Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

SME Fund 2022

Fond pro malé a střední podniky 2022 je nyní uzavřen. Stále však můžete požádat o proplacení Vašich aktivních poukazů.

V současné době připravujeme Fond pro malé a střední podniky na rok 2023. Pro více informací se prosím přihlaste zde.

 

Fond pro MSP poskytuje finanční podporu malým a středním podnikům (MSP) v  v EU v  v oblasti ochrany jejich práv duševního vlastnictví. MSP mohou žádat o poukazy, které jim umožní přístup k  k částečnému vrácení peněz. Nabídka je široká:
 
 • Proplacení 90 % nákladů na službu předběžné diagnózy v  v oblasti duševního vlastnictví (IP scan). 
 • Proplacení 75 % poplatků za přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, příplatků za třídu a poplatků za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění na úrovni EU. 
 • Proplacení 75 % poplatků za přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, příplatků za třídu a poplatků za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění na vnitrostátní a regionální úrovni. 
 • Proplacení 50 % poplatků za základní přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, poplatků za vyznačení a následných poplatků za vyznačení mimo EU. Vyloučeny jsou poplatky za vyznačení pocházející ze zemí EU stejně jako poplatky, které účtuje úřad původu. 
 • Proplacení 50 % poplatků před udělením patentu (např. podání přihlášky, rešerše, průzkum), za udělení patentu a zveřejnění na vnitrostátní úrovni. 
Maximální částka, kterou lze malému nebo střednímu podniku proplatit, činí:
 
750 EUR v  v případě činností souvisejících s  s patenty a 1 500 EUR u ostatních činností.


Žádost můžete podat od 10. ledna 2022 do 16. prosince 2022. Ve Fondu pro MSP na rok 2022 je k dispozici omezené množství finančních prostředků. Pokud budou vyčerpány, dojde k ukončení přijímání žádostí před stanoveným datem.


O grant mohou zažádat všechny MSP usazené v EU. Žádost mohou podat vlastníci, pověření zaměstnanci nebo zástupci. Zástupcem se rozumí jakákoli třetí strana, fyzická nebo právnická osoba, která je malým nebo středním podnikem řádně zmocněna k jeho právnímu zastupování. Všechny granty jsou vyplaceny přímo na bankovní účet MSP uvedený v žádosti.


Vaše společnost musí být oprávněným MSP usazeným v  v EU. Prostudujte si oficiální definici malého a středního podniku v  v EU a ujistěte se o způsobilosti své společnosti. Obecně jsou MSP v  v EU rozděleny do těchto kategorií:
 
Kategorie podniku Počet zaměstnanců Roční obrat Roční bilanční suma
Střední podnik <250 ≤ 50 mil. EUR ≤ 43 mil. EUR
Malý podnik <50 ≤ 10 mil. EUR ≤ 10 mil. EUR
Mikropodnik <10 ≤ 2 mil. EUR ≤ 2 mil. EUR


Nikoli, s výjimkou případů, kdy vykonávají hospodářskou činnost. Podrobnosti viz definice MSP stanovená Evropskou komisí.


Ano, bude-li však grant udělen, může jej využít pouze MSP.
 
Pokud váš MSP využívá služeb zástupce nebo pokud jste zástupcem jednajícím jménem MSP, musíte vyplnit dokument „čestné prohlášení“ (vzor). Tento dokument musí být podepsán oprávněným členem MSP a uložen jako soubor ve formátu PDF. Tento dokument budete muset nahrát během postupu podávání žádosti. Nic nebrání tomu, aby MSP jmenoval jako svého zástupce u Fondu pro MSP určitý právní subjekt, a to za předpokladu, že čestné prohlášení bude obsahovat jméno a podpis fyzické osoby zastupující daný subjekt.


Ano, zástupce může jménem vašeho MSP přihlásit ochranné známky, průmyslové vzory a patenty a uhradit příslušné poplatky. Tento zástupce může rovněž podat následnou „žádost o proplacení výdajů“. Příslušná částka však bude vyplacena přímo na bankovní účet MSP jakožto příjemce podle rozhodnutí o grantu.


Ano. I když vám již byl udělen grant na činnost v oblasti duševního vlastnictví z Fondu pro MSP na rok 2021, můžete požádat rovněž o grant z Fondu pro MSP na rok 2022, a to bez ohledu na to, zda jste využívání některé služby už zahájili nebo vám byla určitá služba již proplacena. Tyto iniciativy jsou na sobě nezávislé. O financování z Fondu pro MSP mohou MSP z EU žádat každý rok za předpokladu, že splňují podmínky stanovené ve výzvě k předkládání návrhů, a to i v případě, že jejich žádosti bylo v předchozích výzvách vyhověno, nebo byla zamítnuta. Ve fázi podávání žádosti musí příjemci také uvést, zda v témže rozpočtovém roce požádali o jiné financování z EU na stejné činnosti nebo takovéto financování získali.


