Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Institucionální změny

Cílem reformy nařízení je zjednodušení postupů, zvýšení právní jistoty a také jasné definování všech úkolů úřadu včetně rámce pro spolupráci a sbližování postupů mezi úřadem EUIPO a vnitrostátními a regionálními úřady duševního vlastnictví v EU.

 

Změna názvu

Logo úřadu OHIM
Logo úřadu EUIPO
 

Před 23. březnem

Po 23. březnu

 

Přizpůsobení Lisabonské smlouvě: změna názvů

Terminologie nařízení je přizpůsobena Lisabonské smlouvě, přičemž všechny odkazy na Společenství jsou nahrazeny odkazy na Evropskou unii nebo v některých případech na Unii. To především znamená, že termín „ochranná známka Společenství“ je nyní nahrazen termínem „ochranná známka Evropské unie“. Vstupem pozměňujícího nařízení v platnost se proto stávající ochranné známky Společenství a přihlášky ochranných známek Společenství automaticky staly ochrannými známkami Evropské unie a přihláškami ochranných známek Evropské unie a nařízení o ochranné známce Společenství se stalo nařízením o ochranné známce Evropské unie.

 

Spolupráce

Pozměňujícím nařízením se zavádí pevný právní rámec pro stávající spolupráci mezi úřadem EUIPO a úřady členských států. Dalším důležitým aspektem nového rámce je možnost konzultace zástupců uživatelů ve vztahu k projektům spolupráce, zejména ve fázi definování projektů a hodnocení jejich výsledků.

 

Oblasti spolupráce

Pozměňující nařízení zahrnuje průběžně doplňovaný seznam oblastí spolupráce mezi úřadem EUIPO a úřady členských států, k nimž patří:

  • vytvoření společných norem a postupů,
  • vytvoření společných databází a portálů,
  • sdílení dat a informací a výměna technických odborných znalostí a pomoci,
  • zvýšení povědomí o systému ochranných známek a boj proti padělání.

Mezi další institucionální změny patří:

  • prezident úřadu OHIM se stal výkonným ředitelem úřadu EUIPO,
  • členem správní rady a rozpočtového výboru je poprvé také zástupce Evropského parlamentu.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.