Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Podejte odvolání on-line

Formulář pro elektronické podání odvolání umožňuje registrovaným uživatelům podat odvolání v elektronické podobě ve všech jazycích EU. Abyste tyto nástroje mohli využívat, musíte být přihlášeni . Rovněž upozorňujeme, že tyto kroky jsou zpoplatněné.

Upozornění: korespondence související s konkrétním spisem musí být vždy podávána buď prostřednictvím sekce User Area, nebo pomocí pošty, osobního doručení či zvláštní kurýrní služby. Vždy uveďte číslo příslušného spisu.

Kde naleznu formulář pro elektronické podání odvolání?

K formuláři pro elektronické podání odvolání se na našich internetových stránkách dostanete takto:

 • „Kontaktujte nás“ — přesuňte se na stránce dolů, až se dostanete na „Applying and filing documents with us“ (Podávání přihlášek, žádostí a dalších dokumentů u nás). Zde uvidíte odkaz na „Forms and filings“ (Formuláře a podání). Z rozbalovací nabídky vyberte „Odvolání“.
 • Přihlaste se do sekce „User Area“. Klikněte na „On-line služby“. Zvolte „Podat odvolání“.
 • V sekci „User Area“ klikněte na „Přehled“ a poté na „On-line služby“ a „Podat odvolání“.
 • Z domovské stránky portálu přejděte na „Law and Practice“ (Právo a praxe) a poté na stránku „Appeal“ (Odvolání).
 • Z domovské stránky portálu přejděte na „On-line služby“.
 • Ze sekce „User Area“ přejděte na „On-line formuláře“.

Kdo může podat odvolání?

Procesu podávání odvolání v systému se mohou zúčastnit dva subjekty:

 • Odvolatel – fyzická nebo právnická osoba určená jako držitel příslušného práva duševního vlastnictví, které bylo přiděleno specifické identifikační číslo vlastníka. Odvolání má právo podat jen strana, které se rozhodnutí úřadu EUIPO nepříznivě dotýká.
 • Zástupce – subjekt, který smí jednat jménem vlastníka práv duševního vlastnictví. Upozorňujeme, že pro odvolatele ze zemí mimo EHP je zastoupení pro ochranné známky EU a zapsané průmyslové vzory Společenství povinné.

Postup podání odvolání

Pokud vám bylo již dříve úřadem EUIPO přiděleno identifikační číslo jako vlastníkovi nebo zástupci, vaše údaje se automaticky vyplní do příslušných sekcí „Odvolatelé“ nebo „Zástupci“.

Potřebujete-li zkontrolovat osobní značku, můžete ji zadat do záložky „Značka“.

Upozorňujeme, že informační štítky mají usnadnit zpracování odvolání a pomoci vám porozumět postupu elektronického podání odvolání a jeho zvláštnostem.

 

 • Údaje o napadeném rozhodnutí

  Formulář pro elektronické podání odvolání můžete vyplnit buď pro rozhodnutí o ochranných známkách, nebo pro rozhodnutí o průmyslových vzorech.

  V obou případech vyberte z rozbalovacího seznamu „Typ napadeného rozhodnutí“ a uveďte číslo rozhodnutí.

  Upozornění: číslo rozhodnutí má různý formát v závislosti na typu rozhodnutí. Systém vám pro každý typ napadeného rozhodnutí nabídne příklad, kterým se můžete řídit.

 • Přidat nového odvolatele

  Odvolatele lze přidat dvěma způsoby.

  Přidání stávajícího odvolatele:

  Napište jméno odvolatele– zobrazí se seznam stávajících odvolatelů. Proveďte výběr a klikněte na „Importovat“. Jakmile se zobrazí údaje o odvolateli, pokračujte kliknutím na tlačítko „Přidat“.

  Přidání nového odvolatele:

  1. Klikněte na tlačítko „Vytvořit nového“ a ručně zadejte požadované údaje.
  2. Z rozbalovací nabídky vyberte typ odvolatele.
  3. Vyplňte zbytek formuláře (povinná pole jsou označena hvězdičkou (*)).
  4. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Přidat“.

  Upozornění: odvolatelem může být fyzická osoba nebo společnost ze země EHP. V souladu s článkem 92 nařízení o ochranné známce EU je v případech týkajících se ochranných známek EU zastoupení povinné pro odvolatele ze zemí mimo EHP. U průmyslových vzorů Společenství je zastoupení povinné pro odvolatele ze zemí mimo EU.

 • Přidání nového zástupce

  Zástupce lze přidat dvěma způsoby.

  Přidání stávajícího zástupce:

  Napište jméno zástupce. Zobrazí se seznam stávajících zástupců. Vyberte příslušného zástupce a klikněte na „Importovat“. Jakmile se zobrazí údaje o zástupci, klikněte na tlačítko „Přidat“.