Před podáním žádosti si pečlivě přečtěte následující kontrolní seznam, abyste měli připravenou potřebnou dokumentaci, kterou je třeba nahrát.
 
KONTROLNÍ SEZNAM
 


Granty jsou rozdělovány ve formě poukazů, které lze využít pro různé činnosti v oblasti duševního vlastnictví.
 
 1. Poukaz 1 (maximálně 1 500 EUR) lze použít pro službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan), jakož i k přihlášení ochranných známek a/nebo průmyslových vzorů. 
 2. Poukaz 2 (maximálně 750 EUR) lze využít k podání patentové přihlášky. 
Zkontrolujte prosím seznam zahrnutých poplatků.
 
Váš MSP proto může obdržet částku až ve výši 2 250 EUR.


O proplacení může požádat váš MSP jakožto příjemce grantu, nebo tak může jménem vašeho MSP učinit zástupce. Příslušná částka bude vždy vyplacena přímo na bankovní účet vašeho MSP.


Nikoli, váš MSP musí nejprve podat žádost o grant a počkat, dokud úřad EUIPO nevydá rozhodnutí o grantu.


Nikoli, musíte vyčkat, dokud neobdržíte kladné rozhodnutí o grantu a příslušný poukaz či poukazy.


Ano, Fond pro MSP má k dispozici částku ve výši 25 milionů EUR na službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan) a částka ve výši 1 milionu EUR je k dispozici pro patentové přihlášky. Granty jsou dostupné v průběhu roku 2022 podle zásady „kdo dřív přijde, je dříve na řadě“, dokud nebudou využity všechny dostupné finanční prostředky.To závisí na potřebách MSP. Pro více informací požádejte o službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan).
 
Nejprve musíte určit, kde chcete své výrobky nebo služby prodávat, distribuovat nebo provozovat či na ně udělit licenci. Působí váš podnik na přeshraničním základě, nebo je jeho činnost omezena na jeden region či zemi? Působíte on-line? Nezapomeňte, že zapsaná práva duševního vlastnictví jsou územně omezená. To znamená, že svá práva musíte přihlásit na určitém území. Svá práva můžete přihlásit na vnitrostátní nebo regionální úrovni nebo na úrovni EU.
 
Upozorňujeme, že se můžete rovněž rozhodnout, že svou ochrannou známku nebo průmyslový vzor přihlásíte v několika členských státech. Pokud například potřebujete působit ve dvou zemích, můžete svá práva v těchto dvou zemích přihlásit dvěma různými postupy.
 
Mají-li být váš výrobek nebo služba prodávány, distribuovány nebo využívány nebo mají-li být na ně udělovány licence v mnoha členských státech, můžete zvážit žádost o ochranu na úrovni EU prostřednictvím systému ochranné známky EU nebo zapsaného průmyslového vzoru Společenství.
 
Pokud potřebujete navíc vyznačit zemi mimo EU, můžete využít Madridský nebo Haagský systém, jež jsou dostupné prostřednictvím Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).
 
Každopádně neváhejte využít službu pro bono a/nebo službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan)


Podrobné informace týkající se iniciativy Ideas Powered for business SME Fund naleznete ve výzvě k podávání návrhů.

Pokud máte nějaký dotaz, můžete se podívat na naše často kladené dotazy nebo s námi můžete chatovat on-line v angličtině, francouzštině, němčině, italštině nebo španělštině. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:30 do 18:30 (UTC+1).

Jakýkoli dotaz nám můžete také zaslat e-mailem v jednom z úředních jazyků EU na adresu information@euipo.europa.eu.


 

ZAHRNUTÉ ČINNOSTI

 

Služba předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (Služba IP Scan)


 
Předběžná diagnóza v oblasti duševního vlastnictví je klíčovým nástrojem při vypracovávání strategie MSP v oblasti duševního vlastnictví. Určení odborníci na duševní vlastnictví z vnitrostátních úřadů pro duševní vlastnictví analyzují obchodní model, výrobky a/nebo služby vašeho MSP s cílem vytvořit strategii v oblasti duševního vlastnictví, která je přizpůsobená potřebám vašeho MSP.
 
Tato služba vám pomůže rozhodnout o tom, o jaká práva duševního vlastnictví byste měli požádat, jak rozvíjet portfolio práv vaší společnosti v oblasti duševního vlastnictví a jak naplánovat strategii do budoucna, pokud již máte zapsaná práva duševního vlastnictví.
 
MSP, které chtějí požádat o službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan), musí být usazeny v zemi, ve které je podle zveřejněné výzvy k podávání návrhů dostupný způsobilý poskytovatel služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví.

Služba IP Scan nepředstavuje právní službu a nejedná se o předběžné podání, vyhledávání zaměřené na novost ani vyhledávání zaměřené na nejmodernější existující technologie. Podrobnější informace o službě IP Scan a o tom, v čem může být přínosná, naleznete na internetové stránce věnované službě IP Scan.


