Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Nahlížení do spisu

Žádost o nahlédnutí do spisu může předložit přihlašovatel/majitel ochranné známky Evropské unie, přihlašovatel/majitel zapsaného průmyslového vzoru Společenství nebo zástupce kohokoli z nich kdykoli v průběhu zápisu nebo po jeho provedení.

Další informace naleznete v našich směrnicích týkajících se ochranných známek a průmyslových vzorů.

Žádost o nahlédnutí do spisu může podat jakákoli třetí strana za předpokladu, že:

  • dokumenty ze spisu požadované k nahlédnutí se netýkají vyloučení zaměstnance úřadu EUIPO z řízení nebo námitky k jeho účasti v řízení,
  • dokumenty ze spisu požadované k nahlédnutí nejsou dokumenty používané k přípravě rozhodnutí a stanovisek,
  • dokumenty ze spisu požadované k nahlédnutí nejsou označeny jako důvěrné. Pokud tomu tak je, žadatel o nahlédnutí do spisu musí prokázat, že má oprávněný a převažující zájem na obdržení svolení k nahlédnutí do spisu,
  • přihláška ochranné známky Evropské unie byla zveřejněna v části A Věstníku ochranných známek Evropské unie, nebo zapsaný průmyslový vzor Společenství nečeká na odložené zveřejnění. Pokud přihláška ochranné známky Evropské unie dosud nebyla zveřejněna nebo došlo k odložení zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru Společenství, žadatel o nahlédnutí do spisu může přesto do spisu nahlédnout, jestliže doloží, že:
    1. přihlašovatel ochranné známky Evropské unie nebo zapsaného průmyslového vzoru Společenství vydal souhlas k nahlédnutí do spisu;
    2. přihlašovatel ochranné známky Evropské unie nebo zapsaného průmyslového vzoru Společenství uvedl, že po zápisu ochranné známky nebo průmyslového vzoru uplatní svá práva vyplývající z dané ochranné známky či průmyslového vzoru vůči osobě, která žádá o nahlédnutí do spisu.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.