  Přidání nového zástupce:

  1. Klikněte na tlačítko „Vytvořit nového“ a ručně zadejte požadované údaje.
  2. Z rozbalovací nabídky vyberte typ zástupce.
  3. Vyplňte zbytek formuláře (povinná pole jsou označena hvězdičkou (*)).
  4. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Přidat“.

  Zvolíte-li „Zastoupení prostřednictvím zaměstnance“, objeví se zaškrtávací políčko „Hospodářské propojení“. Zaškrtnete-li ho, budete muset vyplnit dvě další pole – jedno popisuje, jak jste s odvolatelem hospodářsky propojeni (např. zaměstnanec nebo obchodní partner), a druhé je určeno k uvedení názvu vašeho zaměstnavatele. Zaměstnanci, kteří jednají jménem fyzické nebo právnické osoby, musí předložit podepsanou plnou moc, která se založí do spisu.

  Zástupcem může být zaměstnanec, advokát nebo zástupce úřadu EUIPO.

  V závislosti na typu zástupce budete požádáni o vyplnění následujících informací.

  • Pokud jste zaměstnanec, budete po zadání svých osobních údajů do systému požádáni o plnou moc.

   Můžete ji buď „Přiložit“ po zadání vašich údajů, nebo můžete kliknout na „Bude předloženo“ a přiložit ji později.

  Je také třeba zkontrolovat, zda se vaše společnost liší od společnosti odvolatele (např. hospodářským propojením) a upřesnit, jak se liší, a název zaměstnavatele.

  • Jste-li advokát nebo zástupce úřadu EUIPO, budete mít rovněž možnost „Vytvořit účet pro sdružení“, přičemž budete požádáni o vyplnění několika dalších povinných polí, jako je „Název sdružení“ a „Země registrace“.

 • Jazyk řízení

  Jazyk řízení vám systém ve většině případů nabídne automaticky. Ve výjimečných případech, kdy k tomu nedojde, vás systém požádá, abyste si zvolili jeden jazyk.

 • Rozhodnutí lze napadnout jako celek nebo částečně

  Pokud vyberete možnost „částečně“, budete muset vyplnit povinné textové pole v jazyce řízení.

 • Odůvodnění a přílohy

  Zde by měl uživatel vybrat a nahrát soubory, které patří k „Odůvodnění“.

  Soubory můžete buď „Přiložit“ při vyplňování formuláře, nebo můžete kliknout na „Bude předloženo“, pokud je chcete připojit později.

  Upozorňujeme, že odůvodnění je třeba vyplnit v jazyce řízení a pokud nepředložíte písemné odůvodnění ve lhůtě čtyř měsíců, bude odvolání nepřípustné.

  Upozornění: dokumenty v jiném než textovém formátu řízení zpozdí.

  Přílohy můžete nahrát rovněž do sekce „Přílohy k odůvodnění“.

 • Podpis

  Vyplněním pole „Jméno a příjmení“ potvrzujete, že jste údaje zkontrolovali a přejete si podepsat a potvrdit podání formuláře.

 • Uložit, vytisknout a vymazat

  Formulář pro elektronické podání odvolání můžete „Uložit“ v sekci „User Area“. Při vyplňování formuláře můžete svou práci kdykoli uložit jako koncept. Klikněte na tlačítko „Uložit“ v pravém sloupci aplikace. Koncept je dostupný z části „Koncepty“ v sekci User Area.

  Náhled formuláře můžete kdykoli během procesu „Vytisknout“.

  „Vymazat“ – chcete-li formulář začít vyplňovat znovu od začátku, klikněte na tlačítko „Vymazat“ a všechna již vyplněná pole se smažou a informace budou odstraněny.

 • Odvolání před podáním zkontrolujte

  Své „Odvolání“ můžete zkontrolovat předtím, než přistoupíte k „Podání“ a „Zaplacení“.

  Na stejné stránce můžete ještě před zaplacením odvolání „Uložit“ ve formátu PDF.

 • Způsob platby a potvrzení

  Poplatky za elektronické podání odvolání můžete uhradit platební kartou, bankovním převodem nebo prostřednictvím běžného účtu u úřadu EUIPO. Úřad EUIPO poskytuje majitelům běžných účtů on-line službu, v rámci které jim umožňuje přístup ke všem transakcím a informacím týkajícím se jejich běžného účtu.

  Upozorňujeme, že budete-li platit bankovním převodem, doporučuje se, abyste si kvůli snazší identifikaci platby poznamenali kód platební transakce.

  Kliknutím na „Potvrdit platbu“ v následujícím okně bude váš formulář podán.

 • Co se děje po podání formuláře?

  Po podání formuláře obdržíte potvrzení o řádném podání a oficiální číslo odvolání, které můžete použít pro veškerou komunikaci s úřadem v souvislosti se svým odvoláním.