Služba předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan) se vztahuje na všechna práva duševního vlastnictví: patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, užitné vzory, odrůdy rostlin, zeměpisná označení a nezapsaná/nezapsatelná aktiva, jako jsou obchodní tajemství, autorská práva, nezapsané průmyslové vzory a názvy společností, názvy domén atd.


V rámci Fondu pro MSP nejsou služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan) nabízeny ve všech členských státech EU. Chcete-li si ověřit, zda je tato služba ve vaší zemi nabízena buď vnitrostátním úřadem pro duševní vlastnictví, nebo oprávněným externím partnerem, zkontrolujte následující seznam.
 
Upozorňujeme, že některé vnitrostátní úřady pro duševní vlastnictví mohou nabízet podobné služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan) mimo oblast působnosti Fondu pro MSP. Máte-li zájem o službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP scan), můžete se obrátit na svůj vnitrostátní úřad pro duševní vlastnictví, který vám poskytne další informace.
 
Pro ověření, zda je tato činnost ve vaší zemi nabízena a zda je či není kryta z Fondu pro MSP, prostudujte níže uvedenou tabulku.
 
Vnitrostátní úřady pro duševní vlastnictví nabízející služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP scan), na něž se vztahuje Fond pro MSP Vnitrostátní úřady pro duševní vlastnictví, které nabízejí podobné služby, jako je služba IP Scan, na něž se Fond pro MSP nevztahuje
Belgie Chorvatsko
Bulharsko Dánsko
Česká republika Francie
Finsko Lucembursko 1
Kypr Lucembursko 2
Irsko Maďarsko
Lotyšsko Polsko
Litva Rakousko
Německo Slovensko
Portugalsko Slovinsko
Švédsko Španělsko
   
   

 
Pro podrobné informace o tom, co je nabízeno v konkrétních zemích, navštivte domovskou stránku Fondu pro MSP a vyberte zemi v oddíle „výběr země“.


Váš vnitrostátní úřad pro duševní vlastnictví vám přidělí odborníka na duševní vlastnictví. Nejprve budete požádáni o vyplnění dotazníku týkajícího se vašeho vlastního hodnocení. Poté s vámi příslušný odborník na duševní vlastnictví provede pohovor s cílem určit nejvhodnější obchodní strategii vašeho podniku v oblasti duševního vlastnictví. Zpráva vypracovaná tímto odborníkem na duševní vlastnictví následně projde „kontrolou kvality“ zajišťovanou vaším vnitrostátním úřadem pro duševní vlastnictví. Váš vnitrostátní úřad pro duševní vlastnictví vám vydá „doklad o zaplacení“, díky němuž budete moci požádat o proplacení poplatků prostřednictvím vašeho účtu u Fondu pro MSP.
 
Upozorňujeme, že doba potřebná k provedení služby IP Scan se bude lišit v závislosti na daném případě. Dokončení analýzy může trvat několik týdnů až měsíců.


Jakmile obdržíte grant a příslušný poukaz, můžete se obrátit na svůj vnitrostátní úřad pro duševní vlastnictví a požádat o službu IP Scan.
 
Služba IP Scan není v rámci Fondu pro MSP poskytována ve všech členských státech EU. Některé vnitrostátní úřady pro duševní vlastnictví nabízejí podobné služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví, které nespadají do působnosti Fondu pro MSP. Chcete-li si ověřit, zda je tato činnost ve vaší zemi dostupná, přejděte na otázku „Kdo poskytuje službu IP Scan?“.


 

Registrace ochranných známek a průmyslových vzorů


 
Ne, poplatky související s obnovou zápisů nelze proplatit.


Váš MSP může požadovat:
 
 • Proplacení 75 % poplatků za přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, příplatků za třídu a poplatků za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění na úrovni EU, na vnitrostátní úrovni a na regionální úrovni. 
 • Proplacení 50 % poplatků za základní přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, poplatků za vyznačení a následných poplatků za vyznačení mimo EU. Vyloučeny jsou poplatky za vyznačení pocházející ze zemí EU stejně jako poplatky, které účtuje úřad původu. 
 • Proplacení 50 % poplatků před udělením patentu (např. podání přihlášky, rešerše, průzkum), za udělení patentu a zveřejnění na vnitrostátní úrovni. 
Zkontrolujte prosím limity a seznam zahrnutých poplatků ve výzvě k podávání návrhů.
 
Zvolená územní úroveň ochrany bude záviset na obchodní strategii a plánovaném růstu MSP. Není-li si MSP jistý, čeho by se měla přihláška týkat a kde ji má podat, může se správným rozhodnutím pomoci služba předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan).
 
Pro MSP, které potřebují v tomto ohledu poradit, je k dispozici rovněž služba pro bono (bezplatná konzultace).


 Ano, ale než podáte příslušnou žádost, musíte se ujistit, že máte identifikační číslo pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (DIČ).


Ne, poplatky za zápis užitného vzoru proplaceny být nemohou. Žádost o proplacení můžete podat v případě poplatků souvisejících se zápisem ochranných známek, průmyslových vzorů nebo patentů, jak je uvedeno ve výzvě k podávání návrhů.


