Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Rozšíření EU

 

Po případném budoucím rozšíření Evropské unie se veškeré ochranné známky EU a zapsané průmyslové vzory Společenství zapsané nebo přihlášené před přistoupením nových zemí automaticky rozšíří na nový členský stát (členské státy), aniž by bylo třeba splnit jakékoliv formální náležitosti nebo uhradit poplatek.
 
Další informace viz Metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 9, Rozšíření.

Ne. Platnost rozšířených ochranných známek EU (zápisů nebo nevyřízených přihlášek ochranných známek EU) nelze napadnout na základě absolutních důvodů, které platí pouze v důsledku přistoupení nových členských států. Například pokud stávající zápis ochranné známky EU obsahuje slovo, které je v jazyce jednoho z nových členských států popisné, nebude to důvodem pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti, jak stanoví nařízení o ochranné známce EU.

Další informace o ochranných známkách v Evropské unii.

Ne. Ochranné známky EU přihlášené nebo zapsané před přistoupením nových členských států nebudou přeloženy do nových úředních jazyků ani v nich zveřejněny. K datu přistoupení se však nové úřední jazyky členských států staly úředními jazyky EU, a proto jsou všechny ochranné známky EU přihlášené k datu přistoupení nebo po něm překládány do nových úředních jazyků.

Ano. Majitelé starších vnitrostátních práv mohou podle svých vnitrostátních právních předpisů zakázat užívání (pouze) rozšířených ochranných známek EU na území nového členského státu, pokud jsou splněny dvě podmínky. Zaprvé, starší práva byla zapsána, přihlášena nebo nabyta v novém členském státě přede dnem přistoupení uvedeného státu a zadruhé, starší práva byla nabyta v dobré víře. Toto ustanovení zaručuje jednotnost systému ochranných známek EU, jelikož ochranná známka EU zůstává platná pro všechny členské státy EU, ale nelze ji užívat pouze na území „nového členského státu“, ve kterém existuje starší kolidující právo.

Další informace viz rozhodnutí č. 2013-3 předsednictva odvolacích senátů ze dne 5. července 2013 o smírném urovnání sporů, „rozhodnutí o mediaci“.

V souladu s dohodou o vystoupení uzavřenou mezi EU a Spojeným královstvím (přečtěte si nejnovější zprávy zde) Spojené království dne 1. února 2020 vystoupilo z EU.

Přechodné období stanovené v této dohodě, během něhož i nadále platily pro Spojené království a ve Spojeném království právní předpisy EU (včetně nařízení o ochranných známkách a o zapsaných (průmyslových) vzorech Společenství a jejich prováděcích nástrojů), skončilo dne 31. prosince 2020.

Další informace:

Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Více informací o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně údajů.
 

Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací