Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Rejstřík

 

Rejstřík ochranných známek Evropské unie obsahuje podrobnosti o všech přihláškách a zápisech ochranných známek, jak je popsáno v článku 111 nařízení o ochranné známce Evropské unie.
Rejstřík průmyslových vzorů Společenství obsahuje údaje týkající se zápisu průmyslového vzoru Společenství.
Rejstřík je průběžně aktualizován, aby odrážel změny informací o ochranných známkách EU a zapsaných průmyslových vzorech Společenství stanovených nařízením, například podrobnosti o vlastnictví, udělení licence nebo věcného práva a uplatňování seniority.
Úřad zveřejňuje Věstník ochranných známek EU a Věstník průmyslových vzorů Společenství, které obsahují záznamy a další údaje v rejstříku, do nichž může nahlížet veřejnost.
Pro lepší porozumění věstníkům úřad rovněž zpřístupnil příručky, které vysvětlují položky zveřejněné ve věstnících.
K dispozici jsou dvě příručky: jedna pro ochranné známky EU a jedna pro zapsané průmyslové vzory Společenství.

Odkaz na věstníky (příručky).


Zápis v rejstřících je záznam, který zanesl úřad.
Záznamy se týkají změny informací v rejstříku – aktualizace nebo upravení informací, které byly dříve zaneseny do spisů přihlášek nebo zápisů ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství.
Nejběžnějšími záznamy jsou: převody/změny vlastnictví, jmenování zástupce, změny názvu a/nebo adresy vlastníka, uplatnění seniority, licence atd.
Všechny tyto záznamy jsou uvedeny v: Zápis v rejstřících je záznam, který zanesl úřad. Patří k nim především úpravy informací o majiteli, úpravy licencí a věcných práv. Více informací o tom, jak spravovat svůj průmyslový vzor a jak zajistit, aby informace v rejstříku byly aktuální, naleznete na webových stránkách v záložce „Vlastnictví“ v sekci Správa.

Více informací můžete nalézt v metodických pokynech, Průzkum přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství.


Můžete to provést snadno prostřednictvím vaší online uživatelské sekce User Area. Přihlaste se do sekce User Area a pomocí nabídky možností proveďte příslušné změny svých osobních údajů.

Zde naleznete více informací o tom, jak změnit osobní údaje majitelů.

Pro více informací o operacích prováděných v rejstříku viz metodické pokyny, část E, Operace prováděné v rejstříku, oddíl 1, Změny v zápisu.


Žádosti o převod představují výjimku, protože jsou zpoplatněné. Navštivte prosím sekci poplatky splatné přímo úřadu EUIPO, kde naleznete podrobné informace o převodu licence (viz poplatek s kódem F-023).

Zde naleznete více informací o tom, jak změnit osobní údaje majitelů.

Více informací o převodech průmyslových vzorů Společenství můžete nalézt v metodických pokynech, Průzkum přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství.


Rozhodnutí závisí na tom, zda z hlediska vnitrostátních právních předpisů, kterými se daný právní subjekt řídí, je změna právní formy podniku chápána jako změna totožnosti podniku – v takovém případě bude zaznamenána jako převod.

Více informací viz metodické pokyny, část E, Operace prováděné v rejstříku, oddíl 3, Ochranná známka EU a zapsaný průmyslový vzor Společenství jako předměty vlastnictví, kapitola 1, Převod.


Představuje-li fúze změnu totožnosti dotčených právnických osob, bude zaznamenána jako převod. Pokud dojde k převzetí jiné společnosti majitelem ochranné známky EU nebo přihlášky ochranné známky EU, neměl by být zpracován převod vlastnictví, jestliže nedochází ke změně totožnosti u majitele.

Více informací viz metodické pokyny, část E, Operace prováděné v rejstříku, oddíl 3, Ochranná známka EU a zapsaný průmyslový vzor Společenství jako předměty vlastnictví, kapitola 1, Převod.


K zaznamenání převodu stačí, když smluvní strany prokáží, že se dohodly na zápisu převodu vlastnictví v rejstříku. V takovém případě je dostačující žádost podepsaná oběma stranami. Pokud strany jmenují společného kvalifikovaného zástupce pro jednání před úřadem, může tento zástupce podepsat zmíněnou žádost jejich jménem. V takových případech není nutné předkládat další důkazy o převodu, např. kopii smlouvy o převodu. Ve všech ostatních případech je nezbytný důkaz o převodu (např. podepsaná kopie smlouvy o převodu).

Více podrobností o formálních a hmotných požadavcích na žádosti o záznam převodu vlastnictví lze nalézt v metodických pokynech, části E, Operace prováděné v rejstříku, oddíle 3, Ochranná známka EU a zapsaný průmyslový vzor Společenství jako předměty vlastnictví, kapitola 1, Převod.


Ano, přihlášky nebo zápisy lze rozdělit v důsledku rozdělení nebo částečného převodu.
Zatímco částečný převod je bezplatný a obnáší změnu vlastnictví převedené ochranné známky, žádost o rozdělení ochranné známky je zpoplatněna, přičemž rozdělená ochranná známka zůstává ve vlastnictví téhož vlastníka. Pokud poplatek nebyl zaplacen, žádost se považuje za nepodanou.
Rozdělení není možné u mezinárodní přihlášky podle Madridského protokolu s vyznačením EU. Úřad EUIPO není oprávněn rozdělovat mezinárodní vyznačení.
 
Více informací o poplatku za prohlášení o rozdělení ochranné známky EU najdete na seznamu poplatků splatných přímo úřadu EUIPO.

Další podrobnosti o žádostech o záznam částečného převodu vlastnictví lze nalézt v metodických pokynech, části E, Operace prováděné v rejstříku, oddíle 3, Ochranná známka EU a zapsaný průmyslový vzor Společenství jako předměty vlastnictví, kapitola 1, Převod.

Další podrobnosti o rozdělení lze nalézt v metodických pokynech, části E, Operace prováděné v rejstříku, oddíle 1, Změny v zápisu, bod 5, Rozdělení.


Rejstřík ochranných známek Evropské unie a rejstřík průmyslových vzorů Společenství jsou přístupné široké veřejnosti.

Do spisů ochranných známek EU lze nahlížet po předložení písemné žádosti a uhrazení poplatků. Spisy obsahují také prvky, které nejsou součástí rejstříku a mohou třetí strany zajímat, jako například stručný popis průmyslového vzoru, pokud jej přihlašovatel poskytl.

Pokud k tomu nedá majitel svolení nebo pokud nelze uplatnit některou z několika mála dalších výjimek stanovených v právních předpisech, do spisů průmyslových vzorů, jejichž zveřejnění bylo odloženo, je možné nahlížet až po jejich zveřejnění. Průmyslový vzor, který nikdy nebyl zveřejněn, nebude pro veřejnost nikdy volně k nahlédnutí.

Pro více informací viz metodické pokyny, část E, Operace prováděné v rejstříku, oddíl 5, Nahlížení do spisů.


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Bližší informace o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.