Ne, Fond pro MSP se nevztahuje na patentové přihlášky podané na základě Smlouvy o patentové spolupráci.


Ne. Abyste měli nárok na proplacení, musíte svůj patent zapsat v jednom z členských států Evropské unie.


Ne, Fond pro MSP se nevztahuje na zápisy u Evropského patentového úřadu.


Z Fondu pro MSP na rok 2022 jsou propláceny pouze poplatky za rešerše prováděné v rámci procesu přihlašování patentu. Poplatky za rešerše prováděné před procesem přihlašování se neproplácí.


Ne, Fond pro MSP se nevztahuje na poplatky vyplývající ze Smlouvy o patentové spolupráci ani na evropské patentové přihlášky. Aby vám byly poplatky částečně proplaceny, museli byste podat národní patentovou přihlášku u úřadu pro duševní vlastnictví jednoho nebo několika členských států EU. Poplatky za mezinárodní přihlášky se neproplácí.


Počet práv duševního vlastnictví (ochranných známek, průmyslových vzorů nebo patentů), které může váš MSP přihlásit, není omezen. Celková výše možného grantu je však omezena nejvýše na 2 250 EUR.
 
 • Částka ve výši 1 500 EUR na částečné uhrazení služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP scan), jakož i nákladů na poplatky za ochrannou známku a průmyslový vzor.
 • Částka ve výši 750 EUR na částečné pokrytí vnitrostátních poplatků za patent. 
Zkontrolujte prosím limity a seznam zahrnutých poplatků ve výzvě k podávání návrhů.


Národní ochranné známky a průmyslové vzory mohou být zapsány u kteréhokoli vnitrostátního úřadu pro duševní vlastnictví v EU (nabízejícího vnitrostátní ochranu), u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví (nabízejícího regionální ochranu v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku) nebo u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO, který poskytuje ochranu ve všech členských státech EU).
 
Mimo EU mohou být ochranné známky a průmyslové vzory zapsány u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).
 
Patentové přihlášky lze podávat u kteréhokoli vnitrostátního úřadu pro duševní vlastnictví v EU.


Světová organizace duševního vlastnictví nabízí dvě řešení pro on-line zápis ochranných známek a průmyslových vzorů. Pokud jde o ochranné známky, můžete konzultovat často kladené dotazy týkající se Madridského systému mezinárodního zápisu ochranných známek. Pokud jde o průmyslové vzory, můžete konzultovat často kladené dotazy týkající se Haagského systému mezinárodního zápisu průmyslových vzorů.


Poplatky způsobilé k proplacení jsou ty, které se účtují za přihlášky (včetně základních poplatků, určovacích poplatků a následných určovacích poplatků) podle systému mezinárodního zápisu ochranných známek (Madridského systému) nebo systému mezinárodního zápisu průmyslových vzorů (Haagského systému). Proplatit nelze určovací poplatky zemí EU. Proplatit nelze ani manipulační poplatky účtované úřadem původu.


Ne, Fond pro MSP takovéto poplatky neproplácí.


Určovací poplatky vznikají při vyznačení smluvní strany. Účtuje je země, ve které se žádá o mezinárodní ochranu.
 
Následné určovací poplatky se používají k přidání dalších zemí/regionů ke stávajícímu zápisu mezinárodní ochranné známky (tedy aby se rozšířil její územní rozsah ochrany).
 
Ano, určovací poplatky a následné určovací poplatky jsou způsobilými poplatky a mohou být proplaceny.


Ne, vyznačení členských států EU není zahrnuto. Pokud chcete, aby vaše ochranné známky nebo vaše průmyslové vzory byly chráněny v celé Evropské unii, můžete podat přihlášku u vnitrostátního nebo regionálního Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví nebo u úřadu EUIPO.


Ne, vyznačení Evropské unie není zahrnuto. Pokud chcete, aby vaše ochranné známky nebo vaše průmyslové vzory byly chráněny v celé Evropské unii, musíte podat přihlášku u úřadu EUIPO.


 

POSTUP PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A POŽADOVANÉ INFORMACE


 
Postup podávání žádostí o grant je popsán níže. Předpokládá se, že vlastník, zaměstnavatel nebo zástupce MSP prostudoval výzvu k podávání návrhů na internetových stránkách týkajících se grantů.
 
