Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Neplatnost a zrušení (výmaz)

 

Nařízení o ochranné známce Evropské unie (nařízení o OZEU) stanoví dva druhy řízení, které spadají pod obecný pojem „řízení o výmazu“.
Mohou být zrušena práva majitele ochranné známky EU a ochrannou známku EU lze prohlásit za neplatnou. Rozdíl spočívá v tom, že zrušení se uplatňuje ke dni podání žádosti, kdežto prohlášením o neplatnosti se odstraní zápis z rejstříku ochranných známek Evropské unie se zpětnou účinností.


Práva majitele ochranné známky EU lze zrušit v těchto případech:
  • Není-li známka řádně užívána. Ochrannou známku EU je podle právních předpisů nutné začít skutečně používat do pěti let po zápisu. Užívání navíc nesmí být přerušeno na více než pět let.
  • Pokud se ochranná známka stala v důsledku činnosti svého majitele označením, které je obvyklé pro výrobek nebo službu, pro něž je zapsána, a majitel nepřijal dostatečná opatření, aby tomu zabránil.
  • Pokud v důsledku užívání majitelem vede ochranná známka ke klamání, pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků a služeb, pro které je zapsána.


Existují dva druhy důvodů neplatnosti: absolutní a relativní. Absolutní důvody neplatnosti zahrnují důvody pro zamítnutí zápisu, které byly přezkoumány z úřední moci během zápisného řízení. Relativní důvody neplatnosti se týkají starších práv, která mají přednost před ochrannou známkou EU v souladu se zásadou „práva přednosti“.
Ochranná známka EU může být prohlášena za neplatnou z absolutních důvodů v těchto případech:
  • Byla-li ochranná známka EU zapsána navzdory existenci absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu (zejména postrádá-li rozlišovací způsobilost nebo je-li popisná).
  • Nejednal-li přihlašovatel při podání přihlášky v dobré víře. To se týká především případů, kdy přihlašovatel sledoval při podání přihlášky ochranné známky nezákonné cíle.
Ochranná známka EU může být prohlášena za neplatnou z relativních důvodů v těchto případech:
  • Z týchž důvodů, z jakých lze podat námitky.
  • Existuje-li jiné starší právo v určitém členském státě, v němž může být zakázáno užívání dotyčné ochranné známky. To se týká zejména práva na jméno, práva k vlastní podobě, práva autorského a práva k průmyslovému vlastnictví, jako je právo k průmyslovému vzoru.
Více informací o tom, jak si hlídat svá práva.

Více informací naleznete v Metodických pokynech, část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 1, Řízení.

 


Žádost o výmaz je přípustná, pouze byla-li dotčená ochranná známka EU zapsána úřadem do rejstříku ochranných známek EU. Zápisy jsou zveřejněny ve Věstníku ochranných známek Evropské unie (část B). Žádost o zrušení pro neužívání je přípustná pouze tehdy, pokud ke dni podání žádosti byla ochranná známka EU zapsána déle než pět let.
Pro podání žádosti o výmaz není stanovena žádná lhůta. Strpí-li však majitel staršího práva užívání pozdější ochrannou známku EU nepřetržitě po dobu pěti let, není již oprávněn podat žádost o neplatnost z relativních důvodů (zánik práva v důsledku strpění).

Bližší podrobnosti o žádostech o výmaz můžete nalézt v Metodických pokynech, část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 1, Řízení.


Existují dva samostatné formuláře pro dva druhy řízení (prohlášení neplatnosti a zrušení). Tyto formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách EUIPO a lze je podat on-line.


Aby byla žádost o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti považována za podanou, je třeba uhradit poplatek.

Pro více podrobností o poplatku za žádost o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti viz sekci poplatků.


Předkladatelé, kteří nemají na území EHP (Evropského hospodářského prostoru) bydliště nebo sídlo ani hlavní místo podnikání ani skutečnou a činnou obchodní pobočku, jsou povinni být před úřadem zastoupeni. Seznam zástupců úřadu naleznete pomocí nástroje eSearch plus.


Žádost musí být podána v jednom ze dvou dotčených jazyků ochranné známky EU, a to za předpokladu, že se jedná o jazyky úřadu. Pokud tomu tak není (např. první jazyk není jazykem úřadu), lze použít pouze druhý jazyk ochranné známky EU. Pravidla o jazyku řízení jsou podrobně vysvětlena v Metodických pokynech, část A, Obecná pravidla, oddíl 4, Jazyk řízení.

Bližší podrobnosti o žádostech o výmaz můžete nalézt v Metodických pokynech, část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 1, Řízení.


Žádost o výmaz může vycházet z několika různých důvodů. Není-li však uhrazen poplatek za neplatnost i poplatek za zrušení, nelze se v jedné žádosti opírat o důvody neplatnosti i o důvody zrušení, jelikož řízení o neplatnosti a řízení o zrušení jsou považována za dvě různá řízení s různou charakteristikou.

Další informace naleznete ve Vysvětlivkách k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky Evropské unie za neplatnou.


Účastník, který neuspěl v řízení o výmazu, musí hradit poplatky a náklady ostatních účastníků. Náklady, které mají být nahrazeny, jsou však omezeny, což znamená, že osoba, jež hradí náklady, je nebude muset hradit nad určitý maximální limit.

Více informací naleznete v Metodických pokynech, část D, Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíl 1, Řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti.
Více informací naleznete v Metodických pokynech, část C, Námitky, oddíl 1, Procesní záležitosti.


Je-li žádost o zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti vzata zpět, poplatek se nevrací. Účastník řízení, který přeruší řízení o zrušení a/nebo neplatnosti zpětvzetím žádosti, musí také uhradit náklady vzniklé ostatním účastníkům řízení k danému okamžiku (v souladu se zákonnými omezeními), není-li z důvodu spravedlnosti rozhodnuto jinak.

Více informací naleznete v metodických pokynech, části D – Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti, oddíle 1 – Řízení


Otázky a odpovědi poskytnuté na této stránce slouží výhradně k informativním účelům a nelze na ně odkazovat z právního hlediska. Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochranných známkách Evropské unieprůmyslových vzorech nebo pokynech k ochranným známkám / průmyslovým vzorům.

Více informací o tom, jak úřad zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o ochraně údajů.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.