  Budete si také muset stáhnout úřední stvrzenku a potvrzení v jednom dokumentu ve formátu PDF. Upozorňujeme, že úřad nevystavuje kopie stvrzenek.

 • Vysvětlení typů rozhodnutí

  Typy napadeného rozhodnutí: Ochranné známky EU / mezinárodní zápisy

  • Přezkum ochranné známky EU: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí průzkumového oddělení, které zamítlo vaši přihlášku ochranné známky EU.
  • Námitka: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.
  • Výmaz: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí zrušovacího oddělení.
  • Přezkum mezinárodního zápisu: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí průzkumového oddělení, které odmítlo udělit ochranu vašemu vyznačení EU v rámci Madridského systému. Spadají sem zejména rozhodnutí o zamítnutí ochrany na základě absolutních důvodů a rozhodnutí související s formálními nedostatky týkajícími se kolektivních ochranných známek, neuvedení druhého jazyka, uplatnění seniority a jmenování zástupce.
  • Mezinárodní přihláška: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí úřadu jakožto úřadu původu v Madridském systému. Patří sem zejména rozhodnutí o zamítnutí postoupení vaší mezinárodní přihlášky Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO), rozhodnutí související s uhrazením poplatku za postoupení, uplatněním práva přednosti, formálními náležitostmi, jako je oprávnění, popis, nedostatečně jasná specifikace výrobků a služeb, neprovedená transliterace a problémy spojené s překladem.
  • Následné vyznačení ochranné známky EU: zvolte, pokud si přejete podat odvolání proti rozhodnutí úřadu jakožto úřadu původu v souvislosti s žádostí o územní rozšíření vašeho mezinárodního zápisu. Patří sem zejména rozhodnutí na základě formálních nedostatků, jako je použitý formulář, neuvedení zápisu, na jehož základě se žádost podává, problémy související se seznamem výrobků a služeb, problémy související s oprávněním, nepovolení překladu, nepoužití stejného jazyka jako v původní mezinárodní přihlášce.
  • Záznam: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí, v němž byla zamítnuta některá z těchto žádostí – úplný nebo částečný převod, rozdělení přihlášek v souladu s článkem 44 nařízení o ochranné známce EU, uplatnění seniority po zápisu, zrušení uplatnění seniority, záznam věcného práva, výmaz věcného práva, změna ochranné známky, zápis nuceného výkonu práva, zápis licence, konverze, obnova atd.
  • Neomezená plná moc: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí úřadu neakceptovat neomezenou plnou moc podanou v souvislosti s žádostí zaměstnance o zastupování zaměstnavatele ve věci ochranné známky EU.
  • Žádost o nahlédnutí do spisu: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí úřadu zamítnout žádost o nahlédnutí do spisu v souvislosti s rejstříkem ochranných známek EU.
  • Zástupce: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí úřadu zamítnout zápis do seznamu kvalifikovaných zástupců ve věcech ochranných známek EU.

  Typy napadeného rozhodnutí: Zapsané průmyslové vzory Společenství

  • Přezkum zapsaného průmyslového vzoru Společenství / zcela zamítnut: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí oddělení průmyslových vzorů zamítnout vaši přihlášku průmyslového vzoru Společenství v plném rozsahu.
  • Přezkum zapsaného průmyslového vzoru Společenství / hromadná přihláška částečně zamítnuta: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí oddělení průmyslových vzorů zamítnout zápis některých částí vaší hromadné přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství.
  • Neplatnost zapsaného průmyslového vzoru Společenství:zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí zrušovacího oddělení.
  • Zapsaný průmyslový vzor Společenství / mezinárodní zápis: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí oddělení průmyslových vzorů zamítnout udělit ochranu vašemu vyznačení EU v rámci Haagského systému.
  • Záznam o zapsaném průmyslovém vzoru Společenství: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí úřadu, v němž byla zamítnuta některá z těchto žádostí: úplný převod, částečný převod, zápis věcného práva, výmaz věcného práva, zápis nuceného výkonu práva, zápis licence, obnova atd.
  • Neomezená plná moc pro zapsaný průmyslový vzor Společenství: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí úřadu neakceptovat neomezenou plnou moc podanou v souvislosti s žádostí zaměstnance o zastupování zaměstnavatele ve věci zapsaného průmyslového vzoru Společenství.
  • Žádost o nahlédnutí do spisu zapsaného průmyslového vzoru Společenství: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí úřadu zamítnout žádost o nahlédnutí do spisu v souvislosti s rejstříkem zapsaných průmyslových vzorů Společenství.
  • Zástupce pro zapsaný průmyslový vzor Společenství: zvolte, pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí úřadu zamítnout zápis do seznamu kvalifikovaných zástupců ve věcech zapsaných průmyslových vzorů Společenství.
 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.