KROK 1
 
Nejprve musíte vytvořit u Fondu pro MSP účet a přihlásit se. Měli byste mít k dispozici veškerou potřebnou dokumentaci, včetně osvědčení o DPH, výpisu z bankovního účtu společnosti a podepsaného čestného prohlášení (pokud jste zástupce). Vyplňte a odešlete on-line formulář žádosti o grant. Při podávání formuláře můžete požádat o dva poukazy v závislosti na tom, jakou činnost zvolíte:
 
Poukaz 1 (1 500 EUR) lze použít pro službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan), jakož i k přihlášení ochranných známek a/nebo průmyslových vzorů. 
Poukaz 2 (750 EUR) lze využít k podání patentové přihlášky. 
Vydání rozhodnutí o grantu může trvat až 15 pracovních dnů. Po vydání jej úřad EUIPO podepíše spolu s poukazem nebo poukazy, které budete moci použít pro uvedené činnosti v oblasti duševního vlastnictví. Před obdržením kladného rozhodnutí o grantu nepodávejte žádosti týkající se jakékoli činnosti; v opačném případě nebudou uhrazené poplatky proplaceny. Na podání žádosti týkající se činností máte až 4 měsíce, tuto lhůtu však lze prodloužit o další 2 měsíce, požádáte-li o to během posledních 30 dnů původního 4měsíčního období. Další podrobnosti naleznete v oddíle „Použití poukazu“.
 
KROK 2
 
Vyžádejte si a uhraďte činnosti, které potřebujete:
 
Proplacení 90 % nákladů na službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP scan). 
Proplacení 75 % poplatků za přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, příplatků za třídu a poplatků za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění na úrovni EU. 
Proplacení 75 % poplatků za přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, příplatků za třídu a poplatků za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění na vnitrostátní a regionální úrovni. 
Proplacení 50 % poplatků za základní přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, poplatků za vyznačení a následných poplatků za vyznačení mimo EU. Vyloučeny jsou poplatky za vyznačení pocházející ze zemí EU stejně jako poplatky, které účtuje úřad původu. 
Proplacení 50 % poplatků před udělením patentu (např. podání přihlášky, rešerše, průzkum), za udělení patentu a zveřejnění na vnitrostátní úrovni. 
Zkontrolujte prosím limity a seznam zahrnutých poplatků ve výzvě k podávání návrhů.
 
 
KROK 3
 
Jakmile jste své činnosti uhradili, přihlaste se ke svému účtu. Poté vyplňte a odešlete on-line formulář „žádosti o proplacení výdajů“. V případě schválení bude z vašeho poukazu nebo poukazů odečtena úhrada v plné výši. Platba ze strany úřadu EUIPO bude provedena do jednoho měsíce na bankovní účet společnosti uvedený ve vaší žádosti. Více informací o datech skončení platnosti, prováděcím období a další údaje viz oddíl „Použití poukazu“.


V oblasti účtu u Fondu pro MSP mohou uživatelé:
 • požádat o proplacení konkrétních činností z Fondu pro MSP na rok 2022 vyplněním formuláře žádosti
 • vyplnit formulář žádosti o proplacení výdajů s cílem požádat o částečnou úhradu zaplacených činností
 • zkontrolovat zůstatek svých poukazů
 • ověřit aktivaci poukazu a prováděcí podmínky


Je velmi důležité, aby byl název v poli „Společnost“ zcela totožný s názvem společnosti, který je uveden ve vašem osvědčení o DPH/DIČ a ve vašem výpisu z bankovního účtu. Ujistěte se prosím, že se všechny informace shodují.
 
U bankovního účtu vaší společnosti uveďte celé číslo IBAN přesně tak, jak je uvedeno na výpisu z bankovního účtu vaší společnosti (včetně kódu země).
 
Všechny dokumenty by měly být jasně čitelné. Pokud potřebujete naskenovat fyzický dokument, použijte skener a uložte jej jako soubor PDF. Fotografie dokumentů s použitím chytrého telefonu nebo digitálního fotoaparátu nejsou povoleny.


Můžete a měli byste uvést více než jednu e-mailovou adresu, aby bylo zajištěno, že obdržíte všechna oznámení. Neobdržíte-li od týmu Fondu pro MSP e-mail krátce po podání žádosti, zkontrolujte složku spamu nebo se obraťte na úřad EUIPO.


Název společnosti je třeba uvést přesně tak, jak je uveden v osvědčení o DPH/DIČ vašeho MSP a ve vašem výpisu z bankovního účtu.


Prostudujte tento dokument, abyste zjistili správné formáty identifikačních čísel pro účely DPH pro země EU, včetně kódu země.
 
Žadatelé, které příslušný vnitrostátní orgán považuje za osvobozené od daně a kteří mají rovnocenné daňové identifikační číslo, budou požádáni, aby předložili příslušné osvědčení vydané zmíněným vnitrostátním orgánem, jež dokládá právní existenci jejich společnosti. Pokud se struktura daňového identifikačního čísla liší od struktury identifikačního čísla pro účely DPH, proveďte při zadávání informací následující:
 
 • Pokud má daňové identifikační číslo stejný počet číslic, ale neobsahuje kód země, musí mu předcházet kód země.Příklad: struktura identifikačního čísla pro účely DPH je EU12345678 a daňového identifikačního čísla 12345678. Žadatelé by měli zadat EU12345678.
 • Pokud daňové identifikační číslo obsahuje kód země, ale nemá stejný počet číslic, musí za ním následovat písmeno „X“, a to tolikrát, dokud není dosaženo požadovaného počtu číslic.Příklad: struktura identifikačního čísla pro účely DPH je EU12345678 a daňového identifikačního čísla EU123456. Žadatelé by měli zadat EU123456XX.
 • Pokud daňové identifikační číslo neobsahuje kód země a nemá stejný počet číslic, musí mu předcházet kód země a musí za ním následovat písmeno „X“, a to tolikrát, dokud není dosaženo požadovaného počtu číslic.Příklad: struktura identifikačního čísla pro účely DPH je EU12345678 a daňového identifikačního čísla 123456. Žadatelé by měli zadat EU123456XX.


