblasti informačních technologií. Zejména:

  • Zastaralé formy komunikace byly zrušeny, jmenovitě osobní doručení a uložení v poštovní přihrádce u úřadu.
  • „Elektronické prostředky“ jsou definovány široce, takže nyní zahrnují fax a případně mnoho dalších médií. Výkonný ředitel stanoví, do jaké míry a za jakých technických podmínek lze uvedená média používat, a uživatelé budou o jakýchkoli změnách včas informováni.
  • Specifické uvedení „faxu a jiných technických komunikačních prostředků“ bylo ze sekundárních právních předpisů odstraněno (avšak viz předchozí bod o „elektronických prostředcích“).
  • „Kurýrní služba“ byla zavedena konkrétně jako prostředek komunikace úřadu a s úřadem vedle komunikace poštou.
 • Mohu stále ještě použít fax?
  • Od 1. října 2017 do definice komunikace „elektronickými prostředky“ vedle sekce User Area (elektronické podání) spadá rovněž fax, což znamená, že i na fax se vztahuje snížený poplatek za přihlášky a obnovu zápisu OZEU elektronickými prostředky uvedený v příloze I nařízení o OZEU.
  • Od 1. ledna 2018 již však přihlášky nebo žádosti o obnovu zápisu OZEU prostřednictvím faxu nebudou akceptovány, s výjimkou použití jako záložního systému v případě poruch znemožňujících elektronické podání. V takovém případě si přihlašovatelé mohou zajistit den podání přihlášky faxem za předpokladu, že: i) v případě přihlášek OZEU – do tří pracovních dnů znovu podají tutéž přihlášku prostřednictvím elektronického podání; ii) v případě obnovy zápisu OZEU – žádost o obnovu zápisu podají faxem výlučně v průběhu tří posledních pracovních dnů před vypršením původní nebo prodloužené lhůty pro obnovu zápisu stanovené právními předpisy. Toto je stanoveno v rozhodnutí č. EX-17-4 výkonného ředitele.