Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Odvolání

 

Tak, že vyplníte a podáte odvolání. To je třeba podat do dvou  měsíců ode dne rozhodnutí, proti kterému se chcete odvolat (tj. ode dne oznámení daného rozhodnutí).
Vezměte prosím rovněž na vědomí, že odvolání je třeba podat v jazyce řízení (což je jazyk napadeného rozhodnutí).

Součástí odvolání rovněž musí být jeho odůvodnění, v němž je třeba uvést důvody, proč jste přesvědčeni, že původní rozhodnutí bylo nesprávné. Toto odůvodnění není nutné podat spolu s odvoláním, ale je třeba jej předložit do čtyř měsíců ode dne oznámení napadeného rozhodnutí.

Můžete zvážit využití nového nástroje eOdvolání, který umožňuje uživatelům podat odvolání on-line. Tento nový nástroj nabízí uživatelům snadno srozumitelné pokyny, lepší a uživatelsky vstřícné rozhraní a snižuje riziko chyb.
 
Více informací, jak podat odvolání
Více informací získáte po přihlášení se do svého uživatelského účtu
Více informací viz poznámky k formuláři odvolání


Více informací o poplatcích za odvolání v souvislosti s ochrannými známkami i průmyslovými vzory EU


Ne.


Odvolání se musí podat v jazyce řízení, ve kterém bylo přijato napadené rozhodnutí.


Ne. Tyto lhůty jsou stanoveny právními předpisy (nařízením o ochranné známce EU) ve znění schváleném členskými státy Evropské unie a odvolací senát je nemůže měnit.
Jedinou možností je požádat úřad o navrácení do původního stavu (latinsky „restitutio in integrum“), které má za následek navrácení práv, která jste ztratili. Podmínky jsou poměrně přísné – musíte například prokázat, že jste nebyli schopni vyhovět lhůtě stanovené právními předpisy při vynaložení veškeré náležité péče. Kromě toho platí též další požadavky (viz metodické pokyny, část A – Obecná pravidla, oddíl 8 – Navrácení do původního stavu), včetně uhrazení poplatku.
 
Více informací viz článek104 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění) a rovněž nové nařízení o ochranné známce EU, které je dostupné z internetových stránek úřadu, pod záložkou „Law & practice“ (Právo a jak postupovat)
 
Více informací viz nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o průmyslových vzorech Společenství


Ano. Osoba, která podává odvolání, se nazývá „odvolatel“, zatímco druhý účastník řízení se nazývá „odpůrce“. Odpůrce se může vyjádřit k odvolatelovu odůvodnění do dvou  měsíců od okamžiku, kdy bylo doručeno.
Pokud se odpůrce takto vyjádří, může odvolatel ve výjimečném případě na žádost odvolacího senátu podat odůvodněnou žádost o možnost na zmíněné vyjádření reagovat. Po předložení této odpovědi pak bude umožněno odpůrci předložit dupliku.


Ne vždy. Například lhůty stanovené nařízením, u nichž nemá odvolací senát žádný prostor pro vlastní uvážení (jako jsou lhůty pro podání odvolání nebo odůvodnění), prodloužit nelze. Jedinou možností v takových případech je žádost o navrácení do původního stavu.
Na druhou stranu lhůty stanovené odvolacím senátem a lhůty stanovené nařízením, připouští-li určitý prostor pro vlastní uvážení, prodlouženy být mohou (např. prodloužení lhůty pro předložení podání nebo vyjádření).
I zde však platí určité podmínky. Prodloužení bude možné pouze tehdy, bude-li příslušná žádost podána a doručena před uplynutím původního termínu. Účastníci řízení musí každou žádost o prodloužení lhůty odůvodnit. Neuvedou-li důvody pro prodloužení lhůty, bude žádost zamítnuta. Pokud žádost podají dva účastníci řízení společně, musí ji též oba podepsat.
Obecně lze říci, že opakované žádosti o prodloužení téže lhůty budou zamítnuty, neexistují-li výjimečné okolnosti podložené důkazy, které toto opakované prodloužení lhůty odůvodňují.


Ano. Osoba, která podává odvolání, se nazývá „odvolatel“ a druhý účastník řízení se nazývá „odpůrce“. Odpůrce se může vyjádřit k odvolatelovu odůvodnění. Senát obvykle stanoví lhůtu dvou měsíců po doručení odůvodnění.
Pokud se odpůrce vyjádří, může být odvolatel ve výjimečném případě vyzván k odpovědi (opět do dvou  měsíců od doručení odpovědi). Odpůrce může předložit dupliku.

Více informací o tom, jak si hlídat svá práva


Ve výjimečných případech odvolání, kdy je případ tak naléhavý, že jakékoli zpoždění by vedlo k vysokému riziku poškození, je možné uplatnit zkrácené odvolací řízení. Zkrácená odvolací řízení probíhají zrychleným způsobem, dostávají přednost (nevztahuje se na ně chronologické pořadí) a všichni účastníci řízení smějí v zásadě předložit pouze jeden soubor s vyjádřením.
Pokud si jeden účastník řízení přeje požádat o zkrácené řízení, musí tak učinit podáním žádosti formou samostatného dokumentu. V žádosti musí být uvedeno řádné odůvodnění naléhavosti případu.


Ano. Jedná se o takzvaný vedlejší kasační opravný prostředek a je třeba jej podat před uplynutím lhůty pro vyjádření k odůvodnění odvolání. Vedlejší kasační opravný prostředek musí být podán jako samostatný dokument.

Více informací týkajících se návrhů na prohlášení neplatnosti lze nalézt v metodických pokynech, Průzkum návrhů na prohlášení neplatnosti průmyslového vzoru


Následující den po oznámení rozhodnutí účastníkům řízení jsou rozhodnutí zpřístupněna v původním jazykovém znění v nástroji eVyhledávání - Judikatura. Přibližně měsíc poté je do databáze doplněn také neoficiální překlad do angličtiny.

Více informací naleznete v sekci odvolací senáty


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Více informací o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.