Výpis z bankovního účtu vaší společnosti nebo potvrzení banky musí uvádět majitele účtu (musí se shodovat s názvem společnosti), název banky, celé číslo účtu ve formátu IBAN (včetně kódu země) a kód BIC/SWIFT. Razítko banky a podpis zástupce banky se nevyžadují (viz příklad zde).


 

POSTUP UDĚLENÍ GRANTU


 
 1. Potvrzení vaší žádosti elektronickou poštou může trvat až 60 minut. 
 2. Pokud e-mail do 60 minut neobdržíte, zkontrolujte, zda jste uvedli správnou e-mailovou adresu. Doporučujeme uvést při podání žádosti více než jednu e-mailovou adresu. 
 3. Zkontrolujte různé složky e-mailové schránky (spam, koš, hromadné). Doporučujeme přidat naše oznámení na seznam bezpečných odesílatelů, aby se v budoucnu tomuto problému předešlo. 
 4. Pokud jste po ověření výše uvedeného potvrzení přesto neobdrželi, obraťte se se žádostí o pomoc na e-mailovou adresu information@euipo.europa.eu

Tento e-mail by neměl být považován za potvrzení toho, že žádost byla schválena; znamená pouze, že byla podána. O výsledcích postupu vyhodnocení budou žadatelé uvědomeni individuálně samostatným e-mailem, jak je uvedeno ve výzvě k podávání návrhů.


Úřad EUIPO přezkoumá všechny žádosti. Pokud komise potřebuje vysvětlení ohledně některých poskytnutých dokumentů nebo informací, obdržíte příslušné oznámení e-mailem.


Pokud se po předložení žádosti rozhodnete, že NECHCETE pokračovat, zašlete prosím e-mail na adresu grants.smefund@euipo.europa.eu, jako přílohu připojte e-mail potvrzující přijetí vaší žádosti a uveďte: „Chci vzít zpět svou žádost o grant z Fondu pro MSP“ (I would like to withdraw my application for the SME Fund grant).


Řiďte se jednoduše pokyny uvedenými v e-mailu se žádostí o vysvětlení. Ujistěte se, že poskytnete požadované informace a v případě potřeby připojte potřebné dokumenty. Vaši žádost odpovídajícím způsobem aktualizujeme.


Po přezkoumání vaší žádosti vás hodnotící komise informuje o výsledku, kterým může být: udělení grantu, žádost o další informace nebo zamítnutí. Tato oznámení budou zaslána e-mailem a SMS. Prostřednictvím e-mailu a SMS můžete obdržet rovněž oznámení o skončení platnosti vašeho poukazu/poukazů.


 

POUŽITÍ POUKAZU


 
Jakmile obdržíte rozhodnutí o grantu a příslušné poukazy, měli byste si vyžádat a uhradit alespoň jednu činnost před skončením platnosti poukazu nebo poukazů (poukazy platí po dobu až 4 měsíců, tuto lhůtu však lze prodloužit o další 2 měsíce, požádáte-li o to během posledních 30 dnů původního 4měsíčního období).
 
Jakmile obdržíte grant, uhradíte alespoň jednu z vámi vybraných činností a předložíte formulář žádosti o proplacení (s připojeným požadovaným dokladem o zaplacení), budou vaše poukazy aktivovány. Po aktivaci budete mít k dispozici:
 
 • U poukazu 1: 6měsíční prováděcí období od okamžiku aktivace poukazu na uhrazení dodatečných poplatků, na něž se poukaz 1 vztahuje (může se jednat o následné poplatky nebo nová práva duševního vlastnictví), a podání žádosti o jejich proplacení. 
 • U poukazu 2: 12měsíční prováděcí období od okamžiku aktivace poukazu na uhrazení dodatečných poplatků souvisejících s dříve požadovanými činnostmi a podání žádosti o proplacení. Ve stejné lhůtě můžete požádat o další činnosti, uhradit příslušné poplatky a požádat o jejich proplacení. 
Po uplynutí prováděcího období mají žadatelé rovněž 30denní odkladnou lhůtu na to, aby požádali o proplacení uhrazených poplatků.


Ano, poukazy jsou platné po dobu 4 měsíců, tuto lhůtu však lze prodloužit o další 2 měsíce, požádáte-li o to během posledních 30 dnů původního 4měsíčního období. Během této doby platnosti musíte podat žádost týkající se alespoň jedné činnosti a požádat o její proplacení; v opačném případě platnost poukazu vyprší a nebudete mít na proplacení nárok.


