Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Lhůty a termíny

 

Lhůty v rámci řízení před úřadem lze rozdělit do dvou kategorií:
  • lhůty stanovené nařízením o ochranné známce Evropské unie (nařízení o OZEU) a příslušným prováděcím nařízením nebo nařízením o (průmyslových) vzorech Společenství a příslušným prováděcím nařízením, které jsou tudíž povinné,
  • lhůty stanovené úřadem, které mohou být za určitých okolností prodlouženy.
Pro více informací o lhůtách pro ochranné známky EU viz metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 1, Komunikační prostředky, lhůty.
Pro více informací o lhůtách pro průmyslové vzory Společenství viz metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 1, Komunikační prostředky, lhůty.


S výjimkou lhůt stanovených výslovně v nařízení o ochranné známce Evropské unie nebo v prováděcím nařízení o ochranné známce Evropské unie se lhůty stanovené úřadem, pokud má dotčený účastník bydliště či sídlo nebo hlavní místo podnikání nebo pobočku v EHP, pohybují v rozmezí od jednoho do šesti měsíců. Pokud dotčený účastník nemá bydliště či sídlo nebo hlavní místo podnikání nebo pobočku v EHP, pohybují se lhůty v rozmezí od dvou do šesti měsíců. Zažitým postupem je poskytovat dva měsíce.
S výjimkou lhůt stanovených výslovně v nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství a v prováděcím nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství se lhůty stanovené úřadem, pokud má dotčený účastník bydliště či hlavní místo podnikání nebo pobočku v EHP, pohybují v rozmezí od jednoho do šesti měsíců. Pokud dotčený účastník nemá bydliště či hlavní místo podnikání nebo pobočku v EHP, pohybují se lhůty v rozmezí od dvou do šesti měsíců. Zažitým postupem je poskytovat dva měsíce.


V řízeních ex parte i v řízeních inter partes (řízení, jehož se účastní dva a více účastníků) musí být žádosti o prodloužení lhůty předloženy před uplynutím této lhůty.
Pro více informací o ochranných známkách EU v souvislosti s řízením inter partes a prodloužením lhůt, viz metodické pokyny, část C, Námitky, oddíl 1, Procesní záležitosti. Pro více informací o průmyslových vzorech Společenství v souvislosti s touto záležitostí, viz metodické pokyny, Průzkum návrhů na prohlášení neplatnosti průmyslových vzorů, bod 4.1.6.


Pokud lhůta marně uplyne, účastník, který ji promeškal, může stále postupovat dvěma způsoby:
  • buď může požádat o pokračování řízení (v souladu s článkem 105 nařízení o ochranné známce Evropské unie), kde se pouze ukládá splnění určitých formálních náležitostí,
  • nebo může požádat o navrácení do původního stavu (v souladu s článkem 104 nařízení o ochranné známce Evropské unie a s článkem 67 nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství), které ukládá splnění formálních a hmotných požadavků (např. prokázání náležité péče).
Pro více informací viz metodické pokyny, část A, Obecná pravidla, oddíl 8, Navrácení do původního stavu.


Námitku je třeba podat do tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky EU v části A Věstníku ochranných známek EU.


Odvolání je třeba podat do dvou měsíců ode dne oznámení sporného rozhodnutí a odůvodnění odvolání je třeba předložit do čtyř měsíců od téhož dne oznámení.


Byla-li přihláška ochranné známky EU zamítnuta rozhodnutím úřadu nebo zanikly-li účinky ochranné známky EU v důsledku rozhodnutí úřadu nebo soudu pro ochranné známky EU, je třeba podat žádost o konverzi ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.


Žádost o přeměnu je nutné podat do tří měsíců ode dne, kdy byla přihláška ochranné známky EU vzata zpět nebo kdy zanikly účinky ochranné známky EU.


Pokud přihláška ochranné známky EU nebo průmyslového vzoru Společenství nesplňuje požadavky nařízení o ochranné známce EU nebo nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství, úřad přihlašovatele požádá, aby tyto nedostatky napravil nebo uhradil splatný poplatek do dvou měsíců ode dne oznámení tohoto nedostatku.


Pro předložení návrhu na zrušení práv majitele ochranné známky EU nebo prohlášení, že ochranná známka je neplatná, není stanovena žádná lhůta.


Pro předložení návrhu na prohlášení neplatnosti průmyslového vzoru Společenství není stanoven žádná lhůta.


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Bližší informace o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.