Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Zastupování před úřadem

 

Přihlášku ochranné známky Evropské unie a průmyslového vzoru může podat každý. Jakmile však byla přihláška ochranné známky EU podána, musí každý přihlašovatel, který nemá bydliště nebo hlavní sídlo podnikání nebo skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku v EHP (Evropském hospodářském prostoru), jmenovat zástupce předtím nebo poté, co obdrží oficiální písemné upozornění na nedostatky ohledně povinnosti stanovit zástupce před úřadem.

Hledáte-li kvalifikovaného zástupce, navštivte prosím bezplatnou on-line databázi úřadu: eSearch plus.

Pro více informací viz Metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 5, Kvalifikované zastupování.


Evropský hospodářský prostor (EHP) zahrnuje členské státy EU a tři státy, které jsou členy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO): Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Účelem EHP je rozšířit vnitřní trh o země v ESVO.
 
Více informace a seznam zemí EHP.


Ano, kvalifikovaný zástupce úřadu EUIPO z EHP může vystupovat před úřadem EUIPO v řízeních týkajících se ochranných známek i průmyslových vzorů Společenství. Zástupce je možné vyhledávat pomocí on-line nástroje úřadu.
Navštivte prosím naši sekci Formuláře a podání, kde naleznete více informací.

Pro více informací viz Metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 5, Kvalifikované zastupování.


Výraz „skutečná průmyslová či obchodní pobočka“ je převzat z článku 3 Pařížské úmluvy. Mělo se za to, že původní ustanovení, které odkazovalo jednoduše na „pobočku“, je příliš široké a mělo by být omezeno. Záměrem bylo vyloučit pomocí francouzského výrazu „sérieux“ (česky „skutečná“) podvodné nebo fiktivní pobočky.
Výrazem „skutečný“ se zároveň rozumí, že i když v pobočce musí být provozována nějaká průmyslová nebo obchodní činnost (na rozdíl od pouhého skladu), nemusí se jednat o sídlo. Fyzické nebo právnické osoby, které mají v EHP (Evropském hospodářském prostoru) tuto pobočku, mohou být před úřadem zastupovány svým zaměstnancem.


Zaměstnanci právnických osob mohou zastupovat jiné právnické osoby za předpokladu, že tyto dvě právnické osoby jsou vzájemně hospodářsky spojeny. Hospodářské spojení v tomto smyslu existuje, pokud je mezi dvěma právnickými osobami hospodářská závislost, a to buď v tom smyslu, že účastník řízení je závislý na zaměstnavateli zaměstnance, nebo naopak. Tato hospodářská závislost může existovat:
  • protože obě právnické osoby jsou členy téže skupiny nebo
  • protože existují kontrolní mechanismy (T-512/15, § 33 a násl.).
K navázání hospodářského spojení však nestačí:
  • spojení na základě dohody o poskytnutí licence na ochrannou známku,
  • smluvní vztah mezi dvěma podniky, jehož cílem je vzájemné zastupování nebo právní pomoc,
  • pouhý dodavatelsko-odběratelský vztah (např. na základě dohody o výlučné distribuci nebo franšízové dohody).
V případě, že si zaměstnanec v roli zástupce přeje uvést hospodářské propojení, zaškrtne příslušný oddíl úředního formuláře a uvede své jméno a jméno a adresu zaměstnavatele. Doporučuje se, aby poskytl údaje o povaze hospodářského spojení, pokud to není zřejmé na základě předložených dokumentů.

Pro další a podrobnější informace o hospodářském spojení viz Metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 5, Kvalifikované zastupování, bod 2.4.2, Zastoupení zaměstnanci právnické osoby v hospodářském spojení.
 


Každá fyzická osoba, která splňuje následující podmínky:
  • je státním příslušníkem jednoho ze členských států EHP (Evropského hospodářského prostoru) a má obchodní sídlo nebo místo výkonu zaměstnání v EHP a je oprávněna zastupovat fyzické nebo právnické osoby ve věcech týkajících se ochranné známky nebo průmyslového vzoru před ústředním úřadem průmyslového vlastnictví některého ze členských států EHP. (Poznámka: Uvedený ústřední úřad průmyslového vlastnictví nemusí odpovídat obchodnímu sídlu nebo místu výkonu zaměstnání. Musí však být v EHP.)


Chcete-li být zařazeni na seznam kvalifikovaných zástupců, vyplňte formulář žádosti, podepište, opatřete datem a zašlete nám jej. Musíte přiložit osvědčení vystavené vnitrostátním úřadem nebo uvést odkaz na hromadné osvědčení, v němž jste uvedeni jako kvalifikovaný zástupce.

Více informací o kvalifikovaných zástupcích v záležitostech týkajících se průmyslových vzorů najdete ve vysvětlivkách k formuláři žádosti o zápis do zvláštního seznamu kvalifikovaných zástupců ve věcech průmyslových vzorů.

Další informace o kvalifikovaných zástupcích viz Metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 5, Kvalifikované zastupování.Zástupce, jejichž sídlo je v EHP (Evropském hospodářském prostoru), můžete vyhledávat v naší veřejné databázi eSearch plus.  Tato databáze poskytuje snadný přístup k informacím o všech typech zástupců (sdružení, zaměstnanci, právníci nebo kvalifikovaní zástupci úřadu EUIPO) a je denně aktualizována.


Byl-li jmenován nový zástupce, může úřad písemně informovat, že předchozí zástupce již nebude za klienta jednat. Není zapotřebí žádné oprávnění, s výjimkou případu, kdy novým zástupcem je zástupce, který je zaměstnancem. Úřad změnu písemně potvrdí a poté ji zveřejní.

Zde naleznete více informací o tom, jak spravovat svůj zapsaný průmyslový vzor Společenství.

Zde naleznete více informací o tom, jak spravovat svou ochrannou známku EU.

Více informací o tom, jak změnit osobní údaje majitelů.

Další možností je nahlédnout do Metodických pokynů, část A, Obecná pravidla, oddíl 5, Kvalifikované zastupování.Identifikační číslo (ID) je číslo sloužící k identifikaci přidělené každému zástupci, který podá úřadu EUIPO žádost.
Všechny žádosti jsou součástí nástroje eSearch plus.
Úřad své klienty o tomto čísle automaticky neinformuje (s výjimkou případů, kdy jde o rozhodnutí o zápisu na seznam kvalifikovaných zástupců), ale poskytne je na požádání.
Toto číslo také naleznete nahlédnutím do jakéhokoliv svého spisu v databázi eSearch plus. Chcete-li úřadu pomoci, aby vás rychle identifikoval jako klienta, je vhodné používat identifikační číslo pro veškerou komunikaci s úřadem EUIPO.
Upozorňujeme, že v uživatelské sekci User Area můžete vytvořit webový účet a následně můžete podat žádost na následující adrese pomocí rozšířené verze formuláře.
Jakmile bude vaše žádost potvrzena, systém vám vygeneruje identifikační číslo.


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Bližší informace o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.