Pokud příjemce grantu poukaz neuplatní, jsou přidělené rozpočtové prostředky uvolněny a dány k dispozici novým žadatelům.


Ne. Každý poukaz lze témuž účastníkovi udělit pouze jednou ročně. Udělování poukazů nezávisí na jejich následném využití (nebo skončení platnosti). O poukaz však budete moci požádat znovu v roce 2023.


Poukazy mají dobu platnosti 4 měsíce, tuto lhůtu však lze prodloužit o 2 měsíce, pakliže na jejich využití potřebujete více času. Chcete-li prodloužit platnost poukazu, měli byste se přihlásit ke svému účtu u Fondu pro MSP a požádat o prodloužení. To lze provést pouze během posledních 30 dnů počátečního 4měsíčního období.


Každému účastníkovi může být na základě jednoho rozhodnutí o grantu udělen pouze jeden poukaz za rok. Pokud váš poukaz pozbyl platnosti, nemůžete v rámci Fondu pro MSP na rok 2022 požádat o stejný poukaz. O poukaz však budete moci požádat znovu v roce 2023.


Nikoli, ve výše uvedených lhůtách si můžete kdykoli vyžádat činnosti a požádat o jejich proplacení. Viz výše příslušné často kladené dotazy.


Poukaz 1 a poukaz 2 jsou nezávislé a lze o ně požádat současně, nebo v různém čase v rámci působnosti Fondu pro MSP na rok 2022 (od 10. ledna 2022 do 16. prosince 2022). O každý poukaz lze požádat pouze jednou.


Náhrada vám bude přesto vyplacena. Pokud jde o postup udělování grantů, nerozlišuje se mezi úspěšnými a neúspěšnými přihláškami.


Vnitrostátní úřad duševního vlastnictví informuje úřad EUIPO, že váš MSP zahájil využívání služby IP Scan. Tím se poukaz aktivuje. Obdržíte oznámení s potvrzením o jeho aktivaci.


 

POSTUP PROPLÁCENÍ VÝDAJŮ


 

Po předložení žádosti o proplacení provede úřad EUIPO své posouzení, které zahrnuje tyto prvky:

 • vyhodnocení provedených činností (s cílem ověřit, zda odpovídají činnostem definovaným ve výzvě k podávání návrhů a stanoveným v rozhodnutí o grantu),
 • vyhodnocení způsobilosti vykázaných poplatků, včetně kontroly podkladů.

Proto je důležité při předkládání žádostí o proplacení poskytnout správné informace a podklady (jak je vysvětleno výše).

Je-li žádost neúplná nebo pokud vyžaduje vyjasnění, spojí se úřad EUIPO s příjemcem a sdělí mu, co je třeba předložit k doplnění žádosti.

Jakmile jsou žádost o platbu a podklady schváleny, bude splatná částka vyplacena na bankovní účet příjemce (uvedený v přihlášce do Fondu pro MSP nebo v žádosti o platbu, pokud došlo ke změně). Úřad EUIPO oznámí příjemci elektronicky (na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do Fondu pro MSP a stanovenou v rozhodnutí o udělení grantu), že platba byla provedena. Pokud žádost o platbu obsahuje náklady, které nejsou způsobilé, budou důvody řádně vysvětleny v příslušném oznámení.Zaprvé navštivte stránku Fondu pro MSP (https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/online-services/sme-fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund) a přihlaste se přihlašovacími údaji úřadu EUIPO ke svému účtu u Fondu pro MSP.

Zadruhé v nabídce vlevo klikněte na „Formulář žádosti o proplacení výdajů“, kde najdete poukazy, které jste získali, a zvolte referenční číslo poukazu, v souvislosti s nímž chcete podat žádost.

Nakonec vyberte všechny činnosti, které chcete proplatit, a vyplňte požadované informace. • V případě proplacení výdajů souvisejících se službou IP Scan:

Musíte vyplnit datum, kdy jste u vnitrostátního úřadu duševního vlastnictví požádali o službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví („IP Scan“), zaplacenou částku a datum platby.

Musíte rovněž předložit „doklad o zaplacení služby IP Scan“ – tento doklad, který potvrzuje, že služba byla poskytnuta, a uvádí výši zaplacené částky a datum její platby, poskytne vnitrostátní úřad duševního vlastnictví.

 • V případě proplacení výdajů souvisejících se zápisem ochranné známky EU a/nebo průmyslového vzoru EU:

Musíte vyplnit číslo přihlášky k zápisu, datum podání (datum podání přihlášky) a rozpis poplatků (základních a jiných poplatků) souvisejících se zápisem. Pro každý zápis, pro který požadujete proplacení, použijte tlačítko „Přidat další“.

Není nutné nahrávat žádné dokumenty, jelikož informace jsou k dispozici v nástroji IP Tool úřadu EUIPO.

 • V případě proplacení výdajů souvisejících s vnitrostátními ochrannými známkami, průmyslovými vzory a/nebo patentovými zápisy nebo přihláškami:

Musíte vyplnit datum podání přihlášky k zápisu, číslo přihlášky a rozpis poplatků (základních a jiných poplatků) souvisejících se zápisem.

Musíte rovněž předložit dokument poskytnutý vnitrostátním úřadem duševního vlastnictví, který potvrzuje provedení úkonu, uhrazenou částku a rozpis poplatků (základních a jiných poplatků) souvisejících s přihláškou k zápisu. Pro každý zápis, pro který požadujete proplacení, použijte tlačítko „Přidat další“.

 • V případě proplacení výdajů souvisejících se zápisy mezinárodních ochranných známek / průmyslových vzorů u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO):

Musíte vyplnit datum podání přihlášky, číslo přihlášky, vyznačenou zemi nebo země mimo EU a poplatky (v CHF) související s přihláškou k zápisu.

Musíte rovněž předložit dokument vydaný organizací WIPO, který potvrzuje provedení úkonu, zaplacenou částku, datum platby a doklad o zaplacení.

Proplatit lze pouze poplatky zaregistrované prostřednictvím systémů spravovaných organizací WIPO, kterými jsou:

 • mezinárodní systém ochranných známek (madridský systém),
 • mezinárodní systém průmyslových vzorů (haagský systém).Nikoli, musíte vyčkat, dokud neobdržíte kladné rozhodnutí o grantu a svůj poukaz nebo poukazy. Malé a střední podniky musí před zahájením činnosti v oblasti duševního vlastnictví vyčkat na kladné rozhodnutí o grantu. Pokud dojde k zahájení takové činnosti před oznámením o kladném rozhodnutí o grantu, nebudou proplaceny žádné poplatky (ani následné poplatky).


Veškeré platby budou provedeny na bankovní účet příjemce uvedený v přihlášce nebo v žádosti o proplacení, pokud došlo ke změně.

Bankovní účet musí být vlastněn příjemcem, tj. malým nebo středním podnikem, a nikoli zástupcem.

V případě, že v okamžiku podání žádosti o poukaz (poukazy) není uveden správný bankovní účet, bude příjemce řádně informován v oznámení o výsledku, včetně dopisu (dopisů) a poukazu (poukazů). Příjemce proto musí při podání žádosti o proplacení výdajů předložit správný bankovní účet. V opačném případě nebude úřad EUIPO schopen platbu provést.Lhůta, do níž má úřad EUIPO platby provést, činí 30 dnů od podání žádosti o proplacení výdajů.

Pokud bude zaslána žádost o doplňující informace, úřad EUIPO plynutí platební lhůty pozastaví. Pozastavení nabývá účinku dnem, kdy úřad EUIPO odešle oznámení. Zbývající platební lhůta začne znovu plynout ode dne obdržení požadovaných informací nebo upravených podkladů.

Pokud žádost zahrnuje poplatky související s ochranou ochranných známek a průmyslových vzorů mimo EU, nemusí být 30denní lhůta dodržena. Důvodem je, že prvky, které se při posuzování ověřují, musí být rovněž potvrzeny s podporou organizace WIPO.Ano, ale pouze tehdy, pokud je váš poukaz stále platný. Bude-li vaše žádost o proplacení schválena, váš poukaz bude aktivován a započne prováděcí období, během kterého můžete požádat o proplacení jiných způsobilých poplatků.


 • Náklady vzniklé malým nebo středním podnikům před obdržením oznámení o grantu.
 • Odměna advokáta (nebo zástupce).
 • Náklady na DPH uvedené v čl. 4 odst. 5 rozhodnutí o grantu (zejména náklady související se službami IP Scan).
 • Nesprávný poukaz: náklady na činnosti související s poukazem 1 nelze proplácet v rámci poukazu 2 a naopak (tj. výdaje za ochrannou známku Evropské unie (OZEU) nelze proplatit, pokud žadatel získal pouze patentový poukaz 2).
 • Poplatky úřadu původu za zápis v případě přihlášek mezinárodních ochranných známek nebo průmyslových vzorů. Poplatky jsou způsobilé pouze tehdy, jsou-li přihlášky předloženy prostřednictvím vnitrostátního úřadu duševního vlastnictví, nikoli organizace WIPO (tj. italská ochranná známka / průmyslový vzor nemohou být proplaceny, pokud jsou zapsány prostřednictvím organizace WIPO).
 • Mezinárodní zápisy ochranných známek nebo průmyslových vzorů, které nevyužívají systém organizace WIPO. Poplatky jsou způsobilé pouze tehdy, jsou-li přihlášky předloženy prostřednictvím systémů spravovaných organizací WIPO, nikoli prostřednictvím úřadů duševního vlastnictví mimo EU (tj. mezinárodní ochrannou známku / průmyslový vzor v Kolumbii nelze proplatit, pokud byly zapsány u kolumbijského vnitrostátního úřadu duševního vlastnictví).
 • Poplatky za užitné vzory.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.